هم قافیه ها مختوم به حرف خ

  اخ


استنتاخ
آخ‌‌و‌واخ
بیلاخ
پرشاخ
تک‌شاخ
سرشاخ
سلاخ
سنگلاخ
سوراخ
سوراخ‌سوراخ
شاخ
صماخ
طباخ
فراخ
کاخ
گستاخ
یک‌شاخ


  بخ


طبخ
قابل‌طبخ
مطبخ


  پخ


پخ


  چخ


چخ


  رخ


تک‌چرخ
تمام‌رخ
توسرخ
چرخ
چهارچرخ
دوچرخ
رخ
زیبارخ
ستاره‌سرخ
سرخ
سه‌رخ
سینه‌سرخ
شاهرخ
فرخ
فروسرخ
ماهرخ
مورخ
نرخ
نیم‌رخ


 زخ


برزخ
دوزخ


  سخ


بی‌پاسخ
پاسخ
تناسخ
راسخ
فرسخ
فسخ
مسخ
ناسخ
نسخ
یک‌فرسخ


  لخ


الخ
اوقات‌تلخ
بلخ
تلخ
گوشت‌تلخ
مسلخ
ملخ


  مخ


بی‌مخ
شامخ
مخ


  نخ


زنخ
سرنخ
سنخ
نخ


  وخ


آخ‌و‌اوخ
رسوخ
شوخ
شیوخ
کلوخ
کوخ
منسوخ


 یخ


بایرن‌مونیخ
بیخ
تاریخ
تواریخ
توبیخ
چهارمیخ
زوریخ
سیخ
شرم‌الشیخ
شیخ
مریخ
مشایخ
مونیخ
میخ
یخ

 

برای مشاهده ی لیست کامل کلمات هم قافیه ، کلیک کنید .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *