هم قافیه ها مختوم به حرف ذ

30,000 ریال – خرید

 ئذ


لذائذ


 اذ


اتخاذ
اخاذ
العیاذ
معاذ


 خذ


اخذ
مأخذ


 غذ


کاغذ


 فذ


متنفذ
منافذ
منفذ
نافذ


 مذ


تلمذ


 وذ


بانفوذ
پرنفوذ
ذی‌نفوذ
قابل‌نفوذ
مأخوذ
نامأخوذ
نفوذ


 یذ


پانیذ
تعویذ
تنفیذ
لذایذ
لذیذ

 

برای مشاهده ی لیست کامل کلمات هم قافیه ، کلیک کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.