هم قافیه ها مختوم به حرف ز

 ئز


جوائز
حائز
سوئز
غرائز
مشمئز


 از


ابراز
ابزارساز
اجاق‌گاز
احتراز
احراز
از
اسپرم‌ساز
استخوان‌ساز
اسکواش‌باز
اسلحه‌ساز
اطاق‌ساز
اطمینان‌ساز
اعتزاز
اعجاز
اعزاز
افراز
افسانه‌پرداز
اگزوزساز
الگوساز
الناز
امتیاز
انباز
انبوه‌ساز
اندیشه‌ساز
انسان‌ساز
انگشترباز
انیمیشن‌ساز
اهتزاز
اهواز
ایاز
ایجاز
ایمن‌ساز
ائتلاف‌ساز
آباژورساز
آپارتمان‌ساز
آتی‌ساز
آسانسورساز
آشکارساز
آشناساز
آغاز
آکروبات‌باز
آلوده‌ساز
آماده‌ساز
آنزیم‌ساز
آواز
آهنگ‌ساز
آینده‌ساز
آینه‌ساز
آیینه‌باز
باتری‌ساز
بادبادک‌باز
بارانداز
باز
بازی‌ساز
بپرداز
بت‌ساز
بچه‌باز
بحران‌ساز
بخاری‌ساز
بداهه‌پرداز
بداهه‌ساز
بداهه‌نواز
بدآواز
بدلی‌ساز
بدن‌ساز
بدنه‌ساز
بدیهه‌ساز
بدیهه‌نواز
برانداز
بربط‌نواز
برج‌ساز
برجسته‌ساز
برنامه‌ساز
بزاز
بسترساز
بستنی‌ساز
بطری‌ساز
بلندپرواز
بلورساز
بندانداز
بندباز
بنده‌نواز
بنیان‌برانداز
بوکس‌باز
بهساز
بهناز
بهینه‌ساز
بی‌امتیاز
بی‌جواز
بینداز
بی‌نماز
بی‌نیاز
پادراز
پاسورباز
پاک‌باز
پرامتیاز
پرآواز
پردست‌انداز
پرراز
پرفراز
پرگداز
پرنده‌باز
پرواز
پریناز
پس‌انداز
پسرباز
پلاستیک‌ساز
پول‌ساز
پیاز
پیانوساز
پیانونواز
پیشتاز
پیش‌نماز
پیش‌نیاز
پیشواز
پیکرساز
پیکره‌ساز
پینگ‌پونگ‌باز
تابلوساز
تاخت‌وتاز
تارساز
تارنواز
تاریخ‌ساز
تخته‌گاز
تراز
تراژدی‌پرداز
تراکتورساز
ترانه‌ساز
ترقه‌باز
تشتک‌باز
تصنیف‌ساز
تصویرپرداز
تصویرساز
تفرقه‌انداز
تک‌تاز
تک‌تیرانداز
تک‌نواز
تنبک‌نواز
تنبورنواز
تنیس‌باز
توسعه‌ساز
تیرانداز
تیزپرواز
تیزرساز
تیله‌باز
جاز
جانباز
جان‌گداز
جانماز
جداساز
جعبه‌ساز
جمله‌پرداز
جمله‌ساز
جنجال‌ساز
جواز
جواهرساز
جهاز
چاخان‌باز
چاره‌ساز
چاقوساز
چای‌ساز
چترباز
چشم‌انداز
چشم‌نواز
چندرغاز
چنگ‌نواز
چوانداز
چوگان‌باز
چهره‌پرداز
چیت‌ساز
چینی‌ساز
حادثه‌ساز
حاشیه‌ساز
حجاز
حقه‌باز
حکایت‌پرداز
حلبی‌ساز
حماسه‌ساز
حیله‌باز
حیله‌ساز
خاک‌انداز
خانمان‌برانداز
خانه‌برانداز
خبرساز
خراز
خطرساز
خمپاره‌انداز
خودپرداز
خودروساز
خوش‌آواز
خون‌ساز
خیال‌پرداز
داده‌پرداز
داروساز
داستان‌پرداز
داندان‌ساز
دخترباز
دراز
دردسرساز
دروغ‌پرداز
دست‌انداز
دست‌ساز
دسیسه‌باز
دغل‌باز
دف‌نواز
دکورساز
دل‌باز
دلقک‌باز
دلنواز
دم‌دراز
دمساز
دندان‌ساز
دوچرخه‌ساز
دودره‌باز
دوران‌ساز
دوزباز
دهل‌نواز
دیرگداز
رادیات‌ساز
رادیاتورساز
رادیوساز
راز
راه‌انداز
راه‌ساز
رسواساز
رعیت‌نواز
رفیق‌باز
رقیق‌ساز
رمان‌پرداز
رنگ‌ساز
روانداز
روان‌ساز
روایت‌پرداز
روبات‌ساز
روباز
روح‌نواز
روحیه‌ساز
روغن‌ساز
رویاپرداز
رؤیاپرداز
زبان‌باز
زبان‌دراز
زره‌ساز
زمینه‌ساز
زن‌باز
زیرانداز
ساختمان‌ساز
ساروج‌ساز
ساز
ساعت‌ساز
ساناز
سایه‌انداز
سبب‌ساز
سپرساز
سحرناز
سخن‌پرداز
سدساز
سرافراز
سرامیک‌ساز
سرآغاز
سرباز
سرفراز
سرنوشت‌ساز
سروناز
سریاز
سفال‌ساز
سگ‌باز
سماورساز
سندساز
سنگ‌انداز
سنگ‌ساز
سولماز
سیاست‌باز
سینماپرداز
شایعه‌پرداز
شایعه‌ساز
شبیه‌ساز
شخصیت‌پرداز
شخصی‌ساز
شش‌انداز
شطرنج‌باز
شعبده‌باز
شگفتی‌ساز
شمشیرباز
شمشیرساز
شهباز
شهرناز
شهناز
شیراز
صحنه‌پرداز
صحنه‌ساز
صنعت‌پرداز
طاق‌باز
طراز
طلاساز
طناز
طنزپرداز
طنین‌انداز
ظاهرساز
عددساز
عشق‌باز
عینک‌ساز
غریب‌نواز
غلط‌انداز
غماز
غیرمجاز
فارسی‌ساز
فاز
فراز
فرح‌ناز
فرضیه‌پرداز
فرناز
فرهنگ‌ساز
فزون‌ساز
فلسفه‌پرداز
فنرساز
فولادساز
فیلم‌ساز
قاب‌ساز
قالب‌ساز
قانونمندساز
قدیمی‌ساز
قصه‌پرداز
قفقاز
قفل‌ساز
قمارباز
کاراته‌باز
کاربراتورساز
کارپرداز
کارتون‌ساز
کارساز
کاشی‌ساز
کبوترباز
کزاز
کشتی‌ساز
کفترباز
کلوخ‌انداز
کلیدساز
کولرساز
گاز
گراز
گردن‌فراز
گلناز
گوش‌نواز
گیتارنواز
لجباز
لغت‌پرداز
لغت‌ساز
لفظ‌‌پرداز
لنگ‌دراز
لوسترساز
ماکت‌ساز
مبل‌ساز
مجاز
مجسمه‌ساز
مجهول‌ساز
مدال‌ساز
مدرسه‌ساز
مدل‌ساز
مرکب‌ساز
مسأله‌ساز
مستندساز
مسکن‌ساز
مسئله‌ساز
مشکل‌ساز
مصورساز
مضمون‌پرداز
مقاوم‌ساز
مقبره‌ساز
مقدمه‌پرداز
مقدمه‌ساز
مقرنس‌ساز
مقواساز
مقیدساز
مکدرساز
ممتاز
منبت‌ساز
منظره‌پرداز
موتورساز
موتورسیکلت‌ساز
موزاییک‌ساز
موزائیک‌ساز
موشک‌انداز
موقعیت‌ساز
مولدساز
موم‌ساز
مهارساز
مهرساز
مهمات‌ساز
مهمان‌نواز
مهناز
مهیاساز
میمون‌باز
میهمان‌نواز
ناامن‌ساز
نارنجک‌انداز
ناز
ناساز
نجاز
نردباز
نشانه‌پرداز
نظرباز
نظریه‌پرداز
نظریه‌ساز
نعل‌ساز
نغمه‌پرداز
نغمه‌ساز
نقره‌ساز
نقش‌پرداز
نکته‌پرداز
نمادپرداز
نماز
نماساز
نمایان‌ساز
نمایه‌ساز
نمدساز
نمونه‌ساز
نواز
نورپرداز
نوساز
نوسان‌ساز
نهادینه‌ساز
نیاز
نیرنگ‌باز
نیمساز
نیمه‌باز
وابسته‌ساز
وارونه‌ساز
واژگون‌ساز
واژه‌پرداز
واژه‌ساز
واشرساز
واگن‌ساز
ورانداز
وسیله‌ساز
ویلن‌نواز
ویولن‌نواز
هدفمندساز
هراز
هزینه‌ساز
همانندساز
هم‌آواز
هم‌پایه‌ساز
هم‌تراز
هم‌جنس‌باز
همراز
همساز
همسان‌ساز
همشکل‌ساز
هم‌طراز
هم‌فاز
هم‌نواز
هموارساز
هنرپرداز
هوس‌باز
هویت‌ساز
یتیم‌نواز
یخچال‌ساز
یخ‌ساز
یدک‌ساز
یک‌فاز
یکه‌تاز
یون‌ساز
یهودی‌ساز


 بز


بز
سبز
سرسبز
کدوسبز


 پز


آب‌پز
آجرپز
آرام‌پز
آشپز
بخارپز
پخت‌وپز
پز
پلوپز
حلیم‌پز
خوراک‌پز
دک‌وپز
دیرپز
زودپز
سرآشپز
سوهان‌پز
شیره‌پز
فرنی‌پز
قمپز
کاشی‌پز
کباب‌پز
کله‌پز
کمک‌آشپز
کوره‌پز
نیم‌پز


 تز


پرانتز
پروتز
تز
سنتز
فتوسنتز
کوارتز
کیلوهرتز
مگاهرتز
هرتز


 جز


بجز
جز
رجز
عاجز
عجز
موجز


 خز


خز


 دز


ایدز
دز


 رز


ارز
البرز
الیگودرز
اندرز
بارز
بخل‌ورز
بی‌ارز
بی‌مرز
پرز
تب‌لرز
جرز
حرز
حسدورز
خدابیامرز
خردورز
خشونت‌ورز
درز
درزودورز
رز
رنگرز
رویترز
طرز
غرض‌ورز
فرامرز
فرز
فریبرز
کارورز
کشاورز
گرز
گودرز
لرز
مبارز
محرز
مرز
مهرورز
هرز
هم‌ارز
هم‌مرز


 غز


بی‌مغز
پرمغز
پوچ‌مغز
خشک‌مغز
خوش‌مغز
سبک‌مغز
مغز
نغز


 قز


سقز


 کز


تمرکز
غیرمتمرکز
متمرکز
مراکز
مرکز
نیمه‌متمرکز


 گز


درگز
گز
گزگز
هرگز


 لز


جلز
چارلز
سلولز
فلز
نافلز


 مز


پررمز
تایمز
ترمز
جیمز
رمز
زادهرمز
قرمز
مادون‌قرمز
نیویورک‌تایمز
واشنگتن‌تایمز
هرمز


 نز


برنز
بنز
پونز
طنز
لنز
مایونز
منگنز
نطنز


 وز


اگزوز
امروز
آتش‌افروز
آرتروز
آغوز
بازاری‌دوز
بدآموز
بروز
بلوز
بهروز
بیندوز
پاسوز
پالان‌دوز
پرده‌دوز
پرسوز
پریروز
پس‌پریروز
پس‌دوز
پندآموز
پوتین‌دوز
پوز
پوستین‌دوز
پولک‌دوز
پیراهن‌دوز
پیروز
پینه‌دوز
پیه‌سوز
تجاوز
تجربه‌اندوز
تجربه‌آموز
ترمه‌دوز
تشک‌دوز
تکمه‌دوز
تکه‌دوز
تمیزدوز
تیره‌روز
ثروت‌اندوز
جان‌سوز
جگرسوز
جنگ‌افروز
جوال‌دوز
جهان‌افروز
چادردوز
چراغ‌افروز
چرم‌دوز
چلغوز
حاجی‌فیروز
حکمت‌آموز
خانمان‌سوز
خودآموز
خیمه‌دوز
دانش‌اندوز
دانش‌آموز
درس‌آموز
درون‌سوز
دست‌آموز
دست‌دوز
دشک‌دوز
دکمه‌دوز
دک‌وپوز
دل‌افروز
دل‌سوز
دل‌فروز
دوگانه‌سوز
دهان‌سوز
دیروز
راسته‌دوز
رموز
روز
زادروز
زباله‌سوز
زبان‌آموز
زراندوز
زنانه‌دوز
زیگزاگ‌دوز
زیگزال‌دوز
سالروز
سخن‌آموز
سرمه‌دوز
سری‌دوز
سلولوز
سوادآموز
سوز
سینه‌سوز
سیه‌روز
شبانه‌روز
شماره‌دوز
شهروز
شیرموز
عبرت‌آموز
عرق‌سوز
فاگوسیتوز
فیروز
فیوز
قوز
قیطان‌دوز
کارآموز
کفشدوز
کین‌توز
کینه‌توز
گازسوز
گازوییل‌سوز
گردسوز
گیوه‌دوز
لاکتوز
لب‌دوز
لب‌سوز
لحاف‌دوز
مال‌اندوز
متجاوز
مجوز
مردانه‌دوز
مرموز
ملیله‌دوز
منجوق‌دوز
موز
میتوز
نشوز
نفت‌سوز
نقره‌دوز
نوآموز
نوروز
نیک‌روز
نیمروز
نیم‌سوز
وزوز
ویسکوز
ویندوز
هرروز
هنرآموز
هنوز
هوانیروز
هیمه‌سوز
یالقوز
یراق‌دوز
یوز


 هز


مجهز


 یز


ابهام‌انگیز
ابهام‌آمیز
ابهام‌برانگیز
ابهت‌انگیز
اتهام‌آمیز
اتهام‌برانگیز
اجبارآمیز
اجحاف‌آمیز
احترام‌آمیز
احترام‌برانگیز
احتیاط‌آمیز
احساس‌برانگیز
اختلاف‌آمیز
اختلاف‌برانگیز
استبداد‌خیز
استثمارستیز
استعمار‌ستیز
استکبارستیز
استهزاآمیز
اسرارآمیز
اسف‌انگیز
اسلام‌ستیز
اسمارتیز
اشک‌ریز
اضطراب‌انگیز
اضطراب‌آمیز
اطمینان‌آمیز
اعتراض‌آمیز
اعجاب‌انگیز
اعجاب‌آمیز
اعجاب‌برانگیز
اعجازانگیز
اعجازبرانگیز
اغراق‌انگیز
اغراق‌آمیز
افتخارآمیز
افتراآمیز
افراط‌آمیز
اقتدارآمیز
اقتدارستیز
التفات‌آمیز
التهاب‌آمیز
الکترولیز
امیدبرانگیز
انتقادآمیز
انحطاط‌آمیز
اهانت‌آمیز
ایهام‌برانگیز
آبخیز
آبریز
آزادی‌ستیز
آمریکاستیز
آنالیز
آویز
بادخیز
باران‌خیز
بپرهیز
بحث‌انگیز
بحث‌برانگیز
بحران‌خیز
بدعت‌آمیز
برانگیز
برخیز
برکت‌خیز
برگ‌ریز
برنامه‌ریز
برنج‌خیز
برون‌ریز
بشارت‌آمیز
بلاخیز
بهت‌انگیز
بهت‌آمیز
بی‌تمایز
بی‌چیز
بیگانه‌ستیز
بیگانه‌گریز
بی‌همه‌چیز
پالیز
پاییز
پائیز
پرستیز
پرسش‌برانگیز
پرویز
پرهیز
پریز
پشیز
پنبه‌خیز
پندآمیز
تأثرانگیز
تأسف‌انگیز
تأسف‌برانگیز
تأکیدآمیز
تألم‌برانگیز
تأمل‌برانگیز
تبریز
تبعیض‌آمیز
تجویز
تجهیز
تحریک‌آمیز
تحسین‌انگیز
تحسین‌آمیز
تحسین‌برانگیز
تحقیرآمیز
تحکم‌آمیز
تخیل‌برانگیز
ترحم‌آمیز
تردیدآمیز
ترس‌برانگیز
تشکرآمیز
تشنج‌آمیز
تشویق‌آمیز
تصدیق‌آمیز
تعارض‌آمیز
تعجب‌انگیز
تعجب‌آمیز
تعجب‌برانگیز
تعرض‌آمیز
تعصب‌آمیز
تفاهم‌آمیز
تفرقه‌انگیز
تفرقه‌آمیز
تفرقه‌برانگیز
تکبرآمیز
تلخ‌آمیز
تمایز
تمسخرآمیز
تملق‌آمیز
تمیز
تمییز
تناقض‌آمیز
تنفرانگیز
تنفرآمیز
توفان‌خیز
توفیق‌آمیز
توهم‌انگیز
توهین‌آمیز
تهاجم‌آمیز
تهدیدآمیز
تهمت‌آمیز
تهورآمیز
تیز
جاذبه‌انگیز
جالیز
جایز
جدال‌برانگیز
جسارت‌آمیز
جنایت‌آمیز
جنجال‌انگیز
جنجال‌آمیز
جنجال‌برانگیز
جنون‌آمیز
جوایز
جهیز
جیز
چالش‌برانگیز
چنگیز
چیز
حادثه‌خیز
حاصلخیز
حایز
حزن‌انگیز
حزن‌آمیز
حساسیت‌برانگیز
حق‌ستیز
حکمت‌آمیز
حلق‌آویز
حمایت‌آمیز
حیرت‌انگیز
حیرت‌برانگیز
حیز
خاطره‌انگیز
خاکریز
خداستیز
خردستیز
خرده‌ریز
خرماخیز
خسروپرویز
خشونت‌آمیز
خصومت‌آمیز
خفت‌آمیز
خون‌ریز
خیال‌انگیز
خیانت‌آمیز
خیز
دانش‌ستیز
درآویز
دروغ‌آمیز
درون‌ریز
دست‌آویز
دسیسه‌آمیز
دل‌انگیز
دلاویز
دلهره‌انگیز
دﻻویز
دورخیز
دورریز
دهلیز
دیالیز
دین‌ستیز
دین‌گریز
رأفت‌آمیز
رخت‌آویز
رخوت‌انگیز
رستاخیز
رستخیز
رشک‌برانگیز
رعب‌انگیز
رغبت‌انگیز
رقابت‌آمیز
رقت‌انگیز
رقت‌آمیز
رقت‌برانگیز
رمزآمیز
رنگ‌آمیز
روح‌انگیز
رونیز
رویاانگیز
رؤیاانگیز
ریز
ریزریز
زرخیز
زلزله‌خیز
زن‌ستیز
ساویز
سایز
ستایش‌آمیز
ستم‌ستیز
ستیز
سحرانگیز
سحرآمیز
سحرخیز
سرریز
سرزنش‌آمیز
سعادت‌آمیز
سوال‌برانگیز
سورپرایز
سورپریز
سویز
سؤال‌برانگیز
سیل‌خیز
سینه‌خیز
سینه‌ریز
شاندیز
شباویز
شب‌خیز
شبدیز
شرارت‌آمیز
شرک‌آمیز
شعف‌انگیز
شفقت‌آمیز
شقاوت‌آمیز
شکایت‌آمیز
شک‌برانگیز
شکرریز
شگفت‌انگیز
شگفتی‌برانگیز
شورانگیز
شوق‌انگیز
شومیز
شهوت‌انگیز
شیطنت‌آمیز
صلح‌آمیز
طرب‌انگیز
طعنه‌آمیز
طنزآمیز
ظلم‌ستیز
عبرت‌انگیز
عزیز
غرایز
غرب‌ستیز
غرورانگیز
غرورآمیز
غریز
غم‌انگیز
فتنه‌انگیز
فرح‌انگیز
فریز
فلسفه‌آمیز
قرنیز
کاتالیز
کاریز
کامبیز
کدورت‌آمیز
کسالت‌آمیز
کفرآمیز
کنایه‌آمیز
کنیز
گردن‌آویز
گریز
گشنیز
گلاویز
گلایه‌آمیز
لبریز
لجاجت‌آمیز
لرزه‌خیز
لطف‌آمیز
لعنت‌آمیز
لیز
ماتیز
مبالغه‌آمیز
متمایز
مجادله‌آمیز
مجیز
محبت‌آمیز
محصول‌خیز
مخاطره‌آمیز
مردم‌ستیز
مردم‌گریز
مسالمت‌آمیز
مسخره‌آمیز
مسرت‌آمیز
مصلحت‌آمیز
مغلطه‌آمیز
مکاشفه‌آمیز
مکانیز
مکرمت‌آمیز
ملاطفت‌آمیز
ملال‌انگیز
ملامت‌آمیز
ممیز
موافقت‌آمیز
موج‌خیز
مودت‌آمیز
موفقیت‌آمیز
مویز
مهاجرخیز
مهرانگیز
مهرآمیز
مهمیز
میز
ناچیز
نامتمایز
نریز
نشاط‌انگیز
نفت‌خیز
نفرت‌انگیز
نقدستیز
نقض‌آمیز
نوک‌تیز
نویز
نی‌ریز
نیز
نیم‌خیز
واریز
وحشت‌انگیز
وحشت‌آمیز
وسوسه‌انگیز
وسوسه‌آمیز
وسوسه‌برانگیز
وقاحت‌آمیز
ونیز
وهم‌انگیز
وهم‌آمیز
هجوآمیز
هراس‌انگیز
هشدارآمیز
همه‌چیز
هنجارستیز
هوس‌انگیز
هول‌انگیز
هیپوفیز
هیجان‌انگیز
هیچ‌چیز
هیدرولیز
هیز
یأس‌انگیز
یأس‌آمیز
یک‌چیز
یکریز
یهودستیز
یهودی‌ستیز

 

برای مشاهده ی لیست کامل کلمات هم قافیه ، کلیک کنید .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *