نهج البلاغه

خطبه ۱ – خطبه در ابتداى آفرینش آسمان و زمین و آدم

خطبه ۲ – خطبه پس از بازگشت از صفّین

خطبه ۳ – خطبه معروف به شِقشِقیّه

خطبه ۴ – خطبه بعد از کشته شدن طلحه و زبیر

خطبه ۵ – خطبه بعد از وفات پیامبر(صلى الله علیه وآله) در خطاب به عباس و ابوسفیان

خطبه ۶ – خطبه هنگامى که از او خواستند طلحه و زبیر را دنبال نکند

خطبه ۷ – خطبه مریدان شیطان را مذمت مىنماید

خطبه ۸ – خطبه براى برگرداندن زبیر به بیعت

خطبه ۹ – خطبه در وصف خود و دشمنانش در جمل

خطبه ۱۰ – خطبه در تحریک شیطان نسبت به اهل جمل و عواقب وخیم آن

خطبه ۱۱ – خطبه وقتی که در نبرد جمل پرچم را بهدست فرزندش محمّد حنفیه داد

خطبه ۱۲ – خطبه وقتى که در نبرد جمل پیروز شد

خطبه ۱۳ – خطبه در نکوهش بصره و اهل آن پس از نبرد جمل

خطبه ۱۴ – خطبه در همین موضوع (بصره و مردم آن)

خطبه ۱۵ – خطبه در رابطه با برگرداندن املاک بیت المال

خطبه ۱۶ – خطبه هنگامى که در مدینه با او بیعت شد

خطبه ۱۷ – خطبه درباره کسی که در میان مردم عهده دار منصب قضاوت شود

خطبه ۱۸ – خطبه در نکوهش اختلاف علما در فتاوى

خطبه ۱۹ – خطبه به اشعث بن قیس

خطبه ۲۰ – خطبه در بیدارى از غفلت و توجه به حضرت حق

خطبه ۲۱ – خطبه در توجه به قیامت

خطبه ۲۲ – خطبه هنگامى که خبر بیعت شکنان جمل به حضرتش رسید

خطبه ۲۳ – خطبه در دلدارى به تهیدستان و تأدیب ثروتمندان

خطبه ۲۴ – خطبه در جنگ با مخالفان

خطبه ۲۵ – خطبه وقتى به او خبر رسید که ارتش معاویه به شهرها دستاندازى کرده اند

خطبه ۲۶ – خطبه در وصف حال مردم جاهلى و دوران سکوت خود

خطبه ۲۷ – خطبه در نکوهش اصحاب از نرفتن به جهاد

خطبه ۲۸ – خطبه در بىوفایى دنیا و توجه به آخرت

خطبه ۲۹ – خطبه پس از برنامه حکمین و تاخت و تاز ضحّاک بن قیس

خطبه ۳۰ – خطبه درباره قتل عثمان

خطبه ۳۱ – خطبه قبل از جنگ جمل

خطبه ۳۲ – خطبه در نکوهش زمان خود

خطبه ۳۳ – خطبه به هنگام خروجش براى جنگ با اهل بصره

خطبه ۳۴ – خطبه در تحریک مردم براى جنگ با شامیان

خطبه ۳۵ – خطبه بعد از جریان حکمیت

خطبه ۳۶ – خطبه در ترساندن اهل نهروان

خطبه ۳۷ – خطبه در ذکر فضائل خود

خطبه ۳۸ – خطبه در تعریف شبهه

خطبه ۳۹ – خطبه در نکوهش یاران، و دعوت به جهاد

خطبه ۴۰ – خطبه زمانى که شنید خوارج نهروان مىگویند: لا حُکْمُ اِلاّ لِلّه

خطبه ۴۱ – خطبه در تحذیر از مکر و حیله

خطبه ۴۲ – خطبه در نکوهش آرزوى دراز و پیروزى از هواى نفس

خطبه ۴۳ – خطبه پس از آنکه جریر بن عبداللّه بَجَلى را براى بیعت گرفتن از معاویه فرستاد

خطبه ۴۴ – خطبه وقتى که مصلقه بن هُبَیره شیبانى به سوى معاویه فرار کرد

خطبه ۴۵ – خطبه در روز فطر در نکوهش دنیا

خطبه ۴۶ – خطبه وقتى که براى حرکت به شام تصمیم گرفت

خطبه ۴۷ – خطبه درباره کوفه

خطبه ۴۸ – خطبه زمان رفتن به سوى شام

خطبه ۴۹ – خطبه در توحید الهى

خطبه ۵۰ – خطبه در بیان فتنه

خطبه ۵۱ – خطبه زمانى که ارتش معاویه در جنگ صفین آب را بر یاران آنحضرت بست

خطبه ۵۲ – خطبه در بی وفایى دنیا

خطبه ۵۳ – خطبه در مسأله بیعت

خطبه ۵۴ – خطبه وقتىکه به نظر یارانش در اجازه براى آغاز جنگ صفّین تأخیر نمود

خطبه ۵۵ – خطبه در مقایسه یاران پیامبر با یاران خود

خطبه ۵۶ – خطبه در وصف معاویه

خطبه ۵۷ – خطبه در خطاب به خوارج نهروان

خطبه ۵۸ – خطبه زمانى که عزم بر جنگ خوارج داشت

خطبه ۵۹ – خطبه وقتى که خوارج به قتل رسیدند

خطبه ۶۰ – خطبه درباره خوارج

خطبه ۶۱ – خطبه زمانى که او را از ترور ترساندند

خطبه ۶۲ – خطبه در نکوهش دنیا

خطبه ۶۳ – خطبه در تشویق به عمل صالح

خطبه ۶۴ – خطبه در توحید الهى

خطبه ۶۵ – خطبه در آداب جنگ

خطبه ۶۶ – خطبه در حق انصار

خطبه ۶۷ – خطبه وقتى که امارت مصر را به محمد بن ابوبکر واگذاشت

خطبه ۶۸ – خطبه در سرزنش اصحاب سست پیمان خود

خطبه ۶۹ – خطبه سحرگاه روزى که ضربت به فرق مبارکش رسید

خطبه ۷۰ – خطبه در سرزنش اهل عراق

خطبه ۷۱ – خطبه در آن درود فرستادن به پیامبر(صلى الله علیه وآله) را تعلیم مىدهد

خطبه ۷۲ – خطبه در بصره درباره مروان بن حَکَم

خطبه ۷۳ – خطبه زمانى که شوراى خلافت قصد بیعت با عثمان کرد

خطبه ۷۴ – خطبه زمانى که شنید بنىامیّه او را متهم به قتل عثمان مىکنند

خطبه ۷۵ – خطبه در تشویق به عمل صالح

خطبه ۷۶ – خطبه هنگامىکه سعید بن عاص حق او را بازداشت

خطبه ۷۷ – خطبه از دعاهاى آنحضرت

خطبه ۷۸ – خطبه وقتى که قصد حرکت به سوى خوارج نمود

خطبه ۷۹ – خطبه پس از پایان جنگ جمل در مذمّت زنان

خطبه ۸۰ – خطبه درباره زهد

خطبه ۸۱ – خطبه در وصف دنیا

خطبه ۸۲ – خطبه موسوم به «غرّاء» که از خطبه هاى اعجاب انگیز اوست

خطبه ۸۳ – خطبه درباره عمروعاص

خطبه ۸۴ – خطبه در صفات خداوند

خطبه ۸۵ – خطبه در توحید الهى و سفارش به تقوا و مشورت

خطبه ۸۶ – خطبه در وصف پرهیزکاران و فاسقان و مقام خاندان نبوت

خطبه ۸۷ – خطبه در بیان هلاکت مردم

خطبه ۸۸ – خطبه در حال مردم پیش از بعثت و پس از آن

خطبه ۸۹ – خطبه در توحید الهى و پند و اندرز

خطبه ۹۰ – خطبه معروف به خطبه اشباح

خطبه ۹۱ – خطبه به هنگامى که مردم پس از کشته شدن عثمان خواستند با او بیعت کنند

خطبه ۹۲ – خطبه در بیان فضل و علم خود، و خبر از فتنه بنىامیه

خطبه ۹۳ – خطبه در فضل رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) و پند و اندرز

خطبه ۹۴ – خطبه در حال مردم هنگام بعثت پیامبر(صلى الله علیه وآله)

خطبه ۹۵ – خطبه درباره پیامبر(صلى الله علیه وآله)

خطبه ۹۶ – خطبه در مقایسه یاران خود با یاران رسول خدا(صلى الله علیه وآله)

خطبه ۹۷ – خطبه در ستم بنىامیّه

خطبه ۹۸ – خطبه در گریز از دنیا

خطبه ۹۹ – خطبه درباره پیامبر و خاندان او

خطبه ۱۰۰ – خطبه مشتمل بر خبر از حوادث ناگوار

خطبه ۱۰۱ – خطبه در زمینه سختىها

خطبه ۱۰۲ – خطبه در تشویق به زهد

خطبه ۱۰۳ – خطبه درباره پیامبر و فضیلت خویش

خطبه ۱۰۴ – خطبه در وصف پیامبر(صلى الله علیه وآله) و تهدید بنىامیّه و پند به مردم

خطبه ۱۰۵ – خطبه در زمینه برترى اسلام، و توصیف پیامبر اکرم، آنگاه توبیخ اصحاب

خطبه ۱۰۶ – خطبه در یکى از ایّام صفّین

خطبه ۱۰۷ – خطبه در پیشگویى از حوادث آینده

خطبه ۱۰۸ – خطبه درباره قدرت خداوند و حوادث مرگ و قیامت

خطبه ۱۰۹ – خطبه چیزى که متوسلان به خداوند پاک و بزرگ به آن توسل جستند

خطبه ۱۱۰ – خطبه در نکوهش دنیا

خطبه ۱۱۱ – خطبه درباره ملک الموت و قبض روح مردم

خطبه ۱۱۲ – خطبه در نکوهش دنیا

خطبه ۱۱۳ – خطبه در پند و اندرز مردم

خطبه ۱۱۴ – خطبه در طلب باران

خطبه ۱۱۵ – خطبه در اندرز به یاران

خطبه ۱۱۶ – خطبه در نکوهش کسانى که به مال و جان بُخل مىورزند

خطبه ۱۱۷ – خطبه درباره یاران شایسته خود

خطبه ۱۱۸ – خطبه زمانىکه مردم را جمع نمود و آنان را به جهاد ترغیب فرمود

خطبه ۱۱۹ – خطبه در فضیلت خود و موعظه یاران

خطبه ۱۲۰ – خطبه بعد از لیله الهریر

خطبه ۱۲۱ – خطبه در خطاب به خوارج

خطبه ۱۲۲ – خطبه هنگام نبرد صفین به یارانش فرمود

خطبه ۱۲۳ – خطبه در فرار یاران

خطبه ۱۲۴ – خطبه در ترغیب یارانش به جهاد

خطبه ۱۲۵ – خطبه در رابطه با خوارج وقتى که حکمیت را انکار کردند

خطبه ۱۲۶ – خطبه وقتى به او گفتند که چرا در تقسیم بیتالمال میان همه مساوات مىکند

خطبه ۱۲۷ – خطبه باز هم به خوارج

خطبه ۱۲۸ – خطبه از پیشامدها و فتنههاى بصره خبر مىدهد

خطبه ۱۲۹ – خطبه درباره پیمانهها و ترازوها

خطبه ۱۳۰ – خطبه به ابوذر(رحمه الله) هنگامىکه او را به ربذه تبعید کردند

خطبه ۱۳۱ – خطبه در فلسفه قبول حکومت و توصیف امام حق

خطبه ۱۳۲ – خطبه در پند و اندرز و اندیشیدن از مرگ

خطبه ۱۳۳ – خطبه در عظمت خداوند، قرآن، پیامبر و در رابطه با دنیا

خطبه ۱۳۴ – خطبه به عمر بن خطاب وقتى براى رفتن به جنگ با رومیان با حضرت مشورت کرد

خطبه ۱۳۵ – خطبه وقتى بین آنحضرت و عثمان مشاجرهاى درگرفت

خطبه ۱۳۶ – خطبه درباره بیعت خود

خطبه ۱۳۷ – خطبه درباره طلحه و زبیر

خطبه ۱۳۸ – خطبه در آن به فتنهها (و حکومت امام عصر(علیه السلام)) اشاره مىفرماید

خطبه ۱۳۹ – خطبه به هنگام شورا

خطبه ۱۴۰ – خطبه در نهى از غیبت مردم

خطبه ۱۴۱ – خطبه درباره نهى از غیبت

خطبه ۱۴۲ – خطبه درباره نیکى به نااهل

خطبه ۱۴۳ – خطبه در طلب یاران

خطبه ۱۴۴ – خطبه در بعثت پیامبر و فضل اهلبیت

خطبه ۱۴۵ – خطبه در فناى دنیا و نکوهش بدعت

خطبه ۱۴۶ – خطبه به عمربن خطاب وقتی که براى رفتن به جنگ ایرانیان با حضرت مشورت کرد

خطبه ۱۴۷ – خطبه در فلسفه بعثت، حوادث آینده و پند و اندرز

خطبه ۱۴۸ – خطبه درباره اهل بصره

خطبه ۱۴۹ – خطبه پیش از درگذشت از دنیا

خطبه ۱۵۰ – خطبه در آن اشاره به فتنه ها دارد

خطبه ۱۵۱ – خطبه در تحذیر از فتنه ها

خطبه ۱۵۲ – خطبه در صفات خداوند و پیشوایان دین

خطبه ۱۵۳ – خطبه در فضائل اهل بیت

خطبه ۱۵۴ – خطبه در آن شگفتیهاى آفرینش شبپره را بیان مىکند

خطبه ۱۵۵ – خطبه خطاب به اهل بصره در خبر از پیشامدهاى سخت

خطبه ۱۵۶ – خطبه در تشویق به پرهیزکارى

خطبه ۱۵۷ – خطبه درباره پیامبر و قرآن، و دولت بنىامیّه

خطبه ۱۵۸ – خطبه درباره خوشرفتارى خود با مردم

خطبه ۱۵۹- خطبه در توحید الهى و شرح حال برخى از پیامبران

خطبه ۱۶۰ – خطبه در وصف پیامبر و خاندان آن حضرت

خطبه ۱۶۱ – خطبه در پاسخ یکى از یارانش که پرسید

خطبه ۱۶۲ – خطبه در توحید الهى

خطبه ۱۶۳ – خطبه به هنگامىکه نزد آنحضرت آمدند و از اعمال ناپسند عثمان شکایت کردند

خطبه ۱۶۴ – خطبه در شگفتىهاى آفرینش طاووس

خطبه ۱۶۵ – خطبه در امر به الفت، و وصف بنىامیّه و یاران خویش

خطبه ۱۶۶ – خطبه در ابتداى حکومتش

خطبه ۱۶۷ – خطبه پس از بیعت با حضرت

خطبه ۱۶۸ – خطبه به هنگام رفتن اصحاب جمل به شهر بصره

خطبه ۱۶۹ – خطبه چون به بصره نزدیک شد

خطبه ۱۷۰ – خطبه به وقت تصمیم رویارویى با لشگر معاویه در صفّین

خطبه ۱۷۱ – خطبه در دفاع از حق خویش، و نکوهش اهل جمل

خطبه ۱۷۲ – خطبه در اینکه چه کسى شایسته خلافت است، و سفارش به تقوا و گریز از دنیا

خطبه ۱۷۳ – خطبه درباره طلحه بن عبیداللّه

خطبه ۱۷۴ – خطبه در پند و اندرز، و بیان نزدیکى خود به پیامبر(صلى الله علیه وآله)

خطبه ۱۷۵ – خطبه در پند و اندرز و فضل قرآن و نهى از بدعت

خطبه ۱۷۶ – خطبه در باره حکمین

خطبه ۱۷۷ – خطبه در توحید و تقواى الهى

خطبه ۱۷۸ – خطبه در پاسخ ذِغلِب یَمانى در رؤیت خداوند

خطبه ۱۷۹ – خطبه در نکوهش اصحابش

خطبه ۱۸۰ – خطبه در حق کسانى که قصد داشتند به خوارج ملحق شوند

خطبه ۱۸۱ – خطبه در توحید الهى و یادى از یاران شهید خود در صفّین

خطبه ۱۸۲ – خطبه در بیان قدرت خداوند و فضل قرآن و سفارش به تقوا

خطبه ۱۸۳ – خطبه به برج بن مُسهِر طائى که از خوارج بود

خطبه ۱۸۴ – خطبه به همّام درباره پرهیزکاران

خطبه ۱۸۵ – خطبه درباره منافقین

خطبه ۱۸۶ – خطبه در ستایش خدا و پیامبر و پند و اندرز

خطبه ۱۸۷ – خطبه درباره بعثت پیامبر و گریز از دنیا

خطبه ۱۸۸ – خطبه درباره اختصاص خود به پیامبر(صلى الله علیه وآله)

خطبه ۱۸۹ – خطبه در سفارش به تقوا و وصف اسلام و پیامبر(صلى الله علیه وآله)

خطبه ۱۹۰ – خطبه در وصیّت به یارانش

خطبه ۱۹۱ – خطبه درباره معاویه

خطبه ۱۹۲ – خطبه در پایدارى در راه حق

خطبه ۱۹۳ -خطبه هنگام دفن سرور زنان جهان حضرت فاطمه(علیها السلام)

خطبه ۱۹۴ – خطبه در گریز از دنیا

خطبه ۱۹۵ – خطبه یاران خود را در بسیارى از اوقات به آن پند مىداد

خطبه ۱۹۶ – خطبه بعد از بیعت طلحه و زبیر به آنها فرمود

خطبه ۱۹۷ – خطبه شنید عدهاىاز یارانش بهوقت نبرد صفّین بهاهلشام دشنام مىدهند

خطبه ۱۹۸ – خطبه در نبرد صفّین دربارهفرزند خود حسن(علیه السلام)

خطبه ۱۹۹ – خطبه زمانىکه یارانش درباره حکمیت با او دچار اختلاف شدند

خطبه ۲۰۰ – خطبه زمانى که در بصره به عیادت علاء بن زیاد حارثى رفت

خطبه ۲۰۱ – خطبه وقتى از او درباره احادیث دروغ و اخبار ضد و نقیض پرسیدند

خطبه ۲۰۲ -خطبه در قدرت خداوند و خلقت زمین

خطبه ۲۰۳ – خطبه در تحریک یاران خود به جهاد با شامیان

خطبه ۲۰۴- خطبه در تمجید خداوند

خطبه ۲۰۵ – خطبه در وصف پیامبر و عالمان، و اندرز مردم

خطبه ۲۰۶ -خطبه از دعاهاى آنحضرت

خطبه ۲۰۷ – خطبه در صفّین بیان فرمود

خطبه ۲۰۸ – خطبه در شکایت از قریش

خطبه ۲۰۹ – خطبه در جمل وقتى از کنار کشته طلحه و عبدالرّحمن بن عتّاب عبور کرد

خطبه ۲۱۰ -خطبه در وصف سالکان

خطبه ۲۱۱ – خطبه در ترغیب یارانش به جهاد

خطبه ۲۱۲ – خطبه بعد از تلاوت آیه «الهیکم التکاثر حتى زرتم المقابر»

خطبه ۲۱۳ -خطبه به وقت تلاوت آیه «رجال لاتلهیهم تجاره و لا بیع عن ذکر الله»

خطبه ۲۱۴ -خطبه به هنگام تلاوت آیه «یا ایها الانسان ما غرّک بربک الکریم»

خطبه ۲۱۵ – خطبه در بیزارى از ظلم

خطبه ۲۱۶ -; خطبه در طلب فراوانى روزى

خطبه ۲۱۷ – خطبه در گریز از دنیا

خطبه ۲۱۸ – خطبه در وصف عاشقان خدا

خطبه ۲۱۹ – خطبه درباره یکى از حاکمان

خطبه ۲۲۰ – خطبه در توصیف بیعت مردم با آن جناب بر خلافت

خطبه ۲۲۱ -خطبه درباره تقوا و کوشش در عمل

خطبه ۲۲۲ – خطبه در ذىقار به وقت حرکت به بصره

خطبه ۲۲۳ – خطبه به عبدالله بن زمعه که از شیعیان بود

خطبه ۲۲۴ – خطبه در فضل اهلبیت و نکوهش زمانه خود

خطبه ۲۲۵ – خطبه در بیان علت اختلاف ظاهر و باطن مردم

خطبه ۲۲۶ -خطبه به وقت غسل و تجهیز رسول خدا(صلى الله علیه وآله)

خطبه ۲۲۷ – خطبه در حمد و ستایش پیامبر و عجایب آفرینش

خطبه ۲۲۸ – خطبه در توحید حق

خطبه ۲۲۹ – خطبه در بیان پیشامدهاى ناگوار

خطبه ۲۳۰ -خطبه در سفارش به تقوا و یاد مرگ

خطبه ۲۳۱ – خطبه درباره ایمان و هجرت

خطبه ۲۳۲ – خطبه باز هم در ستایش الهى و سفارش به تقوا

خطبه ۲۳۳ – خطبه به نام قاصعه در مذمّت ابلیس ملعون

خطبه ۲۳۴ – خطبه به عبداللّه بن عباس در زمانى که عثمان در محاصره بود

خطبه ۲۳۵ – خطبه در بیان وضع خود پس از هجرت پیامبر(ص) و ملحق شدن به آن حضرت

خطبه ۲۳۶ – خطبه در تشویق به عمل

خطبه ۲۳۷ – خطبه درباره حکمین و سرزنش اهل شام

خطبه ۲۳۸ – خطبه در رابطه با فضائل آل محمّد(علیهم السلام)

خطبه ۲۳۹ – در رابطه با فضائل آل محمد(ع)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *