هم قافیه ها مختوم به ت

مختوم به ات

خرابات
انتخابات
برگزاری انتخابات
تجدید انتخابات
تحریم انتخابات
قانون انتخابات
هیئت ناظر
انتخابات
مراسم انتخابات
ضربات
قصبات
شعبات
مرکبات
نبات
آب نبات
شاخه نبات
کاسه نبات
مصوبات
   ادات
واردات
معتقدات
جامدات
مراودات
مجاهدات
مشاهدات
معاهدات
عایدات
مشهودات
سالدات
برات
سررسیدبرات
حشرات
حضرات
تکرار مکررات
قطرات
فقرات
ستون فقرات
نمرات
توزیع نمرات
مکتب هرات
ثبات
بی ثبات
رُبات
آکروبات
باغ نباتات
استات
پروستات
ترموستات
جات
حاجات
مناجات
طلاجات
 مقدورات
خیرات
تغییرات
دامنه تغییرات
 اثبات
ثبّات
 زوجات
تعددزوجات
 پات
تله پات
مباحثات
مثلثات
منسوجات حبوبات سبزیجات عبارات
ادارات
مدارات
خسارات
انحصارات
انتشارات
فهرست انتشارات
انتظارات
استعارات
امارات
عمارات
اظهارات
اختیارات
حیطه اختیارات
سلب اختیارات
سیّارات
 شرکت مخابرات
مشاجرات
صادرات
مصادرات
مخاطرات
مذاکرات
مُسکرات
مستعمرات
مشاورات
جواهرات
گنجینه جواهرات
تظاهرات
برپایی تظاهرات
برگزاری
تظاهرات
بورات
راتک
کلرات
بوروکرات
تکنوکرات
 درجات
اداره جات
مندرجات
عملجات
معالجات
روزنامه جات
نجات
پلکان نجات
چتر نجات
کارخانجات
میوه جات
ادویه جات
جراحات
صفحات
واضحات
توضیح واضحات
فتوحات
تسلیحات
عادات
عبادات
افادات
جمادات
انتقادات
سادات
ذات
بدذات
خوش ذات
اسم ذات
لذات
عتبات
مکاتبات
واجبات
منتخبات
محاسبات
دیوان محاسبات
مناسبات
مطالبات
سیترات
نیترات
هیدرات
کربوهیدرات
کرّات
مضرات
کنترات
مقررات
ذرّات
دموکرات
 ثبت اختراعات
مراعات
ساعات
اطلاعات
اداره اطلاعات
بانک اطلاعات
ضداطلاعات
طاعات
اجتماعات
صناعات
مجازات
اشدّ مجازات
بری از مجازات
تعلیق مجازات
موازات
معجزات
مبارزات
تجهیزات
 احساسات
ساسات
نجاسات
مقدسات
جلسات
مؤسسات
تأسیسات
سرویسکار تأسیسات
سورسات
مناقشات
قضات
تلفات
مخلفات
وفات
 ارتباطات
شبکه ارتباطات
مخروطات
 لحظات
ملاحظات
محفوظات
 التفات
کم التفات
متصرفات
صفات
مشخصات
مناقصات
مختصات
دستگاه مختصات
 اوقات
غالب اوقات
اغلب اوقات
گاهی اوقات
 موقوفات
تشریفات
سولفات
فسفات
 لات
آلات
بلورآلات
زیورآلات
استهلاک ماشین آلات
مبالات
بی مبالات
حالات
از مُحالات
اکزالات
اکسالات
اتصالات
لوله و اتصالات
مقالات
احتمالات
حساب احتمالات
قانون احتمالات
ایالات
خیالات
مکانیک سیّالات
پاکات
پلاکات
برکات
حرکات
زکات
مشترَکات
تدارکات
اداره تدارکات
نکات
سیلیکات
 آفات
کثافات
اضافات
خرافات
انحرافات
مسافات
مکافات
مافات
منافات
 مراجعات
منازعات
مدافعات
مرافعات
بدفعات
دفعات
قطعات
مطالعات
مطبوعات
مصنوعات
شایعات
ضایعات
بانک صادرات
مخابرات
خاطرات
 لغات
سوغات
تبلیغات
  ملاقات
وقت ملاقات
  اشرف مخلوقات
تزریقات
بخش تزریقات
تحقیقات
 تعلقات
متعلقات
تنقلات
مشقات
ملحقات
مرسولات
فضولات
مقولات
معقولات
محمولات
صلات
فلات
ملات
جملات
حملات
 سالیسیلات
شیلات
تحصیلات
تشکیلات
تعطیلات
تسهیلات
  نفقات
طبقات
مسابقات
جدول مسابقات
داور مسابقات
صدقات
مات
رنگ مات
شیشه مات
انتظامات
استحکامات
علامات
کرامات
مقامات
مبادلات
معادلات
مراسلات
ارسال مراسلات
حلال مشکلات
معاملات
   اجرائیات
اخلاقیات
ادبیات
دکترای ادبیات
اقتصادیات
الهیّات
بدیهیات
بلیّات
تجربیات
جزئیات
حدسیات
خصوصیات
دخانیات
رباعیات
روحیات
ریاضیات
شرعیات
ضروریات
عطریات
عملیات
غزلیّات
فرضیات
فرعیات
فرهنگستان ادبیات
کشفیات
یاتکل
کیفیات
کمیات
لبنیّات
مادّیات
محتویّات
مستثنیات
معنویات
منویّات
نشریات
نظریات
نیّات
هجویات
جفنگیات
هزلیات
واقعیّات
 کلمات
محاکمات
مُخاصمات
مکالمات
شکلات
شوکلات
عضلات
مجلات
غلات
محلات
 اعانات
امکانات
اعلانات
تابلوی اعلانات
جعبه اعلانات
امانات
جهان حیوانات
 آستیگمات
زاغه مهمات
مهمات
 معلومات
موهومات
ناملایمات
 کربنات
بیکربنات
کلسیم کربنات
سونات
 پرمنگنات
ممکنات
معاینات
 حسنات
محسّنات
قنات
مجرای قنات
مظهر قنات
 مباهات
جهات
دهات
در ظل توجهات
هیهات
 اصوات
انکرالاصوات
علم اصوات
اموات
بکسوات
 وات
کیلووات
مگا وات
کراوات
مساوات
  تأمینات
مأمور تأمینات
تمرینات
تزیینات
 بیات
نان بیات
حیات
آب حیات
تجدیدحیات
 ابیات
کشف الابیات
عتبات عالیات
مالیات
مؤدی مالیات
مقتضیات
زحمات
خدمات
صدمات
مقدمات
نعَمات
نغمات
لطمات
مسلمات
ظلمات
  آیات
کشف الایات
نماز آیات
جنایات
حکایات
شکایات
رسیدگی به شکایات
روایات
عنایات
ولایات
  ادوات
دوات
موات
زمین موات
سنوات
شهوات
صلوات
غزوات
قنوات
 بنزوات دیپلمات

مختوم به بت

مصاحبت
مناسبت
بی مناسبت
مقاربت
مواظبت
عاقبت
خوش عاقبت
مراقبت
موهبت
مثبت
آدم مثبت
بار مثبت
برخوردمثبت
پاسخ مثبت
طرف مثبت
عددمثبت
فیلم مثبت
گرام مثبت
صحبت
خوش صحبت
طرف صحبت
هم صحبت
بی مهر و محبت
تشنه محبت
دلال محبت
کمبودمحبت
تربت
آب تربت
شربت
ضربت
غربت
نسبت
بلانسبت
تسهیم به نسبت
لعبت
رغبت
نکبت
پُر هیبت
غیبت
هیبت
بت
بابت
طبابت
اجابت
نجابت
استجابت
غرابت
قرابت
اصابت
رقابت
غسل جنابت
مهابت
نیابت
ثابت
سپرده ثابت
ثوابت
دیابت
  نوبت
رطوبت
عقوبت
مصیبت
ذکر مصیبت
ثبت
حق ثبت
مختوم به پت  مختوم به کب
پت پت
پیپت
ترومپت
شماتت
کوارتت
مختوم به ثت  مختوم به جت
مختوم به وراثت
علم وراثت
انحصار وراثت
خباثت
بعثت
حاجت
قضای حاجت
سماجت
لجاجت
مزاوجت
بهجت
جت
توربوجت

مختوم به حت

صباحت
قباحت
راحت
جای راحت
خواب راحت
کار راحت
ناراحت
کفش ناراحت
استراحت
جراحت
صراحت
ساحت
مساحت
فصاحت
فضاحت
وقاحت
فلاحت
ملاحت
سیاحت
مصلحت
صحت
نصیحت
 تحت
ماتحت
مختوم به جت  مختوم به ذت
حاجت
قضای حاجت
سماجت
لجاجت
مزاوجت
بهجت
جت
توربوجت
لذت
اصالت لذت

 مختوم به خت

باخت
بردو باخت
تاخت
پرداخت
اضافه پرداخت
بازپرداخت
پیش پرداخت
موعدپرداخت
ساخت
ساخت و پاخت
خوش ساخت
زیرساخت
شناخت
نواخت
یکنواخت
حرکت
یکنواخت
سرعت یکنواخت
صدای یکنواخت
اخت
بخت
آیینه بخت
بدبخت
بیداربخت
تیره بخت
جوانبخت
خانه بخت
خوشبخت
دم بخت
سفیدبخت
سیاه بخت
شوریده بخت
نگونبخت
نیکبخت
پخت
دستپخت
تخت
آچار تخت
آیینه تخت
بشقاب تخت
پایتخت
پیچ سرتخت
تاج و تخت
کفش تخت
شاهدخت
رخت
درخت
پنج اصله درخت
تک درخت
تکاندن درخت
عاری از درخت
کِرخت
سخت
آب سخت
جان سخت
دلسخت
سرسخت
گرماسخت
لخت
لخت
اتاق لخت
درخت لخت
زمخت
دوخت
خوش دوخت
ماشین دوخت
سوخت
ریخت
بدریخت
بی ریخت
خوش ریخت
سر و ریخت

 مختوم به دت

ارادت
عادت
بدعادت
ترک عادت
سعادت
عبادت
حسادت
رشادت
ولادت
شهادت
انگشت شهادت
عیادت
سیادت
وحدت
معاضدت
مساعدت
مدت
در طی مدت
طویل المدت
کوتاه مدت
برودت
عودت
مجاهدت

مختوم به رت

عبارت
تجارت
اتاق تجارت
حقوق تجارت
عالم تجارت
صدارت
حرارت
درجه حرارت
پُر حرارت
کم حرارت
شرارت
مرارت
وزارت
کرسی وزارت
مسندوزارت
اسارت
جسارت
خسارت
اشارت
بشارت
غارت
نظارت
حقارت
عقده حقارت
سفارت
عمارت
طهارت
مهارت
زیارت
بکارت
پرده بکارت
کارت
استارت
 آخرت
سفر آخرت
خانه آخرت
 اورت
بورت
پاسپورت
ترانسپورت
هارت و پورت
شورت
تی شورت
قورت
اسکورت
عبرت
درس عبرت
کثرت
اصالت کثرت
اجرت
مهاجرت
هجرت
پرت
حرف پرت
راه پرت
چرت و پرت
خرت و پرت
راپرت
اسپرت
چُرت
مبادرت
قدرت
ابَرقدرت
با قدرت
بی قدرت
پُر قدرت
توزیع قدرت
جنگ قدرت
دارای قدرت
سلب قدرت
ضریب قدرت
کم قدرت
هرم قدرت
بندرت
به ندرت
 معذرت
حسرت
اشک حسرت
گل حسرت
عُسرت
مسرت
کنسرت
عشرت
مباشرت
معاشرت
نصرت
طاق نصرت
حضرت
اعلا حضرت
علیاحضرت
والاحضرت
فطرت
بدفطرت
پست فطرت
خوش فطرت
مسافرت
مغفرت
نفرت
 بصیرت
چشم بصیرت
سیرت
بی سیرت
خوش سیرت
پاک سیرت
نیک سیرت
نیکو سیرت
دیوسیرت
حیرت
غیرت
بالا غیرت
بی غیرت
رگ غیرت
مغایرت
صورت
تور صورت
تراش سر و صورت
جوش صورت
خوش صورت
سر و صورت
ستر عورت
ضرورت
عورت
کدورت
مجاورت
مشورت
 شهرت
تشنه شهرت
شهر هرت

 مختوم به خت

دست
ارّه خوش دست
آلت دست
انبر دست
بالا دست
بغل دست
پشت دست
تردست
تکمه سر دست
تنگدست
تهیدست
جهان های
دوردست
چابکدست
چپدست
چربدست
چیره دست
خوش دست
دم دست
دوردست
رودست
زبردست
زیردست
سردست
سگدست
قوی دست
کف دست
کوتاه دست
مردم تهیدست
همدست
وردست
یکدست
خواست
بازخواست
دادخواست
درخواست
روز بازخواست
کیفرخواست
واخواست
راست
به راست راست
چشم راست
دست راست
سرراست
راه سرراست
ریشه راست
سمت راست
خبر راست
خط راست
ناراست
نظر به راست
تراست
کنتراست
یکراست
کم و کاست
بی کم و کاست
پروتوپلاست
ماست
بستن ماست
ژیمناست
پرست
آتش پرست
آفتاب پرست
باده پرست
بت پرست
بیگانه پرست
تجمل پرست
خدا پرست
خرافه پرست
خودپرست
خیالپرست
دنیا پرست
سرپرست
شکم پرست
شهرت پرست
ظاهرپرست
کهنه پرست
مدپرست
مرده پرست
میهن پرست
می پرست
وطن پرست
موهوم پرست
شکست
زاویه شکست
ضریب شکست
محکوم به شکست
ورشکست
مست
بدمست
سرمست
پیوست
پوست
روپوست
زردپوست
زیرپوست
سخت پوست
سرخپوست
سفیدپوست
سیاهپوست
کلاه پوست
دوست
آبدوست
اسیددوست
آزاردوست
باکتری
سرمادوست
باکتری
گرمادوست
بچه دوست
بشر دوست
پالتو پوست
دانش دوست
دنیا دوست
کتابدوست
مهماندوست
نوعدوست
هنردوست
وطن دوست
 ایست
فرمان ایست
بیست
پیست
تایپیست
فیزیوتراپیست
ادونتیست
آرتیست
چیست
مازوخیست
متدیست
مدیست
سادیست
کاریکاتوریست
گیتاریست
مانیکوریست
مینیاتوریست
ولونتاریست
تروریست
توریست
سناریست
زیست
محیط زیست
نازیست
جازیست
ایدئولژیست
بیولوژیست
رادیولژیست
فالانژیست
فیزیولژیست
میکروبیولژیست
مارکسیست
آپاندیسیست
آنارشیست
فاشیست
فِتی شیست
گرافیست
کیست
  است
بست
بن بست
بندو بست
چفت و بست
داربست
دیواربست
دربست
 نجاست
حراست
فراست
با فراست
خساست
نفاست
سلاست
ریاست
کرسی ریاست
مقام ریاست
سیاست
اتخاذسیاست
بی سیاست
صحنه سیاست
کیاست
 تست
پروتست
فهرست
ژست
مانیفست
بایست
ناشایست
لیست
اگزیستانسیالیست
امپریالیست
انترناسیونالیست
اندیویدوآلیست
ایده آلیست
بسکتبالیست
رآلیست
سوررئالیست
سوسیالیست
فاتالیست
فوتبالیست
فینالیست
کاپیتالیست
ماتریالیست
میلیتاریست
ناتورالیست
ناسیونالیست
سمبولیست
سولیست
نیهیلیست
 شست
انگشت شست
ضرب شست
نشست
بازنشست
ته نشست
  پُست
اداره پُست
باجه پُست
به وسیله پست
صندوق پست
ستت
نخست
درست
نادرست
تندرست
سست
 اکونومیست
شیمیست
بیوشیمیست
نیست
سر به نیست
هست و نیست
اومانیست
پیانیست
اکسپرسیونیست
امپرسیونیست
شووینیست
صهیونیست
کمونیست
مدرنیست
ویلنیست
دویست
   کرست
افست
چاپ افست
پست
زمین پست
فلز پست
جست
چست
 ممارست
موآنست
مُجالست
خست
نحوست
یبوست

مختوم به شت

 تشت
دشت
گذشت
با گذشت
درگذشت
سرگذشت
طشت
گشت
بازگشت
برگشت
بی برگشت
جایگشت
غیرقابل برگشت
گلگشت
نشت
هشت
چاشت
داشت
بازداشت
برداشت
بزرگداشت
بهداشت
خانه بهداشت
سپاه بهداشت
کمبودبهداشت
چشمداشت
حکم بازداشت
قرار بازداشت
یادداشت
دفتر یادداشت
گرامیداشت
کاشت
پشت
پرپشت
پشت به پشت
پشت در پشت
تیره پشت
تیرکشیدن پشت
خارپشت
سنگ پشت
شنای پشت
کم پشت
کوژپشت
گوژپشت
لاک پشت
موی پرپشت
موی کم پشت
مهره پشت
زرتشت
دین زرتشت
قلم درشت
انگشت
اثر انگشت
اثر انگشت
اشاره انگشت
بندانگشت
سرانگشت
مشت
 خشت
شیرخشت
قالب خشت
سرشت
بدسرشت
پاک سرشت
دیوسرشت
نیک سرشت
نیکو سرشت
چای پَر درشت
خورشت
چلوخورشت
درشت
زشت
کِشت
پانوشت
پی نوشت
رونوشت
سرنوشت
پوشت
بهشت
اردیبهشت
یخ در بهشت
بشاشت
وحشت
نماز وحشت
پُر وحشت
دهشت
معیشت
 گوشت
آبگوشت
پُر گوشت
چرخ گوشت
چلو گوشت
حرام گوشت
حلال گوشت
خوش گوشت
مختوم به صت  مختوم به ضت
رخصت
فرصت
اغتنام فرصت
سر فرصت
شصت
ریاضت
نهضت
مختوم به طت  مختوم به ظت
وساطت
حفاظت
محافظت
غلظت

مختوم به حت

استطاعت
اطاعت
طاعت
عدم اطاعت
شجاعت
زراعت
بضاعت
بی بضاعت
کم بضاعت
ساعت
آمپرساعت
بندساعت
دم به ساعت
سر ساعت
عقربه ساعت
کوک ساعت
کیلووات ساعت
شفاعت
جماعت
امام جماعت
نماز جماعت
قناعت
مناعت
متابعت
رجعت
مراجعت
بدعت
سرعت
دو سرعت
وسعت
منفعت
رکعت
خلعت
طلعت
صنعت
رشدصنعت
ممانعت
بیعت
شریعت
طبیعت
مادر طبیعت
نظام طبیعت
مشایعت
مختوم به غت  مختوم به کت
فراغت
اوقات فراغت
بلاغت
لغت
کنتاکت
آنتراکت
آرشیتیکت

مختوم به فت

آفت
لطافت
با لطافت
بی لطافت
پُر لطافت
ظرافت
بی ظرافت
خلافت
شرافت
ضیافت
مسافت
طی مسافت
کثافت
نظافت
معرفت
بی معرفت
صفت
بی صفت
حیوان صفت
دون صفت
شیطان صفت
عفت
رأفت
ملاطفت
الفت
تکلف
مخالفت
عطوفت
 سبقت
سرقت
مطابقت
موافقت
شفقت
خلقت
دقت
موقت
آزادی موقت
خانه موقت
کار موقت
حقیقت
تحری حقیقت
در حقیقت
طریقت
پیر طریقت
افت
جفت
جفت جفت
طاق و جفت
عددجفت
اطلس زربفت
آبرُفت
هنگفت
پول هنگفت
فتلک
پوست کلفت
چوب کلفت
دم کلفت
صدای کلفت
کت و کلفت
گردن کلفت
مفت
حرف مفت
نان مفت
پلاکت
راکت
ژاکت
ساکت
ماکت
پارکت
سوپرمارکت
کاسکت
موکت
اتیکت
با اتیکت
بی اتیکت
 برکت
با برکت
حرکت
بی حرکت
بقای اندازه
حرکت
شرکت
انحلال شرکت
دفتر شرکت
عدم شرکت
مشارکت
مملکت
نیمکت
شوکت
 وقت
استادنیمه وقت
تمام وقت
بی وقت
خوشوقت
در اسرع وقت
دیر وقت
وقت سر
ضیق وقت
فوت وقت
کارگر تمام وقت
کارمندنیمه وقت
نیمه وقت
هر وقت
هرچندوقت
همان وقت
همه وقت
هیچ وقت
مختوم به کت
پاکت
در جوف پاکت
شِراکت
نزاکت
فلاکت
هلاکت
کنتاکت
آنتراکت
آرشیتیکت
مختوم به لت
آلت
بطالت
حالت
با حالت
خوش حالت
جهالت
خجالت
دخالت
عدم دخالت
رذالت
عدالت
اصالت
رسالت
کسالت
کفالت
قرار کِفالت
وکالت
دفتر وکالت
دلالت
ضلالت
ایالت
  کوفت
سرکوفت
شیفت
مختوم به قت
طاقت
بیطاقت
پُر طاقت
کم طاقت
صداقت
رفاقت
حماقت
لیاقت
ملتفت
  چفت
خرفت
سفت
شگِفت
لِفت
 رفت
آمدو رفت
پیشرفت
حرکت پسرفت
نفت
بوی نفت
چاه نفت
منبع نفت
هفت

مختوم به لت

آلت
بطالت
حالت
با حالت
خوش حالت
جهالت
خجالت
دخالت
عدم دخالت
رذالت
عدالت
اصالت
رسالت
کسالت
کفالت
قرار کِفالت
وکالت
دفتر وکالت
دلالت
ضلالت
ایالت
مسئلت
رحلت
عُزلت
خصلت
وصلت
غفلت
منزلت
به منزله
بی منزلت
علت
ملت
رأی ملت
  دولت
ارکان دولت
برنامه دولت
سقوط دولت
مصوبه هیئت
دولت
نودولت
نوکر دولت
هیئت دولت
صولت
بالت
پالت
توالت
خوش به حالت
مپلتک
کتلت
اسکلت
بیسیکلت
موتورسیکلت
املت
اولتراویولت
رولت
ژیگولت
ژیلت
 کبالت
آسفالت
مالت
تب مالت
شکر مالت
قندمالت
غلت
لتک
ولت
الکترون ولت
  سهولت
کهولت
مهلت
فضیلت
با فضیلت

مختوم به مت

حجامت
ضخامت
وخامت
ندامت
غرامت
کرامت
نظامت
قامت
خوش قامت
کوتاه قامت
اقامت
استقامت
شنای استقامت
پر استقامت
دو استقامت
کم استقامت
سلامت
بسلامت
علامت
ملامت
امامت
شهامت
با شهامت
بی شهامت
قیامت
دیدار به قیامت
روز قیامت
قیمت
بالابردن قیمت
برچسب قیمت
تأدیه قیمت
ترقی قیمت
ذی قیمت
شکستن قیمت
قدر و قیمت
گرانقیمت
عزیمت
غنیمت
خدمت
آماده بخدمت
پیشخدمت
تعلیق خدمت
دوران خدمت
فرار از خدمت
منتظر خدمت
قدمت
حرمت
هتک حرمت
قسمت
خارج قسمت
غیرقابل قسمت
قابل قسمت
حشمت
عصمت
بی عصمت
نعمت
ناز و نعمت
ولینعمت
حکمت
ظلمت
تهمت
مرمت
مزاحمت
ملازمت
سِمت
مسالمت
مداومت
مقاومت
ملایمت
رحمت
غریق رحمت
مرحمت
زحمت
بی زحمت
پُر زحمت
کم زحمت
 عظمت
با عظمت
 بساط حکومت
حکومت
خصومت
 صامت
فیلم صامت
سینمای صامت
 سَمت

مختوم به نت

 متانت
حضانت
حق حضانت
استعانت
امانت
ضمانت
اهانت
خیانت
دیانت
صیانت
وانت
ماگنت
کابینت
کلارینت
کامیونت
نت
  طینت
بدطینت
خبث طینت
خوش طینت
نیکو طینت
زینت
 محنت
لعنت
مکنت
لکنت
بی اجر و منت
رهین منت
معاونت
مباینت
 احسنت پرزیدنت
لابیرنت
برزنت
سِنت
فلورسنت
لامپ فلورسنت
لنت
اِلمنت
سِمِنت
کُنت
  پُست رستانت
تانژانت
آرکتانژانت
کتانژانت
مکتب کانت
 سلطنت
شیطنت
مسکنت
میمنت
خشونت
سُکونت
عفونت

مختوم به وت

حلاوت
ذکاوت
سخاوت
شقاوت
طراوت
عداوت
قساوت
قضاوت
اوت
ناک اوت
تابوت
بوتث
حمام ثبوت
عنکبوت
تار عنکبوت
اسکوربوت
کاپوت
توت
درخت توت
شاه توت
فرتوت
باروت
جبروت
هپروت
گریپ فروت
قراقوروت
مازوت
سوت
شوت
طاغوت
فوت
یاقوت
سُکوت
حق سکوت
شکستن سکوت
مسکوت
ملکوت
فلوت
بیسموت
قوت لایموت
ماموت
نوتق
برهوت
بیابان برهوت
مبهوت
لاهوت
ماهوت
نخوت
پُر نخوت
رخوت
مروت
بی مروت
ثروت
پُر ثروت
تحصیل ثروت
تعدیل ثروت
توزیع ثروت
تولیدثروت
کِسوت
پیش کسوت
دعوت
کارت دعوت
خلوت
حیاط خلوت
کنج خلوت
قوت
شهوت
 تفاوت
بی تفاوت
تعادل بی تفاوت
مابه التفاوت
روبوت
کمپوت
دُن کیشوت
صوت
فراصوت
ضبط صوت
ارتفاع صوت
مافوق صوت
فوت
بایکوت
پیلوت
موت
متفاوت

 مختوم به هت

شباهت
وجاهت
فقاهت
نقاهت
سفاهت
کراهت
بلاهت
با ابهت
مشابهت
جهت
از هر جهت
به هر جهت
بی جهت
چهار جهت
هم جهت
یک جهت
بُهت

مختوم به یت

آیت
بدایت
هدایت
درایت
سرایت
عدم سرایت
رضایت
عدم رضایت
رعایت
سعایت
غایت
بغایت
لِغایت
کفایت
با کفایت
بی کفایت
حکایت
شکایت
عدم شکایت
ولایت
حمایت
جنایت
پرونده جنایت
عنایت
بذل عنایت
روایت
بینهایت
نهایت
تثبیت
پیت
هپاتیت
استالاکتیت
چیت
خیت
ادیت
کبریت
چوب کبریت
قوطی کبریت
گاستریت
دندریت
عفریت
نفریت
سانسکریت
پارازیت
ترانزیت
ویزیت
حق ویزیت
کارت ویزیت
سینوزیت
لارنژیت
مِننژیت
آنتراسیت
ترومبوسیت
لنفوسیت
مُنوسیت
فاگوسیت
برنشیت
سولفیت
گرافیت
کیت
بلیت
آنسفالیت
باکِلیت
تئودولیت
کولیت
یونولیت
الکترولیت
استالاگمیت
دینامیت
گرانیت
بیسکویت
سوئیت
دوئیت
خوبیت
جذابیت
اصل موجبیت
محبوبیت
مرغوبیت
حیثیت
اعاده حیثیت
با حیثیت
ارجحیت
صلاحیت
با صلاحیت
عدم صلاحیت
واجدصلاحیت
مسیحیت
اعلام موجودیت
جدیت
عُبودیت
محدودیت
مدیریت
روان شناسی مدیریت
تحت مدیریت
اکثریت
حایز اکثریت
جمهوریت
مأموریت
مجبوریت
معذوریت
مزیت
جنسیت
حساسیت
وحشیت
خاصیت
بی خاصیت
شخصیت
بی شخصیت
با شخصیت
بی بو و خاصیت
خصوصیت
وصیت
تبعیت
جمعیت
انفجار جمعیت
پُر جمعیت
چگالی جمعیت
رشدجمعیت
کم جمعیت
تابعیت
مرجعیت
جامعیت
وضعیت
صورت وضعیت
عدم قاطعیت
قطعیت
موقعیت
ممنوعیت
مشروطیت
اشرافیت
شفافیت
ظرفیت
کم ظرفیت
کیفیت
مُعافیت
خلاقیت
موفقیت
مالکیت
سندمالکیت
شکاکیت
ملکیت
بی قابلیت
اصلیت
اقلیت
مسئولیت
تحت مسئولیت
جاهلیت
حلالیت
فعالیت
حوزه فعالیت
دامنه فعالیت
رشته فعالیت
میدان فعالیت
طفولیت
مشغولیت
معلولیت
آدمیت
اسلامیت
اهمیت
با اهمیت
بی اهمیت
کم اهمیت
تحت قیمومیت
تمامیت
حاکمیت
حق حاکمیت
حتمیت
رسمیت
سمیت
صمیمیت
قومیت
قیمومیت
کمیت
مجرمیت
محرمیت
محرومیت
محکومیت
مدت محکومیت
مسمومیت
مظلومیت
معروفیت
معصومیت
رهبانیت
عصبانیت
وحدانیت
روحانیت
ایرانیت
انسانیت
چشمه انسانیت
حقانیت
امنیت
استقرار امنیت
سازمان امنیت
عدم امنیت
خلوص نیت
خوش نیت
مصونیت
سوء نیت
ذهنیت
اولویت
حق اولویت
ثنویت
عضویت
عدم عضویت
کارت عضویت
معنویت
الوهیت
مقام الوهیت
بیت
شاه بیت
اهل بیت
صِیت
اسکیت
تربیت
با تربیت
بی تربیت
تعلیم و تربیت
عاریت
تعزیت
معصیت
عافیت
تسلیت
تهنیت
تقویت
بایت
کپی رایت
فارنهایت
درجه فارنهایت
کایت
 رویت
عدم رُویت
غیرقابل رویت

۱۴ Comments

Add a Comment
 1. رئوف شوکتی

  وگرنه راهت دادند تا تماشا کنی
  در کلمه راهت، “ت” چه نقشی دارد؟

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   راهت دادند یعنی تو را راه دادند . پس ت یا همون تو نقش مفعولی دارد .

  2. مفعول

 2. بسیار بسیار بسیار عالی بود ممنون که برای این چنین مطالبی وقت میزارید

 3. در لیست هم قافیه ها مختوم به ت واژه های جرأت – رفعت – عزّت – صلابت – نشأت یا نشئت از قلم افتاده اند.

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   ممنون از توجهتون . حتما اصلاح میشن . فلوت هم اصلاح شد

 4. ممنون از وقتی که گذاشتید

  1. در لیست «کت» واژگان شوکت و حرکت را هم می توان اضافه کرد

 5. مسلم نیکجو

  هم قافیه ها مختوم به ست،،گریست،نگریست،

 6. مختوم به شت
  گماشت،نگاشت،پنداشت،برداشت،افراشت،

 7. مختوم به فت
  یافت،بازیافت،اُلفت

 8. سپاس از اینهمه زحماتتون در جمع اورى واژگان

 9. کلمه هم‌آوایی با مالاشیت چی داریم که با شیت تموم بشه؟

 10. پارازیت،کاتالیست،آنالیز،ناچاری، آپاچی، لاپایی، آماری،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *