هم قافیه ها مختوم به حرف ت

 آت


مرآت
منشآت


 ات


ابتکارات
ابداعات
ابزارآلات
ابهامات
ابیات
اتصالات
اتفاقات
اتهامات
اثبات
اثرات
اجتماعات
اجتماعیات
اجرائیات
احترامات
احتمالات
احتیاجات
احساسات
احوالات
اختراعات
اختصاصات
اختلافات
اختلالات
اختیارات
اخلاقیات
ادات
ادارات
اداره‌جات
ادبیات
ادراکات
ادوات
ادویه‌جات
ارتباطات
ارتعاشات
ارتفاعات
ارجاعات
استثنائات
استحکامات
استدلالات
استعارات
استعمالات
استفتائات
استقرائات
استنادات
اشارات
اشتباهات
اشتراکات
اشتغالات
اشکالات
اصطلاحات
اصلاحات
اصوات
اضافات
اضطرابات
اطلاعات
اطلاقات
اظهارات
اعانات
اعتبارات
اعتراضات
اعترافات
اعتصابات
اعتقادات
اعلانات
اعنات
اعوجاجات
اغتشاشات
اغراقات
افاضات
افتخارات
افتراقات
افتضاحات
اقتدارات
اقتضائات
اقدامات
اکتشافات
التزامات
التفات
التهابات
الزامات
القائات
الهامات
الهیات
امارات
امانات
امتحانات
امتیازات
امکانات
اموات
امورات
امهات
انتخابات
انتزاعیات
انتشارات
انتصابات
انتظارات
انتظامات
انتقادات
انتقالات
انحرافات
انسجامات
انشعابات
انطباعات
انفعالات
انقباضات
انکرالاصوات
اوقات
اوهامات
اهتمامات
ایالات
ایرادات
ایلات
آب‌نبات
آپارات
آذوقه‌جات
آرارات
آزمایشات
آستیگمات
آفات
آفتامات
آکروبات
آلات
آنات
آهن‌آلات
آیات
باثبات
باغات
باقیات
بامعلومات
بثورات
بدذات
بدلیجات
بدیهیات
برات
برکات
بروات
بشارات
بقولات
بلورجات
بیات
بی‌التفات
بیانات
بی‌ثبات
بیکربنات
بی‌کربنات
بی‌مبالات
پرستات
پرملات
پرمنگنات
پروستات
پلات
پیشنهادات
تاخیرات
تادیبات
تائیدات
تأثرات
تأثیرات
تأسیسات
تأسیسات
تأکیدات
تألیفات
تأملات
تأمینات
تأویلات
تأییدات
تبادلات
تبدیلات
تبریکات
تبعات
تبعیضات
تبلورات
تبلیغات
تجربیات
تجلیات
تجمعات
تجملات
تجهیزات
تحرکات
تحریرات
تحریفات
تحریکات
تحسینات
تحصیلات
تحقیقات
تحکمات
تحمیلات
تحولات
تحیات
تخصیصات
تخلفات
تخیلات
تدارکات
تداعیات
تدبیرات
تذکرات
ترتیبات
ترشحات
ترشیجات
ترقیات
ترکیبات
ترموستات
ترهات
تزریقات
تزلزلات
تزیینات
تزئینات
تسبیحات
تسلیحات
تسهیلات
تشابهات
تشبیهات
تشخیصات
تشریفات
تشعشعات
تشکرات
تشکلات
تشکیلات
تشنجات
تشویقات
تصادفات
تصحیلات
تصدیقات
تصرفات
تصریحات
تصمیمات
تصنیفات
تصورات
تضمینات
تطورات
تظاهرات
تظلمات
تعارضات
تعارفات
تعاملات
تعبیرات
تعدیات
تعدیلات
تعریفات
تعزیرات
تعصبات
تعطیلات
تعقیبات
تعلقات
تعلیمات
تعمیرات
تعهدات
تعینات
تغیرات
تغییرات
تفریحات
تفصیلات
تفضلات
تفکرات
تقدیرات
تقدیمات
تقریرات
تقسیمات
تقصیرات
تکبرات
تکثرات
تکریمات
تکلفات
تکلمات
تکلیفات
تلفات
تلفظات
تلقینات
تمایزات
تمایلات
تمثیلات
تمجیدات
تمحیدات
تمرینات
تمکینات
تملقات
تملکات
تمنیات
تمهیدات
تنازعات
تناسبات
تنبیهات
تنزلات
تنظیمات
تنفرات
تنقلات
تنوعات
توافقات
توبیخات
توجهات
توجیهات
تورات
توسلات
توصیفات
توضیحات
توفیقات
توقعات
توقیعات
تولیدات
توهمات
تهاجمات
تهدیدات
تهذیبات
ثبات
ثمرات
جامدات
جرات
جراحات
جریانات
جزوات
جزییات
جزئیات
جسمانیات
جعلیات
جلسات
جمادات
جماعات
جمرات
جملات
جنات
جنایات
جواهرات
جواهرآلات
جهات
جهازات
چرندیات
حاجات
حالات
حبوبات
حدسیات
حرکات
حسنات
حسیات
حشرات
حضرات
حکایات
حملات
حواله‌جات
حیات
حیوانات
خاطرات
خدمات
خرابات
خراجات
خرافات
خزعبلات
خسارات
خصوصیات
خطابات
خطرات
خطوات
خلقیات
خوش‌ذات
خیالات
خیرات
دات
داروجات
دخانیات
درایات
درجات
دستورات
دسته‌جات
دفاعیات
دفعات
دمکرات
دموکرات
دوات
دهات
دیات
دیپلمات
ذات
ذاریات
ذرات
ذکات
ذوات
رایحات
رباعیات
رسالات
رسوبات
رسومات
رشحات
رکعات
روایات
روبات
ریاضیات
زایدات
زائدات
زحافات
زحمات
زکات
زوجات
زیارات
زیگورات
زینت‌آلات
زیورآلات
سادات
ساعات
سبزیجات
سرحدات
سفارشات
سفینه‌النجات
سکرات
سکنات
سلطانیات
سمات
سماوات
سنوات
سوالات
سوروسات
سوغات
سولفات
سؤالات
سیارات
سیالات
سیلیکات
سیئات
شامات
شایعات
شبهات
شرعیات
شریانات
شطحیات
شعبات
شفهات
شکایات
شکرنبات
شکلات
شکیات
شمیرانات
شهادات
شهوات
شهودات
شیرآلات
شیرینی‌جات
شیلات
صادرات
صافات
صالحات
صدقات
صدمات
صفات
صفحات
صلات
صلوات
صناعات
صیفی‌جات
ضایعات
ضربات
ضروریات
طاعات
طبقات
طبیعیات
طلاجات
طلسمات
طیبات
ظلمات
ظهورات
عادات
عادیات
عالیات
عایدات
عائدات
عبادات
عبارات
عبرات
عتبات
عتیقه‌جات
عدوات
عرفات
عشرات
عضلات
عطریات
عقبات
عقلیات
عقوبات
عقودات
علامات
عمارات
عملیات
عنایات
غایات
غرامات
غزلیات
غزوات
غلات
فتوحات
فرات
فرضیات
فرمایشات
فسفات
فضولات
فقرات
فکاهیات
فلات
فلزات
فیات
فیوضات
قابضات
قابل‌اثبات
قاصرات
قاضی‌القضات
قاینات
قائلات
قرائات
قصبات
قصورات
قضات
قطرات
قطعات
قنات
قنوات
قیاسات
قیودات
کات
کارخانجات
کاینات
کائنات
کثافات
کثرات
کدورات
کرات
کرامات
کراوات
کربنات
کربوهیدرات
کشف‌الآیات
کشفیات
کلات
کلرات
کلمات
کلیات
کمالات
کمیات
کنایات
کنترات
کیفیات
کیلووات
گات
گجرات
گرایشات
گزارشات
گئومات
لات
لاطائلات
لبنیات
لحظات
لذات
لطمات
لغات
لمحات
لوازمات
لواسانات
مات
مادیات
ماشین‌آلات
مافات
مالیات
ماهیات
مایعات
مأکولات
مباحات
مباحثات
مبادلات
مبارزات
مبالات
مباهات
مبدعات
مبرات
مبسوطات
مبطلات
مبهمات
متحرکات
مترادفات
متروکات
متشابهات
متصرفات
متعلقات
متفرعات
متفرقات
متمنیات
متنوعات
متوفیات
مثلثات
مثنویات
مجادلات
مجازات
مجامعات
مجاورات
مجاهدات
مجتمعات
مجردات
مجرورات
مجلات
مجلدات
مجملات
مجهولات
محاسبات
محاکات
محاکمات
محالات
محاورات
محتملات
محتویات
محذورات
محرمات
محسنات
محسوسات
محصنات
محصورات
محصولات
محظورات
محفوظات
محقرات
محلات
مخابرات
مخاصمات
مخاطرات
مختصات
مخلفات
مخلوقات
مداخلات
مدارات
مدفوعات
مذاکرات
مراجعات
مراسلات
مراعات
مراودات
مرباجات
مربعات
مرسلات
مرسولات
مرسومات
مرضات
مرقومات
مرکبات
مزایدات
مزخرفات
مسابقات
مساقات
مسامات
مسامحات
مساوات
مسببات
مستثنیات
مستحبات
مستحدثات
مستدرکات
مستدعیات
مسترقات
مستعجلات
مستعمرات
مستغلات
مستقلات
مستلزمات
مستملکات
مستندات
مستورات
مسخرات
مسدسات
مسرات
مسروقات
مسطورات
مسکرات
مسکوکات
مسلمات
مسندات
مسوخات
مسهلات
مشابهات
مشاجرات
مشاورات
مشاهدات
مشبهات
مشتبهات
مشترکات
مشتقات
مشتهیات
مشجرات
مشخصات
مشروبات
مشغولیات
مشکات
مشکلات
مشهودات
مصاحبات
مصادرات
مصطلحات
مصلحات
مصنفات
مصنوعات
مصوبات
مضرات
مضمومات
مطالبات
مطالعات
مطایبات
مطبوعات
مطلقات
مطویات
مطهرات
معادلات
معارضات
معاشقات
معالجات
معاملات
معاوضات
معاهدات
معاینات
معتدلات
معتقدات
معجزات
معدودات
معروضات
معضلات
معطرات
معظمات
معقولات
معلقات
معلومات
معنویات
مغالطات
مغیرات
مفاخرات
مفازات
مفتوحات
مفردات
مفروضات
مفسدات
مقابلات
مقاطعات
مقالات
مقامات
مقایسات
مقبولات
مقتضیات
مقدرات
مقدسات
مقدمات
مقدورات
مقررات
مقصورات
مقطعات
مقولات
مقیاسات
مکاتبات
مکاشفات
مکافات
مکالمات
مکتوبات
مکدرات
مکررات
مکرمات
مکروهات
مکنونات
مگاوات
ملات
ملاحظات
ملاطفات
ملاقات
ملایمات
ملحقات
ملزومات
ملطفات
ملفوظات
ملموسات
ممات
مماشات
ممتدات
ممدوحات
ممکنات
ممنوعات
ممنوع‌الملاقات
ممیزات
مناجات
منازعات
مناسبات
مناظرات
منافات
مناقشات
مناقصات
منتخبات
مندرجات
مندوبات
منسوجات
منصوبات
منظومات
منفصلات
منقلبات
منقولات
منکرات
منهیات
مواجهات
موازات
مواسات
مواصلات
مواضعات
موالات
موجبات
موجودات
موضوعات
موقوفات
موهبات
موهومات
مهمات
مهملات
مؤاخذات
مؤثرات
مؤخرات
مؤسسات
مؤکدات
مؤلفات
مؤمنات
مؤونات
میسورات
میقات
میوه‌جات
نازعات
ناشرات
نافلزات
نامعادلات
ناملایمات
نبات
نباتات
نجات
نجاسات
نخیلات
نذورات
نزولات
نشریات
نظرات
نظریات
نعمات
نغمات
نفحات
نفرات
نفسانیات
نفعات
نقره‌آلات
نکات
نمرات
نوسانات
نیات
نیترات
وات
واجبات
واردات
واضحات
واقعات
واقعیات
وجدانیات
وجنات
وجوهات
وفات
ولایات
هرات
هزلیات
هیجانات
هیدرات
هیهات
یراق‌آلات
ییلاقات


 ئت


برائت
بی‌جرئت
پرجرئت
جرئت
دنائت
قرائت
هیئت


 أت


پرجرأت
جرأت
نشأت
هیأت


 بت


اجابت
استجابت
اصابت
الیزابت
انابت
بابت
باصلابت
بامحبت
بت
بدعاقبت
بدهیبت
بلانسبت
بی‌رغبت
بی‌محبت
بی‌مناسبت
بی‌نوبت
پررقابت
پرصلابت
پرمحبت
پرهیبت
تبت
تجربت
تربت
ثابت
ثبت
جنابت
ختمی‌مرتبت
خوش‌صحبت
خوش‌عاقبت
دیابت
رتبت
رطوبت
رغبت
رقابت
شبت
شربت
صحبت
صلابت
ضربت
طبابت
عاقبت
عذوبت
عزوبت
عقوبت
غرابت
غربت
غیبت
قرابت
قربت
کتابت
کم‌محبت
لعبت
مثبت
مجانبت
محبت
مراقبت
مرتبت
مصاحبت
مصیبت
مقاربت
ملاعبت
مناسبت
مناقبت
منبت
منقبت
مواظبت
موهبت
مهابت
نجابت
نسبت
نکبت
نوبت
نیابت
هم‌صحبت
هیبت


 پت


ترومپت


 تت


تشتت
شماتت
تِت


 ثت


بعثت
خباثت
وراثت


 جت


بهجت
جت
حاجت
حجت
سماجت
لجاجت
معالجت
ممازجت


 چت


چت


 حت


استراحت
تحت
جراحت
راحت
ساحت
سیاحت
صحت
صراحت
فصاحت
فضاحت
فضیحت
فلاحت
قباحت
مدحت
مساحت
مسامحت
مصلحت
ملاحت
ناراحت
نصیحت
وقاحت


 خت


انداخت
ایراندخت
بازپرداخت
بخت
بدبخت
بددوخت
بدریخت
بدساخت
برانداخت
برانگیخت
برساخت
برمی‌انگیخت
بی‌ریخت
بیفروخت
بینداخت
بیندوخت
پایتخت
پرداخت
پردرخت
پریدخت
پیش‌پرداخت
تازه‌ساخت
تخت
تیره‌بخت
جان‌سخت
جوان‌بخت
خوش‌بخت
خوشبخت
خوش‌دوخت
خوش‌ریخت
خوش‌ساخت
دخت
درخت
دست‌پخت
دست‌ساخت
دل‌سخت
دوخت
رخت
روساخت
زمخت
زیرساخت
ساخت‌و‌پاخت
ساخت‌وپاخت
سخت
سرسخت
سفیدبخت
سوخت
سیاه‌بخت
سیندخت
سیه‌بخت
شاه‌دخت
شوربخت
غیریکنواخت
فروریخت
لخت
ماهدخت
مغزپخت
مهدخت
میتاخت
نپرداخت
نگون‌بخت
نواخت
نوبخت
نوساخت
نیکبخت
نیک‌بخت
یک‌لخت
یک‌نواخت
یکنواخت


 دت


ارادت
افادت
باسعادت
برودت
بلندمدت
بی‌سعادت
حسادت
درازمدت
رشادت
سعادت
سیادت
شدت
شهادت
طویل‌المدت
عادت
عبادت
عودت
عیادت
مجاهدت
مدت
مراودت
مساعدت
مشاهدت
مودت
میان‌مدت
وحدت
ولادت
هرودت


 ذت


لذت
مواخذت


 رت


ابرقدرت
اجرت
اسارت
اسپرت
استارت
اسکورت
اشارت
اعلی‌حضرت
امارت
آخرت
آئورت
باغیرت
باقدرت
بامهارت
بدسیرت
بدصورت
بدفطرت
بدمعاشرت
بدین‌صورت
بشارت
بصیرت
بکارت
بناپارت
بوگارت
بی‌اجرت
بی‌بصیرت
بی‌خسارت
بی‌سیرت
بی‌صورت
بی‌عمارت
بی‌غیرت
بی‌قدرت
بی‌مشورت
پارت
پاسپورت
پاک‌سیرت
پاک‌فطرت
پرت
پرحرارت
پرحسرت
پرقدرت
پست‌فطرت
پورت
تجارت
ترانسپورت
تی‌شرت
جسارت
چارت
چرت
حرارت
حسرت
حضرت
حقارت
حواس‌پرت
حیرت
خرت
خسارت
خوش‌سیرت
خوش‌صورت
خوش‌غیرت
خوش‌معاشرت
دکارت
دیپورت
دیوسیرت
ذرت
زشت‌سیرت
زعارت
زن‌سیرت
زیارت
سفارت
سکرت
سیرت
سیگارت
سیم‌کارت
شرارت
شورت
شهرت
صدارت
صورت
ضجرت
ضرورت
طهارت
عبارت
عبرت
عترت
عشرت
علیاحضرت
عورت
غارت
غیرت
فترت
فرانکفورت
فطرت
فکرت
قدرت
قورت
کارت
کثرت
کدورت
کنسرت
مبادرت
مباشرت
مجاورت
مرارت
مسافرت
مسرت
مشورت
مضرت
معاشرت
معذرت
مغایرت
مغفرت
مقامرت
مورچه‌خورت
مهاجرت
مهارت
ندرت
نصرت
نظارت
نفرت
نکوسیرت
نیک‌سیرت
نیکوسیرت
والاحضرت
وزارت
هارت‌وپورت
هارت‌وهورت
هجرت


 زت


اجازت
ازت
باعزت
بی‌عزت
عزت


 ژت


ژرژت


 ست


اجنبی‌پرست
ادب‌دوست
ارتودنتیست
ارنست
است
افست
اکولوژیست
اگزیستانسیالیست
الست
امپریالیست
انبردست
انسان‌پرست
انسان‌دوست
اورست
اومانیست
اوهام‌پرست
ایده‌آلیست
ایزدپرست
آتش‌پرست
آرتیست
آرمان‌پرست
آفتاب‌پرست
آگوست
آنارشیست
آیین‌پرست
باده‌پرست
بازخواست
باسیاست
بالادست
بت‌پرست
بچه‌دوست
بخارست
بددست
بدمست
برمی‌خواست
بشردوست
بشکست
بن‌بست
بهزیست
بیست
بی‌سرپرست
بی‌سیاست
بی‌شکست
بیگانه‌پرست
بیگانه‌دوست
پابست
پاتولوژیست
پای‌بست
پایین‌دست
پرتست
پست
پست‌مدرنیست
پوست
پول‌پرست
پول‌دوست
پهلوان‌دوست
پیانیست
پیست
پیوست
تجمل‌پرست
تردست
تروریست
تست
تندرست
تنگ‌دست
تنگدست
توانست
توریست
تهی‌دست
تهیدست
جان‌دوست
چپ‌دست
چست
چک‌لیست
چوب‌دست
چیره‌دست
چیست
حراست
حق‌پرست
حق‌دوست
خانواده‌دوست
خداپرست
خدادوست
خرافه‌پرست
خساست
خواست
خودپرست
خورشیدپرست
خوش‌دست
دادخواست
داربست
دانست
دانش‌دوست
درازدست
دربست
درخواست
درست
دست
دنیاپرست
دنیادوست
دوردست
دوزیست
دوست
دویست
دیواربست
رادیکالیست
رادیولوژیست
راست
راست‌دست
رفیق‌دوست
رنگین‌پوست
روراست
ریاست
ریزوپلاست
ریست
رئالیست
زبردست
زرپرست
زردپوست
زرین‌دست
زیردست
زیست
ژست
ژورنالیست
ژیمناست
ساده‌زیست
ست
ستاره‌پرست
سخت‌پوست
سرپرست
سردست
سرمست
سست
سفیدپوست
سلاست
سمبلیست
سناریست
سوررئالیست
سوسیالیست
سیاست
سیاه‌‌‌پوست
شاه‌پرست
شست
شکم‌پرست
شهوت‌پرست
شیطان‌پرست
شیمیست
صهیونیست
ظاهرپرست
فاشیست
فرادست
فراست
فرمالیست
فرودست
فروکاست
فرونشست
فمینیست
فوتبالیست
فوتسالیست
فهرست
فینالیست
قداست
کاریکاتوریست
کمونیست
کنتراست
کهنه‌پرست
کیاست
کیست
کیفرخواست
گرافیست
گوساله‌پرست
لیست
مارکسیست
ماست
مال‌پرست
مانیفست
مجالست
مجانست
مدرنیست
مردم‌دوست
مست
مقام‌پرست
ملت‌پرست
ملت‌دوست
ملیت‌پرست
ممارست
منفعت‌پرست
مهرپرست
مهمان‌پرست
مهمان‌دوست
مؤانست
می‌بایست
می‌فهمانده‌است
می‌قاپیده‌است
میکروبیولوژیست
می‌گفته‌است
مینیاتوریست
میهمان‌دوست
میهن‌پرست
میهن‌دوست
می‌شمرده‌است
ناتورالیست
نادرست
ناراست
ناسیونالیست
ناشایست
ناموس‌پرست
نتوانست
نجاست
نحوست
نخست
نخواست
ندانست
ندیده‌است
نژادپرست
نشست
نوع‌پرست
نوع‌دوست
نیست
نیم‌ست
نیهیلیست
نیست
واشنگتن‌پست
وردست
ورشکست
وطن‌پرست
وطن‌دوست
ویراست
هست
هماتولوژیست
هم‌دست
همدست
همزیست
هم‌زیست
هم‌نشست
هندبالیست
هنردوست
هواپرست
هولوکاست
یبوست
یزدان‌پرست
یکتاپرست
یک‌دست
یکدست
یک‌راست
یگانه‌پرست


 شت


اردیبهشت
انگشت
آبگوشت
آب‌گوشت
بازداشت
بازگشت
بالشت
بدسرشت
برداشت
برمی‌داشت
برنداشت
بزرگداشت
بندانگشت
بهداشت
بهشت
بی‌بازگشت
بی‌برگشت
بیفراشت
بی‌گذشت
پاسداشت
پاکدشت
پاک‌سرشت
پانوشت
پرپشت
پشت
پلشت
پنداشت
پهن‌دشت
پیشانی‌نوشت
پی‌نوشت
تشت
جای‌گشت
چاشت
چرخ‌گوشت
چشمداشت
چشم‌داشت
چلوخورشت
حرام‌گوشت
حلال‌گوشت
خارپشت
خشت
خورشت
خوش‌گوشت
داشت
دربرداشت
درشت
درگذشت
درندشت
دشت
دهشت
دیوسرشت
رشت
رونوشت
زرتشت
زردشت
زشت
زیبادشت
سالگشت
سرانگشت
سردشت
سرشت
سرگذشت
سرنوشت
سنگ‌پشت
سوءبرداشت
شیرخشت
صفادشت
طرشت
طشت
قابل‌برگشت
کشت
کلاردشت
کم‌پشت
گرامیداشت
گشت
گلگشت
گوژپشت
گوشت
لاک‌پشت
ﻻک‌پشت
ماهدشت
مرودشت
مشت
مشکین‌دشت
معیشت
مینودشت
نداشت
نشت
نکوداشت
نکوسرشت
نگاشت
نگاهداشت
نگذاشت
نیک‌سرشت
واگذاشت
وب‌نوشت
وحشت
هشت
هشت‌بهشت
هم‌سرشت
هم‌نهشت
همنهشت
یادداشت
یک‌مشت


 صت


رخصت
شصت
فرصت


 ضت


افاضت
ریاضت
معارضت
نهضت


 طت


بی‌وساطت
وساطت


 ظت


حفاظت
غلظت
محافظت
ملاحظت
موعظت


 عت


استطاعت
اطاعت
آمپرساعت
بداعت
بدعت
براعت
بضاعت
بی‌بضاعت
بی‌صنعت
بیعت
بی‌منفعت
پرسرعت
پرمنفعت
جماعت
خلعت
رجعت
رفعت
رکعت
زراعت
ساعت
سرعت
شجاعت
شریعت
شفاعت
صناعت
صنعت
ضیعت
طاعت
طبیعت
طلعت
قناعت
کم‌بضاعت
متابعت
مجامعت
مراجعت
مشایعت
ممانعت
منازعت
مناعت
منفعت
مواضعت
نعت
نکوطلعت
وات‌ساعت
ودیعت
وسعت
یک‌رکعت


 غت


بلاغت
فراغت
لغت
مبالغت


 فت


افت
الفت
اهریمن‌صفت
آبرفت
آبکافت
آفت
بازیافت
باظرافت
بافت
بدصفت
برده‌صفت
برگرفت
برنتافت
برون‌رفت
بوقلمون‌صفت
بی‌شرافت
بی‌صفت
بی‌ظرافت
بی‌عفت
بی‌لطافت
بی‌معرفت
پرآفت
پسرفت
پیشرفت
پیش‌رفت
تفت
جفت
جیرفت
چفت
حیوان‌صفت
خرفت
خفت
خلافت
دررفت
درشت‌بافت
درگرفت
درمی‌گرفت
درنیافت
دریاصفت
دریافت
دم‌کلفت
دیوصفت
رأفت
روباه‌صفت
روفت
رهیافت
ره‌یافت
ریزبافت
زالوصفت
زربافت
زربفت
زن‌صفت
سرکوفت
سفت
سگ‌صفت
شرافت
شگفت
شیطان‌صفت
شیفت
صفت
ضیافت
ظرافت
عطوفت
عفت
کثافت
کلفت
کوفت
گداصفت
گفت
لطافت
ماکروسافت
مایکروسافت
مخالفت
مسافت
مصافت
معرفت
مفت
مکاشفت
ملاطفت
ملتفت
میکروسافت
نخفت
نظافت
نفت
هفت
همرفت
هنگفت
یافت
یقه‌هفت


 قت


ابن‌الوقت
بی‌دقت
بی‌شفقت
بی‌صداقت
بی‌طاقت
بی‌لیاقت
بی‌وقت
پاره‌وقت
پرطاقت
پرمشقت
حقیقت
حماقت
خلقت
خوشوقت
دقت
دیروقت
رفاقت
رقت
سبقت
سرقت
سروقت
سیاقت
شفقت
صداقت
طاقت
طریقت
غیرموقت
کم‌طاقت
لیاقت
مشقت
مطابقت
معاشقت
مفارقت
موافقت
موقت
نیمه‌وقت
وقت
همه‌وقت
هیچ‌وقت
یک‌وقت


 کت


اتیکت
افکت
اورکت
آرشیتکت
آنژیوکت
بابرکت
بانزاکت
برکت
بی‌برکت
بی‌حرکت
بی‌نزاکت
پارکت
پاکت
پربرکت
پرحرکت
پلاکت
تراکت
حرکت
راکت
ژاکت
ساکت
سوپرمارکت
شراکت
شرکت
شوکت
فلاکت
کت
کریکت
ماکت
مشارکت
مملکت
موکت
نزاکت
نیمکت
هلاکت


 گت


باگت


 لت


استمالت
اسکلت
اصالت
املت
ایالت
آسفالت
آلت
بدحالت
بدخصلت
بطالت
بی‌اصالت
بی‌حالت
بی‌عدالت
بی‌علت
بی‌منزلت
پالت
پرفضیلت
توالت
جلالت
جهالت
حالت
حیلت
خجالت
خجلت
خصلت
خوش‌حالت
دخالت
دلالت
دﻻلت
دولت
دیوخصلت
ذلالت
ذلت
رحلت
رذالت
رذیلت
رسالت
روزولت
رولت
ژیلت
سهولت
صولت
ضلالت
عدالت
عزلت
علت
غفلت
فضیلت
کبالت
کسالت
کفالت
کهولت
کیلوولت
لت
مالت
مذلت
مسألت
مشاکلت
معاملت
معدلت
ملالت
ملت
منزلت
موتورسیکلت
مهلت
نیکوخصلت
وصلت
وکالت
ولت


 مت


ارزان‌قیمت
استقامت
اقامت
امامت
امت
باشهامت
باعظمت
باکرامت
باهمت
بزرگ‌همت
بلندقامت
بلندهمت
بی‌حرمت
بی‌حشمت
بی‌حکمت
بی‌زحمت
بی‌شهامت
بی‌عصمت
بی‌قیمت
بی‌همت
پراستقامت
پرحکمت
پرزحمت
پرعظمت
پرقیمت
پرنعمت
پست‌همت
پیش‌خدمت
پیشخدمت
تمامت
تهمت
حجامت
حرمت
حشمت
حکمت
حکومت
خدمت
خصومت
خوش‌خدمت
دون‌همت
ذی‌قیمت
رحمت
زحمت
زعامت
سرپیشخدمت
سلامت
سمت
شهامت
صامت
صدمت
ضخامت
ظلمت
عزیمت
عصمت
عظمت
علامت
غرامت
غنیمت
قامت
قدمت
قسمت
قیامت
قیمت
کرامت
گران‌قیمت
لئامت
مخاصمت
مداومت
مذمت
مرحمت
مرمت
مزاحمت
مسالمت
مظلمت
مقاومت
مکرمت
ملازمت
ملامت
ملایمت
ندامت
نعمت
والاهمت
وخامت
ولی‌نعمت
هزیمت
همت


 نت


احسنت
استعانت
اعانت
المنت
امانت
اهانت
اینترنت
ایندیپندنت
بدطینت
بنت
بی‌دیانت
بی‌زینت
بی‌منت
پاک‌طینت
پاورپوینت
پرخشونت
پرزیدنت
پرینت
پورسانت
تانژانت
تورنمنت
جنت
حضانت
خشونت
خوش‌طینت
خیانت
دیانت
رانت
رزیدنت
زینت
سامسونت
سکونت
سلطنت
سنت
سوشیانت
شیطنت
صیانت
ضمانت
طینت
عفونت
فلورسنت
فونت
کابینت
کافی‌نت
کامیونت
لعنت
لکنت
لنت
ﻻبیرنت
متانت
محنت
معاونت
مکنت
مگنت
منت
مؤونت
میمنت
نت
وانت


 وت


اپی‌گلوت
اخوت
الموت
الیوت
اوت
باذکاوت
باروت
باسخاوت
باقوت
بایکوت
بدمروت
برهوت
بی‌تفاوت
بیروت
بی‌سخاوت
بی‌طراوت
بی‌قوت
بی‌مروت
بیوت
پرحلاوت
پرسخاوت
پرشهوت
پرطراوت
پیش‌کسوت
پیشکسوت
پیلوت
تابوت
تفاوت
تلاوت
توت
ثبوت
ثروت
جبروت
جلوت
حق‌السکوت
حلاوت
حوت
حیاط‌خلوت
خلوت
خوش‌صوت
دعوت
ذکاوت
رخوت
زغنبوت
سخاوت
سطوت
سکوت
سوت
شاتوت
شاه‌توت
شقاوت
شوت
شهوت
صفوت
صوت
ضبط‌صوت
طاغوت
طراوت
عداوت
عنکبوت
فتوت
فرتوت
فلوت
فوت
قره‌قروت
قساوت
قضاوت
قنوت
قوت
کاپوت
کریه‌الصوت
کسوت
کمپوت
گریپ‌فروت
لات‌و‌لوت
لاهوت
لایموت
لوت
مابه‌التفاوت
ماموت
ماهوت
مبهوت
متفاوت
مروت
مسکوت
مصوت
ملک‌الموت
ملکوت
موت
ناسوت
نبوت
نخوت
هاروت
یاقوت
یموت


 هت


ابهت
بداهت
بدین‌جهت
بلاجهت
بلاهت
بهت
بی‌جهت
بی‌شباهت
جهت
سفاهت
شباهت
کراهت
مختلف‌الجهت
مشابهت
نزهت
نقاهت
وجاهت
هم‌جهت
یک‌جهت


 یت


ابدیت
احدیت
اذیت
ارجحیت
اسکیت
اشرافیت
اصلیت
اعلمیت
افضلیت
اقلیت
اکثریت
الکترولیت
امنیت
انانیت
انسانیت
اولویت
اهل‌البیت
اهل‌بیت
اهلیت
اهمیت
ایرانیت
آدمیت
آرتریت
آیت
بااهمیت
بابیت
باصلاحیت
باکیفیت
بایت
بدایت
بربریت
برونشیت
بشریت
بلیت
بهائیت
بی‌اهمیت
بیت
بی‌تربیت
بی‌حمیت
بی‌حیثیت
بی‌خاصیت
بی‌درایت
بیسکویت
بیسکوییت
بیسکوئیت
بی‌شخصیت
بی‌صلاحیت
بی‌ظرفیت
بی‌عنایت
بی‌قابلیت
بی‌کفایت
بی‌کیفیت
بی‌ماهیت
بی‌مزیت
بی‌مسئولیت
بی‌نهایت
بی‌هویت
پارازیت
پاک‌نیت
پراهمیت
پرجمعیت
پرخاصیت
پرظرفیت
پرمسئولیت
پیت
تابعیت
تبعیت
تثبیت
تحیت
ترانزیت
تربیت
تسلیت
تعزیت
تقویت
تک‌بیت
تمامیت
تولیت
تهنیت
جامعیت
جاهلیت
جدیت
جذابیت
جزمیت
جسمانیت
جمعیت
جمهوریت
جنایت
جنسیت
چیت
حاکمیت
حتمیت
حریت
حساسیت
حقانیت
حکایت
حکمیت
حلالیت
حمایت
حمیت
حیثیت
حیوانیت
خاتمیت
خاصیت
خریت
خشیت
خصوصیت
خلاقیت
درایت
دندریت
دینامیت
ذهنیت
رایت
ربوبیت
رجولیت
رحمانیت
رسمیت
رضایت
رعایت
رعیت
روایت
روحانیت
رهبانیت
رهبریت
رؤیت
زوجیت
سانسکریت
سایت
سرایت
سعایت
سقایت
سنخیت
سندیت
سوءنیت
سولفیت
سوییت
سوئیت
سینوزیت
شاه‌بیت
شخصیت
شفافیت
شکایت
صلاحیت
صمیمیت
طفولیت
ظرفیت
عافیت
عبودیت
عصبانیت
عضویت
عفریت
عقلانیت
علیت
عمومیت
عنایت
عینیت
غایت
فردیت
فعالیت
فوریت
قابل‌رؤیت
قابلیت
قاطعیت
قطبیت
قطعیت
قومیت
قیمومیت
کامپوزیت
کایت
کبریت
کپی‌رایت
کرومیت
کفایت
کم‌اهمیت
کم‌جمعیت
کم‌ظرفیت
کمیت
کویت
کیفیت
کیلوبایت
گرافیت
گیگابایت
لارنژیت
لغایت
لنفوسیت
مالکیت
مانویت
ماهیت
مأموریت
مجذوبیت
مجروحیت
مجیت
محبوبیت
محجوریت
محدودیت
محذوریت
محرمیت
محرومیت
محکومیت
محوریت
مدنیت
مدیریت
مرجعیت
مرکزیت
مزیت
مسمومیت
مسوولیت
مسیحیت
مسئولیت
مشروطیت
مشروعیت
مشغولیت
مشمولیت
مصونیت
مطبوعیت
مطلوبیت
مظلومیت
معافیت
معذوریت
معروفیت
معصومیت
معصیت
معلولیت
معلومیت
معنویت
معیت
مغضوبیت
مغلوبیت
مقبولیت
مقدوریت
مگابایت
ملکیت
ملیت
ممنوعیت
مننژیت
منوسیت
موجودیت
موفقیت
موقعیت
مهدویت
میت
نسبیت
نصرانیت
نفسانیت
نورانیت
نهایت
نیت
نیتریت
واقعیت
وال‌استریت
وب‌سایت
وحدانیت
وصیت
وضعیت
وقایت
ولایت
وﻻیت
وهابیت
ویزیت
هپاتیت
هدایت
هویت
هیدرولیت
یک‌فوریت
یونولیت
یونیت
یهودیت

 

برای مشاهده ی لیست کامل کلمات هم قافیه ، کلیک کنید .

 

۵ Comments

Add a Comment
 1. سایت بسیار خوبی دارید، استفاده کردیم. ایشالا همیشه در کارتون موفق باشید.

  1. رضا حمیدی راد

   اولا سعی کنیم از کلمات عربی استفاده نکنیم ولی اگر نشد حد اقل درست کلمه رو بنویسیم به بگوییم
   ایشالله چه معنی میده ؟؟؟
   ان شالله به این صورت نگارش ثحیح است حتی انشالله غلطت است
   ممنون

   1. ان شاء الله درست هست برادر.

 2. سلام بزرگوار خدا قوت
  شما فرمودید که برای کپی ، باید نام سایت رو هم ذکر کنید
  بدون ذکر نام سایت ، نمیتونیم توی شعرها یا داستان ها از کلمه هایی که توی سایتتون هست ، استفاده کنیم

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   سلام بر شما . چرا نمیشه . منظور ما استفاده از مطالب و کپی کردن آنها برای قرار دادن در سایت های دیگر است . انشالله از مطالب این سایت استفاده کرده و آثار ادبی زیبا خلق کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *