هم قافیه ها مختوم به حرف ط

  ئط


شرائط
وسائط


  اط


احتیاط
اختلاط
اخلاط
ارتباط
استنباط
اسقاط
افراط
اقساط
التقاط
الواط
انبساط
انحطاط
انضباط
باانضباط
بانشاط
بساط
بقراط
بی‌احتیاط
بی‌ارتباط
بی‌انضباط
بی‌نشاط
پرانضباط
پرنشاط
حیاط
خراط
خطاط
خیاط
رباط
ریاط
سقراط
صراط
صقراط
قیراط
لواط
محاط
محتاط
مخاط
مناط
نشاط
نقاط


  بط


بربط
بی‌ربط
خبط
ذی‌ربط
رابط
ربط
روابط
ضابط
ضبط
ضوابط
مرتبط
منضبط
نامرتبط


  حط


قحط
منحط


  خط


بدخط
بی‌خط
پاره‌خط
چوب‌خط
خط
خوش‌خط
دستخط
رسم‌الخط
سخط
سرخط
هفت‌خط


  رط


بلاشرط
پیش‌شرط
شرط
فرط
مفرط


  سط


اواسط
بسط
پیش‌قسط
توسط
عبدالباسط
قسط
متوسط
مقتسط
مقسط
منبسط
واسط
وسط


  شط


شط


  قط


ساقط
سقط
فقط
مسقط


  لط


تسلط
خلط
غلط
مختلط
مسلط


  مط


قرمط
مسمط
نمط


  وط


بلوط
خطوط
سقوط
شاه‌بلوط
شروط
لوط
مبسوط
مخروط
مخلوط
مربوط
مشروط
مضبوط
منوط
نامربوط
هبوط


  یط


بسیط
بلیط
تفریط
تقسیط
جامع‌الشرایط
خیط
شرایط
محیط
واجدالشرایط
وسایط

 

برای مشاهده ی لیست کامل کلمات هم قافیه ، کلیک کنید .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *