هم قافیه ها مختوم به الف

مختوم به با

بابا
خان بابا
زن بابا
بی محابا
جدو آبا
ادبا
اقربا
نجبا
غرَبا
خطبا
عبا
آل عبا
صبا
بادصبا
قبا
رقبا
عقبا
سبز قبا
یک لاقبا
مرحبا
وبا
شبه وبا
دیبا
زیبا
شکیبا
فریبا
نازیبا
ناشکیبا
ربا
شوربا
رومبا
الفبا
آهنربا
دلربا
کهربا
 طوبا
کوبا
 

مختوم به پا

پاپا
سرتاپا
سراپا
 برپا
سرپا
خرپا
چارپا
چهارپا
هزارپا
دیرپا
تیز پا
گریزپا
بپا
ردِ پا
پا سر
پشت پا
کف پا
سنگ پا
قلم پا
کله پا
چوب پا
بزرگ پا
چمپا
همپا
ماشین پا
سخت پا
بی پر و پا
بی دست و پا
بی سر و پا
پر و پا
دست و پا
نوپا
شرکت نوپا
کودک نوپا
بی پا
تیپا
  اروپا
قاره اروپا
 

مختوم به تا و طا

خطا
آزمون و خطا
جایزالخطا
راه خطا
کار خطا
عطا
ابوعطا
اعطا
یکتا
دلتا
همتا
بی همتا
چندتا
ایستا
راستا
هم راستا
ناشتا
بتا
تتا
کودتا
خودستا
اوستا
روستا
رئوستا
 تک و تابی تا
بیتا
 

مختوم به جا

بجا
جابجا
نابجا
برنده بجا
التجا
رجا
خوف و رجا
هِجا
همه جا
برجا
پا برجا
درجا
هر جا
یکجا
آنجا
اینجا
بدینجا
همانجا
همین جا
کجابیجا

 

 

مختوم به حا  مختوم به خا
اِمحا
انحا
 
زلیخا

مختوم به دا

ادا
خوش ادا
مبتدا
فدا
شهدا
ابتدا
صدا
بیصدا
بی سر و صدا
پُر سر و صدا
حرف بیصدا
ته صدا
خوش صدا
دامنه صدا
سر و صدا
ضدصدا
گرفتن صدا
هم صدا
گدا
ندا
حرف ندا
جدا
جدا جدا
خدا
با خدا
بنده خدا
به نام خدا
بی خدا
پناه برخدا
خانه خدا
خنگ خدا
خواست خدا
به امان خدا
کدخدا
محض رضای خدا
مردخدا
ناخدا
زدا
اندوه زدا
چرک زدا
غمزدا
گندزدا
سودا
 فردا
پس فردا
تا فردا
دردا
اعدا
یلدا
شب یلدا
بلندا
اهدا
پیدا
شیدا
ناپیدا
هویدا
کاندیدا بودامبادا

مختوم به را

گذرا
وزرا
رییس الوزرا
اسرا
ترانه سرا
سرا
حرمسرا
خلوتسرا
دادسرا
دانشسرا
دولتسرا
سرسرا
غزلسرا
کاروانسرا
مدیحه سرا
مهمانسرا
نغمه سرا
هنرسرا
فقرا
قهقرا
شعرا
فرا
سُفرا
آرمانگرا
آشوبگرا
برونگرا
پسگرا
چپگرا
درونگرا
راستگرا
طبیعت گرا
عدسی واگرا
عدسی همگرا
غربگرا
ملی گرا
نمادگرا
نوگرا
واپسگرا
واقع گرا
واگرا
همگرا
هیچگرا
امرا
ورا
ماورا
بُرا
زبرا
براک
مار کبرا
اجرا
ضمانت اجرا
غیرقابل اجرا
قابل اجرا
لازم الاجرا
مجرا
صحرا
افرا
درخت افرا
صفرا
سنگ صفرا
کیسه صفرا
استقرا
اصل استقرا
صغرا
زهرا
مختوم به زا ذا
ضا
درازا
نازا
تقاضا
آرا
آشکارا
اخذآرا
بزم آرا
تشتت آرا
جهان آرا
خارا
سنگ خارا
خودآرا
دارا
صحنه آرا
گوارا
مجلس آرا
مدارا
یارا
اپرا
افترا
ماجرا
پُر ماجرا
چرا
بی چون و چرا
تندرا
شورا
عاشورا
هورا
پذیرا
زیرا
کتیرا
گیرا
میرا
ترویرا
درجه دکترا
دکترا

مختوم به زا ، ذا ، ضا و ظا

پزا
جزا
حقوق جزا
روز جزا
سزا
ناسزا
عزا
آش عزا
آهنگ عزا
صاحب عزا
لباس عزا
مارش عزا
جانفزا
غذا
اعتصاب غذا
تحلیل غذا
هکذا
مقتضا
فضا
قضا
دست برقضا
نماز قضا
اجزا
تشنج زا
فرحزا
دودزا
پسرزا
دخترزا
میرزا
آتش زا
افزا
روح افزا
غم افزا
فرح افزا
تکزا
چرکزا
توهمزا
آنفلوآنزا
ابر باران زا
توفانزا
سرطان زا
استهزا
اندوه زا
ارضا
اعضا
علم وظایف اعضا
وظایف اعضا
امضا
تصدیق امضا
جعل امضا
نامه بی امضا
اِزا
لذا
اقتضا
رضا
سفره امام رضا
انقضا
انرژی زا
بیماری زا
ویزا
ایذا
رُزا

مختوم به ثا، سا، صا

آسا
برق آسا
پیل آسا
تن آسا
رعدآسا
غول آسا
معجزآسا
عصا
بسا
رسا
صدای رسا
نارسا
رؤسا
پریسا
کلیسا
زنگ کلیسا
پارسا
ترسا
توانفرسا
جانفرسا
طاقت فرسا
وانفسا
خنثا
اقصا

مختوم به شا

آجیل مشکل گشا
پاگشا
دلگشا
راهگشا
کارگشا
گره گشا
مشکل گشا
خوشا
احشا
امعا و احشا
فحشا
نماز عشا
غشا
نشا
افشا
انشا
 تماشا
حاشا
هم فال و هم تماشا
 کوشا 

مختوم به عا

ادعا
مدّعا
پر مدعا
دعا
اجابت دعا
التماس دعا
استدعاتاسوعا
مختوم به غا  مختوم به گا
آغا
الغا
غوغا
دریغا
 
مگا
 یوگا

مختوم به فا

جفا
جور وجفا
در خفا
عُرفا
شفا
صفا
ضعفا
قفا
خلفا
وفا
با وفا
بی وفا
آلفا
ژرفا
استعفا
ذره آلفا
اختفا
در اختفا
اکتفا
خودکفا
استیفا
ایفا
شکوفا

مختوم به قا

آقا
جناب آقا
حاج آقا
حضرت آقا
زن آقا
بقا
تنازع بقا
قانون بقا
رفقا
مه لقا
ابقا
خودالقا
القا
قاره آفریقا

مختوم به کا

سندیکا
آمریکا
کنگره آمریکا
فرمیکا
ملودیکا
میکا
شرکاکوکابازوکا
ودکا
پولکا
بالالایکا
کاکاسطح اتکا
نقطه اتکا

مختوم به لا

آلا
قزل آلا
بالا
اتاق بالا
بلندبالا
تف سربالا
تن بالا
جواب سربالا
خوش قدو بالا
دمای بالا
دهِ بالا
سربالا
سلام بلندبالا
قیمت بالا
مقام بالا
موندبالا
نامه بلندبالا
نیمتنه بالا
وزن بالا
حالا
کالا
انبار کالا
ترخیص کالا
توزیع کالا
دفتر کالا
صادر کردن کالا
لالا
والا
بلا
بی بلا
خندق بلا
گرداب بلا
مبتلا
پخش و پلا
جلا
روغن جلا
فضلا
طلا
سنگ طلا
آب طلا
اونس طلا
بورس طلا
حلقه طلا
خاکه طلا
عیار طلا
عقلا
وکلا
برملا
چهارلا
اعلا
جنس اعلا
فرداعلا
یک لا
کاغذیک لا
املا
لولا
مولا
جنگل مولا
ده لا
شهلا
نرگس شهلا
واویلا
 لابلا
مستعدابتلا
ابتلا
اعتلا
امتلا
باقِلا
استیلا
ژیلا
ویلا
ناقلا
پارابولا
دولا
کولا
 هیولا

مختوم به ما

گاما
اشعه گاما
پرتو گاما
سینه راما
پانوراما
پیژاما
لاما
ماما
اگزما
شِما
سینما
جنب سینما
درایوین سینما
ستاره سینما
هنرپیشه سینما
اغما
اصل فرما
پروفرما
خرما
درخت خرما
شیره خرما
موش خرما
سرما
سوز سرما
فصل سرما
حکمفرما
فرمانفرما
کارفرما
گرما
یغما
آزما
بی مسما
پلاسما
سیگما
اقیانوس پیما
راه پیما
هواپیما
پروانه هواپیما
تنه هواپیما
خدمه هواپیما
سکان هواپیما
طرح هواپیما
غریو هواپیما
فرودهواپیما
مهماندار هواپیما
فضاپیما
کشتی اقیانوس پیما
دما
قدما
هم دما
ساعت شبنما
زعما
حُکما
علما
آبنما
آجرنما
آدم نما
انگشت نما
بادنما
بدنما
بدن نما
خوش نما
سالنما
سگ راهنما
شبنما
طاقنما
طیف نما
عقربه قطب نما
قبله نما
قطب نما
قطبش نما
مردزن نما
مسافت نما
نخ نما
نشو و نما
نقشه جهان نما
نما
نوسان نما
تمام نما
جهان نما
چراغ راهنما
خواب نما
دروغنما
دفتر راهنما
دورنما
راهنما
روحانی نما
رونما
رهنما
ایما
سیما
خوش سیما
دیوسیما
هم سیما
شما
قربان شما
محض روی گل شما
کما
هما

مختوم به نا

مبنا
اثنا
استثنا
بدون استثنا
حرف استثنا
در این اثنا
قیداستثنا
مستثنا
بُرنا
سُرنا
سورنا
رعنا
معنا
استغنا
سُکنا
تنگنا
استمنا
پهنا
دولا پهنا
کم پهنا
توانا
خوانا
خط خوانا
دانا
رسانا
رکسانا
ماری جوانا
ناخوانا
نارسانا
نیمه رسانا
بنا
روبنا
زیربنا
سنگ بنا
ثنا
حنا
فنا
امَنا
هیئت امنا
اعتنا
بی اعتنا
شعاع انحنا
انحنا
زنا
سنا
مجلس سنا
شنا
استخر شنا
تخته شنا
آشنا
دردآشنا
دیرآشنا
زودآشنا
ناآشنا
غنا
 زونا
حمام سونا
بالرینا
بینا
رومینا
گل مینا
مینا
نابینا

مختوم به وا

محتوا
بی محتوا
دوا
روا
فرمانروا
کامروا
ناروا
سوا
لوا
نوا
بینوا
خوش نوا
شنوا
ناشنوا
همنوا
هوا
آب و هوا
اعتدال هوا
بادهوا
باز شدن هوا
بی هوا
پا درهوا
خوش آب و هوا
سربهوا
گردش هوا
گرگم بهوا
فتوا
نجوا
فحوا
بی پروا
پروا
بورژوا
خرده بورژوا
رسوا
پیشوا
دعوا
اقامه دعوا
جلوگیری از دعوا
طرح دعوا
طرف دعوا
تقوا
بلوا
حلوا
ترحلوا
تراموا
کاموا
نخ کاموا
صنف نانوا
نانوا
انزوا
گوشه انزوا
باقلوا
آوا
تراوا
مأوا
مداوا
ناتراوا
استوا
خط استوا
منطقه استوا
قوا
تجدیدقوا
تحلیل قوا
تفکیک قوا
فرمانده کل قوا
رنوا  سوپ
شیوا

مختوم به ها

بها
آب بها
اجاره بها
استعلام بها
بی بها
پُر بها
پیش بها
خون بها
شیربها
کم بها
گرانبها
منتها
رها
فقها
اشتها
انتها
با اشتها
بی اشتها
پُر اشتها
خوش اشتها
کم اشتها
نقطه انتها
اژدها
چه ها
اجتماع مجموعه ها
توزیع نامه ها
تعدیل مالیاتها
سقوط قیمتها
بعضی وقت ها
بعدها
همه آن سالها
تربت امامها
آنها
تک و تنها
تنها
دست تنها
دنباله ماشینها
منها
ه و تنهایک
 ها
آها
آزادی دریاها
خیلی ها
بعضی ها
تازگیها
 

مختوم به یا

انبیا
برو بیا
خاتم انبیا
زولبیا
کیابیا
لوبیا
احیا
اِحیا
شبهای احیا
دریا
آب دریا
اعماق دریا
پیش آمدگی دریا
ته دریا
سطح دریا
قعر دریا
کام دریا
کف دریا
لب دریا
موج دریا
ریا
بی ریا
پرولتاریا
تریا
دیکتاتوری پرولتاریا
قانقاریا
کافه تریا
مالاریا
کبریا
پشه مالاریا
آسیا
دندان آسیا
سنگ آسیا
قاره آسیا
اشریشیا
علم الاشیا
اوصیا
ضیا
اشقیا
اقاقیا
درخت اقاقیا
جغرافیا
اولیا
علیا
دنیا
تارک دنیا
قلیا
نمک قلیا
قاره استرالیا
ماگنولیا
مالیخولیا
کیمیا
اغنیا
گونیا
مانیا
نیا
یا
آیا
بقایا
بلایا
پایا
تکایا
خدایا
زایا
زوایا
سایا
سجایا
قضایا
متساوی الزوایا
مزایا
وصایا
هدایا
عطایا
پارانویا
رؤیا
روغن سویا
رویا
سویا
پویا
جویا
گویا
تلفن گویا
عددگویا
 حیا
بی حیا

برای مشاهده ی لیست کامل کلمات هم قافیه ، کلیک کنید .

 

۲۱ Comments

Add a Comment
 1. سلام ………….آیا درست است قافیه در حروف شبیه هم نباشد ولی در وزن و آهنگ شبیه هم باشد………………… مثلا دو کلمه ی کلام وعاشقان آیا (لام و قان)که در حروف یکی نیستند ولی در آهنگ یکی هستند با هم قافیه میشوند.

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   سلام . خیر نمی شود . باید حروفشان هم شبیه هم باشد

  2. خیر درست نیست

  3. نه جان برادر.لام و قاف باهم روی نیستند و هم قافیه نمی شوند.کلام با سلام با غلام قافیه می شوند.

  4. سلام نه نمیشود باید حداقل دو حرف آخر شبیه هم باشند البته استثنا هم وجود دارد مثلا در کلمات مختوم به الف یا همان آ،مشترک بودن در یک حرف کافی است پس مثلا کلمه معنا و رسوا هم قافیه اند

  5. در ترانه بله میشه

  6. بهروز ... واشقانی

   نخیر … شرط همقافیه بودن دو واژه این است که حروف مشترک در آخر واژه باید شبیه هم باشند… “کلام” با ” پیام” و همچنین”عاشقان” با “حازقان” همقافیه هستند.

   1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

    حروف مشترکی که بعد از حذف حروف اضافه مثل حروف جمع مثل (ان) و … باقی می ماند . الان عاشقان و حاذقان همقافیه اند به خاطر شِق و ذِق نه (ان) های آخرشان 🌸

 2. مهدی محمدزاده (چاوش)

  سلام و عرض ادب دوست و سرور عزیز واقعا بعضی جاها این سایت شما گره از مشکل شعرا باز میکنه خداقوت و خسته نباشید.

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   سپاسگزارم برادر عزیزم

  2. بیژن شکیبی

   واقعا راهکشا و بسیار مفید است در واقع دستیار و همراه و راهنمای من‌است

 3. در قسمت مختوم به الف واژه های (حقّا) و(حوّا) و (کلّا) نیامده بود.

 4. بعد از آخرین صامت کلیه حروف روی ، باید عینا تکرار شه. مورد شما رو قافیه شنیداری میگن.بیشتر در ترانه کاربرد داره که از لحاظ دستوری غلط است.

 5. سلام دعایی

  کلام و عاشقان. اولاً کلام مفرد است، عاشقان جمع. ثانیاً کلام و عاشق با هم قافیه نمی شوند. کلام با سلام، بام، نام قافیه می شود و عاشق با موافق … اما اگر مثلاً دو گلمه با ز و ذال نوشته شوند یا سین و صاد قاقه=یه کردن آنها اشکال ندارد. مثل بگذار و هزار البته در یک مورد. چرا که گفته اند قافیه به لفظ است نه به تقریر.

 6. خیلی ببخشید من یه سوال داشتم آیا امکان داره در یک شعر برای قافیه آن فقط یک حرف به عنوان مشترک وجود داشته باشه یا فقط مختوم اون کلمه نباشه نباشه مثل شیدا و عاشق و پاسدار و … اگه جواب سوالم رو بدید و یک چند تا مثال برام بزنید واقعا لطف بزرگی می کنید خیلی ممنون

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   سلام . راستش اون کلمات باهم قافیه نیستند و باید مثلا شیدا ، پیدا و … باشن

   1. خیلی ممنون تشکر

 7. نقطه چین ...

  سلام
  به نظرم دوستانی ک میخوان شعر بنویسند قبل ازهرچیزی الفبای شعر رو ک قافیه و ردیف و وزن و قالبهای شعری هست رو یاد بگیرن بعد شروع کنن به شعر نوشتن
  نه اینکه طرف هنوز تو اینا مونده بعد میاد شعر مینویسه از توش هیچی هم درنمیاد
  یا اول شعر مینویسه بعد دنبال یادگیری
  این اشتباهه . همه چی از پایه باید شروع بشه

  1. سلام کلمه های آشنا و نوا و دعا و رهنما و سرا همقافیه هستن (در صورتی که ردیف داشته باشیم ) ؟ چون من جایی خوندم باید ۲ حرف آخر یکسان باشن

   1. برای قافیه الف
    میتونی از همون یک حرف الف استفاده کنی و نیازی نیست
    که دوحرف مثل هم باشند

    در قافیه مختوم به (الف)و(و)

 8. سلام دوستی هست که بتونی در شعر و رفع اشکال کمک کنه دوستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *