هم قافیه ها مختوم به حرف ح

 اح


ارواح
استیضاح
اشباح
اصطلاح
اصلاح
افتتاح
افتضاح
الواح
املاح
بی‌سلاح
تمساح
جراح
جناح
ذی‌صلاح
راح
سباح
سلاح
سیاح
صباح
صلاح
طراح
فتاح
فلاح
لقاح
مباح
مداح
مزاح
مستراح
مسماح
مصاح
مصباح
مفتاح
ملاح
نکاح


 بح


ذبح
ربح
شبح
صبح
قبح


 تح


فاتح
فتح
مفتح


 جح


ارجح


 حح


مصحح


 دح


قدح
مدح


 رح


جرح
جوارح
شارح
شرح
طرح
فرح
قابل‌طرح
مطرح
مفرح


 سح


مسح


 شح


ترشح


 صح


افصح
ناصح


 ضح


پرواضح
مفتضح
ناواضح
واضح


 طح


سطح
مسطح
نامسطح
همسطح


 لح


اباصالح
اصلح
صالح
صلح
مسلح
مصالح
مصطلح
مصلح
ملح
ناصالح


 مح


تسامح
متسامح
مقمح


 نح


سوانح


 وح


بی‌روح
پرفتوح
ذی‌روح
روح
ساده‌لوح
سطوح
شروح
صبوح
فتوح
لوح
متساوی‌السطوح
متوازی‌السطوح
مجروح
مذبوح
مشروح
مطروح
مفتاح‌الفتوح
مفتوح
مقبوح
ممدوح
نوح
وضوح


 یح


ترجیح
تسبیح
تشریح
تصحیح
تصریح
تفریح
تقبیح
تلقیح
تلمیح
تلویح
تنقیح
تواشیح
توضیح
ذبیح
صحیح
صریح
ضریح
فایح
فصیح
فضایح
قبیح
لوایح
مسیح
مصابیح
مفاتیح
ملیح
ناصحیح
نصایح
وقیح

 

برای مشاهده ی لیست کامل کلمات هم قافیه ، کلیک کنید .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *