هم خانواده ی کلمات

تابش : تابنده – تابان –تابندگی      //   تصویر : تصاویر –مصور – تصور – صورت

جمع : جامعه – اجتماع – مجموع – جمعیت – جامع / حاصل : تحصیل –

محصول – محصل حصول

حفظ : حافظ – محفوظ – محافظ – محفظه     / حس : حساس – محسوس – احساس

حرکت : حرکات : محرک – تحریک – تحرک – متحرک/   خبر : اخبار – مخبر – مخابره- مخابرات

زحمت : مزاحم – مزاحمت – زحمات    /    سفر : مسافر – مسافرت

شغل : شاغل – مشغول – اشتغال – مشاغل / علم : عالم – معلوم – تعلیم – تعلم – معلم/علوم

فکر : افکار – متفکر – فکور – تفکر     /   /    قصد : قاصد – مقصود – مقصد

کتاب : مکتوب – کاتب – مکتب        /      کشف : کاشف – اکتشاف – مکتشف

اشتیاق : شوق – مشتاق – مشوق – تشویق   /   میلاد : مولود – ولد – ولادت

میراث : ارث – وارث – وراثت – ورثه   /   نظم : ناظم – منظم – تنظیم

جز : اجزا – مجزا      /   حق : حقیقت – حقایق – حقوق –حقانیت –تحقیق

 اساس : تاسیس – موسس – موسسه

کلمات هم خانواده درس بنویسیم چهارم ابتدایی:

محل و محله   –    احترام  و محترم

فعال  و  فعالیت  –   طفل  و اطفال

ولی  و  اولیا   –  فکر  و افکار

مدرسه و مدارس   –  حال و احوال

معروف و معرف  –  صلح  و مصالحه

محیط  و احاطه  –  اختراع  و مخترع

حفظ ، حافظ  ، محافظ و محافظت

نظم ، ناظم ، منظم و تنظیم

عجیب و عجایب  – خارج ، خروج و مخرج

عدل ، عادل و عدالت

مسئله و مسائل  – لحظه و لحظات

ضعیف ، ضعف و ضعفا

شجاع و شجاعت  – مرمت و ترمیم

صدمه و صدمات – معالجه و علاج

هاجر ، مهاجر و هجرت  – منتظر و انتظار

غروب ، غرب و مغرب

نکته :

کلمات هم خانواده درعربی از نظر معنی به هم نزدیک هستند و دربیش تر مواقع  سه حرف مشترک دارند .

کلمات هم خانواده در فارسی :

ملاک هم خانواده بودن در فارسی بن ماضی و مضارع است .

کلمه هایی که بن ماضی و مضارع یکسانی داشته  باشند با هم هم خانواده هستند .

مانند :

دانش – دانا – دانشمند – دانا و نکته دان

نکته :

بعضی از هم خانواده ها درزبان فارسی بن فعلی ندارند .

مانند :

گل زار – گلستان – گل خو – گلدان – گلنوش – و گل رخ

هنرور – هنرمند – هنر دوست – هنری و باهنر

بن فعل :

به جز ثابت و اصلی فعل که مفهوم انجام کار یا روی دادن حالتی را بیان کند بن فعل گویند .هرفعل دارای دوریشه یا بن است که عبارتند از :

بن ماضی :

برای پیدا کردن بن ماضی باید تصور کنیم که آن فعل دیروز انجام شده است .سپس شناسه را از آخر آن فعل حذف می کنیم و به باقی مانده ی کلمه بن ماضی می گویند :

می روی __________ من دیروز رفتم .( م را حذف می کنیم .____ رفت (  بن ماضی )

می زنی_______ من دیروز علی را زدم ( م را حذف می کینم )  _____ زد ( بن ماضی )

بن مضارع :

برای پیدا کردن بن مضارع آن فعل را به صورت امری یا دستوری بیان می کینم سپس حرف ( ب ) را از ابتدا بر می داریم . به آن چه باقی می ماند بن مضارع می گویند.

می خوانند _____ بخوان ( ب را حذف می کینم ) خوان ( بن مضارع )

می گویند ________ بگو ( ب را حذف می کینم )  گو ( بن مضارع )

مخالف کلمات ( متضاد ) / هم خانواده ی کلمات مترادف کلمات( هم معنی )

مخالف کلمات ( متضاد )

هنرمند =   بی هنر/آمدن =  رفتن  /ارزان = گران  / بی نیاز = نیازمند

 پست = بلند / تاریک = روشن  / ضعیف = قوی /  کم هوش = باهوش /غمگین = شادمان  /         / ناتوان =توانا/

شب = روز    /  بالا = پایین  /   زشت = زیبا    /جوان = پیر   / خشک = خیس/

خنده = گریه  /  خوبی = بدی     /  ترسو = دلیر    / محروم = بهره مند   /  خندان = گریان  /

دیر = زود     /   راست = دروغ    /  روزانه = شبانه    /   روشنایی = تاریکی /  سیاه = سفید/

گرم = سرد    /  ناشناخته = آشنا   /  بیگانه = آشنا   /  ویران = آباد  /  کم = زیاد/

زندگی = مرگ     /   آغاز = پایان   /     جنگ = صلح     / آسان = دشوار   /   ثروتمند = فقیر/

به آرامی = به تندی/  ناپسند = پسندیده  / خیر = شر / ناجوانمرد = جوانمرد /   بگو = نگو/

تند = آرام    /  سیراب = تشنه   /   کوتاه = بلند    /   کهنه = بلند     /   جدید = کهنه/

دشمنان = دوستان   / جانور اهلی = جانور وحشی / خشک : خیس /  گفت : نگفت            آشنا : نا شناس/

مترادف کلمات.( هم معنی )

آخر:     پایان- سرانجام        / ابتداء : اول – آغاز    / کاهل : تنبل -سست

آرامگاه :     قبر- گور         /      ابله : نادان – بی خرد    /      ثروت : مال – دارایی

آشکار :    نمایان –پدیدار /  پاییز : خزان – برگ ریزان     /   حرفه : پیشه – شغل

آغاز :     شروع – ابتداء  /      تبسم : خنده – لبخند   /    دانا : دانشمند -عالم

آموزگار:  معلم –استاد    /    تصور : اندیشه – خیال   /   ماجرا : پیشامد – حادثه

آهسته –آرام – یواش     / دانه : بذر – تخم   /    صریح : آشکار – روشن

جمع : گروه – دسته     /   پایه :  اساس – بنیاد  / آیین : دین – مذهب

جاهل : نادان – بی عقل   /  آرمان : امید – آرزو /  پروا : ترس -هراس

آهنگ : صدا – آواز  /   بچه : کودک –طفل   /  بسیار : زیاد – فراوان

بامداد : صبح – سحر   /  دلیر : شجاع – بی باک  / راز : سر – رمز

کهنسال : پیر – سالخورده     /  دیار : سرزمین – مرزوبوم  / تحفه : ارمغان – سوغات

اجر : مزد –پاداش/   ثمره : میوه – نتیجه   / بدرود : وداع  –  خدا حافظ

۱۳۰ Comments

Add a Comment
 1. واقعا عالیه

  1. کاشکی دیکشنری مانند بود

   1. هم خانواده کلمه ی «جدید»

    1. همخانواده جدید میشه مجدد مجددا جدیدا

 2. تینا خداداد

  عالیه فوق العاده است

  1. سلام ببخشید هم خانواده تصویر چیست

   1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

    تصاویر ، صورت ، صور ، تصویری

 3. هم خانواده کامل عادل چی میشه

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   عدل ، عدالت

  2. کامل_ مکمل_ کمال_ تکمیل
   عادل_ عدل_ تعدیل_ معدل_ عدالت

 4. هم خانواده ی مخصوص خصوصا و خصوصی میشه ؟؟؟

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   خاص … اختصاصی و … . بلی اونا هم میشن

 5. نازنین سادات سهیلی

  هم خانواده اطلاع چی میشه

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   مطلع … اطلاعات

   1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

    مطلع ، اطلاعات

 6. هم خانواده موقعیت چی میشه ؟!

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   موقع … مواقع

  2. هم خانواده اعمال چی میشه

   1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

    عمل . عملیات

 7. هم خانواده کلمه سحر چی میشه

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   چون حرکه نگذاشتید نمیدونم منظورتون سِحر به معنی جادو است یا سَحَر به معنی بامداد . ولی واسه هر کدوم واستون هم خانواده میگم :
   سِحر : ساحر
   سَحَر: سحری

 8. ساینا عابدی

  هم خانواده ی تحویل و تصویر

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   هم خانواده ی تحویل : محوّل
   هم خانواده ی تصویر : مصوّر ، تصور

  2. سلام هم خانواده هدیه چی میشه؟
   جواب سریع

   1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

    هدایا ، اهدا

 9. سه حرف اصلیش میشه عدل و دیگر همخانوادهاشم عبارتند از عدالت ، معتدل ، متعادل ، معادله و….

 10. هم خانواده ی فضیلت

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   فاضل ، فضایل ، فضلت ، فضل

 11. هم‌خانواده‌ی تالیف؟

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   مولف ، تالیفات

 12. هم خانواده اذان و طولانی؟

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   اذان … موذن
   طولانی … طویل

 13. هم خانواده استعداد بجز مستعد

 14. هم خانواده زمان چی میشه

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   زمانه

 15. دو هم خانواده برای ظرف و موجود

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   ظرف … ظروف … ظریف
   موجود … وجود … موجودات

 16. هم خانواده لحن

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   الحان

   1. خیلی عالی بود واقعا ممنون

 17. هم خانواده همت ؟

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   اهتمام

 18. سلام هم خانوده سفر

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   مسافر
   مسافرت
   سفیر

 19. امیرحسین صدیقلو

  عالی خیلی خوب بود ممنون ازشون سلامتی هرکی با خداهست

 20. همخانواده طنین و مکان چی میشه

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   مکان … تمکن ..‌. امکان

 21. هم خانواده:
  رویا،مرغوب،نظیر

 22. یه سوال داشتم هم خانواده عمران چی میشه؟

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   عمارت

  2. عمر
   تعمیر

 23. یک سوال هم خانواده مخصوص چی میشه؟

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   خاص
   اختصاصی

  2. 👩🏻‍⚕️🌺

   مخصوصاً،خصوصی،خصوص

 24. هم خانواده واژه

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   واژگان

 25. لطفا هم خانواده قطره

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   تقطیر
   قطرات

 26. میدونم و میتونم برای شعرم میخوام باشه چی میشه
  میخوام قافیه باشن

  1. هم خانواده میدونم و میتونم میخام شهر بسازم چث میشه؟

 27. سلام هم خانواده جماعت چی میشه؟
  لطفا سریع

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   مجموع
   جامع
   جمعیت
   تجمیع

 28. سید محمد علی سیده

  هم خانواده الفت سریع

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   التفات
   ملتفت

 29. reza.yuusefi.tnt@gmail.com

  هم خانواده سوزش و دامن و زمان چی میشه؟؟؟؟؟؟

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   زمان … مزمن ، زمانه
   دامن … دامنه
   سوزش … سوزناک ، سوز

 30. هم خانواده یله چی میشه

 31. هم خانواده تاجر و غارتگرا چیه؟؟؟؟

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   تاجر … تجارت … تجّار
   غارتگرا … غارت … غارتگر

 32. هم خوانواده حفظ چی میشه؟

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   محفوظ ، حافظ ، حفاظت ، محفظه ، حفاظ

 33. هم‌خانواده ساختار چی میشع؟

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   ساخت
   ساختمان
   ساختاری

 34. هم‌خانواده شرح به جز تشریح؟

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   شرحه . ترشح . مترشحه

 35. هم خانواده ی زندگی چی میشهه

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   زندگانی ، زنده

 36. سلام
  هم خانواده استعمار رو به غیر از مستعمره میگید ؟

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   استعماری

 37. هم خانواده فقط چیه

 38. لطفا جواب منو بدین 🤕

 39. ببخشید هم خانواده جواب چیست ؟

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   اجوبه
   اجابت
   استجابت
   مستجاب

 40. همخانواده پرنده چیه؟

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   پریدن
   پَر
   پرش

 41. سلام هم خانواده ی وجود چی میشه

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   موجود
   ایجاد

 42. هم خوانواده جز، چی میشه؟؟؟؟

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   اجزا
   تجزیه

 43. هم خانواده آواز؟!

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   آوا
   آوازه

 44. بسیار عالی

 45. هم خانواده ی مهر
  خرد
  دانا
  پیر
  برنا

 46. هم خانواده عنَب و اقرار و تسبیح چی میشه؟

 47. هم خانواده ‌‌زیاد و دلنشین و

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   زیاد … ازدیاد … زیاده
   دلنشین … دل انگیز … دل پذیر

 48. هم خانواده قافیه و دعا و طلا و مصطفی و ردیف

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   قافیه … قوافی …
   دعا … ادعیه …
   طلا … طلایی …
   ردیف … مردف

 49. همخانواده مثل؟؟

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   مثال … امثال … تمثیل

 50. سلام
  ببخشید هم خانواده های موجود چی میشه ؟

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   وجود … ایجاد ‌… موجودی

 51. هم خوانواده ی محفوظ و حاصل و تعلیم

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   محفوظ … حفظ … حفاظت … محافظ … محافظت
   حاصل … محصول … حصول
   تعلیم … علم … معلم … تعلّم

 52. هم خانواده ی مقطوع چی مشه؟

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   قطعی … قاطع

 53. هم خانواده نصیحت

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   نصایح . ناصح

 54. هم خانواده غریب چیست؟

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   غربت ، غریبه ، غرب

 55. هم خانواده ی کلمه مژدگانی چه میشه

  1. همخانواده مردگانی میشه مژده مزد

 56. طاها یزدانی

  هم خانواده کم پرور

 57. پارسا قاسمعلی

  میشه هم معنی«با نظم»رو بگید

 58. پارسا قاسمعلی

  هم خانواده با نظم

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   نظم … ناظم … منظم …تنظیم

 59. هم خانواده امکانات چیست

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   امکان … ممکن

 60. هم خانواده دنیا چی میشه
  سریع لطفاً

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   دنیّ ، دنیوی ، دنیایی

 61. هم خانواده ساختار چیه؟

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   ساختن ، ساختمان ، ساخت

 62. میشه سریع سه تا هم خانواده برای مثل بگید
  ممنون میشم🫀

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   امثال ، تمثیل ، مثال

 63. هم خوانواده سلیم میشه چی

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   سالم ، سلامت

 64. هم خانواده فوق العاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *