نکات زیست شناسی کنکور

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

همه اگزوسیتوزهای کتاب درسی
خروج آنزیم های برون سلولی ،خروج آنزیم های گوارشی از سلول های پوششی معده ، خروج پروتئین های ترشحی ازسلول سازنده ،خروج
موسیم از غشاهای موکوزی، مجرای گوارشی ، مجرای تنفسی و مجرای ادراریتناسلی ، خروج آنزیم های هیدرولیز کننده از سلولهای کیسه
گوارشی هیدر ، خروج پتیالین ازسلول های برون ریز غدد بناگوشی،خروج لیزوزوم از سلول های برون ریز ترشح کننده بزاق، خروج پپسینوژن از
سلول های اصلی درمعده ، خروج فاکتور داخلی معده از سلول های غددمعده ، خروجرنین ازسلول های معده نوزاد پستانداران ، خروج آنزیم های
گوارشی ازسلول های برون ریز پانکراس، خروج آنزیم های گوارشی از سلول های شیردان در نشخوارکنندگان ، خروج سورفاکتانت از برخی
سلول های دیواره کیسه هوایی ،خروج هیستامین و هپارین از بازوفیل ها ، خروج پروتئین مکمل از ماکروفاژها وسلول های پوششی روده وکبد ،
کشنده ، خروج T خروج لیزوزیم ازسلول های لایه های مخاطی وغدد تولیدکنند عرق ، خروج پادتن از پلاسموسیت ، خروج پرفورین از لنفوسیت
هیستامین از ماستوفیت، خروج انتقال دهنده عصبی از نورون ها، خروج انتقال دهنده عصبی از نورون پیش بینابسی ، خروج هورمونها ازسلول های
درون ریز
همه چیز درمورد هیدر
هیدر جانوری بی مهره و کیسه تن است. بافت های اصلی مهره داران در این جانور دیده نمی شود.هیدر کیسه گوارشی دارد. کیسه گوارشی هیدر
حکم دستگاه گردش موادجانور را نیز برعهده دارد.این کیسه فقط یک راه به خارج دارد. و آن دهان جانور است درواقع جهت حرکت مواد
درکیسه گوارشی هیدر دوطرفه است. بدن هیدر از دولایه ی سلولی ساخته شده است. هیدر هتروتروف وصیاد است.صید هیدر نیز نوعی سخت
پوست کوچک و آبزی است. هیدر صیدخود را با نیش های زهری خود می کشد. هیدر می تواندذرات غذایی بسیار بزرگتر از سلول های خود
راببلعد. هیدر با کمک بازوهای خود شکار را وارد دهان وکیسه گوارشی خود می کند. هیدر به طور معمول پنج بازوی شکاری دارد. بعضی از سلول
های پوشاننده کیسه گوارشی فاقد تاژک هستند . و آنزیم های هیدرولیز کننده را به وسیله اگزوسیتوز به کیسه گوارشی ترشح می کند.تاژک هایی
که از بعضی از سلول ها بیرون زده اند غذا با آنزیم های گوارشی مخلوط می کنند و ذرات کوچک حاصل از تجزیه بخش های نرم بدن صید به
روش آندوسیتوز وارد سلول های پوشاننده کیسه گوارشی می شوند. وبقیه مراحل گوارش خود را درون سلول می گذرانند. گوارش هیدر ابتدا
برون سلولی وسپس درون سلولی است. هیدرخون و دستگاه گردش خون ، لنف و مایع بین سلولی ندارد. هیدر دفاع اختصاصی ، پادتن، پرفولین ،
لنفوسیت بی و تی وسلولهای خونی ندارد. هیدر در آب زندگی می کند و می تواند به آهستگی در زیستگاه خود جابجا شود. اما بیشتر اوقات به
حالت ساکن و چسبیده به یک تکه سنگ قرار گرفته است. هیدر از طریق جوانه زدن تولید مثل غیرجنسی انجام می دهد. جوانه ممکن است از والد
جدا و به جانداری مستقل تبدیل شود. یا اینکه همچنان به والد متصل باقی بماند. هیدر از طریق تولید گامت تولیدمثل جنسی نیز انجام می دهد
همه چیز درمورد حشرات
حشرات ممکن است در تار عنکبوت به دام بیفتند . حشراتی مانند زنبورعسل می توانند موم تولید کنند. رنگیزه های موجود در واکوئل مرکزی
گلبرگ گیاهان سبب جذب حشرات هنگام گرده افشانی می شوند. بعضی پرندگان مانند گنجشک و مرغ خانگی همه چیز خوارند. واز حشرات ،
دانه ها و میوه ها تغذیه می کنند. عقاب و جغد گوشتخوارند و از راه شکار موش ، پرندگان کوچک ،مار و حشرات تغذیه می کنند. نوزاد قورباغه
آبزی و گیاه خوار است. اما قورباغه بالغ حشره خوار است. سیستم تنفسی در حشرات نایی است. وبه طورمستقیم و بدون نیاز به سیستم گردش
مواد به مبادله گازها می پردازد. حشرات گردش خون باز دارند. در حشرات همولنف دیده می شود. نیش حشرات ور آوندهای چوبی باعث حباب
دارشدگی می گردد. از برخی حشرات مثل شته برای استخراج شیره پرورده استفاده می کنند. حشرات اسیداوریک دفع می کنند. حشرات اسکلت
خارجی از جنس کیتین دارند . حشرات با پروازکردن حرکت می کنند. برگ گیاهان گوشتخوار مثل دیونه در اثر تماس با بدن حشرات و
بساوشتنجیانجام می دهد.حشرات دفاع اختصاصی ندارند. دربدن حشرات سلول هایی مشابه هاگوسیت وجود دارد. حشرات شش پا دارند .
حشرات چشم مرکب دارند. بعضی از حشرات مانند زنبورعسل با چشم مرکب خود قادر به دیدن رنگ ها و پرتوهای فرابنفش هستند. حشرات
گرده افشانی انجام می دهد. یکی از حساس ترین انواع گیرنده های شیمیایی روی شاخک جنس نر نوعی پروانه ابریشم بعنوان یک حشره قرار
وجود ندارد. در پروانه Y دارد. در ملخ بعنوان حشره نرها ۲۳ کروموزوم و ماده ها ۲۴ کروموزوم دارد. در بعضی از حشرات مانند ملخ کروموزوم
است. زنبور عسل ملکه بعنوان یک حشره میتواند بکرزایی انجام دهد. حشره هایی که درشب تغذیه می ZW ها الگوی تعیین جنسیت به صورت
کنند به سمت گل های سفیدرنگ و دارای رایحه ی قوی می روند. مگس ها گرده افشانی گل هایی با بویی شبیه به گوشت گندیده را انجام می
دهد. با مهندسی ژنتیک گیاهان مقاوم به حشرات به وجود آمده است. حشرات یکی از انواع ساکنان خشکی بوده است. حشرات فراوان ترین و
متنوع ترین گروه جانوران هستند. حشرات
اولیه دارای دو جفت بال بودند . حشرات و گیاهان گلدار همیاری دارند. بعضی سهره ها حشره خوار هستند . حشره های شب تاب دارای جدایی
رفتاری هستند. حشرات جزء جمعیت های فرصت طلب هستند. روغن خردل در گیاهان تیره شب بو برای بسیاری از حشرات سمی است. سسک
و سینه سرخ از حشرات تغذیه می کنند. بسیار از حشرات صدا یا آوازهای ویژه ای برای جلب جفت تولید می کنند. بسیاری از هاگداران مانند
انگل مالاریا به وسیله حشرات از میزبانی به میزبان دیگر منتقل می شود.
اولین مهره داران ماهی هایی کوچکوفاقدآرواره بودند .اینجانوراندر آب زندگی میکردند. در ماهی ها برخلاف حشرات طناب عصبی پشتی بود
همچنین ستون مهره ها در سطحپشتیجانوراز طناب عصبی محافظت می کرد. از طرف دیگر استخوان جمجمه به محافظت از مغز کمک می کرد .
نیم کره های مخ ماهی رشد چندانی نداشت ولی ل وب های بویایی گسترده و وسیع بودند. دوزییستان اولین مهره داران ساکن خشکی بودند. نیم
کره های مخ در این جانوران رشد بیشتری یافته بود. ول وب بویایی کوچکتر شده بود. خزندگان از تحول دوزیستان ایجاد شدند.در این جانوران نیز
طناب عصبیپشتی است. روند افزایش اندازه نسبی مغز نیز دراین مهره داران دیده می شود. اندازه نسبی مغز پرندگان وپستانداران نسبت به
سایر مهره داران بیشتربود. چین خوردگی های قشرمخ نیز افزایش یافته بود. در این جانوران نیز طناب عصبی پشتی بود. در بین پستانداران سطح
قشر چین خوردگیهای مخ در انسان نسبت به سایرین بیشترین مقدار را دارد. ل وب های بویایی نیز نسبت به ماهی کوچک شده است .
همه چیز درمورد ماهی
در صنعت از پروتیازها برای پوست کندن ماهی استفاده می شود. تریکودینا روی بدن لغزنده ماهی ها حرکت می کند. خارهای اتصال دهنده
تریکودینا این جاندار را روی بدن ماهی نگه می دارد. ماهی ها گروهی از جانوران مهره دار هستند. وال گوژپشت از ماهی های کوچک تغذیه می
کند. ماهی ها با آبشش تنفس می کنند. دستگاه گردش خون ماهی ها ساده وبسته است. قلب ماهی شامل یک دهلیز و یک بطن است. از باله دمی
ماهی برای مشاهده جریان خون در رگها استفاده می شود. بسیاری از ماهی ها با آبشش خود آمونیاک دفع می کند. کوسه و بعضی از ماهی های
استخوانی اوره دفع می کنند. ماهی ها باشنا کردن حرکت می کنند. اسکلت ماهی درونی است. بسیاری از ماهی ها درون بدن خود بادکنک شنا
دارند. اسکلت درونی بعضی ماهی ها غضروفی است .م اهی ها دفاع اختصاصی و دفاع غیر اختصاصی دارند. در دو سوی بدن ماهی ها خط جانبی
حاوی گیرنده های مکانیکی وجود دارد. بعضی ماهی ها مثل گربه ماهی در خط جانبی خود گیرنده الکتریکی نیز دارند . مارماهی در دم خود اندام
تولیدکننده تکانه های الکتریکی دارد. بعضی از ماهیها می توانند فکر زایی انجام دهند. ماهی ها لقاح خارجی دارند. یک نوع کوسه ماهی لقاح
داخلی دارد. اولین مهره داران ماهی هایی کوچک وفاقدآرواره بودند. ماهیها موفق ترین مهره داران زنده هستند. سنگواره حد واسط بین ماهیها و
دوزیستان کشف شده است. ماهیهای بالغ حفره ی گلویی خود را حفظ می کنند. دلقک ماهی وشقایق دریایی همسفرگی دارند. پلنگ جاگوار از
ماهی تغذیه می کند .م اهی جزء کنام تغذیه ای پلنگ جاگوار است. در نوعی ماهی به نرهایی که وارد قلمرو او شده اند حمله می شود. ماهی آزاد
جوان از بوی رودخانه ای که در آن از تخم بیرون آمده است نقش می پذیرد. درفصل جفت گیری در پشت ماهی خاردار رنگ درخشان ظاهر می
شود . ماهی خاردار برای جلب جفت دانه بزرگی می سازد. راکون از ماهی تغذیه می کند.
همه غدد برون ریز بدن
غدههای عرق ، غده ها بزاقی ، غددبناگوشی ،زیرآرواره ای و زیر زبانی به همراه غدد کوچک ترشح کننده موسین، غدد ترشح کننده شیره معده ،
غدد دیواره روده بخش برون ریز پانکراس، غدد اشکی ،غدد پستانی، غدد عرق تغییرشکل یافته درمجرای گوش خارجی ، غدد ویزیکول سمینال
، غده ی پروستات ، غده ی پیازیمیزراهی و کبد
غدد برون ریزترشحات خود را به بیرون بدن می ریزد. غدد عرق و چربی سطح پوست را اسیدی و از رشد بسیاری از میکروبها جلوگیری می
کنند. آنزیم لیزوزیم موجود در عرق دیواره سلولی باکتری ها راتخریب می مکند. غدد عرق تغییرشکل یافته در مجرای گوش خارجی ماده ای
موم مانندترشح می کنند که از ورود موادخارجی به گوش جلوگیری می کند .
غدد اشکی : اشک تولید وترشح می کنندکه سطح خارجی صلبیه و قرنیهرا مرطوب می کند. اشک دارای آنزیم لیزوزیم است . ودیواره سلولی
باکتری ها را تخریب می کند. غده های شیری پستاندار: این غده ها شیر تولیدمی کنند.این غده ها در زنان فعال و در مردان غیرفعال است .
پستانداری بنامپلاتی پوسبه نوزادان خود شیر می دهد.پلاتی پوس ماده از غده های شیری ابتدایی که درناحیه شکمی دارد به نوزادان خود شیر
می دهد. غده های بزاقی: بزاق مخلوطی از ترشحات سه جفت غده ی بناگوشی ،زیر آرواره ای و زیرزبانی و غده های کوچک ترشح کنندهموسین
است. لیزوزیم موجود در بزاق دیوارهسلولی باکتری هارا تخریب و حفره دهان را ضدعفونی می کند .غدد ترشح کننده شیرهمعدی : سلولهای ترشح
کننده موسین در سراسر سطحداخلی معده وجود دارند. غدد ترشح کننده شیره معده آنزیم ها، اسیدکلوریدریکو فاکتور داخلی معده را می
سازند و ترشح می کنند. غدد دیواره روده: در دیواره روده باریکغدد ترشح کننده موکوز به همراه غده های دیگری وجود دارد. این غده ها
مایعی نمکی ترشح می کند و حرکت مواد در روده را تسهیل می کند. غده های دیوارهرودهبزرگمقدارکمی پتاسیم و موکوز ترشح می کنند .
بخش برون ریز پانکراس :بخش برون ریز پانکراسقوی ترین آنزیم های گوارشی را ترشح می کند. و از طریق مجراهایی خاص آنهارا به ابتدای
روده باریکدوازدهه وارد می کند. شیره پانکراسحاوی مقدار زیادی بی کربنات سدیم به همراه آنزیم هایی است که در روده به شکل فعال درمی
آیند.
بخش برون ریزجگر: جگرصفرا را می سازد و ترشح می کند .صفرا باعث ایجادامولوسیونپایدارچربیمی گردد. املاح صفرا حرکات دودی روده را
شدت می دهد. صفرا قلیایی است و اثر کیموس معده را ازبین می برد. صفرا دارای رنگ ها، املاح، کلسترولو لیپیتید است.
غدهیویزیکول سمینال :یک جفت غده که بین مثانه و راست روده قراردارند مایعی سرشار از موادقندی تولیدمی کنندکه انرژی لازم برای اسپرم
ها را فراهم می کند .
غده پروستات : یک غده است که زیرمثانه قرار دارد و مایعی قلیایی ترشح می کند. این مایع قلیایی به خنثی کردن مواد اسیدی موجود درمسیر
رسیدن اسپرمبه گامت کمک می کند .
غددپیازی میزراهی: یک جفت غده که مایعی قلیایی ترشح می کنند. ومقدارکم ادرار اسیدی موجود در میزراه مرد را خنثی می کند.
غدد ترشح کننده موسین: این غدد در سراسر لوله گوارشوجو داردو موسین ترشح می کنند.این غدد درمخاط نیز وجود دارندو موکوز ترشح می
کنند.
مثال های خودتنظیمی منفی درکتابدرسی : اثر هورمون های تیروئیدی بر سوخت وسازبدن ، اثرهورمونهای تیروئیدی بر رشد مغزاستخوان ها و
ماهیچه هادر دوران کودکی ، اثر هورمون های تیروئیدیبر افزایش هوشیاری در بزرگسالان ، اثر هورمون های آزاد کننده و مهارکننده بر
در ابتدای مرحله فولیکولی تخمدان ، FSH و LH در تولیداسپرم، اثراستروژن بر FSH برتوسترون ،اثر LH هورمون های هیپوفیزپیشین ، اثر
در مرحلهلوتئالاثر هورمون محرک غده فوق کلیه بر هورمون های این غده ، اثرهورمون محرک FSH و LH اثر استروژن وپروژسترون بر
غده تیروئید بر هورمون های این غده، اثرهورمون ضد ادراری برمیزان آب بدن، اثرانسولین و گلوکاگون برقندخون ، اثرکلسی تونینو هورمون
های پاراتیروئیدیبر کلسیم خون ، اثر آلدوسترونبرسدیم وپتاسیم خون، اثر کورتیزول بر میزان انرژی در دسترس بدن ، اثر هورمونملاتونین
در القای خواب، اثرگاستریتبر ترشح اسیدکلریدریک و آنزیم های شیره معده ، اثر اریتروپویتین برتولید گلبول های قرمز، اثرسکرتین بر
ترشح دی کربنات پانکراس، اثر اپی نفرین و نورا اپی نفرین بر افزایش ضربان قلب ، افزایش فشار خون، افزایش قندخون و افزایش جریان خون
بهقلب و شش ها
همه کارهای هیپوتالاموس
تنظیم تنفس، تنظیم ضربان قلب، مرکز احساس گرسنگی، مرکز احساس تشنگی، مرکز تنظیم دمای بدن، تنظیم بسیاری از اعمال غدد درون
ریز،هماهنگ کردن فعالیت های دستگاه عصبی و درون ریز،تنظیم فشارخون، تنظیم احساسات، دریافت اطلاعات درباره شرایط درونی وبیرونی
بدن، تولید هورمون، مهارکننده ،آزادکننده، ضد ادراریواکسیتوسین .
همه بافت های پیوندی: بافت پیوندی سست ، رباط ها ، زردپی ها، بافت چربی، بافت پیوندی رشته ای، خون، غضروف، استخوان، لایه پیوندی
درساختارلوله گوارش، صفاق ، لایه پیوندی موجود درزیرمخاط، آسترپیوندی موجود درمخاط لوله گوارشی، پرده دو جداره جنب، لایه پریکارد
قلب،آبشامه قلب، بافت پیوندی عایق درمحل اتصال ماهیچه های دهلیزها به بطن ها، بافت پیوندی اطراف رگ خونی، بافت پیوندی در پا،سیمانی از
جنس بافت پیوندی در ماهیچه ها ، غلاف پیوندی اطراف ماهیچه ها، بافت پیوندی اطراف یک استخوان دراز، سخت شامه،غلاف پوشاننده اغلب
گیرنده های حسی ، صلبیه،قرنیه
همه ویژگی های پستانداران : لاکتوز ، گالاکتوزوکازئین مخصوص پستانداران هستند. پستانداران گروهی از جانوران مهره دار هستند .گوارش
درپستانداران برون سلولی است. در شیره معده نوزادبسیاری از پستانداران آنزیم رنینوجود دارد که پروتئین شیر کازئین را رسوبمی دهد .
پستانداران گیاهخوار عموما روده بسیار طویلی دارند. گاو وگوزن پستاندارانی نشخوارکننده و دارای معده چهارقسمتی هستند .در پستانداران قفسه
سینه به وسیله پرده دیافراگم از حفره شکمی جدا شده است. پستانداران با شش تنفس می کنند.قلب پستانداران چهار حفره ای است .گردش
خون درپستانداران بسته و مضاعف است. پستانداران اوره دفع می کنند. پستانداران چهار اندام حرکتی دارند. اندازه نسبی مغز پستانداران و
پرندگان نسبت به وزن بدن در بین مهره داران بیشترین مقدار است. همچنین رشد نیم کره های مخ در این مهره داران بیشتر است .پریمات ه ا
نخستی هاگروهی از پستاندارانهستند. پستانداران لقاح داخلی دارند. پستانداران تخم گذار زنده زا یا بچه زا هستند .کلون کردن در گاوها ، موش
ها وسایر پستانداران ممکن است. ۶۵ میلیون سال پیش ضمن پنجمین انقراض گروهیبعضی از خزندگان ،پستانداران و پرندگان به بقای خود ادامه
دادند. تعداد زیادی از گونه های پستانداران کیسه دار درقاره های استرالیا و آمریکای جنوبی یافت می شوند. سنگ واره حدواسط بین خزندگان و
پستانداران کشف شده است. پلنگ جاگوار از پستانداران کوچک تغذیه می کند. درپستانداران نرها سیستم چندهمسری دارند. در پستانداران
بیشترهزینه های لازم برای پرورش نوزادان برعهده والد ماده است
همه چیز درمورد خفاش
پستانداری پرنده است. گوشتخوار است. به وسیله شش تنفس می کند و پرده دیافراگم کامل دارد. قلب چهار حفره ای و دستگاه گردش خون
بسته و مضاعف دارد. عوره دفع می کند. از جمله جاندارانی است که می توانند پرواز کنند. بال های خفاش بدون پر است. دفاع اختصاصی و غیر
اختصاصی دارد. مغز وطناب عصبی پشتی بهمراه مننژ سه لایه دارد. خفاش ها پژواک سازی می کنند. خفاش لقاح داخلی دارد و بچه زا است. بال
خفاش و بال پنگوئن و اندام جلویی تمساح ساختارهایی هومولوگ محسوب میشوند .خفاش ها می توانند سیستم چند همسری داشته باشند .خفاش
جانوری گرده افشان است. و گلهای سفیدی را که درشب باز می شوند گرده افشانی می کند
سرخرگی که از آئورت منشعب می شود وبه سوی روده می آید در اطراف روده باریک شبکه مویرگی اول را به وجود می آورد وتبدیل به
سیاهرگ می شود. سیاهرگ روده خون تیره را از روده دور می کند وخون را به سوی کبد می برد. این سیاهرگ درکبد دومین شبکه مویرگی را به
وجود می آورد. و در نهایت مجددا به سیاهرگ تبدیل می شود . و به بزرگ سیاهرگ زیرین می پیوندد. در حد فاصل هیپوتالاموس و هیپوفیز سه
شبکه مویرگی دیده می شود. در قسمت ساقه کوتاه هیپوتالاموس یک سرخرگ شبکه مویرگی اول را به وجود می آورد. هورمون های آزادکننده و
مهار کننده از طریق این شبکه مویرگی به خون وارد می شود . سپس سرخرگهای دیگری از آن خارج شده و شبکه مویرگی دوم را در هیپوفیز
پیشین به وجود می آورند. از این شبکه مویرگی سیاهرگهایی خارج می شود و به بزرگ سیاهرگ زبرین می پیوندد. در ناحیه هیپوفیز پسین
سرخرگی از شبکه مویرگی هیپوفیز پیشین و سرخرگی منشعب از سرخرگ آئورت شبکه مویرگی دیگری را بوجود می آورد. در نهایت
سیاهرگی خون را از این شبکه مویرگی دور می کند. سرخرگ کلیه از سرخرگ آئورت منشعب می شود. وبه کلیه خون رسانی می کند . سرخرگ
آوران که منشعب از سرخرگ کلیه است درون کپسول بومن اولین شبکه مویرگی بنام گلومرول را بوجود می آورد. سرخرگ وابرانکه خون را از
گلومرول می برد در اطراف لوله های پیچ خورده دور و نزدیک و لوله های هنله شبکه دوم مویرگی را به وجود می آورد. در ادامه این شبکه
مویرگی سیاهرگهای کوچکی وجود دارد.که سرانجام سیاهرگ کلیه را می سازند.سیاهرگ کلیه به بزرگ سیاهرگ زیرین می پیوندد. غده هیپوفیز
توسط ساقه ای کوتاه از هیپوتالاموس درون محفظه استخوانی آویزان است. قسمتی از هیپوتالاموس دروناین محفظه استخوانی وجود دارد و
هیپوفیز پسین را به وجود می آورد. استخوان اطراف هیپوفیز یکی از استخوان های جمجمه است که دارای یک حفره استخوانی است و هیپوفیز
درون آن قرار دارد. در زیر محل قرارگیری هیپوفیز یک حفره استخوانی وجود دارد سینوس .
بخش پیشین هیپوفیز به لپ پیشانی و بخش پسین آن به ساقه مغز نزدیک تر است. هیپوفیز پایین تر از تالاموس جسم پینه ای و هیپوتالاموس
قرار دارد. درقسمت جلویی استخوان جمجمه نیز حفره ای استخوانی سینوس دیگری قرار دارد .
همه عوامل افزاینده ضربان قلب
اعصاب قلب که شامل شاخه های سمپاتیک و پاراسمپاتیک هستند می توانند انقباض های قلب را تند یا کند کنند. فعالیت های بدنی و ورزش
انقباض های قلب را افزایش می دهند ولی استراحت و خواب تعداد انقباض های قلب را کاهش می دهد. افزایش تولید وترشح هورمون های
که هایپرتیروئیدیسم نام دارد می تواند سبب افزایش تعداد ضربان قلب شود. فشارهای روحی،جسمی ،باعث ترشح هورمونهای T و ۴ T تیروئیدی ۳
اپی نفرین و نورا اپی نفرین و افزایش ضربان قلب می شوند. فشارهای روحی جسمی باعث فعال شدن اعصاب سمپاتیک و افزایش ضربان قلب می
گردند. خون رسانی به بافت ها و کم و زیاد شدن آن با عوامل مختلفی ارتباط دارد و قطر رگها وتعداد ضربان های قلب را تغییر می دهند .
همه پروتئین های بدن درکتاب درسی
آنزیم ها: هیدرولیزکننده نشاسته، کاتالاز، رنین، ایندراز کربونیک، لیزوزیم، آنزیم های لیزوزومی ،لیپاز،آمیلاز، پروتئاز،پپسین ، پپسینوژن،
پلی مراز ، پلی کاز ، پروتئین های ساختاری ، کراتین مو وناخن ،و رشته های پروتئینی و کلاژن موجود در رباط ها و RNA ، پلی مراز DNA
زردپی ها ومیکروتوبول موجود در ساختار اسکلت سلولی ، دوک تقسیم ،تاژک ، مژک وسانتریول ها، پروتئین های منقبض شونده، اکتین و میوزین
موجود درماهیچه ها وکمربند انقباضی در سیتوکینز سلولها ، پروتئین ذخیره ای ، کازئین موجود در شیر،پروتئین های دفاعی ،پادتن اینترفرون ،
پرفورین ، پروتئین های مکمل و لیزوزیم، پروتئین های انتقال دهنده , هموگلوبین موجود در گلبول های قرمز، میوگلوبین ماهیچه ها وفاکتور
داخلی معده، پروتئین های نشانه ای ، همه هورمون ها به جزاستروژن ، تست استرون ،پروژسترون ،کورتیزول و آلدوسترون و هورمون های
پروتئین های انعقادی مثل پروترومبین ، فیبرینوژنو فیبرین ، پروتئین های ضد انعقادی مثل هپارین ، پروتئین های بیماری ، T و ۴ T تیروئیدی ۳
زا پریون ها
همه چیز درمورد پرندگان
پرندگان دندان ندارند.وسنگدان آنها آسیاب کردن غذاهارا برعهده دارد. چینه دان پرندگان آنها را حاضر می سازدتا غذایی را که باسرعت بلعیده
اند درون آن ذخیره کنند. گوارش شیمیایی و مکانیکی آنها درون معده آغاز می شود. بسیاری پرندگان همراه با غذا ، سنگ ریزه نیز می خورند .
این سنگ ریزه ها سنگدان را قادر می سازد تابه آسیاب کردن غذاها بپردازد. گوارش شیمیایی درون روده پرنده ادامه دارد مواد غذایی و آب از
روده پرنده جذب می شوند و مواد گوارش نیافته از مخرج خارج می شوند. بعضی پرندگان مثل گنجشک و مرغ خانگی همه چیزخوارند. دستگاه
تنفسی پرندگان در اساس با دستگاه تنفسی سایرمهره داران متفاوت است. جریان هوایی درون شش های پرندگان یک طرفه و از عقب به سوی
جلو است. پرندگان دستگاه گردش خون بسته ومضاعف دارند. قلب پرندگان چهار حفره ای است. پرندگان اوریک اسید دفع می کنند.پرندگان
می توانند پرواز کنند. پرندگان باکمک بال های خود پرواز می کنند.بالهای پرنگان با پر پوشیده شده است. بالک پرنده جریان هوا را زیر و روی
هستند. پرندگان دفاع اختصاصی و ZW و پرندگان ماده ZZ بال به صورت غیرآشفته برقرار می کندو به صعودپرنده کمک می کند. پرندگان نر
غیر اختصاصی دارند. برخی پرندگان مثل مرغ شهدخوار به گرده افشانی کمک می کنند. تخمک پرندگان حجیم است و مقدار زیادی مواد غذایی
برای رشد جنین درخود جای داده است. جنین پرندگان در دوران رشد هیچ رابطه غذایی با مادر ندارد. پرندگان پس از لقاح داخلی تخم گذاری
می کنند. پرندگان ازخزندگان به وجود آمده اند. بعضی از پرندگان با شرو ع سرما به سوی مناطق گرمسیری مهاجرت می کنند. پرندگان نسبت
به مترسک ثابت دریک مزرعه رفتار عادی شدن نشان می دهند. پرندگان صداها یا آوازهای ویژه ای برای جلب جفت تولید می کنند. تولید مثل
درپرندگان پرهزینه است. بیشتر پرندگان نر سیستم تک همسری دارند. پس از پستانداران اندازه نسبی مغز پرندگان بیش از سایرمهره داران
کروموزومی و زنبورهای ماده N است. نیم کره های مخ این جانوران نیز رشد بیشتری دارد. بعضی از حشرات مثل زنبورهای عسل نر، هاپلوئید
کروموزومی هستند. در زنبورعسل کروموزوم جنسی تعیین کننده جنسیت نیست بلکه تعدادمجموعه های کروموزومی جنسیت زاده N دیکلوئید ۲
را تعیین می کند .
همه چیز درمورد زنبورها
زنبورعسل می تواند موم تولیدکند. زنبور دستگاه تنفسی نایی دارد. زنبورها دستگاه گردش خون باز و همولنف دارند. زنبورها اسید اوریک دفع
می کنند. این جانوران توانایی پرواز دارند. زنبورها بی مهره اند و دفاع اختصاصی ندارند. سلولهایی مشابه فاگوسیت در این جانوران وجود دارد .
زنبور طناب عصبی شکمی و مغزی متشکل از گره های بهم جوش خورده دارد. زنبورعسل چشم مرکب دارد ومی تواند پرتوهای فرابنفش
بازتابیده از بعضی از گلهارا ببیند. زنبورهای عسل ماده از طریق فکرزایی زنبور نر تولید می کند. زنبورهای نر هاپلوئید و زنبورهای ماده
دیکلوئیدند. زنبورها شیره گل را می خورند و از گرده ها برای تغذیه نوزادان خود استفاده می کنند. دانه های گرده منبع غنی پروتئین برای
زنبورها هستند.زنبورها گلها را گرده افشانی می کنند. زنبورها ابتدا گلها را با استفاه از بوی آنها وسپس از طریق رنگ و شکل شناسایی می کنند .
زنبورها ابتدا گلها را با استفاده از بوی آنها و سپس از طریق رنگ و شکل شناسایی می کنند. زنبورها معمولا گرده افشانی گل های آبی یا زرد را
انجام می دهند. زنبورها نوعی رفتار مشارکتی از خود نشان می دهند. زنبورهای کارگر برای دفاع از کندو مهاجمان را نیش می زنند و می میرند .
زنبورهای عسل ماده تولیدمثل نمی کنند و انرژی خود را صرف نگهداری و تغذیه زاده های ملکه می کنند.

همه چیز درمورد آمیب
آمیب یک تک سلولی است سرمانروی آغازیان است. آمیب واکوئل گوارشی داردکه غذا را درون آن گوارش می دهد. آمیب فقط گوارش درون
سلولی دارد. آمیب با روش آندوسیتوز تغذیه می کند. آمیب آب شیرین یکی از جانداران تک سلولی است که احتمالا واکوئل ضربان دار دارد. بین
آمیب هایی که در یک محیط زندگی می کنند صرف نظر از موادی که از محیط می گیرندو از این نظر باهم رقابت می کنند و موادی که از خود

ترشح می کنند هیچ اتصال زیستی مثل اتصال سیتوپلاسمی وجود ندارد. آمیب ها ازطریق انتشار اکسیژن و دی اکسیدکربن را با محیط مبادله می
کنند. آمیب از نمونه های آشنای آغازیان است. آمیب ها با پای کاذب حرکت می کنند و هیتروتروف هستند. پای کاذب برآمدگی سیتوپلاسمی
دارای قابلیت انعطاف است. آمیب دیوارهسلولی ندارد. پای کاذب ممکن است از هربخشی از سلول بیرون بزند. در این هنگام بقیه محتوای سلولی
آمیب وارد پای کاذب می شود و جاندار را با آن سمت می کشد. آمیب ها برای گرفتن و بلعیدن غذا نیز از پاهای کاذب استفاده می کنند. اعضای
گروه آمیب ها هم در آبهای شیرین و هم در آبهای شور زندگی می کنند. آمیب ها در خاک های مرطوب نیز به فراوانی یافت می شوند. میوز و
تولیدمثل جنسی در آمیب ها مشاهده نمی شود. روش تولید مثل آمیب ها تقسیم میتوز است. بیشترآمیب ها زندگی آزاد دارند و انگل نیستند .
آمیب اسهال خونی موجب بیماری در انسان می شودو از راه آب و غذای آلوده به بدن انسان می رسد .
همه جاندارانی که می توانند بکرزایی کنند :مار(خزنده) ، زنبورعسل(حشره) ، قاصدک ها (نهان دانه)، بعضی از مارها مهره دار ، سوسمار(خزنده)،
قورباغه (دوزیست(
باکتریها اولین جاندارانی بودند که به وجود آمدند . ساده ترین نوع تقسیم سلول در باکتری ها دیده می شود و تقسیم دوتایی نام دارد. باکتری ها
از طریق تقسیم دوتایی که نوعی تولیدمثل غیرجنسی تولیدمثل می کنند. از تغییر، تحول و تکامل باکتری ها سایرجانداران به وجود آمدند. آغازیان
دسته دیگری از جانداران هستند که به شاخه های متعددی تقسیم می شوند.در شاخه های مختلف آغازیان تولیدمثل جنسی و غیرجنسی دیده می
شود . نخستین یوکاریدهایی که توانایی تولیدمثل جنسی داشتند آغازیان بودند. بسیاری از آغازیان فقط به طریق غیرجنسی تولیدمثل می کنند. و
برای این منظور با تقسیم میتوز تقسیم می شوند. بعضی دیگر در محیط های نامساعدتقسیم میوز، تولیدمثل جنسی انجام می دهند. سایر آغازیان
بیشتر تولیدمثل جنسی انجام می دهند. قارچ ها فرمانروی بسیارمتفاوتی در یوکاریودها هستند. قارچ ها بوسیله هاگهای خود تولید مثل جنسی و
غیرجنسی انجام می دهند. هاگهای قارچ ها هاپلوئیدند و توسط باد در محیط پراکنده می شوند . بیشترهاگها توسط میتوز و طی تولیدمثل غیرجنسی
ساخته می شوند. در تولیدمثل جنسی نخینه های دوقارچ به یکدیگر متصل می شوند وساختار تولیدمثل جنسی را پدید می آورند. در این ساختار
قارچ هاگهای جنسی را می سازد. گیاهان از تغییر جلبک های سبز پرسلولی که در اقیانوس ها زندگی می کردند به وجود آمدند. ودر طول زمان با
زندگی در خشکی سازگار شده اند. گیاهان اولیه شامل خزه گیان وسرخس ها بیشتر درمحیط های مرطوب زندگی و رشدمی کنند. این گیاهان
برای انجام تولیدمثل جنسی به آب سطحی نیاز دارند. باز دانگان و نهاندانگان توانایی تولید دانه را دارند .ت ولید دانه حاصل تولیدمثل جنسی
درگیاهان دانه دار است و به حفظ و بقای آنها در خشکی کمک می کند. این گیاهان برای تولیدمثل به آب سطحی نیاز ندارند . گیاهان توانایی
تولیدمثل غیرجنسی ، تولیدمثلرویشی را دارند. گیاهان می توانند به روش غیرجنسی تولیدمثل کنند. دربیشترگیاهان تولیدمثل رویشی سریعتر از
تولیدمثل جنسی است.بعضی گیاهان مثل قاصدک شکل ویژه ای از تولیدمثل جنسی بنام بکرزایی را انجام می دهند. فرمانروی جانوران متنوع
وشامل گونه های بسیار زیادی است. فرمانروی جانوران به طورکلی به دو دسته مهره دار و بی مهره گان تقسیم می شود. بی مهره گان قبل از مهره
داران به وجود آمده اند. در بی مهره گان ومهره داران تولید مثل جنسی وغیرجنسی دیده می شود. بسیاری از بی مهره گان آبزی لقاح خارجی
دارند. در این نوع تولید مثل جنسی والدین تعدادبسیار زیار تخمک و اسپرم به درون آب رها می کنند و برخورد تصادفی تخمک ها و اسپرم ها
منجر به لقاح می شود.اسفنج ها ، کیسه تنان ،کرم ها ،نرم تنان، بندپایان و خارپوستان شاخه های بی مهره گان هستند. هیدر بعنوان یک جانوربی
مهره و متعلق به شاخه کیسه تنان تولید مثل جنسی و غیرجنسی دارند. سخت پوستان دریایی مثل کشتی چسب ،خرچنگ نعل اسبی ، خرچنگ
دراز و دافنی شکارهیدر اگرچه بی مهره هستندلقاح داخلی دارند. اولین مهره داران ماهی های کوچک و فاقد آرواره بودند که در اقیانوس ها پدید
آمدند. ماهی ها لقاح خارجی دارند. یک نوع کوسه ماهی برخلاف سایر ماهی ها لقاح داخلی دارد. بعضی از ماهی ها بکرزایی تولیدمثل جنسی می
کنند. دوزیستان اولین مهره دارانب بودند که وارد خشکی شدند. دو زیستان سازگاری زیادی برای زندگی درخشکی داشتند. و توانایی تخم گذاری
در خشکی را نداشتند. تخم های دوزیستان درمحیط های خشک قادر به حفظ آب خود نیستند. دو زیستان لقاح خارجی دارند. قورباغه ها بکرزایی
انجام می دهند. لقاح داخلی در موجودات خشکی زی دیده می شود . خزندگان ،پرندگان و پستانداران مهمترین مهره داران خشکی زی و دارای
لقاح داخلی هستند. خزندگان جزء اولین جانداران مهره داری هستند که در خاک تخم گذاری کردند. این مهره داران پس از انجام لقاح داخلی
تخم گذاری می کنند. درساختارتخم آنها پوسته های حفاظتی ضخیم دیده می شود. پرندگان که ازتکامل برخی خزندگان به وجود آمده اند شباهت
زیادی به خزندگان در زمینه تولیدمثل و لقاح دارند. پرندگان نیز لقاح داخلی دارندو پس از لقاح تخم گذاری می کنند. در ساختار تخم آنها پوسته
های حفاظتی ضخیم دیده می شود. پرندگان برخلاف خزندگان پس از تخم گذاری روی تخم های خود می نشینند. پستانداران نیز به طورکلی لقاح
داخلی دارند. ولی براساس تکامل روش های نگه داری جنین به حالت های مختلفی تقسیم می شوند. پلاتیپوس پستانداری است که پس از لقاح
داخلی مدتی تخم ها را دربدن خود نگه می داردو سپس تخم گذاری می کند. روی تخم ها می نشیندتا جنین ها سر از تخم ها بیرون آورند سپس
به آنها شیر می دهد. کانگورو و اپاسوم تکامل یافته ترند. این پستانداران پس ازلقاح داخلی جنین را به مدت کوتاهی در رحم ابتدایی خود
نگهداری می کنند . سپس آن را به طور نارس بدنیا می آورند و از شیر خود آن را تغذیه می کنندتولیدمثل جنسی و لقاح در انسان و اغلب
پستانداران جفت دار کاملترین نوع است . جنین پس ازلقاح داخلی درون رحم رشد و نمو می کندو از طریق جفت و خون مادر تغذیه می شود و
پس ازتولد نیز نوزاد از شیر مادر تغذیه می کند..
دختری که به سن بلوغ جنسی نرسیده است در این دختر چرخه جنسی رخ نمی دهد. بنابراین چرخه های تخمدان و رحم نیز رخ نمی دهد. علت
راتولید و ترشح نمی کنند. بنابراین هیچ فولیکولی FFH و LH هم این است که قبل از سن بلوغ جنسی هیپوتالاموس هورمونهای آزاد کننده
فعال نمی شود و استروژن و پروژسترون از تخمدان ترشح نمی شود. در دختری که قبل از بلوغ جنسی قرار دارد همه گامت ها به حالت اووسیت
اولیه ودر مرحله پروفاز میوز یک هستند. در چنین دختری جسم زرد نیز به وجود نمی آید. دیواره رحم در این فرد حداقل ضخامت را دارد.
وتوانایی پذیرش پلاتوسیست را ندارد. زنی که قرص ضدبارداری مصرف می کند داروهای ضدبارداری مادریر نسبتا زیادی از هورمونهای استروژن
وشبه پروژسترون دارند .م قادیر بالای این دو هورمون در خون زن از رشد فولیکول ها جلوگیری می کند .. در این حالت چرخه جنسی برهم
را مهار می کند.در این fsh و LH میخورد و تخمک گذاری انجام نمی شود .م قادیر بالای استروژن وپروژسترون با خود تنظیمی منفی ترشح
افرادبه دلیل بالا بودن مقدار هورمون های جنسی دیواره رحم ضخیم و پرخون است و قاعدگی خون ریزی ماهانه رخ نمی دهد. مانند زنی که حامله
است .
زن یائسه : زنی که سن بالای ۴۵ تا ۵۵ سال دارد و از سن باروری خارج شده است یائسه محسوب می شود. در این فرد هرچند غلظت هورمون
بالا است ولی به دلیل غیرفعال شدن همه فولیکول های باقیمانده تخمک گذاری رخ نمی دهد. در زنان یائسه تخمک های LH FsH های
باقیمانده در تخمدان همگی بصورت اووسیت اولیه هستند. در چنین افرادی فولیکول های تخم دان استروژن ترشح نمی کنند. تخمک گذاری رخ
نمی دهد. جسم زرد به وجود نمی آید. پس پروژسترون نیز از تخمدان ترشح نمی شود.کاهش تولید استروژن باعث بروز علایم یائسگی مثل گر
گرفتگی می شود. در زنان یائسه هورمون های جنسی زنانه به مقدار کمی تولید می شود پس قاعدگی نیز در این افراد رخ نمی دهد. دیواره رحم
در این شرایط حداقل ضخامت راخواهد داشت.
زن حامله: زنی که حامله است مرحله فولیکولی تخمدان را مشابه زن لیپیک گذرانده است. در این شرایط در روز چهارده چرخه جنسی تخمک
گذاری رخ داده است. اگر اسپرم تا چند روز بعداز تخمک گذاری یک الیدو روز خود را به اووسیت ثانویه برساند ممکن است لقاح صورت بگیرد .
برای لقاح یک گامت ماده اسپرم ها باید پس از آمیزش به سمت یکی از لوله های فالوپ حرکت کند. آنزیم هایی که در وزیکول سر اسپرم وجود
دارند لایه های خارجی ژل مانند اووسیت ثانویه را تخریب کرده و باعث می شود سر اسپرم وارد اووسیت ثانویه گردد .پ س از این واقعه دومین
تقسیم میوزی در اووسیت ثانویه رخ می دهد. تخمک اوول به وجود می آیدسپس هسته های اوول و اسپرم باهم ترکیب می شوند و سلولی
دیپلوئید بنام سلول تخم زیگوت تولید می کند. لقاح اسپرم و تخمک درون لوله های فالوپ رخ می دهد. هنگامی که اسپرم و تخمک لقاح می یابند
مرحله نوتئال چرخه تخمدان درحال انجام است . وجسم زرد پروژسترون ترشح می کند. پروژسترون بدن و رحم را برای لقاح آماده می کند .
بنابراین دیواره رحم ضخیمو پرخون شده و آماده پذیرش پلاستوسیست است به دلیل وقوع لقاح جسم زرد تاچند هفته دیگر نیزبه
تولیدپروژسترون ادامه خواهد داد.
.همه موادی که می توانند ازجفت بگذرند
برخی ، RH پادتن ضد آنتی ژن ، HIV داروها، پنی سیلین ، آمپی سیلین، تتراسایکلین ، اریترومایسین، مواد مخدر، مواد روان گردان ، ویروس
آلرژنها، اکسیژن ، دی اکسید کربن ، مواد غذایی ، آمینو اسیدها، گلوکز، اسدهای چرب، کلسترول، ویتامین ها، مواد دفعی، اوره، اوریک اسید و…
پادتن ها
ومولکول های درشت مانند پروتئین ها از جفت عبور نمی کنند . abو RH گلبولهای قرمز، آنتی ژن
وقایع نمو در سه ماهه اول : در انتهای هفته سوم رگهای خونی و روده شروع به نمو می کنند و رویان حدود دو میلیمتر درازا دارد.
دیدترکیبی : رگهای خونی دارای پوششی سنگ فرشی تک لایه و بافت ماهیچه ای صاف و بافت پیوندی در اطراف خود هستند. بعضی از رگهای
خونی دارای دریچه های لانه کبوتری هستند. روده دارای بافت پوششی ،استوانه ای و ماهیچه های صاف ، طولی و حلقوی زیرمخاط و مخاط بافت
پوششی ترشح کننده موکوز است. ماهیچه های روده با حرکات دودی و موضعی قطعه ای باعث حرکت موادغذایی به جلو می شوند. دیواره داخلی
روده باریک چین خوردگیها و پرزهای زیادی دارد. برخی غدد دیواره روده باریک ماده ای نمکی ترشح و حرکت مواد در روده را آسان می کنند .
روده باریک مکان اصلی گوارش شیمیایی و جذب غذاست. در طی هفته چهارم بازوها وپاها شروع به تشکیل شدن می کنند و اندازه رویان بیش از
دو برابر بزرگتر می شود . وبه پنج میلیمتر می رسد .
دید ترکیبی : بازوها وپاها دارای پوست . ضمائم پوستی ، غدد عرق ، پیاز مو و گیرنده های حس هستند. پوست دارای بافت پوششی، سنگ فرشی،
چند لایه است. زیر پوست بافت پیوندی سست و بافت ماهیچه ای مخطط ، اسکلتی وجود دارد. بازوها و پاها دارای استخوان و اعصاب حرکتی نیز
هستند. درانتهای هفته چهارم همه اندام های اصلی مغز ، معده ، کبد، پانکراس ،شش ها،کلیه، مثانه، تخمدانها،بیضه، رحم، چشم ،گوش ،زبان، نخاع،
وغیره شروع به تشکیل شدن می کند. در این زمان ضربان قلب آغاز می شود
دید ترکیبی : هنگام به وجود آمدن قلب در جنین همه تارهای ماهیچه ای آن قادر به انقباض ذاتی هستند. ولی به تدریج با تمایزیافتن بافت ماهیچه
ای قلب و افزایش قدرت انقباض این تارها این خاصیت در میوکارد معمولی قلب از بین می رود و منحصرال در بافت گرهی قلب باقی می ماند.
دیواره قلب از سه لایه داخلی آندوکارد، میانی ، نیوکارد و خارجی پریکارد ساخته شده است . سلو لهای ماهیچه ای قلب منشعب مخطط وغیرارادی
هستند. درطی ماه دوم مرحله نمو نهایی رویان انجام می شود. در این ماه بازوها و پاها شکل می گیرند و درحفره بدن ، حفره شکمی اندام های
داخلی اصلی مانند کبد وپانکراس مشخص می شود .
دیدترکیبی: سلولهای کبد دارای شبکه آندوپلاسمی صاف گسترده ای هستند که درتنظیم مقدارقندی که به جریان خون آزاد می شوند و تغییر
داروها و موادشیمیایی مؤثرهستند. کبد ،صفرا و هورمونهای اریتروپویتین می سازند. کبد در دوران جنینی و قبل از پنج سالگی محل تولید
گلبولهای قرمز است. کبد محل آسیب دیدن و ازبین رفتن اریتروسیت ها نیز است. درسلولهای کبد پروتئین های مکمل ساخته می شوند. بخش
درون ریز پانگراس جزایر لانگرهانس دو هورمون انسولین وگلوکاگون را می سازند وبه خون ترشح می کنند. بخش برون ریز پانکراس قوی
ترین آنزیم های لوله گوارش را ترشح می کند. نقش برون ریز توانایی تولید آنزیم های پروتوآز، کربوهیدراز، نوکلئاز، لیپاز، و دی کربنات سدیم
را دارد. در انتهای ماه دوم رویان حدودا ۲۲ میلیمتر طول و حدود یک گرم وزن دارد. در انتهای سه ماهه اول اندام های جنسی شده اند وجنین
دارای ویژگیهای بدنی قابل تشخیص است.
همه اتفاقاتی که در دوران جنینی رخ می دهد معمولا خرده ی بین انگشتان با عملکرد آنزیم های لیزوزومی ازبین می رود. پس از میتوز در سلول
.های ماهیچه مخطط هیتوکینز انجام می شوت. سولفات تانک ازسلولهای پوششی ، سنگ فرشی تک لایه در کیسه ای هوایی ترشح می شود
در اواخر دوران جنینی همه سلولهای میوکارد قلب توانایی انقباض ذاتی دارند. گلبولهای قرمز ابتدا درکیسه زرده و سپس در کبد طحال گره های
یا جنین واکنش آگلوتیناسیون مربوط به آنتی ژنمادردرخون لنفی ومغز استخوان ساخته می شوند. ممکن است RH رخ دهد. کمی قبل ازتولد
میتوز یک بیضه ها از حفره شکمی وارد کیسه بیضه می شوند. در نوزادان دختر همه گامت ها تقسیم میوزیک را آغاز می کنند. و آن را پروفاز
متوقف می کنند.
همه چیز درمورد دوزیستان
کوچک و بزرگ درخت بلوط دوزیستان کتاب درسی هستند. نوزاد قورباغه آبزی است و گیاهخوار. اما قورباغه بالغ حشره خوار قورباغه و وزغ
است. نسبت طوله روده نوزادقورباغه به طول بدن بسیار بیشتر از این نسبت در قورباغه بالغ است. هنگام دگردیسی و تبدیل نوزاد قورباغه به
قورباغه بالغ رشد روده به سایر اندام ها اندک است. دوزیستان از مهره داران ساکن خشکی هستند که سیستم تنفس ششی دارند. دوزیستان
دستگاه گردش خون بسته ومضاعف دارند. قلب دوزیستان دو حفره ای یا چهارحفره ای نیست . سه حفره ای است. بعضی وزغ ها هنگامی که در
دفع می کنند.بیشتر دوزیستان چهار اندام حرکتی اورهآب هستند آمونیاک و وقتی در خشکی به سر میبرند اوره دفع می کنند .ب سیاری از دوزیستان
دارند و بوسیله آن حرکت می کنند. دوزیستان دفاع اختصاصی و غیر اختصاصی دارند. دوزیستان لقاح خارجی دارند. دراولین تجربه مهندسی
ژنتیک ژن لمس کننده RNA ریبوزمی را از DNA نوعی قورباغه آفریقایی استخراج و به DNA باکتری اشرشیاکولای وارد
مرطوب یعنی شش بودندکه به منظور جذب کردند.دوزیستان اولیه نخستین مهره داران خشکی بودند. دوزیستان اولیه دارای کیسه های هوایی
اکسیژن هوا مورد استفاده قرارمی گرفت. دوزیستان دستگاه حرکتی استخوانی دارندکه راه رفتن را برای آنها ممکن می کند. اندام های حرکتی در
جهت عکس یکدیگرعمل می کنند. دوزیستان نیازمند تخم گذاری در آب هستند. زیرا تخم های آنها درمحیط خشک قادربه حفظ آب خود
نیستند. حلقه حد واسط بین ماهی ها و دوزیستان کشف شده است. دوزیستان نابالغ حفره گلویی خود را حفظ می کنند.قورباغه ها می توانند از
طریق بکرزایی تولیدمثل جنسی انجام دهند. برای قورباغه نر صدای بلند درفصل تولیدمثلی بهترین راه برقراری ارتباط است. بسیاری از دوزیستان
صدا یا آوازهای ویژه ای برای جلب جفت تولید می کنند.
همه چیز درمورد خزندگان
از مهره داران بوده و دارای چهارنوع بافت پوششی ، پیوندی ،عصبی و ماهیچه ای هستند. دارای لوله گوارشی هستند.و گوارش درون سلولی دارند.
مارگوشتخوار است. خزندگان خشکی زی هستند واز طریق شش تنفس می کنند. خزندگان دستگاه گردش خون بسته و مضاعف دارند. قلب
خزندگان چهار حفره ای است. بسیاری از خزندگان اسیداوریک دفع می کنند. بعضی از خزندگان مثل مارمولک ، لاک پشت ، تمساح و سوسمار
چهار اندام حرکتی دارند وبا پا حرکت می کنند. بعضی از خزندگان پا ندارند مثل مار و به وسیله انقباض ماهیچه های خود حرکت می کنند . خزنگان
دفاع اختصاصی و غیراختصاصی دارند.خزندگان دستگاه عصبی مرکزی و محیطی وطناب عصبی دارند. بعضی از ماهی ها مانند مار زنگی درجلوی
سر خود دوسوراخ دارندکه به کمک آن ها امواج فروسرخ را حفظ می کنند. بعضی از خزندگان مانند مار و سوسمار می توانند بکرزایی انجام دهند.
خزندگان لقاح داخلی دارند. و از طریق داخلی تخم گذاری می کنند خزندگان جز اولین مهره دارانی هستند که درخاک تخم گذاری کردند.
درساختار تخم آنها پوسته های ضخیم حفاظتی دیده می شود . خزندگان از تحول دوزیستان ایجاد شده اند. خزندگان پوستی محکم دارند که مانع
تبخیر آب می شود. تا ۶۵ میلیون سال پیش خزندگان مثل کورکودیل بزرگترین جانداران ساکن خشکی بودند. سنگواره حد واسط خزندگان و
وستیجیالسایرخزندگان هستند و اندامیاستخوانهای لگن و رانو پستانداران کشف شده است. استخوانهای لگن و ران مار بازماندهپرندگان
محسوب می شوند. اندام جلویی خزندگان اندام هایی هومولوگ با سایر مهره داران محسوب می شود. بین دوگونه مار غیرسمی جدایی بوم
گونه زایی ، دگرمیهنی باعث پیدایش دوگونه .شناختی ، زیستگاهی وجود دارد. یکی از آنها عموما آبزی است و دیگری در خشکی زندگی می کند
مارمولک شاخدار شده است. جمعیت اغلب خزندگان تعادلی محسوب می شود. یک نوع مارهنگام خطر به پشت می افتد و حالت مار مرده را به
.خود می گیرد
همه چیز درمورد خرچنگ ها
خرچنگ ها جانورانی بی مهره هستندکه جزء سخت پوستان هستند. دستگاه گردش خون درسخت پوستان باز است. خرچنگ دراز سخت پوستی
است که قلب منفذ دار دارد. خرچنگ دراز دارای آبشش است و به این وسیله تنفس می کند. از قلب خرچنگ دراز خون روشن و دارای میزان
اسکلت سخت پوستان بیرونی است احتمال تشکیل سنگواره از .زیادی اکسیژن می گذرد.خرچنگ دراز آبزی است و احتمالا آمونیاک دفع می کند
اسکلت بیرونی سخت بیشتراست. خرچنگ نعل اسبی درساحل دریاها زندگی می کند. این جانور در حدود ۳۰ سخت پوستان به دلیل داشتن
سانتیمتر قطر دارد. انتخاب طبیعی پایدارکننده در مورد این بی مهره صادق است. به خرچنگ نعل اسبی فسیل زنده می گویند . سخت پوستان لقاح
بعضی از حشرات مانندزنبورعسل با استفاده ازچشم مرکب قادر .داخلی دارند. سخت پوستان دفاع اختصاصی لنفوسیت پادتن سلول خاطره ندارند
به دیدن رنگ ها و پرتوهای فرابنفش هستند. انسان رنگ ها را می بیند ولی قادر به دیدن پرتوهای فرابنفش نیست. توانایی رؤیت پرتوهای
شهد را بهتر ردیابی کند. بعضی از فرابنفش در گرده افشانی توسط حشرات بسیار مهم است. در این حالت جانور می تواند گل های تولیدکننده
.گلها می توانند پرتوهای فرابنفش را باز تاب کنند. زنبورها این پرتوهای فرابنفش بازتابیده رامی بینند.
همه چیز درمورد پروانه ها
پروانه ها گروهی از جانوران ومربوطبه شاخه بی مهره گان هستند. این جانداران جزء بندپایان وحشرات محسوب می شوند.پروانه ها با استفاده از
سیستم تنفس نایی به مبادله گازها می پردازند. دستگاه گردش خون در پروانه ها باز است .پروانه ها همولنف دارند .پروانه ها اوریک اسد دفع می
کنند. اسکلت خارجی پروانه ها از جنس کیتین است. پروانه ها با پرواز کردن حرکت می کنند. پروانه ها سلولهایی مشابه فاگوسیت دارند که فقط
در دفاع غیراختصاصی شرکت می کنند .پروانه ها یک طناب عصبی شکمی و مغزی شامل چندین گره بهم جوش خورده دارند . در پروانه ها و بیدها
است. پروانه های شب پرواز فلفلی بیستون بتولاریا به یکی ازدورنگ تیره یا ZW پروانه های شب پرواز روش تعیین جنسیت براساس الگوی
روشن دیده می شوند.بعضی از پروانه ها برای اینکه پرندگانآنهارا شکار نکنندطرح و رنگی شبیه به پروانه های سمی پیدا کرده اند. پروانه
اپروسترابروماتا جمعیتی فرصت طلب را تشکیل می دهد و در پاییز تخم گذاری می کند. نوزاد پروانه کلم روی گیاهان تیره شب بو زندگی و از
آنان تغذیه می کند. پروانه های مونارک مهاجرت می کنند. در پروانه های شب پرواز فرمون هایجنسی سبب جلب جنس مخالف از فاصله های
بسیار دور می شوند.پروانه ها چشم مرکب دارند.
. بی مهره گان توانایی تولید پادتن و دفاع اختصاصی را ندارند. بی مهرگان آبزی مثل اسفنج از طریق انتشار کرم خاکی ازطریق تنفس پوستی و
حشرات به وسیله دستگاه تنفس نایی به مبادله گازهای تنفسی می پردازند .بی مهره گان شش ندارند . می توان گفت جانداریطناب عصبی شکمی
دارد توانایی ذره خواری عوامل خارجیرا دارد. حشرات طناب عصبی شکمی دارند.حشرات جزء بندپایان هستند. بندپایان سلول هایی مشابه
فاگوسیت دارد. فاگوسیتیا ذره خواری توسط این سلول های مشابه فاگوسیتانجام می شود.هر جانوری که گردش خون باز دارد حاضر است
بافت پیوندی را پس بزند. بسیاری از بی مهره گان مانندعنکبوتیان ،سخت پوستانو حشرات گردش خون باز دارند .مهره داران می توانند پیوند
بیگانه را پس بزند. بی مهره گانی مثل ستاره دریاییو اسفنج ها قادرند پیوند بافت بیگانه را پس بزنند. همه بی مهره گان نمی توانند بافت بیگانه را
پس بزنند .
همه ی انتشارهای تسهیل شده درکتاب درسی
انتشارتسهیل شدههمانند انتشارسادهواسمزو جابجایی مواداز جای پرتراکم به جای کم تراکم است.درانتشار تسهیل شدهمواد از کانال های
پروتئینی عبورمی کند. جذب ترکیبات معدنی در روده ورود کلسیم از شبکه آندوپلاسمی صاف به سیتوپلاسم سلول های ماهیچه ای ،بازجذب یون
بی کربنات در لوله پیچ خورده نزدیک ،بازجذب یون سدیم +به همراه امینو اسید-دربخش نازک بالاروی لولههملهبازجذب اوره وآب از لوله جمع
کننده ادرار ،ورود یون سدیم وخروج یون پتاسیم درحالت آرامش سلول های عصبی توسط کانال های پروتئینی ورود یون سدیم وخروج یون
پتاسیم در هنگام پتانسیل عمل توسط دریبکانال های دریچه دار. خروج یونهای هیدروژن از تیلاکوئیدهای کلروپلاست توسط کانال پروتئینی
باعملکرد آنزیمی . ورود یون های هیدروژن از فضای بین دو غشای میتوکندری به ماتریکس توسط کانال پروتئینی با عملکرد آنزیمی.
همه انتقال های فعال درکتاب درسی
انتقال فعال برخلاف انتشار جابجایی مواد از جای پرتراکم به جای کم تراکم و درخلاف جهت شیب غلظت است.انتقال فعال به کمک ناقل های
پروتئینی و با مصرف ای تی پی انجام می شود. جذب برخی از مواد ازخاک توسط ریشه گیاه جذب اغلب قندهای ساده به وسیله سلولهای پوششی
مخاط روده ، جذب همه آمینواسیدها به وسیله سلولهای پوششی مخاط روده ، جذب ترکیبات معدنی در روده ، ترشح روده، ترشح مقدارکمی
پتاسیم از غده های دیواره روده بزرگ ،ورود یون های محلول در آب به صورت فعال و با صرف انرژی از سلول های دایره محیطیه پرکسیل به
درون آوند چوبی . ورود قند ازسلولهای محل منبع درگیاهان به آوند آبکشی ، بارگیری آبکشی ، ورودقند موجود در شیره پرورده از آوند آب
کشی به محل مصرف ، باربرداری آبکشی، همه انتقال های فعال و ترشح های لوله های ادراری ، خروج یون های سدیم و ورود یونهای پتاسیم
توسط پمپ سدیم پتاسیم . ورود یونهای هیدروژن از استروما به تیلاکوئیدهای کلروپلاست بدون مصرف ای تی پی و به وسیله مصرف یون های
هیدروژن. ورود یون های هیدروژن از ماتریکس میتوکندری به فضای بین دو غشا بدون مصرف ای تی پی و به وسیله یون های هیدروژن . ورود
یونهای هیدروژن از ماتریکس میتوکندری به فضای بین دو غشا بدون مصرف ای تی پی و به وسیله انرژی یون های هیدروژن
همه چیز درمورد کبد
درسلولهای جگر انسان شبکه ی آندوپلاسمی صاف گسترده ای وجود دارد.آنزیم های این اندامک در تنظیم مقدار قندی که به جریان خون آزاد
می شود ونیز تغییر داروها وموادشیمیایی مضر مؤثر است.سیاهرگ های روده به کبد می رود.شبکه مویرگی می سازند.سپس سیاهرگ بوجود می
آورند وبه سمت قلب برمی گردند. بیماری های کبدی ممکن است باعث ورود رنگهای صفرا به خون و ایجاد بیماری یرقان یا زردی شوندو ص فر ا
درجگر ساخته و ترشح می شود . مجرای خروجی از کبد ابتدا با مجرای خروجی ازپانکراس یکی می شوند وسپس به دوازدهه میریزند.قبل از ۵
سالگی کبد یکی از محل های تولید گلبولهای قرمز است. هورمون اریتروپورتین عامل تنظیم کننده ی اریتروسیدها از کبد ترشح می شود. گلبول
قرمز مسن در موقع عبور از مویرگهای باریک کبد آسیب می بیند و ازبین می روند.سلولهای کبد و ماکروفاژهای مستقر درآن می توانند پروتئین
های مکمل تولید کنند.ویروس هپاتیت ب باعث التهاب کبد می شود.که ممکن است کشنده باشد .ت وکسین کورین باکتریوم دیفتریا برکبد اثرمی
گذارد.قربانیان مالاریا براثر نارسایی کبد جان می بازند.
همه چیز درمورد ماکروفاژ: ماکروفاژها هموگلوبین آزادشده از گلبول های قرمز آسیب دیده درکبد و تحال را تجزیه می کنند.بیلی روبین که ماده
ی اصلی رنگ صفراستبه وسیله ماکروفاژها از تجزیه هموگلوبین به وجود می آید . مونواکسیدهاپس از خروج از خون و ورود به بافت تبدیل به
است .طول عمر ماکروفاژها می تواند تابیش از یک سال باشد. ماکروفاژ لیزوزوم های mμ ماکروفاژ می شوند.ماکروفاژ سلول درشتی با قطر ۸۰
فراوانی دارد.ماکروفاژ قدرت فاگوسیتوز بالایی دارد.ماکروفاژ ها در گره های لنفی ، طحال، لوزه ها و آپاندیس حضور دارند وبا میکرو بهامبارزه
میکنند. ماکروفاژها اولین سلول های دفاعیدربرخورد با عوامل بیماری زا در بافت ها هستند .م اکروفاژ علاوه بر فاگوسیت ، میکروبها ی مهجم
بدن را ازسلولهای مرده و اجزای سلولی فرسوده پاکسازی می کنند.ماکروفاژ دارای برآمدگی های سیتوپلاسمی ، دارای قابلیت انعطاف استو اتصال
پادتن و آنتی ژنها موجب تسهیل فوقوسیتوز آنتی ژن توسط ماکروفاژ می شود. ماکروفاژ ها به همراه لنفوسیت ه ای تدیر مبارزه با سلولهای سرطانی
نقش اساسی را دارند .م اکروفاژها می توانندپروتئین های مکمل را تولید کنند.

کدام عبارت درمورد ترکیبات ضد قارچی در گیاه یونجه صحیح است؟ ۱٫ آنزیم های درون شبکه آندوپلاسمی صاف می تواند در تولید آنها مؤثر
بسازد. ۳٫ آنزیم غیرپروتئینی می تواند در rna پلی مراز می تواند به تنهایی راه انداز را شناسایی کرده و rna باشد. ۲٫ برای تولید این ترکی با ت
برقراری پیوندبین مونومرهای آنها نقش کاتالیزگری داشته باشد. ۴٫به طورحتم یک یاچند پلی پپتید پیچ وتاب می خورند و پروتئینی دفاعی غنی
از گوگرد رامی سازد. درگیاه یونجه پپتیدهایی وجود داردکه فعالیت ضد قارچی دارد. پپتیدها پروتئین نیستند چون یک یا چند پلی پپتید پیچ وتاب
می خورد و شکل فضایی خاصی را به وجود می آورند و در نهایت یک مولکول پروتئین حاصل می شود.پروتئین سازی توسط ریبوزوم ها انجام می
پلی مراز نمی تواند به تنهایی راه n a r شود.شبکه آندوپلاسمی صاف و آنزیم های آن در تولید پروتئین نقشی ندارند. در یوکاریودها مثل یونجه
ریبوزوم می گردد. A آنزیمی غیرپروتئینی است که باعث برقراری پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها در جای گ ان rrna انداز را شناسایی کند
مهمترین ویژگی مهره داران : مهره داران چهارنوع بافت اصلی پوششی، پیوندی، ماهیچه ای و عصبی دارند. بیشترمهره داران ساکن خشکی شش
دارند. دستگاه گردش خونی همه مهره داران بسته است. دستگاه گردش خون ماهی ها ساده و در سایر مهره داران مضاعف است. همه مهره داران
اسکلت درونی دارند. اسکلت داخلی بدن مهره داران دربعضی ماهی ها غضروفی اما درسایرمهره داران استخوانی است. مهره داران می توانند لقاح
داخلی یا خارجی داشته باشند. اولین مهره داران ماهی هایی کوچک و فاقد آرواره بوده است.ماهی ها موفق ترین و متنوع ترین مهره داران هستند .
اولین مهره داران ساکن خشکی دوزیستان بوده اند. اندام های جلویی مهره دارای اساس ساختاری یکسانی است. همولوگ . رویان همه مهره داران
در مراحل اولیه دارای یک دم چهارجوانه حرکتی و یک حفره گلویی است. جمعیت اغلب مهره داران جزء جمعیت هیا تعادلی محسوب می شود .
رفتار انتخاب جفت دربسیاری از مهره داران مشاهده می ش ود
چرخه ی زندگی باز دانگان
تشکیل و نمو گانتوفیت ماده آندوس پر م: ۱ . سال دوم تشکیل تخمک ها ۲٫یکی از سلولهای پارانشیم خورش میوز انجام داده وچهار سلول هاپلوئید
بوجود می آورد. که به دلیل سیتوکینز نامساوی فقط یکی از آنهاباقی مانده وبه هاگ ماده نمو می یابد. ۳٫ هاگ ماده با تقسیم های متوالی میتوزی
بافتی پرسلولی و هاپلوئید بنام آندو سپرم به وجود می آورد که همان گامتوفیت ماده است. ۴٫ روی آندوسپرم آرکگنها به وجود می آیند. ودرون
هریک از آنها یک سلول تخم زا گامت ماده به وجود می آید. ۵٫ درصورتیکه مدت زمان لازم برای رسیدن تخمک تقریبا یکسال طی شده باشد
آندوسپرم و آرکگون و سلول تخم زا بوجود آمده وتخمک آماده لقاح است. ۶٫ پس از لقاح و ایجاد تخم دیپلوئید سلول تخم با انجام میتوزهای
متوالی رویان را به وجود می آورد. رویان کاج هشت لپه دارد . ۷٫ پس از لقاح لایه های سلولی تخمک سخت می شود وپوسته دانه را به وجود می
آورند. درواقع یک پولک فول مخروط ماده که دارای تخمک است لقاح یافته ودارای یک رویان دیپلوئید گردیده است .
تشکیل و نمو گامتوفیت نر: دانه ی گرده رسیده ۱ . سال اول تشکیل مخروط گرده ،مخروط نر ۲٫ یکی از سلولهای کیسه گرده میوز انجام داده و
چهار هاگ هاپلوئید یا دانه ی گرده ی نارس را بوجود می آورد . ۳٫ هریک از هاگهای نارس دوبار تقسیم میتوز متوالی انجام داده و چهارسلول را
به وجود می آورد. این چهار سلول در حکم گامتوفیت نر است. ۴٫یکی از این چهار سلول ، سلول رویشی ویکی دیگر سلول زایشی است. ۵٫ پس
ازگرده افشانی دانه ی گرده رسیده بر روی سطح بالایی پولک های مخروط ماده فرود می آید. ۶٫ سلول های رویشی لوله گرده را به سمت
تخمک می رویاند. درون لوله گرده سلول زایشی تقسیم میتوز انجام داده و دو گامت نر آنتروزوئید به وجود می آورد. ۷٫ لوله گرده ازطریق
منفذ سفت وارد تخمک شده ویکی از گامت های نر هاپلوئید با سلول تخم زای درون آرکگون لقاح می یابد. گامت دیگر سعادت لقاح نداشته و
ازبین می رود. درگروهی از موفق ترین گیاهان خشک زی اسپروفیت در ابتدای رویش به گامتوفیت وابسته است.درست یا نادرست!
گیاهان دانه دار بازدانگان ونهاندانگان موفق ترین گیاهان خشکی زی هستند. در بازدانگان اسپروفیت جدید در ابتدای رویش به گامتوفیت ماده
نسل قبل وابسته است. درگیاهان آرکگن دار آنتروزوئیدها در ساختاری تولیدمثلی و چندسلولی به وجود می آیند. درست یا نادرست!
خزه گیان، نهان زادان آوندی و بازدانگان گیاهان آرکگون دار هستند. آنتریدی ها ساختارهایی چندسلولی جهت تولیدآنتروزوئیدها درخزه گیان
و نهان زادان آوندی هستند. در بازدانگان آنتروزوئیدها درون لوله گرده به وجود می آیند. دانه ی گرده رسیده با دوبال در بازدانگان از تقسیم
میتوز دانه گرده نارس خارج از کیسه گرده به وجودمی آید. درست یا نادرست!
دانه گرده نارس درون کیسه گرده با دوتقسیم متوالی میتوزی دانه گرده رسیده با دوبال را به وجود می آورد. دانه بال دار کاج به دنبال تقسیم
میوزسلولی دیپلوئید به وجود می آید. درست یانادرست!
دانه کاج باردار است. وبه دنبال لقاح آنتروزوئید وتخم زا درون آرکگون به وجودمی آید. دانه گرده نارس کاج ازتقسیم میوز سلولی دیپلوئید به
وجود می آید. گیاهانی که رویانی با بیش از دولپه دارند نمی توانند درجلب جانوران گرده افشان موفق باشند. درست یبا نادرست!
بازدانگان رویانی با بیش از دولپه دارند. این گیاهان فاقدشهد، بو و رنگ های جذاب برای جانوران گرده افشان هستند .
نهان دانگان پیشرفته ترین گروه گیاهان هستند. این گروه جزء موفق ترین گیاهان خشکی زی هستند. قسمتی از این موفقیت به دلیل توانایی آنها
در تشکیل دانه در تولیدمثل جنسی است. نهان دانگان آوند دارهستند و هردو نوع آوند چوبی تراکوئید و عنصرآوندی را دارند. سلولهای این
گیاهان فاقدسانتریول وتاژک است.
نهان دانگان چه ویژگیهایی دارند: گامت های نر آنتروزوئید این گیاهان توانایی حرکت ندارند. وتوسط لوله گرده به سمت تخم زا برده می شود
نهاندانگان فاقد آنتریدی و آرکگون هستند. این گیاهان برای لقاح به آب سطحی نیاز ندارند.باد یا جانوران گرده افشان دانه های گرده ی آنها را
به بخش های ماده میرساند. گامتوفیت های نردانه ی گرده و ماده کیسه ی رویانی در نهان دانگان درون گلها ایجاد می شود. دانه و رویان نیز
درون گلها ایجاد شده ومحافظت می گردد.گامتوفیت این گیاهان بسیار کوچک ومیکروسکوپی است و قسمت کمی از چرخه ی تناوب نر را به خود
اختصاص داده است. هاگهای این گیاهان در بافت های اسپروفیتی باقی می مانند. وگامت های نر و ماده را درون آنها بوجود می آورند. اسپروفیت
نهاندانگان از گیاهان علفی کوچک تا درختان بزرگ متفاوت است. مرحله ی اسپروفیتی قسمت اعظم چرخه تناوب نسل را به خود اختصاص می
دهد.
همه نهاندانگان کتاب درسی :
ابریشم، ادریسی،ارکیده، اطلسی، آفتاب گردان، افرا، اقاقیا، آگاو، آلو، انگور، بادام ، بادام زمینی، براسیکا برولاسه ، برگ بیدی،برنج ، بنت ققنوس،
بنفشه آفریقایی، بلوط، بید، پنبه ،پیاز ،تربچه ،تنباکو ،توتون ،تیره ی گلناز، جعفری، جو دوسر، جولاف، چمن،خزه، خیار،داوودی،دیونه، ذرت،
زنبق،سویا، سیب، سیب زمینی، شبدر، شاه پسند،قاصدک ، کاکتوس، گلابی، گل ستاره، گل مغربی، گندم ، گوجه فرنگی ، گیاه حساس، گیلاس،
لادن، لوبیا، میمونی ، نارنگی، نخود ،نارون ،نخودفرنگی، نرگس زرد، نیشکر، هویچ،یونجه.
تفاوت های نهان دانگان و بازدانگان
نوعآوند چوبی : بازدانگان تنها دارای تراکئید هستند. در حالی که نهان دانگان علاوه بر تراکئید دارای عناصر آوندی هستند.
محافظت از دانه : دانه ی نهان دانگان توسط میوه محافظت شده ولی دانه ی باز دانگان عریان است .
سیستم های هاگ نر : در نهان دانگان هاگ نر یا دانه ی گرده نار س یکبار میتوز انجام داده و دانه ی گرده ی رسیده را بوجود می آورد. دانه ی
گرده نارس بازدانگان دوبار میتوز انجام داده و دانه ی گرده ی رسیده را بوجود می آورد.
گامت هاینر شرکت کننده در لقاح :در نهان دانگان سلول زایشی با میتوز دو گامت نر بوجود می آورد که هر دو در لقاح شرکت می کند. درلقاح
بازدانگان سلول زایشی با میتوز دو گامت نر را بوجود می آورد که فقط یکی از آنها در لقاح شرکت می کند.و دیگری از بین می رود.
سن باروری تخمک : تخمک نهان دانگان درهمان سال اول توانایی لقاح و تولیدمثل دارد . اما تخمک باز دانگان درسال دوم توانایی لقاح پیدا می
کند.
تعداد سلولهایگانتوفیت : گانتوفیت نر نهان دانگان دوسلول و گانتوفیت ماده ی آنها هفت سلول دارد. گانتوفیت نر باز دانگان چهارسلول و
گانتوفیت ماده ی آنها بافتی پرسلولی است .
گامت های ماده ی شرکت کننده در لقاح :در هرتخمک نهان دانگان یک تخم زا به وجود می آید. درهرتخمک باز دانگان چند تخم زا به وجود
می آید .که فقط یکی از آنها لقاح می یابد .
تعداد پوسته های تخمک : تخمک نهان دانگان دو پوسته و تخمک باز دانگان یک پوسته دارد .
گرده افشانی : باز دانگان نمی توانند سبب جلب جانوران گرده افشا ن گردند. و باد گرده افشانی آنها را انجام می دهد. نهان دانگان میتوانند
علاوه بر باد به وسیله جانوران گرده افشان، گرده های خود را به بخش های تولیدمثلی ماده برسانند.
وجود یا عدم وجود آرکگن :گانتوفیت هایماده نهان دانگان برخلاف بازدانگان فاقد آرکگن است.
۳N بوده و قبل از لقاح تشکیل می شود .آلبومن N اندوخته غذایی دانه: بافت حاوی موادغذایی برای رویان درون دانه در بازدانگان آندوسپرم
بافت حاوی مواد غذایی در دانه ی نهان دانگان است که پس از لقاح تشکیل می شود.
اجزای رویان : رویان باز دانگان برگ رویانی ندارند. رویان نهان دانگان شامل لپه یا لپه ها، برگ رویانی و ریشه رویانی است .
وجود یا عدم وجود یال در دانه ی گرده: دانه ی گرده رسیده بازدانگان دو بال و دو پوسته داخلی و خارجی دارد. دانه گرده رسیده بازدانگان بال
ندارد. ولی دو پوسته دارد که پوسته خارجی تزئینات متفاوت دارد.
نوع لقاح: لقاح در نهان دانگان مضاعف ، دوتایی ، و در بازدانگان ساده است. در چرخه ی زندگی گیاهانی که دو نوع سلول تخم با
عددکروموزومی متفاوت ایجاد می شود تخمک پس از حدود یک سال توانایی باروری دارد. درست یا نادرست!
نهان دانگان دو نوع سلول تخم دیکلوئید و تیریپلوئید به وجود می آورند. تخمک نهان دانگان درهمان سال اول توانایی لقاح دارد. در گیاهان دانه
دار تنها یکی از گامت های حاصل از میتوز سلول زایشی لقاح می یابد. درست یا نادرست!
بازدانگان و نهان دانگان گیاهانی دانه دار هستند.در نهان دانگان هردو گامت نر حاصل از میتوز سلول زایشی لقاح می یابد. ولی در بازدانگان تنها
یکی از آنها لقاح می یابد. در گیاهانی که گامتوفیت های پرسل وی لبه وجود نمی آورند تشکیل آرکگن بر روی گامتوفیت غیرممکن است. درست یا
نادرست!
نهان دانگان گیاهانی هستند که گامتوفیت نر دوسلولی و گامت های ماده ی هفت سلولی بوجود می آورند. نهان دانگان فاقد آرکگن بر روی گامت
گامتوفیت ماده هستند. گیاهانی که بخش هایی تخصص یافته جهت نمو دانه دارند رویانی لپه دار به وجود می آورند. گیاهان دانه دار نهان دانگان ،
باز دانگان بخش هایی تخصص یافته جهت نمو دانه دارند .
گل و مخروط : رویان این گیاهان لپه دارد. در چرخه زندگی سرو برخلاف شبدر بافت مغزی رویان قبل از لقاح تشکیل می گردد .درست یا
نادرست!
سرو باز دانه است است. بافت مغذی رویان این گیاه آندوسپرم است . وقبل از لقاح تشکیل می شود.بافت مغزی رویان شبدر آلبومن است و پس
ازلقاح تشکیل می گردد.
بخش گیاه خزه سرخس بازدانگان نهان دانگان
اسپورنیت تارو کپسول گیاه اصلی گیاه اصلی گیاه اصلی
اندام تولید کننده ی
هاگدان
روی تار برگ شاخه پولک مخروط نر پولک مخروط
ماده
پرچم تخمدان
هاگدان کپسول هاگدان کیسه ی گرده تخمک بساک (کیسه
گرده)
تخمک
مادرهاگ مادر هاگ مادرهای هاگ سلولهای کیسه
گرده
یک سلول
بافت خورش
سلولهای کیسه
گرده
یک سلول بافت
خورش
تخمک نهاندانگان تخمگ بازدانگان
دارای دو پوسته
فاقد آرکگن
فاقد اتاق انتظار گرده
دارای پارانشیم خورش
توانایی باروری درهمان سال اول
تشکیل تخمک
دارای منفذ سفت
دارای یک پوسته
دارای آرکگن
دارای اتاق انتظار گرده
دارای پارانشیم خورش
فاقدتوانایی باروری درهمان سال اول تشکیل
(توانایی باروری درسال دوم تشکیل)
دارای منفذ سفت
تولید مثل غیرجنسی
تقریبا همه ی گیاهان می توانند از طریق تولیدمثل جنسی تکثیر پیداکنند. در تولیدمثل جنسی گیاه با تولید سلول های جنسی شرایطی را فراهم می
کند تا سلول های جنسی لقاح یابند .از لقاح سلولهای جنسی سلول تخم بوجود می آید. از رشد و نموسلول تخم گیاهان نسل بعدبوجود می آید .
بسیاری از گیاهان زراعی نظیر غلات، حبوبات، سبزیها وپنبه از طریقدانه تکثیر می یابند. بیشتر گیاهان می توانند علاوه بر تولید مثل جنسی
ازطریق غیرجنسی نیز تکثیر یابند. گیاه در زیست گاه مناسب خود از طریق تولید مثل غیرجنسی به سرعت پراکنده می شود وتعداد فراوانی از
افرادجدید را به وجود می آورد. در تولید مثل غیرجنسی سلول تخم و رویان ایجاد نمی گردد. و از آنجایی هم که فقط یک باله در آن نقش دارد
تنوعی بر زادها بوجود نمی آید. زاده های حاصل از تولید مثل غیرجنسی کاملا شبیه گیاه والد خود هستند. انواع مختلفی از تولیدمثل غیرجنسی در
گیاهان وجود دارد. در تولیدمثل غیرجنسیبخش های رویشیگیاه مانند ساقه ها، ریشه ها و برگها نقش دارند. تولید مثل گیاهان از طریق بخش
های رویشی گیاه تولیدمثل رویشی نام دارد. ساقه ها،ریشه ها و برگها نقش دارند. در بیشتر گیاهان تولیدمثل رویشی سریع تر از تولید مثل جنسی
است. یک گیاه در زیستگاه مناسب خود از طریق تولیدمثل رویشی به سرعت پراکنده می شود و تعداد فراوانی از افراد جدید را به وجود می
آورد.چنین وضعی در خزه ها و بسیاری از گیاهان مانند چمن ها به فراوانی مشاهده می شود .

آنزیم کاتالاز با سرعت بسیار بالایی پروکسید هیدروژن را به آب و اکسیژن تبدیل می کند.انسان به دلیل سرمای شدید و کمبود اکسیژن نمی تواند
در ارتفاع ۹ کیلومتری بالای سطح زمین زندگی کند.کارایی شش های غازهای وحشی و سایرپرندگان به گونه ای بالاست که می توانند مقادیر
بسیار اندک اکسیژن هوا را درک کنند. هموگلوبین پرندگان قدرت پیوستگی زیادی با اکسیژن دارد.در ماهیچه های پروازی پرندگان ماده ای
شبیه به هموگلوبین بناممیوگلوبینوجود داردکه همیشه می تواندمقداری اکسیژن ذخیره داشته باشد.کار دستگاه تنفسیرساندن اکسیژن به بدن
است. موجودات تک سلولی، آبزی ، اکسیژن مورد نیاز خود را از طریق انتشار میگیرند.درحدود ۹۷ % اکسیژن توسط هموگلوبین و سه درصد
باقیماندهبه صورت محلول به بافت ها منتقل می شود.در شرایط عادی فشار اکسیژن درکیسه های هوایی شش ها در حدود ۱۰۴ میلیمتر جیوه
است. اگر فشار اکسیژن زیاد باشد مقدار بیشتری از آن با هموگلوبین ترکیب و هرگاه فشار اکسیژن کم باشد اکسیژن از هموگلوبین رها می
شود .وجود مونواکسید کربن که باهموگلوبینمیل ترکیبی بسیار شدیدتری نسبت به اکسیژن داردمانع ترکیب اکسیژن با هموگلوبین و درنتیجه
مسمومیت و سرانجام مرگ می شود.هموگلوبین با ۴مولکول اکسیژن ترکیب می شود. تنفس واقعی سلولهای بدن با رسیدن اکسیژن به مایع بین
سلولی صورت میگیرد. اختلاففشار زیاد اکسیژن بین خونو مایع بین سلولی در مجاورت مویرگها موجب انتشارسریع اکسیژن به مایع بین سلولی
می گردد. اکسیژن در گردش خون کوچک ،ششی یا هوای تنفسی مبادله می شود. کاهش اکسیژن مستقیما بر دیواره رگها اثر می کند وباعث
گشادیشدن رگ ها می شود. رگهای دیواره کیسه های هوایی،شش ها در برابرکمبود اکسیژن تنگ می شوند. در ارتفاعات که فشار اکسیژن هوا
کم است بر تعداد گلبول های قرمزخون افزوده می شود. گلبولهای قرمز بوسیله هموگلوبین خود اکسیژن را حمل و پخش می کنند. عامل تنظیم
کننده تولید گلبولهای قرمز ماده ای بناماریتروپویتین ا ستکه بر اثر کاهش اکسیژن رسانی به بافت ها از کلیه ها و کبد ترشح می شود. کم رسیدن
اکسیژن به بافت ها از علل اصلی پلی سیتمی است. اکسیژن می تواند به سرعت از سدخونی مخفیبگذرد و وارد سلولهای مغزی شود. زلالیه
اکسیژن را برای عدسی و قرنیه فراهم می کند.قند ریبوز یک اتم اکسیژن بیشتر از دی اکسید ریبوز دارد. جنین انسان و پستانداران جفت دار
اکسیژن را ازطریق جفت و خون مادر تامین می کنند. در جو اولیه زمین گاز اکسیژن وجود نداشت. امروزه اکسیژنموجود در جو سریعا
الکترونهای پر انرژی را جذب می کند. زیرا اتم اکسیژن میل بسیار زیادی به جذب چنین الکترونهایی دارد.پس از پیدایش سیانو باکتری ها و
انجام فتوسنتز به تدریج گاز اکسیژن به درون اقیانوس ها و جو زمین آزاد شد. امروزه حدود ۲۱ درصد جو زمین را اکسیژن تشکیل می دهد .
۲ O 2در بالای جو به یکدیگر بپیوندند و مولکولهای اوزون O درشرایط اولیه ی حیات اشعه ی خورشید باعث شدکه مقداری از مولکولهای اکسیژن
را تشکیل دهند. درونتیلاکوئیدهااتم های اکسیژن حاصل از تجزیه آب باهم ترکیب شده و گاز اکسیژنرا تولید می کنند. در تنفس نوری
اکسیژن جذب ودی اکسید کربن آزاد می شود. هرچه تراکم اکسیژن جو کاهش یابد سرعت فتوسنتز افزایش می یابد. اکسیژن هوای تنفسی
کارایی تنفس سلولی وتولید ای تی پی را افزایش می دهد.فرآیندهای متابولیسمی را که نیازمند اکسیژن هستند فرآیندهای هوازی می نامند .
فرآیندهای متابولیسمی را که نیاز به اکسیژن ندارند فرآیندهای بی هوازی می نامند. در زنجیره انتقالالکترون درغشای داخلیمیتوکندری
اکسیژن نقش پذیرنده نهاییالکترون را دارد .
بعداز گلیکولیز در نبود اکسیژن تخمیر رخ می دهد. درصورت کمبود اکسیژن در ماهیچه های انسان پیروات به لاکتات تبدیل می شود.
با کتری های گوگردی سبز و گوگردی ارغوانی در محیط های بی هوازی بدون اکسیژن رشد می کنند. آغازیان بزرگترین گروه فتوسنتزکننده و
تولیدکننده ی اکسیژن در کره ی زمین هستند. دی اکسید کربن آب و اکسیژن تنها مواد معدنی موردنیاز گیاهان نیستند. گیاهان نیازمند مقادیر
اندکی از تعدادی عنصرمعدنی هستند که بیشتر به صورت های یون های معدنی جذب می شوند . سه عنصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم ازعناصر
ضروری برای رشدطبیعی گیاهان هستند. گیاهان دی اکسیدموجود در هوا را از طریق روزنه های هوایی خود دریافت می کنند ولی نمی توانند
نیتروژن، فسفر و پتاسیم را از این راه بدست آورند. این عناصرضروری به صورت محلول در آب درمی آیند و از طریق تارهای کشنده جذب ریشه
می شوند. یونهای معدنی ممکن است به همراه مولکولهای آب و از طریق اسمز و انتشار واردسلول های ریشه شوند یا دراثر انتقال فعال و با
مصرف انرژی به گیاه وارد شوند.

در مورد غشا می توان گفت :
بیشترین مولکول غشا فسفولیپید و یا اسید چرب است … علت اصلی ایجاد خاصیت غشا فسفولیپید و ویژگی ان هاست
فسفولیپید ها می توانند به پروتین و هیدرات کربن بچسبند
و نیز به کلسترول در غشای جانوری متصل شوند .
کلسترول می تواند در سطح پایینی و یا بالایی غشا باشد .
پروتین های غشا می تواند :
این سد کاملا نفوذ ناپذیر نیست .. مولکول های اب به علت کوچکی می توانند از بین مولکول ها عبور کنند .
مولکلو هایی از جنس لیپید می توانند به راحتی از بین انها عبور کنند حتی اگر اندازه بزرگی داشته باشند .
ومثال هورمون های لیپیدی مشکلی در این مورد ندارند . لذا هورمون های لیپیدی نیاز به پیک دوم ندارند و در عملکرد انها می توان گفت
نوکلئوتیدی ازاد نمی شود … لذا گیرنده این هورمون ها در داخل سیتوپلاسم است … پس این گیرنده ها توسط ریبوزوم های ازاد تولید می شوند و
دستگاه گلژی را زیارت نمی کنند …
بعضی پروتین های غشا سطحی هستند …
مثل پذیرنده و انزیم …. انزیم به عنوان مثال
انزیم تجزیه کننده اب در غشای تیلاکویید .
این انزیم پیش ماده و فراورده الی ندارد مثل کاتالاز و انیدراز کربنیک
ویا انزیم تولید کننده پیک دوم در غشای سلول ها …
و یا انزیم انیدراز کربنیک
و یا مولکولهای پذیرنده مثل پذیرنده انتی ژن در سطح سلول ها حتی ویروس هایی مثل هرپس
پروتین های کانالی مانند کانال همیشه باز سدیم .. کانال همیشه باز پتاسیم
کانال تخصصی  و دریچه دار مثل کانال دریچه دار سدیم و کانال دریچه دار پتاسیم که در مواقع خاص باز می شوند

البته بعضی از این کانال ها واقعا پیشرفته بوده و چند منظوره هستند مانند کانال تولید کننده انرژی در غشای تیلاکویید
و میتوکندری
انزیم های لیزوزوم به علت شرایط خاص محیط نمی توانند و نباید غشای خود را تجزیه کنند .
به طور معمول در هر باکتری می توان قطعا یک دی ا ن ای اصلی یافت
به طور معمول در هر باکتری که بیش از ۲ دو راهی همانند سازی دیده می شود حداقل یک پلازمید یافت
به طور معمول در هر دی ان ای حلقوی باکتری دو دوراهی – یک حباب همانند سازی – ( که به تدریج بزرگ می شود ) – دو هلیکاز فعال
و ۴ دی ان ای پلی مراز فعال وجود دارد .
به طور معمول در هر اپران باکتری یک جایگاه اغاز رونویسی یک پایان وجود دارد
به طور معمول تعداد ژن می تواند مساوی یا متفاوت با جیگاه اغاز رونویسی باشد
می توان ژنی یافت که بدون جایگاه اغاز و پایان رونویسی میشود
به طور معمول در هر دی ان ای باکتری یک جایگاه اغاز و پایان همانند سازی وجود دارد
مولکول هایی که دارای پیوند فسفو دی استر هستند توسط مولکول هایی که دارای پیوند پپتیدی هستند تولید میشوند
مولکول هایی که داری پیوند پپتیدی هستند توسط مولکول هایی که داری پیوند فسفو دی استر هسند تولید میشوند
در تمام مراحل ترجمه اثری از تشکیل فسفو دی استر دیده نمی شود
در قارچ ها هستک ناپدید میشود اما پوشش هسته پایدار بوده و از بین نمی رود لذا دوک در داخل هسته تولید میشود
سلول هایی که سانتریول دارند قطعا یوکاریوت بوده پس دوک – میکروتوبول – دو نوع ریبوزوم – اندامک غشادار دارند
سلول هایی که کروماتید دارند قطعا یوکاریوت بوده پس دوک – میکروتوبول – دو نوع ریبوزوم – اندامک غشادار دارند
در مراحل چرخه سلولی میتوان گفت که در مرحله اس و جی دو تعداد دی ان ای و رشته دو برابر می شود
در مراحل چرخه سلولی میتوان گفت که در مرحله جی دو تعداد کروماتید مفهوم ندارد و کروماتید فقط در اس دو برابر می شود
در مورد قلب انسان :
همه سلول های ان در مرحله تحریک منقبض نمیش وند این خاصیت مخصوص میوکارد است .
در قلب دو صدا ی اصلی وجود دارد که هر دو مربوط به بسته شدن دریچه هاست
صدا های اصلی در ابتدا و انتهای انقباض بطن ها هستند
بین صدای اول و دوم باز شدن دریچه سینی ها دیده میشود بین صدای دوم و اول همه اتفاقات به جز باز شدن دریچه سینی ها دیده میشود
در لحظه صدای اول بطن ۱۲۰ میلی لیتر خون ندارد بلکه ۲۴۰ دارد
در لحظه صدای دوم قلب ۱۰۰ میلی لیتر خون دارد در بین صدای اول و دوم وضعیت دریچه ها برعکس بین صدای دوم و اول است
در لحظه بعد صدای اول انرژی پتانسیل ذخیره شده در بطن ها به جنبشی تبدیل میشود
􀀍􀁠􀂈􀃌􀁩􀁠􀃊􀃜􀂈􀃌􀂅􀃊􀃌􀂅􀁩􀃊􀁠􀁩􀂓􀂜􀃊􀃛􀁩􀃀􀃃􀂈􀂜􀂘􀃊􀂜􀁶􀃊
در لحظه بعد صدای دوم میوکارد همه حفرات در حال استراحتند لذا سارکومر انها کوتاه نیست
و شبکه اندوپلاسمی پر از کلسیم ذخیره می باشد
بافت عایق پیوندی در بین دهلیز ها و بطن ها از تحریک عمودی و همزمان دهلیز بطن ممانعت به عمل میاورد و لی با انقباض همزمان
دهلیز ها کاری ندارد
در حالت استراحت و انقباض دهلیز ها صدایی اصلی به گوش نمیرسد
در ابتدای انقباض دهلیز ها دریچه های دو لختی باز نمی شوند زیرا قبلا باز بودند بلکه بازتر می شوند
􀀍􀁠􀂈􀃌 􀁩􀁠􀃊 􀃜􀂈􀃌 􀂅􀃊􀃌 􀂅􀁩􀃊 􀁠􀁩􀂓􀂜􀃊 􀃛 􀁩􀃀 􀃃􀂈 􀂜􀂘􀃊 􀂜􀁶􀃊
سمت راست قلب خون را از تما م اندام ها گرفته فقط به شش پمپ می کند
سمت چپ قلب خون را از شش گرفته به تمام اندام ها می فرستد
قلب با یک سیاهرگ کوچک خون را از خودش میگیرد و با شاخه اای از ائورت به خود خون می دهد
سمت راست قلب :
خون تیره وارد و خارج . با دو سیاهرگ تیره و یک سرخرگ تیره ارتباط دارد … دریچه قلبی در این سمت سه لختی است
سمت چپ قلب خون روشن دارد و با یک سرخرگ و ۴ سیاهرگ روشن ارتباط دارد دریچه این طرف دولختی است
ابتدای سرخرگ ائورت سینی . ابتدای سرخرگ ششی باز سینی وجود دارد
فشار سمت چپ بیتشر از سمت راست است . محصول فعالیت انیدراز کربنیک در سمت راست بیشتر است .
رگ های بدن اسنسان لنفی و خونی هستند پس ویژگی تمام رگ ها اینست که در داخل انها مایعی متحرک وجود دارد
و در دفاع از بدن نقش دارند . و دارای لنفوسیت می توانند باشند
مونوسیت و ماکروفاژ در دو نوع رگ مجزا می توانند دیده شوند
رگ های انسان با افزایش غلظت فشار خونشان زیاد میشود . و مقاومت زیادی پیدا می کنند (علت نیاز به فشار خون )
رگ هایی سیاهرگ هستند که خون را به قلب نزدیک کنند .. صرفا نباید بگیم وارد قلب میش وند … مثال سیاهرگ کبد
سرخرگ نیز رگی است که خون را از قلب خارج می کند
دریچه های مختلف :
لانه کبوتری : در سیاهرگ های زیر قلب وبازووها در ابتدای مویرگ ها در ابتدای سرخرگ ائورت و ششی
رگ های انسان می توانند در تنفس سلولی انسان موثر باشند
هر چقدر خون رسانی بیشتر باشد موارد زیر در یک سلول معمولی بیشتر میشود :
گلیکولیز و هر اتفاقی که در گلیکولیز می افته . شامل : تجزیه گلوکز و تشکیل پیرووات و …
مرحله واسطه یا پل و هر اتفاقی که در اون بیفته :
کربس و هر اتفاقی که در ان بیفته :
􀀍􀁠􀂈􀃌 􀁩􀁠􀃊 􀃜􀂈􀃌 􀂅􀃊􀃌 􀂅􀁩􀃊 􀁠􀁩􀂓􀂜􀃊 􀃛 􀁩􀃀 􀃃􀂈 􀂜􀂘􀃊 􀂜􀁶􀃊
زنجیره میتوکندری و هر اتفاقی که در ان بیفته : ( البته وجود اکسیژن و میتوکندری نیز اساسی است )
در هر حالتی از بدن که نیاز به حرکات بدنی و استرس و دویدن زیاد باشد موارد زیر زیاد تکرار و تولید میشود :
مصرف گلوکوز و تجزیه ان به روش های تنفس سلولی 🙁 گلیکولیز و … )
تجزیه زیاد گلیکوژن کبد . توسط گلوکاگون
تجزیه چربی های بدن و احتمال اسیدی شدن خون .
افزایش قطر رگ ها – کاهش فاصله موج های قلب .
کاهش زمان های قلب . فعالیت زیاد پمپ عصبی سدیم پتاسیم مصرف برخی ویتامین ها مثل ب
فعال شدن اعصاب سمپاتیک
و اتفاقات زیر :
مقایسه رگ ها :
سرخرگ ششی انسان مانند سرخرگ شکمی ماهی از قلب خارج و به اندام تنفسی میرو د
سرخرگ ششی انسان مانند سرخرگ شکمی ماهی خون تیره و فشار خون زیاد دارد و مواد دفعی زیاد
سرخرگ پشتی ماهی مانند سرخرگ ائورت انسان اکسیژن را به اندام ها می رساتد .
سیاهرگ های ششی انسان مانند سیاهرگ ابششی خرچنگ دراز به قلب میرود و خون روشن دارد
سیاهرگ ابششی خرچنگ دراز برخلاف سرخرگ ائورت از اندام قلب خارج به اندام تصفیه وارد میشود
در همه جانورانی که خون دارند مایعاتی از ابتدای رگ ها خارج میشود
در همه جانوران سلول های قلب مستقل از خون روشن تغذیه می کنند .
رگ پشتی کرم خاکی مانند سیاهرگی خون را به قلب های لول ای مرساند رگ شکمی از قلب به تنفس و مصرف می رساند
این حالت برعکس ماهی است
در ماهی رگ شکمی همان سیاهرگی خون را به قلب می رساند تا قلب به تصفیه و مصرف توسط رگ پشتی بپردازد
جانورانی که رگ خونی دارند و قلب لوله ای : هر دو می توانند سلول های خود را با خون روشن تغذیه کنند .
هر دو می توانند با میوز خود گامت بسازند
هر دو می توانند گواارش برون سلولی انجام بدهند .
􀀍􀁠􀂈􀃌 􀁩􀁠􀃊 􀃜􀂈􀃌 􀂅􀃊􀃌 􀂅􀁩􀃊 􀁠􀁩􀂓􀂜􀃊 􀃛 􀁩􀃀 􀃃􀂈 􀂜􀂘􀃊 􀂜􀁶􀃊
جانورانی که رگ خونی ندارند
همان کیسه تنان هستند که می توانند : در لایه داخلی خود نقش دستگاه تنفسی گوارشی و دفعی را انجام دهند
همان کیسه تنان هستند ساده ترین دستگاه عصبی را دارند و می توانند در طول زندگی خور متحرک دیده شوند
تمام سلول های خونی انسان دارای ………………….. هستند .
گلیکولیز . ازاد کردن پروتون برای تولید انرژی . تولید و مصرف ای تی پی . تولید و مصرف پیرووات . متابولیسم و انزیم
بیشتر سلول های خونی انسا ن دارای ………………. هستند
منظور سوال باید گلبول قرمر بالغ را در نظر نگیرید .
لذا نمی توان گفت همه سلول ها کربس . پل را دارند بلکه می توان گفت اغلب سلول ها دارند .. .ونیز
مرحله واسطه یا پل و هر اتفاقی که در اون بیفته :
کربس و هر اتفاقی که در ان بیفته :
زنجیره میتوکندری و هر اتفاقی که در ان بیفته : ( البته وجود اکسیژن و میتوکندری نیز اساسی است )
گلبول قرمز بالغ موارد زیر را ندارد :
FAdh2 Nadh کریتسا و میتوکندری و کربس استیل کوانزیم آ و
زیرا این موارد در میتوکندری اتفاق می افتد که در بالغ میتوکندری نیست . گلبول های قرمز بعد از تولید ر اندام های مختلف بعد از حدود
۴ ماه نیاز به تجزیه دارند … حاصل تجزیه انها را می توان همان تجزیه هموگلوبین فرض کرد لذا تولید امینو اسید ومصرف اناه برای عمل دوباره
ترجمه تجزیه گروه هم و ازاد شدن اهن .. ور همین بیت تولید رنگ بیلی روبین در ماکروفاژ کبد و طجال و ….
اگر کبد دچار اختلال شود ؟؟؟
صفرا تولید نشده یا کم میشود
لذا جذی لیپید ها کم میشود
لذا ویتامین های ادیک کم جذب میشوند
احتمال شب کوری دارد
􀀍􀁠􀂈􀃌􀁩􀁠􀃊􀃜􀂈􀃌􀂅􀃊􀃌􀂅􀁩􀃊􀁠􀁩􀂓􀂜􀃊􀃛􀁩􀃀􀃃􀂈􀂜􀂘􀃊􀂜􀁶􀃊
جذب ویتامین کا کم میشود احتمال اختلال در لخته خون
احتمال کم شدن جذب کلسیم هست
لذا ماهیچه های گوارشی تنفسی و … کم کار میشوند
گوارش لیپید ها کم میشود جذب لیپید ها کم میشود و مدفوع
پر چرب میشود … فرد لاغر شده نسبت سطح به حجم سلول های چربی زیاد میشود ….
جذب و مصرف هورمون های جنسی کم میشود لذا ممکن است علایم اختلال در چرخه های جنسی صورت پذیرد
برای مثال کاهش استروژن باعث گر گفتن – کاهش جدار رحم جلگویری از حاملگی شود .
در پلاسمای خون انسان می توان به طور طبیعی : هورمون . پادتن . فیبرینوژن پروترومبین فاکتور ۸ را دید
همه این پروتین ها در حفظ فشار اسمزی نقش دارند به عبارتی اگه هرکدام نباشد علاوه بر نقص موردی میتوان گاهش فشار اسمزی و افزایش
قشارتراوشی و شاید ادم را دید
موارد زیر عضو پلاسما نیستند : همگلوبین – انیدراز کربنیک انتی ژن های گروه خونی – ترومبوپلاستین
این پروتین ها عضو هماتوکریت هستند به علاوه پرفورین
برای تولید همه این مولکول ها مراحل رونیسی وترجمه نجام میشود
کورتیزول زیاد باعث تجزیه پروتین های خون شده و باعث افزایش فشار تراوشی کاهش اسمزی و ادم میشود
کورتیزول زیاد باعث کنده شدن سیستم هاورس وضعیف شدن ان میشود
مانند پاراتیرویید عمل می کند
􀀍􀁠􀂈􀃌􀁩􀁠􀃊􀃜􀂈􀃌􀂅􀃊􀃌􀂅􀁩􀃊􀁠􀁩􀂓􀂜􀃊􀃛􀁩􀃀􀃃􀂈􀂜􀂘􀃊􀂜􀁶􀃊
کورتیزول زیاد باعث تجزیه پادتن ها شده و کاهش ایمنی را دارد
باعث افزایش اسید خون میشود و نیز باعث افزایش اوره یا مواد دفعی نیتروژن دار ادرار میشود
در کبد برخی مویرگ ها دو انتهای سیاهرگی دارند این اتفاق مثل سیاهرگ های هیپوفیز میباشد
برای رسیدن خون و اکسیژن به سلول های مصرفی و مجاورت انها عملکرد هر سه نوع بافت ماهیچه ای موثر است
می توان گفت برای رسیدن اکسیژن به پیروات و تنفس سلولی نیز این جمله ما درست است
برای مثال عملکرد دبافراگم و سایر ماهیچه ها را بررسی می کنیم :
تحریک بصل انخاع – تحریک نورون حرکتی مربوط به دیاراگم – ازاد شدن انتقال دهده عصبی – تبدیل حالت گنبدی دیافراگم به مسطح
( در حالت دم عمیق بالا رفتن دنده ها و و فعالیت ماهیچه های بین دنده ای موثر است پس در این ماهیچه ها کلسیم از شبکه صاف ازاد
و در سیتوپلاسم به گردش در میاید تا در مجاورت اکتین میوزین شروع به کار کند . )
ماهیچه های شکمی نیز با انقباض خود این نیرو ها را تشدید میکنند در همین حال که حجم قفسه سینه افزایش بیشتری کرد هوای بیشتری وارد
شش ها میشود و در ایین تنه انسان سیاهرگ ها کسشش داده شئه و خون تیره بالا رفته یعنی دریچه های لانه کبوتری باز میشوند .
مسیر تولید ترشح و تاثیر الدوسترون :
ابتدا ازاد کننده از نرون های هیپوتالاموس تولید میشود … سپس به خون مجاور و ساهرگ می ریزد با سیاهرگ به شبکه مویرگی هیپوفیز میرسد
در انجا باعث ازاد کذردن محرک فوق کلیه میشود بعدا توسط سیاهرگ دیگر پیشین به بزرگ سیاهرگ زبرین می رسد
سپس مسیر زیر //// دهلیز راست – سه لختی – بطن راست – سینی ششی – شش ها – سیاهرگ های ششی – دهلیز و بطن چپ .
ائورت اندام مربوطه مویرگ اندام مربوطه ( فوق کلیه بخش قشری ) ت اثیر بر نفرون و جمع کننده افزایش بازجذب سدیم به خون
افزایش فشا ر خون میشود
می توان گفت هورمون هایی که از ثسمت نیم تنه فوقانی ترشحکیشوند مثل تیروکسین . رشد و ….. با بزرگ سیاهرگ زبرین وارد قلب میشوند
اما هورمون های پانکراس و … که در قسمت کم ترشح میشوند از یزرگ سیاهرگ زیرین … اما در نهایت در دهلیز راست به هم میرسند .
می بینید که هورمون های غده های بالایی همه وارد بزرگ
سیاهرگ زبرین می شوند
اندام های پایین وارد زیرین میشوند
􀀍􀁠􀂈􀃌􀁩􀁠􀃊􀃜􀂈􀃌􀂅􀃊􀃌􀂅􀁩􀃊􀁠􀁩􀂓􀂜􀃊􀃛􀁩􀃀􀃃􀂈􀂜􀂘􀃊􀂜􀁶􀃊
مسیر حرکت و تنفس در پرندگان :
هوای تمیز / نای / شش/ کیسه های هوادار عقبی / شش / مویرگ شش/ سیاهرگ ششی / دهلیز چپ / بطن چپ / ائورت / اندامها /
سیاهرگ ها / دهلیز راست / بطن راست / سرخرگ ششی / شش- کیسه های هوادار پیشین / نای / خروج
. لنفوسیت ها :
سلول هایی هستند با منشا خونی . هم در مغز استخوان می توان تولید انها را دید هم در اندام های لنفی . همه انها قدرت گلیکولیز – ترجمه . ر ا
دارند در همه انها عمل رونویسی میتوان دید . بعضی از انها تقسیم ندارند و مراحل چرخه سلولی را دیگر نمی بینند .م ثال پلاسموسیت حاصل
چرخه سلولی است اما خودش دیگر ندارد
میکروب ها در دفاع اختصاصی ابتدا با ایمنی هومورال سپس با سلولی در جنگ هستند .. در همه این سلول ها همه کروموزوم های سلول های
عادی وجود دارد فقط وابسته به تنظیم بیان روشن هستند .
در همه انها می توان هسته و هستک را یافت . مثلا در همه انها ژن پادتن هست فقط در پلاسموسیت ها روشن میشود …
در همه این سلول ها چون یوکاریوت هستند اندامک های غشادار موجود است .م ثلا لیزوزوم که مخصوصا در نوتروفیل و ماکروفاژ زیا د است
بیشترین طول عمر مربوط به سلول های خاطره می باشد . بعدا ماکروفاژ اولویت دوم را دارد .
می تاون گفت همه گلبول های سفید در دفاع غیر اختصاصی نقش دارند …
􀀍􀁠􀂈􀃌 􀁩􀁠􀃊 􀃜􀂈􀃌 􀂅􀃊􀃌 􀂅􀁩􀃊 􀁠􀁩􀂓􀂜􀃊 􀃛 􀁩􀃀 􀃃􀂈 􀂜􀂘􀃊 􀂜􀁶􀃊
بعضی موقع نمی توان مرز مشخصی بین دفاع اختصاصی و غیر اختصاصی حساب کرد
برای مثال شکل روبرو می تواند فعالیت پلاسموسیت را نیز تفسیر کند و در این لحظه
عمل فاگوسیتوز انجام میشود …
همه این سلول های خونی پروتین سازی دارند …
بیشتر انها پروتئین دفاعی نیز تولید می کنند
مسیر تولید و ترشح پروتیین دفاعی پادتن با تکیه بر اشکال کتاب :
ابتدا رونویسی از ژن یا ژن های مربوطه … پادتن چند زنجیره می باشد … لذا ژن های پادتن بگیم بهتره
برای این کار انزیم پلی مراز کار می کند این انزیم تنوع مورد دارد یعنی سه نوع
سپس در یوکاریوت ها رونوشت اینترون ها حذف میشود …
لذا ژن های یوکاریوتی همه گسسته و هر کدام با یک راه انداز رونویسی میشوند
در ادامه مراحل اغاز . ادامه و پایان ترجمه انجام میشود که
ابتدا امینو اسید متیونین رمز می شود
در طول مراحل ترجمه در جایگاهها پیوند های هیدروژنی تشکیل و تجزیه میشود
در نهایت با ورود عامل پایان ترجمه که نوعی پروتین است ترجمه تمام میشود
􀀍􀁠􀂈􀃌􀁩􀁠􀃊􀃜􀂈􀃌􀂅􀃊􀃌􀂅􀁩􀃊􀁠􀁩􀂓􀂜􀃊􀃛􀁩􀃀􀃃􀂈􀂜􀂘􀃊􀂜􀁶􀃊
رشته های پلی پپتید تولید شده و در شبکه زبر به هم می پیوندند و با کمک گلژی اگزوسیتوز میشوند
و در نهایت باعث تسهیل کار ماکروفاژ میشوند
در مورد کلیه و کبد می توان گفت که چون هورمون اریترو تولید می کنند لذا نوعی مقاومت در رگها ایجاد میکنند .
این هورمون می تواند بر کا مراحل چرخه سولی و تقسیمات میتوز مغز استخوان اثر افزاینده دارد
اریترو پویتین زیاد شود مصرف نوعی ویتامین در مغز استخوان افزایش میابد
همچنین با کمک به تنفس سلولی مصرف تیامین را نیز زیاد می کند
پادتن هایی که روی ماستوسیت هستند و قرار می گیرند گیذنده انتی ن نیستند بلکه به عنوان گیرنده الرژن عمل می کنند
می توان گفت هر پروتیین غشایی قرار نیست از شبکه زبر همان سلول تولید شوند .
در مراحل انعقاد خون می توان گفت : فقط فعال کننده ترومبوپلاستین همان فاکتور ۸ می باشد
به حروف ف ف ف دقت کن فقط فعال فاکتور
ترومبوپلاستین از گلبول های سفید و قرمز ترشح نمیشود فقط از پلاکت و جدار رگ ها
پلاکت ها اندامک دارند انا هسته ندارند می توان گفت مثل گلبول قرمز هستند
 !!!!!!!!! لذا نمی توان از ان ژن سیناپسین استخراج کرد اما می توان در ان راه انداز دید
هیستامین ا ز سلول های اسیب دیده .م استوسیت . بازوفیل ترشح می شود
سلول های اسیب دیده می توانند هیستامین . اینترفرون .ترومبوپلاستین ترشح کنند .
؟؟ سوال در سرخرگی که به سمت معده می رود کدام هورمون ها دیده میشوند
موادی مانند اب اکسیژن امینو اسید ویتامین ها از منافذ کم مویرگ های می شوند . مسلما مواد دفعی مانند دی اکسید کربن و
مواد زاید نیتروژن دار باید از ان خارج شوند .. .( نیکوتین و بعضی میکروب ها می توانند از این منافذ عبور کنند )
نوع ماهیچه های ابتدای سرخرگ های کوچک صاف است یعنی سارکومر ندارد . اما برخلاف بقیه ماهیچه های صاف به سرعت می تواند
􀀍􀁠􀂈􀃌􀁩􀁠􀃊􀃜􀂈􀃌􀂅􀃊􀃌􀂅􀁩􀃊􀁠􀁩􀂓􀂜􀃊􀃛􀁩􀃀􀃃􀂈􀂜􀂘􀃊􀂜􀁶􀃊
به انقباض در اید می توان گفت همه ماهیچه های خط دار سارکومر دارند برخلاف همه ماهیچه های صاف
می توان گفت بیشتر ماهیچه های صاف برخلاف همه ماهیچه های مخطط به ارامی انقباض دارند … و این انقباض را به مدت زیادی نگه دارند
می توان گفت ماهیچه ها برخلاف غضروف دارای قدرت تولید پلی مری از گللوکز دارند به نام گلیکوژن
می توان گفت وقتی گلوکوزی در مجاورت یک سلول قرار می گیرد . احتمال دارد سه مسیر زیر در ان اتفاق بیفتد .
یا در ان به شکل پیروات در گلیکولیز در می اید ( همه سلول های زنده این خاصیت را دارند )
یا به شکل گلیکوژن ذخیره میشود ( کبد و ماهیچه با دستور انسولین )
یا بی تفاوت از کنار سلول می گذرد ( در دیابت شدید شیرین که سلول ها قدرت گرفتن گلوکز را از خون ندارند )
دو نوع کم خونی وجود دارد البته در همه انها میزان اکسیژن رسانی به سلول ها کم میشود و نیز هماتوکریت کم میشود .
پس می توان فت مرحله پل – کربس و تنفس سلولی کم میشود . اما گلیکولیز تقریبا ثابت است
نوع اول : کمبود اهن – بیماری تالاسمی – کاهش ساخت هموگلوبین و کم شدن میزان هموگلوبین سلول های قرمز و
در نتیجه کاهش اندازه گلبول های قرمز …
نوع دوم : کاهش ویتامین ب ۱۲ – کمبود فاکتور داخلی معده – زخم معده به طوری که سلول های حاشیه ای از بین بروند
کاهش اسید فولیک – تولید میزان گلبول قرمز کم میشود .
در موارد خاص نیز کم خونی دیده میشود مثلا در بیماری مالاریا
در بیماری کم خونی داسی شکل و تلالاسمی ژن هموگلوبین جهش یافته است . ( ازنوع نقطه ای )
اگر انزیم انیدراز کربنیک اعتصاب کند . می توان گفت یون بی کربنات در خون کم می شود اما فشار دی اکسید کربن زیاد می شود
تولید دی اکسید کربن به همان حالت قبلی عادی در سلول ها ادامه دارد .
هرگاه متابولیسم پایه بدن افزایش یابد یا اعصاب سمپاتیک فعال شود . موارد زیر افزایش می یابد .
گلیکولیز – تنفس سلولی – کربس – مرحله واسطه – مرحله مصرف ویتامین – مصرف اکسیژن – تولید دی اکسید کربن . و تولید یون بی کربنات
ولی تولید اسید لاکتیک در خون کم میشود .
اگر رگ لنفی مسدود شود ؟؟؟؟؟؟
جذب چربی ها کاهش می یابد – اب میان بافتی افزایش می یابد – کلسترول – کاروتن . لیستین کمتر جذب میشود …
جانورانی که گلبول قرمز هسته ندارند …. انسان و بیشتر جانوران هستند . این جانوران قرارنیست قشر مخ چین خورده بیشتری داشته باشند .
کبد می تواند گلبول قرمز را افزایش و کاهش دهد .
اولین ژن هموگلوبین در سلول تخم مضاعف می شود ولی اولی ژن هموگلوبین در کیسه زرده بیان میشود .
مهره دارانی که تنفس ابششی دارند .
دوزیست نابالغ ( قدرت میوز و لقاح ندارد ) و ماهی ها
دیافراگم ندارند – حفره گلویی خود را حفظ کرده اند – سطح تنفسی خارج از بدن است گردش خون ساده دارند
می توانند گیاه خوار باشند در حالت گیاه خواری می توانند از نشاسته و سلولز غذا برای گلیکولیز و تلید انرژی استفاده کنند
سلول های منشعب بطنی در حالت انقباض بطن یعنی بین صدای اول و دوم تحریک و منقبض می شوند یعنی سارکومر انها کوتاه شده و
از شبکه سارکوپلاسمی وارد سیتوپلاسم میشود . در این حالت مصرف انرژی زیاد است در بقیه زمان ها یعنی بین صدای دوم و اول بر عکس
􀀍􀁠􀂈􀃌􀁩􀁠􀃊􀃜􀂈􀃌􀂅􀃊􀃌􀂅􀁩􀃊􀁠􀁩􀂓􀂜􀃊􀃛􀁩􀃀􀃃􀂈􀂜􀂘􀃊􀂜􀁶􀃊
این موضوع انجام میشود ..
انقباض و کوتاه شدن سلول ها به شکل همزمان فقط در دو کلمه یکسان صادق است یعنی مثلا دهلیز ها یا بطن ها
اما بین کلمات متفاوت یکسان نیست مثلا دهلیز ها با بطن ها … همزمان سلول هایشان تحریک نمیشوند .
􀀍􀁠􀂈􀃌 􀁩􀁠􀃊 􀃜􀂈􀃌 􀂅􀃊􀃌 􀂅􀁩􀃊 􀁠􀁩􀂓􀂜􀃊 􀃛 􀁩􀃀 􀃃􀂈 􀂜􀂘􀃊 􀂜􀁶􀃊
در مورد تاثیرات هورمونی بر مواد دفعی و بازجذبی می توان گفت …
پرکاری هیپوتالاموس می تواند با مسیر های زیر مواد زیر را تغییر دهد .. .
با کمک قسمت پسین اگر پرکاری انجام شود اکسی توسین زیادشده و نیز ضد ادراری زیاد میشود
اکسی توسین اثرش بر ماهیچه صاف است ضد ادراری اثرش بر نفرون به جز صعودی –
کور و خمیده دور می باشد .. .
با کمک پیشین می تواند با افزایش ازاد کننده ها باعث افزایش محرک ها شود .. .
لذا می تواند بیشت غده های بدن را فعال تر کند برای مثال
با این روش می تواند کورتیزول را افزایش دهد و …
و این اتفاقات بیفتد …
􀀍􀁠􀂈􀃌􀁩􀁠􀃊􀃜􀂈􀃌􀂅􀃊􀃌􀂅􀁩􀃊􀁠􀁩􀂓􀂜􀃊􀃛􀁩􀃀􀃃􀂈􀂜􀂘􀃊􀂜􀁶􀃊
در مورد شکل می توان به نکات زیر پی برد :
ائورت در انسان به سمت چپ خم می شود
کلیه سمت را ست پایین تر است
در فضای لگن اندامی از دستگاه تنفس پیدا نمیشود
در کلیه سه بخش وجود دارد بخش لگنچه معمولا پر از ادرار است
تمام سلول های کلیه می توانند در رونویسی ترجمه و گلیکولیز مشترک باشند
هورمون اریتروپویتین از کلیه ترشح و هورمون رشد انسولین گلوکاگون می تواند بر ان تاثیر کند …
بین منطه قشری و مرکزی سرخرگ و سیاهرگ قوسی وجود دارد . موازی با لوله های هنله سیاهرگ هایی دیده میشود
مسیر حرکت خون از قلب به کلیه و برعکس : بطن چپ – ائورت سرخرگ کلیه سرخرگ بین هرمی قوسی شعاعی اوران گلومرول
وابران شبکه دوم . سیاهرگ اطراف هنله – سیاهرگ شعاعی قوسی بین هرمی – سیاهرگ کلیه و بزرگ سیاهرگ زیرین
􀀍􀁠􀂈􀃌􀁩􀁠􀃊􀃜􀂈􀃌􀂅􀃊􀃌􀂅􀁩􀃊􀁠􀁩􀂓􀂜􀃊􀃛􀁩􀃀􀃃􀂈􀂜􀂘􀃊􀂜􀁶􀃊
کلیه مانند قلب می تواند با دو نوع خون سرخرگ و سیاهرگی مرتبط بوده و در میزان فشار خون نقش داشته باشد و در داخل خود
دو نوع رنگ خون داشته باشد . و سلول هایش با خون روشن تغذیه شود . و گلیکولیز داشته باشد
برخلاف ان در زایش سلول های خونی موثر بوده و لی در پمپاژ خون نقش ندارد
کلیه مانند شش می تواند در هوموستازی و تصفیه موثر باشد . و در ایمنی بدن موثر باشد
برخلاف ان در دفع مواد زاید نیتروژندار موثر باشد
کلیه مانند طحال در هوموستازی و تصفیه خون موثر بوده دارای تمام ژن های معمولی یک فرد طبیعی هستد
برخلاف ان دو عدد بوده و فاقد رگ لنفی میباشند
کلیه مانند معده دارای ژن روشن تجزیه کننده ای تی پی است دارای ژن پپسینوژن می باشند هیچکدام ژن پپسین ندارند
برخلاف ان در سیاهرگش گاسترین کم است
کلیه مانند هیپوفیز در هموستازی موثر است و دارای ژن انسولین و ژن گیرنده ان می باشد
برخلاف ان فاقد قدرت ترشح محرک می باشد
کلیه هورمون اریترو تولید می کند فوق کلیه هورمون الدوسترون و کورتیزول …
در مورد شکل می توان گفت :
تنظیم اسیدیته خون بر عهده بخش قشری و خمیده ها می باشد
یک طرف نفرون محدود به سرخرگ و مویرگ است
اوره در نرون بازجذب نمی شود
ضد ادراری بر صعودی بی تاثیر است
الدوسترون بر نزولی هنله بی تاثیر است
غذا ها در خمیده نزدیک بازجذب می شوند
کورتیزول می تواند مواد نیتروژن دار را زیاد کند
ماهیچه از چندین نوع بافت اصلی تشکیل شده است
􀀍􀁠􀂈􀃌􀁩􀁠􀃊􀃜􀂈􀃌􀂅􀃊􀃌􀂅􀁩􀃊􀁠􀁩􀂓􀂜􀃊􀃛􀁩􀃀􀃃􀂈􀂜􀂘􀃊􀂜􀁶􀃊
نیروی کشش را توسط زردپی به استخوان می رساند
شکل ان دوکی می باشد …
سلول های ان مخطط می باشند صاف نیستند و سارکومر دارند
اطراف ماهیچه می توان بافت پیوندی را دید …
بافت پیوندی دارای سلول های هسته دار می باشد .
این هسته ها تمام ژنها را دارند اما تنظیم بیان ژن متفاوت دارند
در داخل ماهیچه می توان تمام موارد از قبیل تار تارچه سارکومر اندامک . وو. .. دید .
اما بافت پیوندی اطراف ماهیچه می باشد
تار ها همان سلول ها هستند مخطط اما غیر منشعب . رو ی این تار ها غشا همان سارکولم میباشد
این غشا دارای گیرنده هورمون ها می باشد ..م انند انسولین .
از پوشش تار نمی توان ژن استخراج کرد ولی کلسترول دارد .
ماهیچه دارای میتوکندری فراوان است . لذا چرخه کربس مصرف اکسیژن زیادی دارد .
سیتوکینز این سلول ها در دوران جنینی صورتمی گیرد . بعد تولد دیگر کنسل میشود
تحت کنترل اعصاب ارادی قشر مخ است
نرون حرکتی با اگزوسیتوز خود با برخورد به گیرنده روی سارکولم باعث تحریک ماهیچه و کوتاه شدن سارکومر میشود
هر مرد در داخل تار ماهیچه های می تواند یک یا چند ژن سیناپسین دارند .
تارچه را همان اندامک در نظر بگیرید . این تارچه می تواند در شرایطی پر از کلسیم باشد یا نباشد
یک دسته تارچه برابر یک تار در نظر بگیر
یک دسته تار معادل ماهیچه در نظر بگیر
سلول های ماهیچه مانند تمام سلول های زنده گلیکولیز دارند مانند کبد ذخیره گلیکوژن دارند اما برخلاف ان گلوکوز را به خون
ازاد نمی کنند .این سلول ها دستگاه غشای درونی ندارند . بیشترین مولکول غشای تار فسفولیپید بزرگترین پروتین است
ترشح زیاد تیروکسین باعث احتمال رویداد تخمیر و تولید اسیدلاکتیک کمتر میشود
􀀍􀁠􀂈􀃌􀁩􀁠􀃊􀃜􀂈􀃌􀂅􀃊􀃌􀂅􀁩􀃊􀁠􀁩􀂓􀂜􀃊􀃛􀁩􀃀􀃃􀂈􀂜􀂘􀃊􀂜􀁶􀃊
ترشح زیاد تیروکسین باعث افزایش مصرف اکسیژن سلول ها و کاهش اکسیژن محیط سلول ها و افزایش دی اکسید کربن محیط سلول ها
میشود
ترشح زیاد تیروکسین باعث افزایش مصرف ویتامین ب محلول در اب میشود و نیز قطر رگ ها مخصوصا رگ های خون رسان به ماهیچه ها
میشود
افزایش ترشح تیروکسین باعث افزایش تکرار کربس میشود پس تولید و مصرف پیرووات زیاد میشود
افزایش ترشح تیروکسین می تواند در دوران جنینی باث افزایش نرون های مغز شود پس سیناپس های بین نرون ها را زیاد می کند
یعنی انشعابات دندریست را افزایش میدهد .
در انسان هورمون هایی که از هیپوفیز پسین ترشح می شوند توسط سلولی تولید می شوند که در ان دی ان ای پلی مراز برای دی ان ای خطی
فعال نیست
در زنبور ها ژنوم کامل را می توان در زنبور نر مشاهده کرد
در ملخ ها نمی توان از هر گامت ملخ نر برای تهیه ژنوم استفاده کرد
ژنوم هسته جاندارانی که نوع کروموزمی یکسانی دارند برابر عدد کل کرومزوم تقسیم بر دو
هورمون هایی که در معده گیرنده دارند می توانند میزان فعالیت های سلول های اصلی و حاشیه ای را افزایش دهند .. .پس
بر فعالیت پروتیئن های غشای داخلی میتوکندری این سلول ها نیز می افزایند . منظور پروتئین های زیر :
این غشا وفعالیت زیستی ان زمانی افزایش می یابد که
فعالیت های هوازی در بدن انسان افزایش یابد .
شیپور استاش نیز با هوای جاری سر و کار دارد اما مژک ندارد .
همه تا ر های عصبی در شرایطی می توانند در شرایطی نفوذ پذیری غشا را تغییر دهند
در انسان بالغ طی انقباض ماهیچه ها دیافراگم . با اتصال انتقال دهنده به گیرنده خود طول رشته های اکتین میوزین ثابت است .
􀀍􀁠􀂈􀃌􀁩􀁠􀃊􀃜􀂈􀃌􀂅􀃊􀃌􀂅􀁩􀃊􀁠􀁩􀂓􀂜􀃊􀃛􀁩􀃀􀃃􀂈􀂜􀂘􀃊􀂜􀁶􀃊
در انسان و جانوران تبدیل مواد معدنی به الی دیده میشود ( همون امونیاک به اوره یا … )
افزایش فشار بین دو لایه جنب در حالت بازدم است پس :م کش خون سیاهرگ ها در اینحالت کم است و ون ورودی به دهلیز عادی است .
در باکتری نیز مانند امیب سه نوع ((( پلی مراز وجود دارد )))
در باکتری نیز می توان مانند پارامسی کوداتوم بیش از یک جایگاه اغاز همانند سازی مشاهده کرد .
گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت …
مطلبی جالب :
در موارد زیر رنگ ها به نوعی بررسی شده است : با تشکر از بچه های مراغه خانم خدایاری – درخت بر – ارجمند
رنگ ارغوانی گلبرگ نخود فرنگی بر سفید غالب است
رنگ دنه زرد بر دانه سبز غالب است
رنگ سیاه خوکچه هندی بر سفید غالب است
رنگیزه جلبک ها می تواند سبز قرمز یا قهوه ای باشد
با کتری های سبز سبز ابی و ارغوانی داریم رنگ موهای روباه در زمستان سفید در تابستان قرمز مایل به قهوه ای
زنبور ها معمولا گرئه افشانی گیاهان با گل های ابی یا زرد را دارند
حشراتی که در شب گرده افشانی می کنند به سمت گل های سفید می روند
جسم زرد توده ای زررد رنگ است که مانند غده عمل می کند افراد گونه پروانه بیستون بتولاریا به رنگ تیره یا روشن ئیئه می شوند
حلزون تیره و روشن هر کدام در جنگل هم رنگ خود بیشترین شایستگی را دارند دو نوع سنجاب یکی تیره و روشن دچار نوعی جدایی دگر
میهنی هستند
در نوعی ماهی به دلیل الگوی عمل ثابت محرک نشانه رنگ قرمز شکم ماهی است
عنکبوت بیوه سیاه پس از جفت گیری وارد دهان جنس ماده میشود
در فصل جفت گیری ماهی خاردار رنگ درخشان از خود به در می کند بررررره ای
􀀍􀁠􀂈􀃌􀁩􀁠􀃊􀃜􀂈􀃌􀂅􀃊􀃌􀂅􀁩􀃊􀁠􀁩􀂓􀂜􀃊􀃛􀁩􀃀􀃃􀂈􀂜􀂘􀃊􀂜􀁶􀃊
کارتونید ها باعث ایجاد رنگ های نارنجی زرد و قرمز میشود
کار با میکروسکوپ سلول را رنگ امیزی می کنند
در سلول زنده بیشتر اندامک ها بی رنگ هستند
دو ماده رنگی به نام بیلی روبین و وردین در صفرا دیده می شود
در بیماری یرقان پوست و صلبیه زرد می شود
محلول ابی برم تیمول بلو معرف دی اکسید کربن است
دی اکسید کربن محلول اب اهک را کدر می کند
لنف مایعی بی رنگ است
کاغذ اغشته به کلرید کبالت هنگامی که خشک است ابی رنگ و پس از جذب رطوبت صوزتی می شود
از غلایم الرژی قرمزی چشم هاست بخش خاکستری دستگاه عصبی بیشتر حاوی جسم سلولی نرون ها و بخش سفید حاوی میلین است صلبیه
لایه سفید رنگ و پیوندی است
مغز استخوان قرمز و زرد می تواند در خون سازی موثر باشد
کیسه زرده نیز می تواند در تولید خون موثر باشد
ماکروفاژ می تواند تولید رنگ های بیلی روبین و … بکند
سپتوم پرئه شفاف و تقریبا بی رنگ است بخش رنگی مشیمیه عنبیه هست زجاجیخ شفاف و بی رنگ است
در بیماری اب مروارید رنگ عدسی کدر می شود
در پلاناریا رنگیزه بینایی دیده می شود
در سلول های استوانه ای و مخروطی انسان رنگیزه دیده میشود
دیاتوم ها نیز مثل بعضی اغازیان دارای رنگیزه هستند قارچ ها و جانوران فاقد رنگیزه فتوسنتزی هستند .
وقتی قارچ پنی سیلیوم روی پرتغال رشد میکند پرز های سیاه سفیدی روی ان دیده میشود
باکتریی ها براساس روش رنگ امیزی گرم به دو گرو منفی و مثبت تقسیم می شوند
􀀍􀁠􀂈􀃌􀁩􀁠􀃊􀃜􀂈􀃌􀂅􀃊􀃌􀂅􀁩􀃊􀁠􀁩􀂓􀂜􀃊􀃛􀁩􀃀􀃃􀂈􀂜􀂘􀃊􀂜􀁶􀃊
کپک سیاه نان ریزوپوس استولونیفر عضوی از شاخه زیگو میست هاست
در بیماری برفک دهان زخم های سفید یا شیری رنگ در دهان دیده میشود که پروتئین مکمل بر ان بی تاثیر است
کلروفیل اولین و موثرترین رنگیزه فتوسنتزی است
رنگیزه ها به همراه گروهی از پروتینها تشکیل فتوسیستم را می دهند
ادرار افراد مبتلا به الکاپتنوریا در مجاورت هوا کدر میشود اما در میزراه رنگ عاذی را دارد
سسک دارای گونه های متفاوت می باشد . زرد پشت سیاه سینه سیاه سینه سرخ سبز ابی
واکول ها ممکن است دارای رنگیزه هایی باشند
پلاست ها دارای زنگیزهایی هستند در ماهیچه های مخطط بخش های تیره و روشن دیده میشود
افراد زال نمی توانند انزیم های تولید رنگیزه را بسازند مبتلایان کم خونی داسی شکل در سه الی ۱۸ ماهگی ئپتر کم خونی می شوند لذا رنگ
پریده اند
گامتوفیت بعضی گیاهان سبز رنگ است
اسب موی قرمز با موی سفید در بررسی رنگ حالت هم توان دارند رنگ گیاه میمونی قرمز سفیذ و صورتی حالت حدواسظ است
گیاه ادریسی در خاک های اسیدی ابی غیر اسیدی صورتی می دهدماهیچه های ابتدای لوله گوارش ظاهری رسن و تیره دارند
در ترکیب صفرا رنگ وجود دارد درخت زدگی مخجه داای رنگ سفید است که در بین خاکستری ااطه شده است
سلول های مخروطی به ما توانایی دیدن رنگ ها را می دهد
لکه زرد در امتداد محور نوری چشم قرار دارد …
صلبیه سفید است اما قرنیه فاقد رنگدانه و شفاف است . قرنیه متابولیسم استیل کوانزیم آ میتوکندری تولید و تجزیه ای تی پی دارد
قرنیه رگ خونی ندارد لذا انیدراز کربنیک ندارد اما ایمنی انرا می توان اشاره به لیزوزیم دانست
به جسمی اگر مایل نگاه کنیم روی استوانه ای تشکیل تصویر می دهد اما خیره شویم روی لکه زرد و مخروطی
انقباض ماهیچه مژکی و عنبیه به ترتیب عدسی را تپل و مردمک را تنگ می کنند لذا در بینایی تغییر می افرینند اولی در تطابق دومی در نوع
پتانسیل عمل سلول ها .. .
􀀍􀁠􀂈􀃌􀁩􀁠􀃊􀃜􀂈􀃌􀂅􀃊􀃌􀂅􀁩􀃊􀁠􀁩􀂓􀂜􀃊􀃛􀁩􀃀􀃃􀂈􀂜􀂘􀃊􀂜􀁶􀃊
مردمک گیرنده و سلول ندارد اما عنبیه دارد مثلا به انسولین …
صلبیه گسترده تر از سایر لایه هاست . در عصب بینایی میتوان هموگلوبین دید میوگلوبین نه !!!!!!!
در زلالیه می توان هورمون هایی که کوچک هستند یافت مثلا تیروکسین .. .
در گوش میانی صوت نیست بلکه صوت توسط صماخ تبدیل به ارتعاش شده است د گوش میانی پانسیل عصب ایجاد نمی شود
در گوش خارجی موم نیست بلکه ماده موم مانند هست
افراد نزدیک بین توسط عینک خود اشعه ها را از هم دور و توسط قرنیه و عدسی به هم نزدیک می کنند
افراد دوربین با عینک و قرنیه و عدسی به هم نزدیک می کنند
مشیمیه جلوی پرامنش نور را گرفته و باعث می شود سلول های استوانه ای و مخروطی بهتر کار کنند
بزرگترین اکسون اکسون سلول استوانه ای و کوچکترین درندریت نیز همان سلول است ( البته مقایسه دو سلول استوانه ای و مخروطی )
گیرنده چشایی فقط یک مزه جوانه چشایی چندین مزه را تشخیص اما سلول نگهبان هیچکدام را تشخیص نمی دهد
گیرنده و جوانه هیچکدام درک مزه ندارند .
اوین انتقال دهنده در مسیر بویایی در بین گیرنده و نرون در لوب بویایی ازاد می شود
اولین سیناپس نیز همین جاست
هر تجمع جسم سلولی در مغز پلاناریا قرار نیست برای مغز باشد ( چشم )
ساختار های همگرا کننده ( عدسی و قرنیه ) در پلاناریا نیست
همه اعصاب خروجی از گوش به هر حال توسطمرکز اصلی پردازش اطلاعات بدن
در یافت می شوند .
سلول های گیرنده بویایی و چشایی ر بافت پوششی قرار دارند
نرونهایی که هورمون تولید و ترشح می کنند دیگه انتقال دهنده ترشح نمی کنند مثل نرون های هیپوتالاموس
سلول های هورمون تولید می کنند قطعا ژن گیرنده همان هورمون را دارند
􀀍􀁠􀂈􀃌􀁩􀁠􀃊􀃜􀂈􀃌􀂅􀃊􀃌􀂅􀁩􀃊􀁠􀁩􀂓􀂜􀃊􀃛􀁩􀃀􀃃􀂈􀂜􀂘􀃊􀂜􀁶􀃊
مولکلو ل مهمی که در تنضیم بیان ژن نقش دارد ار ان ای پلی مراز می باشد .
برای ترشح یک ماده در یک غده می توان عملکرد سدیم پتاسیم و کلسیم را حساب کرد
ملخ:
ویژگی ها و نکات:
گیاه خوار
صفحه های آرواره مانند در اطراف دخان (نه درون دهان!) + آرواره واقعی ندارد (برخلاف انسان و وال کوژپشت)
محل آغاز گوارش مکانیکی: دهان
غذای ملخ : عمدتا “برگ ها و بخش های تازه و نرم گیاه
(تمام ویژگی های مربوط به برگ گیاهان مثل نحوه قرارگیری آوند ها ، استوانه مرکزی، سلول های پارانشیمی ، رگبرگ ها و …م ی توانند گزینه
ی یک تست در مورد “غذای عمده ملخ”) قرار گیرد.
برخلاف سایرین معده نقش اصلی را در گوارش شیمیایی و جذب مواد غذایی بر عهده دارد.
توجه:
این جمله که جذب مواد تنها در معده ملخ صورت می گیرد جمله ای نادرست است !
زیرا علاوه بر مواد غذایی که در معده جذب می شود، جذب آب در روده ی ملخ صورت می گیرد.
به بیان دیگر بیشترین اسمز در ملخ در روده آن صورت میگیرد.
معده ملخ به دلیل اینکه وظیفه گوارش شیمیایی را بر عهده دارد چین خورده است .
مواد غذایی پس از جذب وارد همولنف می شوند. (حشرات مویرگ ندارند)
کیسه های معدی از ویژگی بارز ملخ است. که در نیمرخ ۸ کیسه قابل مشاهده است.
􀀍􀁠􀂈􀃌􀁩􀁠􀃊􀃜􀂈􀃌􀂅􀃊􀃌􀂅􀁩􀃊􀁠􀁩􀂓􀂜􀃊􀃛􀁩􀃀􀃃􀂈􀂜􀂘􀃊􀂜􀁶􀃊
محل اتصال کیسه های معدی در محل اتصال پاهای عقبی به بدن قرار دارند .
منافذ ملخ از مقابل کیسه های معدی جانور شروع می شوند.
ملخ همانند سایر حشارت ۳ جفت پا دارد. ۲ جفت از این پاها به سمت عقب و ۱ جفت به سمت جلو جهت گیری کرده اند. پاهای عقبی از بقیه
بزرگتر است .
گنجشک:
ویژگی ها و نکات :
همه چیز خوار (از حشرات = گوشت و دانه ها و میوه ها =گیاه، تغذیه می کند)
توجه: بعضی از پرندگان (مثل گنجشک و مرغ خانگی) همه چیز خوارند!
است. ZW و گنجشک ماده ZZ کروموزوم های جنسی گنجشک تر
هرگونه آواز خاصه خود را دارد و گنجشک های نر از یک گونه در محل های مختلف لهجه های محلی متفاوتی دارند.
به نقش اجزا مختلف سیستم گوارشی گنجشک توجه بیشتری داشته باشید !
چینه دان : غذایی که با سرعت بلعیده شده، درون آن ذخیره می شود. (اولین محل ذخیره)
معده: محل آغاز گوارش شیمیایی و مکانیکی (دومی مرموزه ! دهان و چینه دان نقشی در گوارش مکانیکی ندارند ! )
سنگدان: محل آسیاب کردن غذا توسط سنگریزه ها
نکته : بسیاری از پرندگان همراه غذا سنگریزه میخورند.
به این جمله کتاب درسی توجه کنید :
” مواد غذایی و آب از روده جذب می شوند”
نکته: محل جذب آب در هر ۳ جانور فوق، روده است .
􀀍􀁠􀂈􀃌􀁩􀁠􀃊􀃜􀂈􀃌􀂅􀃊􀃌􀂅􀁩􀃊􀁠􀁩􀂓􀂜􀃊􀃛􀁩􀃀􀃃􀂈􀂜􀂘􀃊􀂜􀁶􀃊
(در مورد گنجشک که صراحتا ” کتاب اعلام کرده : در مورد کرم خاکی هم توجه به این مطلب که کرم خاکی فاقد معده است مارا به سمت این
مطلب سوق می دهد که تمام اعمال مربوط به معده در روده انجام میشود. از جمله جذب آب)
پرندگان گوشت خوار (مثل جغد و عقاب) از موش، پرندگان کوچک، مار و حشرات تغذیه می کنند .
(از نظر حشره با همه چیز خواران یکسانند!)
اغلب مواد غذایی مورد استفاده بدن به صورت مولوکول های درشت هستند .
*دستگاه گوارش انسان از ۲ بخش اصلی تشکیل شده است :
لوله گوارشی: دهان، حلق ، مری، معده، روده باریک، روده بزرگ، راست روده، توجه کن که دهان و حلق و معده جزو لوله گوارش هستند!!
اگر چه بهشون نمیاد! در ضمن توجع داشته باش که راست روده از روده بزرگ تفکیک شده ! یعنی برخلاف روده کور، راست روده قسمتی مجز ا
یه حساب آمده
غده های گوارشی: غدد بزاقی + دیواره معده و روده + پانکراس و جیگر
(توجه داشته باش که جگر و پانکراس به اون عظمتشون هم جزو غدد هستند)
بافت پیوندی خارجی در حفره شکم، بخشی از پرده صفاق را تشکیل می دهد.
به محل قرار گیری اندام های مختلف توجه کنید :
مری به سمت چپ انحراف دارد. (اگر ابتدا و انتهای مری را در شکل بالا به هم وصل کنید متوجه این انحراف خواهید شد . )
قسمت عمده کبد در سمت راست قرار دارد. (توجه کنید که سر نوک تیز!! به سمت چپ جهت گیری کرده است . )
􀀍􀁠􀂈􀃌􀁩􀁠􀃊􀃜􀂈􀃌􀂅􀃊􀃌􀂅􀁩􀃊􀁠􀁩􀂓􀂜􀃊􀃛􀁩􀃀􀃃􀂈􀂜􀂘􀃊􀂜􀁶􀃊
قسمت عمده معده در سمت چپ قرار دارد. دریچه کارد یا در سمت چپ و دریچه پیلور در سمت راست قرار دارد. دقت کنید که قسمت بالایی
معده پشت کبد و قسمت زیرین آن جلوی کبد قرار دارد .
کیسه صفرا در مجاورت لوب بزرگتر کبد قرار گرفته است. توجه کنید که مجرای صفرا پیش از ورود به کیسه صفرا ۲ شاخه می شود.
قسمت عمده پانکراس سمت چپ قرار دارد. تمام پانکراس پشت معده است .
مجرای قسمت برون ریز پانکراس به مجرای کیسه صفرا میپیوندد و به شکل یک مجرای مشترک از پشت وارد ابتدای دوازدهه میشود.
روده ی بزرگ و کوچک جلوتر از سایر اندام ها قرار دارند.
جهت پیش روی روده بزرگ به ترتیب: بالا ، چپ و پایین می باشد.
آپاندیس و روده کور در سمت راست بدن و راست روده در وسط قرار دارد.
با کمی دقت متوجه می شوید که محل آغاز کولون پایین رو کمی بالاتر از محل پایان کولون بالارو قرار دارد.
بیشترین حجم داخل شکم مربوط به روده باریک است .
*این تصویر به خودی خود گویای تمام مطالب مربوط به “ساختار لوله گوارش” میباشد!
دیواره لوله گوارش تقریبا ” در تمام طول آن از خارج به داخل شامل لایه های پیوندی و ماهیچه های طولی ماهیچه های حلقوی زیر مخاطی و
مخاطی
لایه های پیوندی = ۳ تا: صفاق – زیر مخاطی – آستر پیوندی بافت مخاطی
در مخاط لوله ی گوارش سلول های ترشحی برون ریز و نیز سلول های پوششی جذب کننده ی مواد قرار دارند .
نکته : در لایه زیر مخاطی هر ۴ نوع بافت اصلی قرار دارد .
۱٫بافت پیوندی (سلول های خونی درون مویرگ) ۲٫بافت عصبی (اعصاب)
۳٫ بافت پیوندی (سلول های خونی درون مویرگ) ۴٫بافت ماهیچه ای (ماهیچه دیواره رگ های خونی)
به این جمله توجه کنید : رگ های خونی ، خون را به سوی کبد میبرند.
􀀍􀁠􀂈􀃌􀁩􀁠􀃊􀃜􀂈􀃌􀂅􀃊􀃌􀂅􀁩􀃊􀁠􀁩􀂓􀂜􀃊􀃛􀁩􀃀􀃃􀂈􀂜􀂘􀃊􀂜􀁶􀃊
سرخگ ها و سیاهرگ های اولیه جدا شده از دیواره و روده با یکدیگر موازی هستند.
به نحوه قرار گیری سرخگ، سیاهرگ و رگ لنفی در یک پرز دقت کنید .
ضخیم ترین رگ در هر محور پرزی مویرگ لنفی است.
به لفظ “چین های حلقوی” در شکل بالا توجه کنید . کمی مرموزه!
با توجه به تصویر فوق، ضخامت ماهیچه ی طولی کمی بیشتر از ماهیچه ی حلقوی است .
دقت کنید که ریز پرز ها مژک نیستند. بلکه چین خوردگی غشایی هستند. پس در محل آن ها لایه های فسفولیپیدی و کلسترول و … دیده می
شود.
در “اکثر” سطوح داخلی لوله گوارش چین های ریزی وجود دارد.
به این جمله توجه کنید : رگ های خونی، خون را به سوی کبد میبرند.
سرخرگ ها و سیاهرگ های اولیه جدا شده از دیواره روده با یکدیگر موازی هستند.
به نحوه قرارگیری سرخرگ،سیاهرگ و رگ لنفی در یک پرز دقت کنید.
ضخیم ترین رگ در هر محور پرزی مویرگ لنفی است.
به لفظ “چین های حلقوی” در شکل بالا توجه .دکنی کمی مرموزه!
با توجه به تصویر فوق، ضخامت ماهیچه ی طولی کمی بیشتر از ماهیچه ی حلقوی است
دقت کنید که ریز پرز ها مژک نیستن .د بلکه چین خوردگی غشایی هستند. پس در محل نآ ها لایه های فسفولیپیدی و کلسترول و … دیده میشود
در ” اکثر ” سطوح داخلی لوله گوارش چین های ریزی وجود دارد.
􀀍􀁠􀂈􀃌􀁩􀁠􀃊􀃜􀂈􀃌􀂅􀃊􀃌􀂅􀁩􀃊􀁠􀁩􀂓􀂜􀃊􀃛􀁩􀃀􀃃􀂈􀂜􀂘􀃊􀂜􀁶􀃊
حرکات لوله گوارش:
دودی
با انقباض ماهیچه ی حلقوی صورت میگیرد
هنگام پایان یافتن گوارش معدی بسیار شدید میشود
این حرکات در معده قوی تر از روده است ).در روده حرکات دودی ضعیف است(
۱۵ سانتی متر جلو میروند. – مواد موجود در روده با هر حرکت دودی ۱۰
عامل محرک و راه انداز حرکات دودی : اتساع لوله گوارش
موضعی:
فقط برای روده توضیح داده شده و نامی از معده برده نشده
در ابتدای روده باریک قوی تر از انتهای آن است.
به لفظ “انقباضات جدا از یکدیگر” توجه کنید.
گوارش در دهان:
محل آغاز گوارش مکانیکی و شیمیایی در انسان دهان است.( با جانوران ابتدای فصل مقایسه کنید(
به نقش دندان ها توجه کنید .ممکن است کمی دور از ذهن باشد : گرفتن لقمه غذا
)اگه گفتن مسئول گرفتن لقمه غذا؟ نگید دست(!!!
نیروی بین دندان ها (منظور همون فشاره (هنگام جویدن ۱۰۰ : کیلوگرم بر سانتی متر مربع
۳۲ دندان شامل ۱۶ دندان در فک بالا و ۱۶ دندان درفک پایین.
درهرفک: ۴دندان پیش، ۲دندان نیش، ۴دندان آسیای کوچک، ۶دندان آسیای بزرگ
درکل ۵۲ ریشه در دهان داریم.
􀀍􀁠􀂈􀃌􀁩􀁠􀃊􀃜􀂈􀃌􀂅􀃊􀃌􀂅􀁩􀃊􀁠􀁩􀂓􀂜􀃊􀃛􀁩􀃀􀃃􀂈􀂜􀂘􀃊􀂜􀁶􀃊
تعداد ریشه ها:
پیش: یک ریشه نیش: یک ریشه
آسیایی کوچک (فک بالا : (اولی یک ریشه دومی ریشه
آسیایی کوچک(فک پایین):یک ریشه
آسیایی بزرگ(فک )بالا :سه ریشه
آسیایی بزرگ(فک پایین):دو ریشه
فک بالا ۸ ریشه بیشتر فک پایین دارد.
بلندترین دندان : نی ش
عمیق ترین دندان: نیش
بیشترین قطر: آسیای بزرگ
کمترین قطر : پیش پایین
۶ : استفاده کنید. -۴-۲- برای به خاطر سپاری تعداد دندان میتوانید از فرمول ۴
بزاق مخلوطی از ۳ جفت (یعنی تا ۶ (غده بناگوشی، زیر آرواره ای و زیر زبانی + غده های کوچک ترشح کننده ی موسین است.
ترشح غده های بناگوشی رقیق تر و بیشتر از غده های دیگر است.
توجه کنید که تعداد غدد ترشح کننده موسین بیشتر از سایرین است.
۴ غدد ترشح کننده از نظر اندازه: – با توجه به شکل ۴
بناگوشی < زیرزبانی < زیرآروارهای < ترشک حنندهموسین
با توجه به متن تنها برای غده ی بناگوشی “پتیالین” را ذکر کرده است.
پتتیالین یک آمیلاز ضعیف است.
پتیالین “آغاز” گوارش شیمیایی را بر عهده دارد
در واقع پتیالین گوارش کربوهیدرات ها را آغاز می کند و نشاسته را به مالتوز تبدیل میکند.
􀀍􀁠􀂈􀃌􀁩􀁠􀃊􀃜􀂈􀃌􀂅􀃊􀃌􀂅􀁩􀃊􀁠􀁩􀂓􀂜􀃊􀃛􀁩􀃀􀃃􀂈􀂜􀂘􀃊􀂜􀁶􀃊
در پیرامون ما انواع میکروب های بیماری زا : نشون میده که میکروب هایی غیر بیماری زا نیز هستند مثل مخمر ها میکروب های روده و …
برخی باکتری ها و …… بیماری زا هستند بقیه نیستند
وجه اشتراک ( باکتری – قاچ – اغازیان … همون شباهت های بالا می باشد یعنی :
گلیکولیز- غشا – پروتئین سازی ( ترجمه ) – داشتن سیتوپلاسم – داشتن دی ان ای حلقوی – داشتن ریبوزوم ساده
میکروب از راههای مختلف وارد بدن می شود مثل ؟
پوست زخمی – مخاط – بینی – واژن – خون – دستگاه گوارش ( نوعی امیب ) – دستگاه تنفسی . و …
تکثیر انواع میکروب ها: تقسیم دوتایی برای باکتری ها – میتوز و میوز برای یوکاریوت ها
در تکثیر انواع باکتری ها میتوز وجود ندارد …
تکثیر برخی عوامل بیماری زا مانند پریون به روش ابشری و غیر عادی هست
تکثیر ویروس ها بیشتر در چرخه لیزوژنی است … بعدا وارد لیتیک می شوند
دستگاه ایمنی بیشتر اوقات مانع بیماری می شود ( یعنی گاهی کم میاره وو میکروب اونو شکست میده )
اجزا : نشان بر اندام – بافت بودن دستگاه می باشد سیستم ایمنی دارای اندام – بافت – سلول مولک-و ل – حرت مولکول ها – سلول ها – تب
التهاب میباشد ….
􀀍􀁠􀂈􀃌􀁩􀁠􀃊􀃜􀂈􀃌􀂅􀃊􀃌􀂅􀁩􀃊􀁠􀁩􀂓􀂜􀃊􀃛􀁩􀃀􀃃􀂈􀂜􀂘􀃊􀂜􀁶􀃊
این سیستم مثل خون و لنف در سراسر بدن موجود است … و مجموعا در سرکوب – خنثی سازی یا حذف و تجزیه میکروب موثرند نه به تنهایی
. ..
نکته : هدف سیستم ایمنی در بیشتر اوقات و در حالت تخصصی : شناسایی می باشد بعدا اگر نیاز بود تجزیه می کند
مکانیسم دفاعی بدن ما در اولیت اول غیر اختصاصی ( مثل سربازهای شطرنج ) و در اولویت دوم اختصاصی است .
دفاع اختصاصی زمان بر – مفید تر – متفاوت – قوی تر از غیر اختصاصی است
این متن نشان می دهد که نخستین خط گاهی در برابر میکروب ها ناتوان است مثل قارچ های پوستی یا عامل برفک دهان …
و نیز این خط در برابر میکروب عامل اوریون – و عامل کزاز یکسان عمل می کند …
تحلیل متن : لایه پوست غلط است لایه های پوست صحیح است به عبارتی پوست از حالت ساده تشکیل نشده و مرکب است .
لایه های شاخی بالاترین و سطحی ترین هستند که مرده اند و مانع ورود میکروب می شوند ( نقش پوب پنبه یا کوتیکول را در گیاه بازی می کنند
در مورد بافت پوست می توان گفت :
سلول های نزدیک غشای پایه جوان تر از سلول های سطحی هستند …
تقسیم میتوز و مراحل پروفاز – متافاز – انافاز – تلوفاز بیشتری دارند
اگر این شکل برای پوست باشد در شکل هم سلول مرده و هم سلول زنده می بینیم
اگر مخاط باشد همه سلول ها زنده اند … اگر در این شکل گیرنده درد باشد دلیل بر پوست می باشد
سطح این لایه می تواند توسط عرق وو چربی در پوست پر شود و می تواند توسط موسین ( موکوز ) در قسمت های داخلی پر شود
همه سلول های زنده شکل دارای گلیکولیز- غشا – پروتئین سازی (ت رجمه ) – سیتوپلاسم – دی ان ای حلقوی – ریبوزوم ساده دارند
این لایه { پوست ) مانع بسیاری می شود نه همه میکروب ها … چربی پوست ( تری گلیسیرید ) باعث کاهش پی هاش پوست میشود و لذا
میکروب ها در حالت اسیدی به علت تغییر شکل جایگاه فعال انزیم ها نمی توانند خوب کار کنند …
􀀍􀁠􀂈􀃌􀁩􀁠􀃊􀃜􀂈􀃌􀂅􀃊􀃌􀂅􀁩􀃊􀁠􀁩􀂓􀂜􀃊􀃛􀁩􀃀􀃃􀂈􀂜􀂘􀃊􀂜􀁶􀃊
عرق نیز با داشتن لیزوزیم باعت تجزیه دیواره بسیاری از باکتری ها میشود ( لیزوزیم پروتئین ترشحی در شبکه زبر تولید میشود ازگلژی عبور
می کند
و با مصرف انرژی اگزوسیتوز می کند …پیش ساز ان امینو اسید پیش ماده ان پپتیدوگلیکان است .
سطح داخلی لوله های گوارشی ( مری معده روده ) و سطح داخلی مجاری تنفسی ( نای نایژه نایزک = همشونو در کلمه نا خلاصه کن
سطح داخلی مجاری تناسلی مثل واژن و فالوپ لوله اسپرم بر … نیز همچنین بچه هاااااااااا دقت کنید سطح خارجی اگه بگن غلطه ها …
در شکل بالا برش عرضی از مجاری تنفسی نشون میده در این شکل ایمنی غیر اختصاصی دیده میشه .
در این شکل حرکت مژک ها را نشان میده که مژک ها با کمک میکروتوبول تولید شده اند … البته میکروتوبول پروتئین است و پروتئین توسط
انزیم
تولید میشه – در متن بالا اشاره به عطسه سرفه داره که نتیجه می گیرریم بنعکاس نیز در ایمنی بدن نقش دارد
اسید معده که نوعی مولکول برون ریزی است که از سلول های پوششی معده ترشح می شود .
اسید از سلول های بالایی معده نزدیک کاردیا ترشح می شود . از نزدیکی پیلور ترشح نمی شود .
غده : مجموعه سلول هایی که متمرکز بوده و مولکول خاصی را ترشح می کنند .
اگر این مولکول را به خون ترشح کنند میشه هورمون – اما اگر به مجرای خاصی ترشح بکنند میشه برون ریز مثل عرق – اشک – چربی – شیر
می توان نتیجه گرفت لایه ایی که ترشح موکوز دارند :
می توانند چند لایه مری – یک لایه معده روده – باشند
بهتره گذری داشته باشیم بر بافت های جانوری :
-۱ یک لایه ای (ساده )
الف- سنگفرشی ساده : کیسه های هوایی ، جدار داخلی رگ ها و جدار داخلی حفره ی قلب
ب- مکعبی: جدار لوله های نفرون
ج- استوانه ای: جدار داخلی روده ها و سطح درونی معده
د- استوانه ای مژک دار: نای ، نایژه و نایژک ها
-۲ چند لایه ای ( مرکب )
الف- سنگفرشی: مری، دهان و پوست ، کاردیا
ب- مکعبی: تیروئید
ج- استوانه ای: مجرای ادراری
در مورد این بافتو شکل ، می توان گفت که :
ارتفا-ع و فاصله سلول ها کم است .. .
– هسته نزدیک سطح سلول است …
– هسته نزدیک محلی است که موادی را ترشح می کنند …
تمام -ژ ن ها در هسته های شکل دیده می شوند …
از رو- ی تمام ژن ها رونویسی نمی شود .. .
اما د-ر تقسیم میتوز تمام ژن ها توسط انزیم هلیکاز و دی ان ای پلی مرا ز تولید می شوند .. .
اگر این سلول ها را بخواهیم در اندام های بدن حساب کنیم : در رگ ها و کیسه های هوایی دیده می شود …
رگ ها : شامل سرخرگ – سیاهرگ – مویرگ هایی مثل شبکه اول ( گلومرول ) و شبکه دوم مویرگی هستند.
سرخرگ : اوران – وابران – ائورت – و سیاهرگ : زیرین – زبرین مثال هایی از هر کدام هستند …
در جداره مویرگ از این بافت می بینیم و که روی ان ها با ماده پلی ساکارید پوشیده شده اند …
اگر میتوکندری در این بافت زیاد باشه میشه گفت که برای رگ ها شامل نمیشه و بهتره بگیم برای کیسه های هوایی
􀀍􀁠􀂈􀃌􀁩􀁠􀃊􀃜􀂈􀃌􀂅􀃊􀃌􀂅􀁩􀃊􀁠􀁩􀂓􀂜􀃊􀃛􀁩􀃀􀃃􀂈􀂜􀂘􀃊􀂜􀁶􀃊
هنوز داریم بافت سنگفرشی را مطالعه می کنیم :
در کیسه های هوایی در معرض هوا های مختلف به جز هوای مرده می باشد .. .
هوای باقیمانده دقیقا در معرض مستقیم این بافت هست …
– عمل دیاپدز از جدار و منافذ این بافت صورت میگیره …
– در انجام وظیفه سد خونی مغز موثره و مواد لازم مانند گلوکز و ….. و زاید مثل اوره از منافذ ان عبور می کنند …
– در اثر عملکرد بعضی مواد شیمیایی ( عمل التهاب ) فاصله منافذ از هم زیاد میشه . .
– از بعضی سلول های ان سورفاکتانت در کیسه های هوایی ترشح میشه و نقش مهمی در باز نگه داشتن ان ها داره …
– پس سورفاکتانت در انتهای دم عمیق بهترین وظیفه را داره .. .
– اگه سورفاکتانت عمل نکنه ، ریه ها کامل باز و بسته نمیشن و دی اکسید کربن ، خون را اسیدی می کنه و کلیه ها
ماهیچه ها :
ماهیچه های صاف:علت صاف نام گذاری کردن خط خط یا مخطط نیستند .
دوکی هستند.فاصله سلولها بسیار کم وانباشته می باشند.
هسته بیضی شکل می باشد.
􀀍􀁠􀂈􀃌􀁩􀁠􀃊􀃜􀂈􀃌􀂅􀃊􀃌􀂅􀁩􀃊􀁠􀁩􀂓􀂜􀃊􀃛􀁩􀃀􀃃􀂈􀂜􀂘􀃊􀂜􀁶􀃊
سلولها به شکل دوکی و ماهی کوچک یعنی ماهیچه می باشند.
باز گلیکولیز ،ترجمه، ریبوزم،پروتئین سازی،غشا دارند.تک تک سلولهای ماهیچه صاف دراختیار اعصاب خودکار هستند.
این سلولها به شکل سریع منقبض می شوند.تنها استثنایی که داردسلولهای ماهیچه ی صاف اطراف سرخرگها میباشند
که سریعا منقبض می شوند
.در بدن ما هر ماهیچه ای که از زیرپوست لمس نشودماهیچه ی صاف است.
این ماهیچه ها در اختیار قشرمخ نیستند.پس خاکستری قشرمخ در آن نقش ندارد.عاشق کلسیم و ای تی پی هستند
.غذای ماهیچه کلسیم می باشد.در مجاری داخلی مثل نای،مری و هرجایی از بدن ما که با دست برخورد مستقیم ندارد ماهیچه صاف است.
ماهیچه قلبی سلولها شلوارک مانند هستند.یعنی اگربه شکل دقت کنید متوجه می شوید که انشعاب دارند
.سریعا هدایت از گره اول به دهلیزها و ازگره دوم به بطن ها برسد.پس نوعی سازگاری،انشعاب داشتن و اتصال داشتن بین دوسلول می باشد .
همه ی ماهیچه های خط دار این انشعاب را ندارند.ویوکارد وبافت هادی از این گروه هستند.تک هسته می باشند.
پس در بدن مردیک ایکس هر هسته و در خانم ها دو ایکس دارند.عاشق کلسیم هستند.غیر ارادی هستند یعنی در اختیار قشرمخ نیستند.
مثل ماهیچه های صاف اعصاب خودکاریعنی سمپاتیک، پاراسمپاتیک آنها راتنظیم می کنند. فقط در قفسه سینه هستند.
در قفسه سینه انسان همه ی انواع ماهیچه ها یافت می شود. زیرا رگ دارد.رگ ماهیچه ی صاف دارد.قلب دارد.
ماهیچه مخطط قلبی و دیافراگم وماهیچه ی بین دنده ای داردکه مخطط اسکلتی ارادی می باشد
.اعصاب سمپاتیک بعضی هورمونها مثل اپی،نفرین،فعلیت های شدید،بیماریهای مختلف مثل پرکاری تیروئیدفعالیت این ماهیچه های قلب را
افزایش می دهد
.در دوران قبل از تولد همگی ظاهر یکسان دارند. بعداز تولد به دو گروه بافت هادی و ویوکارد عادی تبدیل می شوند.

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *