نکات کنکوری تک یاخته شناسی

معرفی
اساسا، پروتوپوزها یوکاریوت تک سلولی هستند. این بدان معنی است که آنها ارگانیسم سلول تک هسته ای هستند که دارای هسته و همچنین تعداد زیادی از اندام های مهم در داخل سیتوپلاسم هستند و محصور شده اند. آنها به عنوان موجودات زنده آزاد یا به عنوان انگل شناخته می شوند. این باعث می شود پروتوزوها یک گروه متنوع از موجودات تک سلولی است که در شکل و اندازه متفاوت هستند.

مثالها عبارتند از:

ژیاردیا
تریپانوزوما
Trichonympha
پلاسمودیوم
پارامسیوم

آناتومی (ساختار بدن)
با توجه به این که آنها اریکیوت ها هستند، پروتواسا سلول های بزرگتر بین ۱۰ تا ۱۰۰ میکرومتر در قطر (در مقایسه با پروکریوت ها) با ساختار پیچیده تر است. این به این معنی است که آنها یک غشای سلولی دارند که اندامهای بدن را متصل می کنند، یک DNA که توسط غشاء، nucleoli، ریبوزوم، دستگاه گلژی و چندین کروموزوم خطی با هیستون در میان دیگر متصل است.

شایان ذکر است که اندام های موجود در این سلول ها از یک نوع به دیگری متفاوت هستند. همچنین تعدادی از اندام ها که منحصر به پروتوزو هستند، شامل موارد زیر می شوند:

Trichocysts از Paramecium
برخی ساختارهای اسکلتی
واکسن های متداول

در مقایسه با دیگر سیلابها، هسته پروتوزوئید، حسی است. به همین ترتیب، کروماتیک پراکنده می شود و منجر به ایجاد یک هسته ای می شود که در ظاهر پراکنده است. با این حال، این نیز از یک به یک متفاوت است. به عنوان مثال، در Apycomplexa Phylum، هسته vesicular دارای یک یا چند nucleoli با DNA در حالی که اندوسون از trypanosomes فاقد DNA است.

پروتوئوز ها همچنین دارای ساختارهای حرکتی هستند مانند پوسیدوودیا، پرچم و چشمی که برای حرکت استفاده می شوند. این ساختارها نیز توسط غشای پلاسما احاطه شده اند. از سوی دیگر، پلائلیس (سطح خارجی بعضی از آنها مانند جیاردیا) به اندازه کافی سخت است تا بتواند یک شکل متمایز را پشتیبانی و حفظ کند در حالی که در هنگام حرکت به چرخش و خم شدن اجازه می دهد.

توسط دونالد هوبرن از کپنهاگ، دانمارک (Protozoa sp.) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]، از طریق Wikimedia CommonsBy دونالد هوبرن از کپنهاگ، دانمارک (Protozoa sp.) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]، از طریق Wikimedia Commons
۰ ذخیره کنید

طبقه بندی
به دلیل تنوع آنها، پروتوزوئید در هنگام طبقه بندی، چندین مشکل را مطرح می کند. آنها در نظر گرفته شده اند که تحت پروتیست پادشاهی قرار دارند و بیش از ۵۰،۰۰۰ گونه به عنوان زندگی آزاد شناخته می شوند (این نوع هستند که به طور مستقیم به دیگران برای بقا وابسته نیستند).

پروتوزوهای آزاد زندگی را می توان در تقریبا هر زیستگاه ممکن یافت. بر اساس هر مورفولوژی میکروسکوپ نور و الکترون، آنها به شش فایله اصلی با اکثریت بیماری منجر شده اند که باعث می شود پروتوزوئید ها در زیر فیلا ساکارمستیگوپورا و آپیکومپلکس قرار گیرند.

بعضی از زیر شاخه ها و طبقات زیر این فایله بر اساس سازه های لوکوموتیو هستند:

Plasmodroma – سازه های لوکوموتیوی این زیر شاخه ممکن است پرچم، pseudopodia و یا هیچ کدام. کلاس هایی که زیر این فیلسوف قرار دارند عبارتند از: Mastigophora (استفاده از یک یا چند flagella برای نقل و انتقال)، Sarcodina (استفاده از pseudopodia برای حرکت و برای گرفتن غذا) و Sporozoa که دارای ساختارهای لوکوموتیو هستند.

Ciliophora – اینها در چرک زیرپیله Ciliophora استفاده می کنند یا شاخک های مکنده در بعضی مراحل و یا در طول عمر آنها. Ciliata (که از چشمه در سرتاسر) و Suctoria (که با استفاده از cilia زمانی که جوان و شاخکها به عنوان بزرگسالان استفاده می شود)، بعضی از کلاس هایی هستند که زیر این زیرمجموعه قرار دارند.

Sarcomastigopohora – سازه های لوکوموتیو مورد استفاده در این زیر شاخه شامل pseudopodia یا flagella. در اینجا هسته نیز یک نوع (مونومورفیک) است. Mastigophora فوق العاده کلاس، که زیر این زیر فیله قرار می گیرد، به صورت واژگونی است و از این طریق برای حمل و نقل استفاده می شود.

Phytomastogophoerea نیز تحت این sub-phyla و استفاده از flagella در برخی موارد. تحت کلاس Phytomastogophoerea سفارش Chrysomonadida است، که شامل گونه هایی مانند کریس آمیبا، سونورا و اکروموناس در میان دیگران است.

** این فقط چند طبقه بندی است. این گسترده و حاوی بسیاری از موجودات دیگر است.

طبقه بندی بر اساس حالت وجود
از پروتئین موجود، حدود ۲۱۰۰۰ گونه وجود دارد که به صورت آزاد در انواع مختلف زیستگاه رخ می دهد در حالیکه ۱۱،۰۰۰ گونه دیگر به عنوان میکروب های انگلی در هر دو میزبان مهره داران و غیرمسلمان رخ می دهد.

گونه آزاد زندگی می تواند در زیستگاه های مختلف و به ویژه در خاک و آب یافت شود. این نوع از پروتوزوها تأثیر کمی بر سلامت انسان دارند، زیرا آنها به طور مستقیم از دیگر موجودات زنده برای زنده ماندن آنها وابسته نیستند. با این حال، برخی از زندگی آزاد می تواند باعث آسیب شناسی در هنگام ورود به میزبان انسان شود.

دیگران نیز با تولید سموم به سلامت انسان تاثیر می گذارند. بعضی از آمیبهای آزاد زندگی می کنند که همچنین می تواند باعث بیماری انسان شود:

Naegleria fowleri – این گونه بیشتر در خاک مرطوب یافت می شود و می تواند در سراسر جهان واقع شود. این مننگنسفالیت آمیب اولیه حاد را ایجاد می کند.
Acanthamoeba – در خاک و آب یافت می شود، Acanthamoeba می تواند باعث انسفالیت امبیک گرانولوماتوز مزمن، کراتیت آمیب، پوست گرانولوماتوز و ضایعات ریوی شود.
Balamuthia mandrillaris – علل آنسفالیت آمیبهای مزمن گرانولوماتوز مزمن و همچنین ضایعات پوستی و ریز را به صورت گرانولوماتوز دارد.
Sappinia diploidea

متابولیسم انگلی
پروتئازهای انگلی نوعی هستند که به میزبان بقا بستگی دارد. به همین ترتیب، آنها در داخل میزبان زندگی می کنند و حتی باعث مشکلات سلامتی می شوند .

Sarcodina (به عنوان مثال Entamoeba) – Entamoeba histolytica نوعی از آمیبا است که در کانال غذایی انسان زندگی می کند. برای اکثر موارد، آنها بی ضرر هستند و از روی باکتری ها و ذرات مختلفی که ممکن است در روده وجود داشته باشد تغذیه کنند. اگر چه آنها عمدتا بی ضرر هستند، این انگل ممکن است به دیواره روده یا رکتوم نفوذ کند که در آن باعث ایجاد زخم ها و حتی خونریزی همراه با درد، استفراغ و اسهال می شود.

Trypanosomes – این جزییات است که در جریان خون زندگی می کند. گونه های مختلف این انگل باعث چنین بیماری هایی می شوند:

بیماری خواب
لیشمانیوز
بیماری چگا
Mastigophora (به عنوان مثال جیاردیا) – این ژله ای است که بیشتر در روده کوچک میزبان یافت می شود. معمولا جیاردیا به علت التهاب روده، اسهال و همچنین درد شکمی در بین سایر انواع علائم به خود می پیوندد.

Sporozoa (به عنوان مثال، پلاسمودیوم) – گونه پلاسمودیوم، انگل است که در جریان خون انسان زندگی می کند، زمانی که در سلول های قرمز خون، انگل بر روی سیتوپلاسم خود تغذیه می کند. با افزایش آنها درون سلولها، این باعث می شود که سلول ها پشت سر هم بروند و به نوبه خود باعث بروز بسیاری از انگل های بیشتر در سیستم گردش خون می شود.

چرخه زندگی

متابولیسم انگلی

برای فرم های انگلی، مراحل زندگی چرخه ممکن است بین سلولی، داخل سلولی یا در لومن ارگان های داده شده رخ دهد. به دلیل تنوع، امکان یک یا چند دنباله چرخه عمر مشترک وجود ندارد. در اینجا، به این ترتیب، ما به سه شایع ترین الگوهای گسترده ای که توسط این گروه از پروتوزوپهای نمایش داده می شود نگاه می کنیم.

الگوی اول

این الگو در Apicomplexa نوعی مشترک است و شامل تغییرات بین مراحل تولید مثل و غیر جنسی می شود.

این روند با چرخه تولید مثل غیرعادی شروع می شود که در آن چرخه شیزوگونی (شامل میتوز و سیتوکینز) در بافت میزبان باعث افزایش جمعیت می شود. پس از این مرحله، برخی از مردم شروع به گامتوونی (پروسه جنسی) برای تولید گامت می کنند. سپس این گامتها به صورت غیرمستقیم برای تولید اسپوروزوئیتها از طریق فرآیند شناخته شده به عنوان اسپورگنیزه به هم پیوسته و تقسیم می شوند.

اینها sporozoites هستند که پس از آن قادر به آلوده یک میزبان جدید و روند ادامه دارد. در اینجا، شایان ذکر است که انتقال به یک میزبان جدید از طریق کیست است که در شرایط تنش زا سخت است. کیست ها می توانند در شرایط بیرونی (خارج از بدن) زنده بمانند و حاوی اسپوروزوئیت ها باشند.

هنگامی که در یک میزبان جدید، اسپوروزوئیت ها دوباره تولید دوباره تولید می کنند. برخی از گونه های این گونه (Apicomplexa) نیاز به دو میزبان برای تکمیل چرخه زندگی خود دارند. این شامل یک میزبان مهره دار که در آن انگل از طریق schizogony و gametogony و یک بی مهره که در آن gametes unite و sporiogony در بافت ها رخ می دهد عبور می کند.

الگوی دوم

الگوی دوم در بین بیشتر نشانه ها رایج است و شامل تولید مثل است. برای این، تعدادی از تغییرات مورفولوژیکی در طول چرخه رخ می دهد. با این حال، همه آنها از طریق تقسیم باینری تولید می شوند.

برخی از گونه های این گروه این چرخه را در یک میزبان مهره دار تحمل می کنند زیرا از طریق یک کیت به یک میزبان دیگر منتقل می شوند که می تواند شرایط سخت را بهتر کند. بنابراین، همانطور که در مورد Apicomplexa گونه، برخی از گونه های این گروه همچنین نیاز به دو میزبان برای تکمیل چرخه زندگی خود دارند.

الگوی سوم

این خصوصا در میان آمیبها رایج است و شامل تولید مثل غیرعادی است. برخلاف دیگران، برای تکمیل چرخه تولید مثل، یک میزبان مجزا لازم است. در اینجا، تروفوزوئیت ها در میزبان در لومن روده زندگی می کنند و همچنان با تقسیم باینری ضرب می شوند. در این شرایط، تحت شرایط خاص، تروفوزوئیت ها ممکن است تحریک شوند، زیرا آنها در معرض واکنش هسته ای درون کیست قرار می گیرند. هنگامی که کیست توسط میزبان دیگری مصرف می شود، چرخه ادامه می یابد.

چرخه حیات پرتوهای آزاد زندگی
برای این گروه، چرخه عمر به طور عمده شامل رشد و افزایش اندازه ارگانیسم می شود که سپس با تقسیم دوقطبی (یا سایر اشکال تولید مثل غیرمعمول) دنبال می شود. برای زندگی آزاد، تولید مثل جنسی تنها تحت شرایط نامساعد (درجه حرارت نامطلوب، یا کاهش مواد غذایی و غیره) رخ می دهد. با این حال، این عوامل اغلب از یک گونه به دیگری متفاوت است.

در طول دوره رشد و تقسیم پروتوزوی آزاد آزاد، مرحله ای از سنتز DNA، تکثیر کروموزوم و همچنین رشد سلول ها وجود دارد.

مراحل چرخه عبارتند از:

مرحله اول مرحله
پایان مرحله تقسیم و آغاز سنتز DNA
سنتز DNA
پایان سنتز DNA و شروع بخش بعدی

طبقه بندی بر مبنای تغذیه (چگونگی کسب انرژی)
سه دسته اصلی بر اساس تغذیه وجود دارد.

این شامل:

عکس autotrophs
عکس هتروتروف ها
Chemoheterotrophs
Autotrophs

Autotrophs مانند برخی از flagellates سنتز کربوهیدرات از دی اکسید کربن و آب با استفاده از کلروفیل. در اینجا، انرژی تابشی از خورشید استفاده می شود.

اکثر عکاسان عکس اتوتروفیک شامل اعضای Euglenida، Cryptomonadida و Volvocida همچنین تمایل دارند که Autotrophy را با هتروتروفی ترکیب کنند. به همین دلیل، آنها اغلب به عنوان ژلهای استات توصیف می شوند.

برخی از منبع کربن آنها عبارتند از استات، اسیدهای چرب ساده و همچنین الکل ها. در حالی که آنها به طور خودکار در نور هستند، این پرچمها به تاریکی در تاریکی تغییر می کنند.

هتروتروف ها

اکثریت پروتوزوئید آزاد در این رده قرار دارند. به این ترتیب، آنها به طیف گسترده ای از رژیم غذایی بستگی دارد. در حالی که برخی از مواد غذایی باکتری ها (میکروبیوری ها) دیگران از جلبک ها تغذیه می کنند و به عنوان گیاهان شناخته می شوند. تغذیه گوشتخوار در هر دو تروفیک (گیاهخواران و میکروبوری ها).

زندگی آزاد نیز به دو گروه (مورفولوژی) تقسیم می شود. اینها شامل افرادی با دهان / سیتوستوم و کسانی هستند که از دهان یا نقطه مشخصی برای ورود به غذا برخوردار نیستند. به عنوان مثال، در حالی که برخی از پرچمداران و بسیاری از cilates (به جز برخی از apostomatida) دارای سیتوستوم Sarcodina وجود ندارد دهان.

Chemoheterotrophic – این گروه شامل کسانی است که نیاز به انرژی و منابع کربن ارگانیک دارند.

میکروسکوپ
همانطور که قبلا ذکر شد، پروتوزوها بسیار متنوع هستند. به همین ترتیب، آنها بر اساس ویژگی های ساختاری مختلف، وسیله حرکت و همچنین شکل گیری اسپور ها از یکدیگر متمایز می شوند.

با استفاده از یک میکروسکوپ نور، ممکن است انواع مختلف پروتوزو را مشاهده کنید.

مجموعه نمونه

سموم از تقریبا هر زیستگاه داده می شود. در حالی که گونه آزاد زندگی می تواند در آب و همچنین زیستگاه های مرطوب مختلف یافت می شود، انگلی می تواند در اکثر متازون (حیوانات توسعه یافته) یافت شود.

برای دانش آموزان، ساده تر از استفاده از پروتوزای آزاد آزاد، که می تواند از چنین زیستگاه ها به عنوان گلدان، حوضچه ها و اجسام موقت بدست آید، اثبات شود. در اینجا، شایان ذکر است که اینها بسیار شکننده هستند. به همین دلیل، آنها باید با دقت مورد توجه قرار گیرند.

مهم است که مراقب باشیم که حتی پروتوزوئید آزاد و آزاد نیز می تواند انگلی شود. سموم همچنین می تواند برای افزایش تعداد آنها برای مشاهده کشت داده شود. بعضی از محصوالت استفاده شده شامل نخ تقسیم (برای Eglena) آب مقطر با دانه های گندم (برای چیلمون ها) و همچنین یونجه (برای Peranema) در میان دیگران است.

مشاهدات میکروسکوپی

برخی از الزامات میکروسکوپ شامل موارد زیر است:

یک میکروسکوپ
اسلایدهای میکروسکوپ
کلیپ های میکروسکوپ
آب مقطر (یا آب شیرین)
قطره چکان
تکنیک نصب و راه اندازی مرطوب

تکنیک نصب مرطوب تکنیک است که به سادگی نمونه / نمونه را به یک قطره آب معرفی می کند و آن را تحت میکروسکوپ مشاهده می کند. اگر نمونه از یک حوضچه تهیه شود، می توان از فرآیند زیر استفاده کرد:

ظرف را به آرامی تکان دهید (برای توزیع پروتئوزا در آب)
با استفاده از قطره چکان، نمونه ای از آب حوض از ظرف را بدست آورید
یک قطره نمونه را روی مرکز اسلاید میکروسکوپ قرار داده و با یک لغزش پوشش را پوشانید (همیشه اطمینان حاصل شود که میکروسکوپ لغزش و لغزش تمیز است تا از معرفی میکروارگانیسم های دیگر جلوگیری شود)
اسلاید را روی مرحله میکروسکوپ برای مشاهده مشاهده کنید
در بعضی موارد، رنگ کردن می تواند برای افزایش کنتراست و دید بهتر باشد. برخی از لکه های مورد استفاده در اینجا عبارتند از:

بیسمارک براون
درخشان Cresyl Blue
بروموتیمول آبی
پودر کرمین
متیلن آبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *