هم قافیه ها مختوم به حرف ب

 آب


انگلیسی‌مآب
آب
بی‌آب
پرآب
تجددمآب
تقدس‌مآب
درویش‌مآب
راه‌آب
رمانتیک‌مآب
ضدآب
مآب
متجددمآب
مقدس‌مآب
نزاکت‌مآب


 اب


اتاق‌خواب
اجتناب
احباب
احتجاب
احتساب
احزاب
ارباب
ارتکاب
ارزیاب
ارعاب
اسباب
استحباب
اسطرلاب
اصحاب
اصطرلاب
اضطراب
اطناب
اعتصاب
اعجاب
اعراب
اعصاب
اعقاب
افراسیاب
اقطاب
اکتساب
التهاب
القاب
ام‌الکتاب
انتخاب
انتساب
انتصاب
انساب
انشعاب
انقلاب
اولوالألباب
ایاب‌و‌ذهاب
ایجاب
آب‌وتاب
آداب
آسیاب
آفتاب
باب
باحجاب
بازاریاب
بازتاب
بازیاب
بدحجاب
بدحساب
بدخواب
برفاب
بشقاب
بلاجواب
بناب
بی‌ارباب
بی‌اعراب
بی‌التهاب
بیتاب
بی‌تاب
بی‌جواب
بی‌حجاب
بی‌حساب
بی‌خواب
بی‌شتاب
بی‌لعاب
بی‌نقاب
پایاب
پراضطراب
پرالتهاب
پرتاب
پرخواب
پرشتاب
پساب
پنجاب
پیشاب
تاب
تالاب
تب‌وتاب
تختخواب
تصفیه‌حساب
تلخاب
تیزاب
ثواب
جذاب
جناب
جواب
جوجه‌کباب
جوراب
جهت‌یاب
چکاب
چلوکباب
حاضرجواب
حباب
حجاب
حساب
حقیقت‌یاب
خانه‌خراب
خراب
خرده‌حساب
خشاب
خضاب
خطاب
خطایاب
خواب
خوشاب
خوش‌حساب
خوش‌خواب
خوش‌رکاب
خوناب
داراب
دروغ‌یاب
دریاب
دق‌الباب
دوشاب
دوغاب
دولاب
دیریاب
ذهاب
ذی‌حساب
رباب
رختخواب
ردیاب
رقاب
رکاب
ره‌یاب
ریشه‌یاب
زاویه‌یاب
زباب
زرداب
زریاب
زودیاب
سحاب
سراب
سرخاب
سرداب
سنجاب
سنگ‌ساب
سهراب
سیراب
سیلاب
سیماب
شاداب
شباب
شب‌تاب
شتاب
شراب
شرفیاب
شکراب
شوراب
شهاب
صحاب
صواب
طلاب
طناب
عالمتاب
عالی‌جناب
عتاب
عذاب
عقاب
علی‌الحساب
عناب
غراب
غرقاب
غلط‌یاب
غیاب
فاراب
فاریاب
فاضلاب
فلزیاب
قاب
قصاب
قطاب
قلاب
کارتن‌خواب
کامیاب
کباب
کتاب
کذاب
کژتاب
کمیاب
گرداب
گرماب
گلاب
گنداب
گوراب
گهرتاب
لباس‌خواب
لعاب
ماشین‌حساب
ماهتاب
مبادی‌آداب
مجاب
محراب
مذاب
مرداب
مستجاب
مسیریاب
مضراب
معنایاب
مکان‌یاب
منجلاب
موقعیت‌یاب
مهاب
مهارت‌یاب
مهتاب
مهراب
میراب
میناب
مین‌یاب
ناب
ناباب
ناحساب
ناصواب
نایاب
نخواب
نصاب
نظریاب
نقاب
نکته‌یاب
نواب
نورتاب
واژه‌یاب
وهاب
هزینه‌یاب
هنجاریاب
یوم‌الحساب


 ئب


ابوالعجائب
صائب
عجائب
غائب
مصائب
نائب


 با


بی‌سبب
سبب
مسبب


 تب


تب
ترتب
کاتب
کتب
مترتب
مراتب
مرتب
مکاتب
مکتب
نامرتب
هم‌مکتب


 جب


بوالعجب
بی‌مواجب
تعجب
حاجب
حجب
رجب
عجب
متعجب
مستوجب
منتجب
مواجب
موجب
واجب
وجب


 حب


بی‌صاحب
تصاحب
حب
صاحب
محب
مستحب
مصاحب


 خب


خب
منتخب


 دب


ادب
باادب
بی‌ادب
دب
محدب
مؤدب


 ذب


جاذب
جذب
قابل‌جذب
کاذب
کذب
معذب
مهذب


 رب


ارج‌وقرب
ارج‌و‌قرب
اقارب
اقرب
پرچرب
تجارب
تقارب
تقرب
تک‌ضرب
جزیره‌العرب
چرب
حاصل‌ضرب
حرب
خوش‌مشرب
درب
دوضرب
رب
زاگرب
سرب
صرب
ضارب
ضرب
طرب
عرب
عقرب
غرب
قرب
کم‌چرب
مجرب
محارب
مخرب
مشرب
مضرب
مضطرب
مطرب
مظطرب
معرب
مغرب
مقرب
مورب
میکرب
هم‌مشرب
یارب
یثرب
یک‌ضرب


 زب


حزب
عزب


 سب


اسب
برچسب
بی‌تناسب
بی‌نسب
تناسب
جاسب
چسب
حسب
خوش‌تناسب
دل‌چسب
دلچسب
طهماسب
کاسب
کره‌اسب
کسب
گرشاسب
گشتاسب
لامسب
لایی‌چسب
متناسب
محاسب
محتسب
مناسب
منتسب
نامتناسب
نامناسب
نچسب
نخسب
نسب
نوارچسب


 شب


امشب
پریشب
پس‌پریشب
پس‌فرداشب
پنج‌شنبه‌شب
جمعه‌شب
چادرشب
دیشب
شب
نیمه‌شب
همه‌شب
یک‌شب


 صب


بی‌تعصب
تعصب
عصب
غاصب
غصب
قاصب
لامصب
متعصب
مناصب
منتصب
منصب
ناصب
نصب


 ضب


غضب
میرغضب


 طب


پرمخاطب
رطب
طب
قطب
مخاطب
مطب
یک‌قطب


 ظب


مواظب


 عب


تعب
رعب
شعب
صعب
کعب
متر‌مکعب
مصعب
مکعب
منشعب


 غب


راغب
غبغب


 قب


تعاقب
ثاقب
راقب
عقب
عواقب
لقب
متعاقب
متعقب
مراقب
ملقب
مناقب
نقب


 کب


راکب
کواکب
کوکب
مرتکب
مرکب
موکب


 لب


ابوطالب

ابیطالب
استبداد‌طلب
استثمارطلب
استعمارطلب
استقلال‌طلب
اصلاح‌طلب
اغلب
افزون‌طلب
اقتدارطلب
انحصارطلب
انزواطلب
آزادی‌طلب
آسان‌طلب
آسایش‌طلب
آشوب‌طلب
بدقلب
برتری‌طلب
تجاوز‌طلب
تجددطلب
تجزیه‌طلب
تشنه‌لب
تصلب
تقلب
تنوع‌طلب
توسعه‌طلب
جالب
جاه‌طلب
جدایی‌طلب
جلب
جنگ‌طلب
حق‌طلب
حقیقت‌طلب
حلب
خشونت‌طلب
خندان‌لب
خوش‌قلب
داوطلب
دنیاطلب
راحت‌طلب
رفاه‌طلب
رقابت‌طلب
رقیق‌القلب
روزی‌طلب
ریاست‌طلب
زیاده‌طلب
سلب
سلطنت‌طلب
سلطه‌طلب
سنت‌طلب
شورش‌طلب
شهادت‌طلب
شهرت‌طلب
صدارت‌طلب
صلح‌طلب
طالب
طلب
عافیت‌طلب
غالب
فرصت‌طلب
فزون‌طلب
قالب
قدرت‌طلب
قسی‌القلب
قلب
قوالب
لب
لبالب
مبارزه‌طلب
متغلب
متقلب
مطالب
مطلب
مقام‌طلب
مقلب
منفعت‌طلب
منقلب
هیجان‌طلب


 مب


بمب


 نب


اجانب
اینجانب
جانب
جنب
جوانب
حق‌به‌جانب
ذنب
زینب
عنب
مجانب
یکجانب


 وب


اسلوب
ایوب
آشوب
برف‌روب
برنج‌کوب
پاکوب
پرآشوب
تناوب
تیوب
جاروب
جنوب
چارچوب
چوب
چهارچوب
حبوب
خرمن‌کوب
خوب
دارکوب
دانوب
دل‌آشوب
دیوارکوب
ذوب
رسوب
رفت‌و‌روب
رفت‌وروب
زرکوب
زرین‌کوب
ستارالعیوب
سرکوب
سکوب
سنگ‌کوب
شالی‌کوب
شعوب
شهرآشوب
طلاکوب
طﻻکوب
عیوب
غروب
قلوب
کشف‌المحجوب
گوشت‌کوب
لگدکوب
مایه‌کوب
متناوب
مجذوب
محبوب
محبوب‌القلوب
محجوب
محسوب
مرطوب
مرعوب
مرغوب
مشروب
مصلوب
مصوب
مضروب
مطلوب
معیوب
مغضوب
مغلوب
مقلب‌القلوب
مقلوب
مکتوب
مندوب
منسوب
منصوب
میخکوب
میخ‌کوب
میکروب
نامحبوب
نامرغوب
نامطلوب
نامکتوب
نزهت‌القلوب
نقره‌کوب
وب
وجوب
یعقوب


 هب


جعفری‌مذهب
ذهب
راهب
لامذهب
مذاهب
مذهب
ملتهب
مواهب
واهب


 یب


ابوالعجایب
ادیب
اریب
اکاذیب
آسیب
آمیب
بدترکیب
بی‌رقیب
بی‌شکیب
بی‌عیب
بی‌نصیب
پرآسیب
پرشیب
پرفریب
تادیب
تأدیب
تحبیب
تخریب
تذهیب
ترتیب
ترغیب
ترکیب
تصویب
تعقیب
تقریب
تکذیب
تلعیب
تهذیب
جریب
جیب
حبیب
خطیب
خودفریب
خوش‌ترکیب
دارالتأدیب
دزاشیب
دستغیب
دل‌فریب
رقیب
زیب
سراشیب
سنبل‌الطیب
سیب
شبیب
شعیب
شکیب
شیب
صلیب
ضرایب
ضریب
طبیب
طیب
ظاهرفریب
عجایب
عجیب
عندلیب
عن‌قریب
عوام‌فریب
عیب
غایب
غرایب
غریب
غیب
فریب
قریب
قضیب
کاراییب
کارائیب
لسان‌الغیب
لهیب
مجیب
مردم‌فریب
مصیب
معایب
مکاتیب
مهیب
ناشکیب
نانجیب
نایب
نجیب
نشیب
نصیب
نقیب
نوترکیب
نهیب

 

برای مشاهده ی لیست کامل کلمات هم قافیه ، کلیک کنید .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *