مکالمه زبان انگلیسی english conversation

۱- هنگامی که چیزی را به کسی میدهیم میگوییم : here you are و یا  there you are این دو عبارت معادل یکدیگرند و هر دو به معنای “بفرمایید”  میباشند . این دو عبارت معمولا در موقعیت های رسمی به کار میروند . در موقعیت های غیر رسمی و دوستانه فقط از کلمه here به معنای ” بگیر” – ” بیا بگیر ” استفاده میشود :

مثال :    here take this money بیا این پول را بگیر


۲- هنگامیکه میخواهیم کسی را به صرف غذا – شیرینی – آشامیدنی و غیره دعوت کنیم  میگوییم :

help your self بفرمایید ( برای یک نفر)

help yourselves بفرمایید ( برای چند نفر )

مثال :

ok , everybody . dinner is ready . help yourselves  خب  شام حاضر است بفرمایید

برای تعارف خوردنیها و آشامیدنیها میتونید از عبارت های زیر استفاده کنید :

have some dessertدسر میل کنید

have a banana موز بخورید

اگر در حال خوردن چیزی باشید و بخواهید آن را تعارف کسی کنید میگویید :  have some / have one

have some برای اسامی غیر قابل شمارش و have one  برای قابل شمارش است.

_____________________

به هنگام ورود به محلی و یا خروج از آن اگر بخواهیم دوست یا همراه ما قبل از ما وارد یا خارج شود میگوییم : after you یعنی : اول شما بفرمایید

اگر آقایی بخواهد حق تقدم را به خانمی بدهد میگوید :  ladies first یعنی خانم ها مقدمند

ولی اگر خانمی بخواهد حق تقدم را به آقایی بدهد میگوید : after you یعنی بفرمایید

اگر بخواهیم حق تقدم را به فرد مسن تری بدهیم میگوییم : age first

در موقعیت های دوستانه و بیشتر بین دوستان میگوییم : beauty first  یعنی خوش قیافه تر ها حق تقدم دارند.

اگر دو مرد که دوست صمیمی هستند بخواهند از در وارد یا خارج شوند یکی از انها کنار میرود و به شوخی به دیگری میگوید : ladies first و دوست او در پاسخ میتواند بگوید donkies next این یک شوخی مردانه است که بین دوستان صمیمی رایج است

__________________

 • عبارت sit down به معنای بنشین غیر رسمی و خودمانی است اگر بخواهیم کسی را مودبانه دعوت به نشستن کنیم میگوییم: take/have a seatبفرمایید بنشینید.
 • اگر وارد مکانی شویم و عده ای به احترام ما از جای برخیزند میگوییم: be seated please بفرمایید بنشینید
 • برای سلام کردن در موقعیتهای دوستانه و غیر رسمی از hi یا hello استفاده میشود . در کشور هایی مانند انگلستان و استرالیا hello رایج تر است اما در آمریکای شمالی و کانادا hi بیشتر به کار میرود.
 • برای احوال پرسی رایج ترین عبارت how are you است آمریکایی ها خیلی وقت ها از

how are you doing  استفاده میکند.

 • how do you do به معنای خوشوقتم است.و فقظ هنگامی گفته میشود که برای بار اول با کسی ملاقات میکنید. در پاسخ به آن میتوان از خود عبارت یعنی همان (how do you do ) ویا از             nice to meet you  استفاده کرد.
 • how’s life with you حال و روزت چطوره؟
 • how is life treatening youحال و روزت چطوره؟
 • what’s newsتازه چه خبر؟
 • what’s workکارو بارت چطوره؟
 • not much/ nothing much خبری نیست
 • could be better چندان خوب نیست
 • how are you getting along in your new job با کار جدیدت چطوری؟
 • how do you feel today امروز چطوری؟ ( برای پرسیدن حال مریض )
 • i feel much better , thanks خیلی بهترم ممنون
 • are you feeling better today امروز بهتری؟
 • no, i’m afraid not  نه متاسفانه
 • oh, i’m really sorry to hear that واقعا متاسفم
 • say hello to your dad for me سلام مرا به پدرت برسان( دوستانه)
 • remember me to your mother سلام مرا به مادرت برسان ( دوستانه)
 • give my best regards to your husband  سلام مرا به شوهرتان برسانید (رسمی)
 • so long  خداحافظ / قربانت
 • take care مواظب خودت باش
 • have a nice day روز خوبی داشته باشی
 • ________________________________
 • open your books to page 20  کتابهایتان را باز کنید و صفحه ۲۰ را بیاورید
 • turn the page over ورق بزنید / بروید صفحه بعد
 • hand in your homework please  لطفا تکالیفتان را تحویل دهید
 • listen and repeat after me گوش کنید و بعداز من تکرار کنید
 • learn this dialogue by heart این مکالمه را از بر کنید
 • look up the new words معنی لغات جدید را از دیکشنری پیدا کنید
 • sit up please صاف بشین (خطاب به دانشجویی که روی میز خم شده )
 • sit properly درست بشین ( خطاب به شاگردی که لم داده یا پاهایش را دراز کرده)
 • some one please open the window  لطفایک نفر پنجره را باز کند
 •  i’ll explain it to you again برایتان دوباره توضیح میدهم
 • i’ll read it out loud آنرا با صدای بلند میخوانم
 • i’m ging to give you an exam next session جلسه بعد از شما امتحان میگیرم
 • we need a make up/ an extra session یک جلسه جبرانی / اضافی لازم  داریم
 • what page are we on?  کدام صفحه هستیم؟
 • are you all set/ =ready ?آماده اید؟ حاضرید ؟
 • are you done? کارتان تمام شد؟
 • can you speak up? i cant hear you بلندترصحبت کن. صدایت را نمیشنوم
 • is every body ready? همه حاضرند؟
 • have you enrolled ? ثبت نام کرده ی؟
 • no talking please لطفا صحبت نکنید
 • i want to ask you some questions میخواهم از شما چند سوال بپرسم
 • read the first paragraph out loud  پاراگراف اول را بلند بخوان
 • move over one seat so you can practice with your friend یک صندلی آنطرف تر بشین تا بتوانی با دوستت تمرین کنی
 • you are behind the class. you must try and catch up with the class تو از کلاس عقبی باید سعی کنی خودت را به کلاس برسانی
 • you have missed three sessions so far تا حالا سه جلسه غیبت داشتی
 • you were supposed to write a composition  قرار بود یک انشا بنویسید
 •  it’s time to call the roll now وقت حضور و غیاب است
 • i want to read out your test scores to you میخوام نمرات امتحان رابرایتان بخوانم
 • i have to take two marks of you  مجبورم دو نمره ازت کم کنم
 • if you miss one more session, you will be disqualified from the exam  اگه یه جلسه دیگه غیبت کنی از امتحان محروم میشی
 • we were behind schedule ما از برنامه عقب هستیم
 • we were through with this lesson. lets move on to the next lesson این درس را تمام کرده ایم. بریم سر درس بعد
 • has everybody handed in their homework? همه تکالیفشان را تحویل دادن؟
 • what time does the bell go? زنگ چه ساعتی میخورد؟
 • shall i play the tape again? میخواهید نوار را یک بار دیگه برایتان بگذارم؟
 • will you fetch me some chalk please? لطفا برام کمی گچ بیار
 • ________________________
 • i’m sorry i’m late عذر میخوام که دیر اومدم
 • i’m sorry but i have to miss the next session متاسفم اما مجبورم جلسه بعد غیبت کنم
 • i’m sorry i dont get it متاسفم من متوجه نمیشم
 • i’m awfully sorry but i have not done my homework خیلی عذر میخوام تکلیفم را انجام نداده ام.
 • i’m done / کارم تمام شد
 • we are on page 20  صفحه ۲۰ هستیم
 • we have done our workbook up to page 15 کتاب تمرینات را تا صفحه ۱۵ انجام دادیم
 • i was 1 minute late . did you mark me absent ?  من ۱۵ دقیقه غیبت داشتم برام غیبت زدید؟
 • this class does not suit my time این کلاس به وقت من نمیخوره
 • my english classs coincides with my university class کلاس زبانم با دانشگاهم هم زمان است
 • it’s on the tip of my tongue  نوک زبانم است
 • the bell has gone زنگ خورده
 • may i come in    اجازه هست داخل شوم ؟
 • could you repeat it pelase  لطفا تکرار کنید
 • could i have a word with you? میتونم چند کلمه باشما صحبت کنم؟
 • could you explain it little more? لطفا کمی بیشتر توضیح دهید
 • would you mind writing it on the  blackboard میشه انرا روی تخته بنویسید ؟
 • can i have your opinion about my composition میتونم نظرتون رو راجع به انشام بدونم؟
 • should i hand in my homework now? تکالیفم را الان تحویل بدم؟
 • shall i read? بخوانم؟
 • will you mark me absent if i’m ten minutes late? اگه ده دقیقه تاخیر کنم برام غیبت میزنید؟
 • are you satisfied with me از من راضی هستید؟
 •  what we are supposed to do for next session برای جلسه بعد چی کار باید بکنیم؟
 • will you enter my name on your list please? لطفا اسم مرا در لیست خود وارد کنید
 • could i leave a class a little earlier today? میتونم امروز کمی زودتر کلاس را ترک کنم؟
 • will you excuse me for a minute? به من یک دقیقه اجازه مرخصی میدهید؟
 • may i be excused for a moment?  در مواقع رسمی تر ( به من یک دقیقه اجازه مرخصی میدهید؟)
 • i’m sorry for being absent last ession. i was on a trip  به خاطر غیبت جلسه قبل عذر میخوام مسافرت بودم.
 • ____________________________

خیلی درس برای خواندن دارم     i have a lot of studies

او خیلی درس خوان است          he’s very studious

قصد دارم در خارج ادامه تحصیل دهم      i’m going to cotinue my studies abroad

چه روزی امتحان داریم؟                  when is our exam

 فردا امتحان داریم                       we have an exam tomorrow

واژه exam به معنی آزمون کتبی یا  شفاهی و یا عملی میباشد وبر مبنای آن مدرک قبولی اعطا میشود. واژه test به معنای نوعی آزمون است که علاوه بر آزمون اصلی و یا گاهی به جای آن داده       می شود تا مشخص شود دانشجویان چه مقدار یاد گرفتند واژه quiz به معنای نوع آزمون غیر رسمی و کوتاه است که ممکن است در طول ترم چندین بار داده شود.

هفته پیش امتحان پایان ترم ( نهایی) دادیم          we took our exam last week

در زبان انگلیسی برای امتحان دادن ( توسط شاگرد ) از take an exam و یا معادل های آن

do/sit an exam استفاده میشود.

دیروز امتحان دادیم                we took /did/sat an exam yesterday

برای امتحان گرفتن ( توسط معلم ) از give an exam استفاده میشود.

دیروز معلممان از ما امتحان گرفت  our teacher gave us an exam yesterday

در امتحان قبول/ رد شدم     i passed/ failed my exam

دیروز کارنامه ام را گرفتم  i got my report card yesterday

ترم قبل شاگرد اول ( ممتاز) شدم  i was the top studet last term

امتحانت/ مصاحبه ات چطور بود؟ ؟ how did you exam/ interview…go

امتحانم خوب شد/ خوب دادم i did well in my exam

امتحانم را خراب کردم i did badly in my exam

بالاخره موفق شدم امتحان را قبول شدم i finally managed to pass the exam

چیزی نمانده بود که در امتحان رد شوم i almost/nearly  failed my exam

 در امتحان میان ترم نمره خیلی پایین گرفتم       i got a very low mark in my mid-term test

نمره قبولی چند است ؟          what’s the passing mark

امتحان شفاهی است یا کتبی ؟           will the exam be oral or written

ورقه های امتحانی ما را تصحیح کرده اید؟     have you correted our exam papers

برای این امتحان چقد وقت داریم؟ how much time do we have for this exam

ببخشید چقدر وقت باقی مانده است؟ excuse me. how much time is left  please

در کلاسم پیشرفت زیادی/ خوبی دارم i’m making a lot of / good progress in my class

آنقدر که باید درس نمیخوانم    i dont study / i’m not studying as hard as i should

از کلاس عقب هستم  i’m behind the class in my studies

دارم عقب میفتم. چون به اندازه کافی برای درس هایم وقت نمیگذارم

i’m falling behind because i dont put in enough time for my studies

امروز حال و حوصله درس خواندن ندارم

 i’m not in the mood for studying today=i dont feel like studying today

اگرمیخواهی در امتحان ورودی دانشگاه رتبه بالایی بدست بیاری باید دود چراغ بخوری( منظور بیدار ماندن در شب)

if you want to get a high raking in the university entrance exam, you must burn the midnight oil

امکان دارد به من وقت بیشتری بدهی من هنوز سوال ۶۵ هستم

will you give me some extra time , please i’m still on question 65

به زحمت در امتحان قبول شدم  i barely managed to pass the exam

هنگام امتحات همه چیز یادم رفت my mind went blank during the exam

امتحان را ناپلئونی قبول شدم i passed the exam by the skin of my teeth

__________________________

من انگلیسی را برای کارم/درس هایم/ مسافرت لازم دارم

I need english for my job/my studies/travelling

می خواهم انگلیسی را روان تر صحبت کنم

I want to be more fluent in speaking/i want to speak english fluently

میخواهم ابتدا مکالمات روزمره را یاد بگیرم

I want to learn every day conversations first

مشکل اصلی من مکالمه و درک شنیداری است

My main problems are speaking and listening comprehension

دوست دارم انگلیسی را با لهجه خوب صحبت کنم

I like to speak english with a good accent

به تعداد کافی اصطلاح بلد نیستم

I dont know enough idioms

فیلم ها یا اخبار تلویزیون را نمی فهمم.

I dont understand the movies / films or the news on tv

در مکالمه و نوشتن اشتباهات گرامری دارم.

I make grammatical mistakes in speaking and writing

باید اصطلاحات محاوره ای بیشتری یاد بگیرم

I need to learn more slang

میخواهم انگلیسی بازرگانی یاد بگیرم

I want to learn business english

میخواهم لغات و اصطلاحات بیشتری یاد بگیرم

I want to learn more vocabularies and idioms

حس میکنم دارم انگلیسی را فراموش میکنم

I feel i’m beginning to lose my english

حرف های افراد انگلیسی زبان را درک نمیکنم.

I dont understand english speaking people

لغات زیادی بلدم اما نمیتوانم منظورم را به انگلیسی بیان کنم

I know lots of words but i can’t express myself  in english

نمیتوانم به تنهایی زبان یاد بگیرم لازم است کسی مرا وادار کند.

I can not learn english by myself.i need someone to push me

معلمم عالی است . خودم به قدر کافی کار نمیکنم

My teacher is great . i dont do enough work myself

میخواهم متون علمی به زبان انگلیسی را بخوانم و بفهمم.

I want to read and understand /comprehend scientific texts in english

میخواهم در امتحانات بین المللی مانند تاقل یا آیلتس قبول شوم

I want to pass international exams like the TOEFL or IELTS

بیشتر زبانم را با مطالعه شخصی یاد گرفتم

I’ve learned most of my english by/through self study

از هنگامیکه به کلاس شما امدم زبانم خیلی پیشرفت کرده است

My english has improved a  lot since i joined your class

مدتی است تماسم با انگلیسی قطع شده است

 i’ve been out of touch with english for a while /i’ve lost touch with english for a while

لازم است در زمان کوتاهی در زبان انگلیسی تجدید مهارت کنم( این اصطلاح هنگامی به کار میرود که گوینده قبلا مهارت خوبی داشته  ولی به علت عدم تمرین مهارت خود را تا حدی از دست داده و حالا نیاز دارد در زمان کوتاهی مهارت قبلی خود ر به دست آورد)

I need to brush up on my english / i need to brush my english up

من باید وقت بیشتری بگذارم و بیشتر کار کنم.

I must put in more time and effort

میخواهم بتوانم راجع به مسائل مختلف به زن انگلیسی بحث کنم

I want to be able to discuss different matters in english

میخوام بتوانم افکار و نظراتم را به انگلیسی بیان کنم

I’d lik to be able to express my ideas and opinions in english

میخواهم بتوانم به زبان انگلیسی با مردم به تبادل افکار و اطلاعات بپردازم

I’d like to be able to exchange ideas  and information with people in english

لازم است با مشتری های خارجیمان انگلیسی صحبت کنم

I need to speak engish with our foreign customers

لازم است مکاتبات خارجی را به زبان انگلیسی انجام دهم

I need to handle foreign correspondence in english

وقتی انگلیسی صحبت میکنم لغت کم میارم

when i speak english i fall short of vocabularies

هنگامی که متنی را میخوانم مفهوم کلی انرا نمیفهمم اگرچه معنی همه لغات را به تنهایی بلدم

when i read a text i cant get the general meaning although i know the meaning of the single words

گاهی اوقات مردم حرف های مرا درک نمیکنند زیرا لغات را غلط تلفظ میکنم

people some times dont understand me because i mispronounce the words

________________________

خیلی ممنون         thanks alot

خواهش میکنم      any time

رایج ترین عبارت برای تشکر کردن thank you است. در پاسخ به آن با توجه به موقعیتی که در آن قرار داریم از sure/ok  ( دوستانه و غیر رسمی ) و یا youre welcome ( هم دوستانه هم رسمی ) استفاده کرد.

در موقعیت های رسمی تر از thank you very much استفاده میشود. که در پاسخ آن از عبارت هایی مانند  youre welcome  ( خواهش میکنم ) و یا dont menton it ( خواهش میکنم – مهم نیست) و یا

(خوشحال شدم )it was my pleasue

به کار میرود.در انگلیسی آمریکایی علاوه بر عبارت های بالا بیشتر از عبارت های زیر برای تشکر کردن استفاده میشود:

متشکرم/ممنونم     i appreciate it

متشکرم/ممنونم     i’d appreciate it

خیلی متشکرم     i really appreciate it

واقعا از کمکتان متشکرم i really appreciate your help

واقعا از توجه تان متشکرم    i really appreciate your concern

خواهش میکنم ( دوستانه ) no problem

چیزی نبود/ کاری نکردم   oh it was nothing

خوشحالم که تونستم کمکی کرده باشم     i’m glad i could help

خوشحال شدم ( رسمی )    it was my pleasure

خواهش میکنم ( رسمی )    dont mention it

به خاطر وقتی که گذاشتید / دادید ممنونم   thank you for your time

ممنونم از اینکه ماشینت را به من قرض دادی  thank you so much for lending me your car

خیلی کمک کردی خیلی ممنون you’v been very helpful.thanks a lot

در موقعیت های رسمی یا در نامه نگاری رسمی و اداری از عبارت های زیر استفاد میشود :

میل دارم از معلم هایم به خاطر حمایت و تشویق شان تشکر کنم

i’d like to thank my teachers for their support and encouragement

میل داریم مراتب امتنان خود را به خاطر زحمات بی شائبه شما ابراز کنیم

we would like to express our appreciation for your selfless efforts

قبلا از (زحمات- توجه ) شما متشکرم

thanking you in anticipation

__________________________

در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی برای خواهش کردن اغلب جمله به صورت امری گفته میشود و در آخر جمله will you ? اضافه میشود.

صدای موسیقی را کم کن لطفا                                               turn down the music, will you

کتابهایت را سر جایشان بگذر لطفا                                            put your books away,will you

وسائلت را از روی زمین جمع کن لطفا                                           pick up your things will you

در پاسخ اغلب عبارت های زیر به کار میرود:

ok                sure                         yeah ,ok

شاید بتوان گفت رایج ترین عبارتی که برای خواهش کردن در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی به کار میرود عبارت can you….می باشد.

لطفا صدای تلویزیون را زیاد کن                                             ( can you turn up the tv(please

میتونی در شستن ظرفها کمکم کنی؟                       can you give me a hand with the  dishes

میتونی تا فردا چند دلار به من قرض بدی؟   can you lend me a couple of dollars untill tomorrow

اگر بخواهیم خواهش کسی را در یک موقعیت دوستانه رد کنیم ابتدا عبارت i’m sorry i cant را گفته سپس دلیل خود را ذکر میکنیم. مثال:

دیوید آن دیکشنری را سر جایش بگذار                     David , put that dictionary away will you

متاسفانه نمیتوانم دارم ازآن استفاده میکنم                                      sorry i cant i’m using it

برای خواهش کردن در موقعیت های رسمی تر اغلب از عبارت های could you possibly / could you  استفاده میشود.

میشود لطفا آدرس هتل هیلتون را به من بدهید؟could you show me the way to the hilton hotel

لطفا از مری بخواهید بامن تماس بگیرد                                    could you ask mary to contact me

عبارت های will you و would you تقریبا معادل could you میباشند و در موقعیت های   رسمی تر به کار میروند.

ممکن است لطفا در پر کردن این تقاضانامه به من کمک کنید ؟

will you / would you help me with  this application form please

برای دادن پاسخ های منفی به خواهش های رسمی اغلب عبارت i’m afraid i cant ( متاسفانه نمیتوانم ) گفته شه و سپس دلیل ان ذکر میشود.

ممکن است لطفا مرابه خانه برسانید ؟                                       could you give me a ride home

متاسفانه نمیتوام. ماشینم در تعمیرگاه است                    i’m afraid i cant .my car is in the garage

میوانید کمک کنید این فرم ها را پر کنم؟                                could you help me fill out these forms

متاسفانه نمیتوانم. خیلی عجله دارم                                         i’m afraid i cant i’m in a big hurry

یکی از مهم ترین عبارت هایی که برای  خواهش کردن در موقعیت های رسمی رایج است               woul you mind مباشد. باید توجه داشت که بد از فعل mindشکل ingافعال به کار میرود.این عبارت به مفهوم (بی زحمت۰لطفا) است.

بی زحمت/ لطفا سیگارتان را خاموش کنید              would you mind putting out your cigarette     بی زحمت پنجره را باز کنید                                        would you mind opening the window

 باید توجه داشت که به هنگام استفاده از would you mind اگر بخواهیم خواهش را بپذیریم باید از عبارت های منفی مانند عبارت های زیر استفاده کنیم:

would you mind helping me with the cleaning

زحمتی نیست که در نظافت کمکم کنید؟

نه اصلا/ نه ابدا( زحمتی نیست – اشکالی ندارد)                      No, not at all

بنابر این در پاسخ مثبت به خواهش would you mind از عبارت هایی مانند yes i would یا                 yes of course  و نظایر آن استفاده نمیشود.

باید توجه داشت که کاربرد عبارت های رسمی فقط محدود به موقعیت های رسمی نیست. گاهی ما از دوستان یا نزدیکان خود خواهشی میکنیم که انجام آن کار آسانی نیست و یا خواهش ما خواهش بزرگ و مهمی است در این حالت معمولا گوینده از عبارت های رسمی تر استفاده میکند.

(پسر خطاب به پدرش ):پدر فکر میکنی بتوانی یک لپ تاپ برایم بخری؟واقعا یکی لازم دارم

 Dad, do you think you could buy me a laptop, i really need one

                           ______________________

رایج ترین عبارت برای اجازه گرفتن در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی can i میباشد.

میتونم یک لحظه از تلفنت استفاده کنم؟   can i use your phone for a momet

میتونم نگاهی به عکسات بندازم؟   can i take a look at your pictures

توضیح هم : به خاطر داشته باشید که عبارت can youبرای خواهش کردن به کار میرود در حالی که can i وقتی استفاده میشود که گوینده اجازه میگیرد که خودش کاری انجام دهد.

برای اجازه گرفتن مودبانه در موقعیت های رسمی تر اغلب از عبارت could i…please استفاده میشود.

عبارت May i….نیز یک عبارت مودبانه و تقریبا رسمی است که از لحاظ کاربرد معادل could i میباشد.

اجازه هست یک لحظه از کامپیوترتان استفاده کنم؟      may i use your computer for a moment     البته. بفرمایید                         of course.go ahead

اجازه هست آقای جکسون را ببینم؟     May i see Mr jackson please

متاسفم ایشان الان گرفتارند       i’m afraid he’s busy now

برای اجازه دادن اغلب از عبارت های go aheadو be my guest (هر دو به معنای بفرمایید)استفاده میشود و در موقعیت های رسمی تر عبارت های yes of course ( بله البته) و certainly( حتما) به کار میرود. برای پاسخ منفی اغلب ابتدا عبارت های i’m sorry و یا actually گفته شده و سپس یک دلیل ذکر میشود.

عبارت های دیگری که برای اجازه گرفتن رایج است و میتوان از آن در موقعیت های غیر رسمی و رسمی استفاده کرد عبارت do you mind if….(اشکالی ندارد که من…..؟ )میباشد.

اشکالی ندارد که من سیگار بکشم؟ do you mind if i smoke

برای دادن اجازه از عبارت های no i dont  و یا no not at all استفاده میشود

در موقعیت های رسمی تر و یا هنگامیکه بخواهیم خیلی مودبانه اجازه بگیریم از عبارت

would you mind if iاشکالی ندارد که من……. استفاده میشود. که در آن فعل بعد از I باید به صورت گذشته باشد. باید توجه داشت این عبارت ارتباطی به زمان گذشته ندارد و فقط برای اجازه گرفتن مودبانه در زمان حال به کار میرود.

اشکالی ندارد که من امروز یک ساعت زودتر بروم؟would you mind if i left an our early today

خیر اصلا   no not at all

هرگاه کسی از ما اجازه بگیرد که کاری  انجام دهد و ما بخواهیم مودبانه به او پاسخ منفی بدهیم معمولا عبارت های زیر را گفته و سپس دلیل خود را ذکر میکنیم.

I wish you wouldnt

I’d rather you didnt

این جملات معنی خاصی ندارند و فقط برای شروع پاسخ منفی به کار میروند ولی نزدیکترین معادل فارسی آن شاید این عبارت باشد : ممنون میشم اگه این کار را نکنید

اشکالی نداره سیگار بکشم؟

راستش ممنون میشم اگه نکشید میدونید من به دود حساسیت دارم.

Do you mind if i smoke

actually , i wish you wouldnt you know i’m  allergic to smoke

باید توجه داشت که shall i برای اجازه گرفتن به کار نمیرود این عبارت برای ارائه کمک به کار میرود.

میخواهید چمدانتان را برایتان بیاورم ؟                            shall i carry your suitcase for you

خیلی خسته به نظر میرسی. میخواهی برایت قهوه درست کنم ؟

you look very tired.shall i make you some coffee

__________________________

May God have mercy on him/her

خدا رحمتش کنه

You are driving me crazy

داری دیوونم میکنی

Don’t worry, everything will be ok

نگران نباش, همه چیز درست میشه

What’s wrong with me?

مگه من چمه؟

With the exception of . . .

به استثناء . . .

It’s up to me to …

بر عهده ی من است که …

Get out of my face

از جلو چشمم دور شو

If I were in your shoes, …

If I were you, …

اگر جای شما بودم، …

Keep in mind that …

به خاطر داشته باش که …

I’m all for it

من کاملا طرفدار اونم

______________________

So long, no see

خیلی وقته همدیگه رو ندیدیم

None of your business

به شما ربطی نداره

Mind your own business

سرت تو کار خودت باشه

That’s kind of you

نظر لطف شماست

Say hello to … for me

سلام منو به … برسون

دست از سرم بردار

  quit bothering me

از این بهتر نمیشه

  it couldn’t be better

گیر آوردنش مشکله

    it’s hard to get

خودت را به موش مردگی نزن

 stop playing innocent

بساطت رو جمع کن

 get your things

هیچ راه دیگه ای نداریم

     we have zero option

 خیلی کار دارم که باید انجام بدم

   I have so much to do

برق رفت

  the electricity went off

 حالا با هم بی حساب شدیم

     now we are even

لطف کردید تشریف آوردید

   nice of you to come

______________________

 He is very quick witted
او خیلی بامزه و حاضرجواب است

 He is very sloppy
شلخته ست.

 He is wet behind the ears
دهنش بوی شیر میده

  He is wrapped in his work
سرش به کار خودشه.

 He isn’t just anybody
برای خودش آدمیه

He jobbed his brother into a well-paid post
برادرش را سر یک کار پر در آمدی گذاشته.

 he keeps above of the times
با جریانات روز آشناست

 he kicked the bucket yesterday
دیروز غزل خداحافظی رو خوند

 He knows what he is about
حساب کار دستش است

 He looks like a drowned cat
عین موش آب کشیده.

 He looks proud
خودشو میگیره

 He made a complaint
اون شکایت کرده

 he made me cry
او مرا به گریه انداخت

 he made me do that
او مرا مجبور به ان کار کرد

 he made me very tired
او خیلی خسته ام کرد

 He makes faces
دهن کجی میکنه

 He makes you laughf your head off.
از خنده روده برت می کند

 He must have studied very well
او باید خیلی خوب درس خوانده باشد

 he offered me a good job
اون شغل خوبی به من پیشنهاد کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *