هم قافیه ها مختوم به حرف ع

  اع


ابتیاع
ابداع
اتباع
اتساع
اجتماع
اجماع
اختراع
ارتجاع
ارتفاع
ارجاع
استماع
اشباع
اضلاع
اطلاع
اقطاع
اقناع
امتناع
انتزاع
انتفاع
انطباع
انقطاع
انواع
اوضاع
بقاع
بلادفاع
بی‌اطلاع
بی‌انقطاع
بی‌دفاع
تحت‌الشعاع
تداع
جماع
دفاع
ذراع
زراع
سماع
شجاع
شعاع
صداع
صناع
طماع
قطاع
کم‌اطلاع
متاع
متساوی‌الاضلاع
متوازی‌الاضلاع
مشاع
مصراع
مطاع
نخاع
نزاع
نعناع
وداع


  بع


بالطبع
تابع
تتبع
توابع
خوش‌طبع
ربع
شوخ‌طبع
ضابع
طبع
متر‌مربع
مربع
منابع
منبع


  تع


تمتع
ساتع
متمتع
مراتع
مرتع


  جع


راجع
سجع
مراجع
مرجع
مسجع


  دع


مبدع
مستودع
مصدع


  رع


اسرع
تضرع
زارع
زرع
شارع
شرع
صرع
فرع
لم‌یزرع
متشرع
متفرع
مخترع
مزارع
مزرع
مصرع
مضارع
ورع


  زع


بلامنازع
بی‌منازع
تنازع
جزع
متنازع
منازع


  سع


موسع
واسع
وسع


  شع


تشعشع
جشع
خاشع
مشعشع


  صع


مرصع


  ضع


تواضع
خاضع
خل‌وضع
متواضع
مواضع
موضع
واضع
وضع


  طع


تقاطع
ساطع
قاطع
قطع
لاینقطع
متقاطع
مقاطع
مقطع
منقطع


  فع


تدافع
دافع
دفع
ذینفع
رافع
رفع
شافع
مدافع
مرتفع
مشترک‌المنافع
منافع
نافع
نفع


  قع


برقع
بی‌موقع
پرتوقع
توقع
غیرواقع
فی‌الواقع
کم‌توقع
ماوقع
متوقع
مواقع
موقع
واقع
وقع


  کع


راکع


  لع


بی‌طالع
خلع
خوش‌طالع
ضلع
طالع
قلع
مطلع
نکوطالع
ولع


  مع


بی‌طمع
پرتجمع
تجمع
جامع
جمع
جوامع
حواس‌جمع
خاطرجمع
سامع
سرجمع
سمع
شمع
صمع
طمع
قلع‌و‌قمع
قمع
لامع
مجامع
مجتمع
مجمع
مستمع
مشمع
مطامع
ملمع


  نع


بلامانع
بی‌مانع
تصنع
صانع
صنع
قانع
مانع
مصنع
مقنع
ممتنع
منع
موانع


  وع


ارباب‌رجوع
پرتنوع
تنوع
تهوع
جوع
خشوع
خضوع
رب‌النوع
رجوع
رکوع
شروع
شیوع
طلوع
طوع
فروع
قریب‌الوقوع
متبوع
متنوع
مجموع
محتمل‌الوقوع
محقق‌الوقوع
مخلوع
مدفوع
مرجوع
مرفوع
مزروع
مسموع
مشروع
مصنوع
مطبوع
مقطوع
ممنوع
منبوع
موضوع
نامشروع
نامطبوع
نوع
وقوع
همنوع
یربوع
یکنوع


  یع


بدایع
بدیع
بیع
تجمیع
ترجیع
ترفیع
تسریع
تشجیع
تشریع
تشیع
تشییع
تضییع
تطمیع
تقطیع
تودیع
توزیع
توقیع
جمیع
ربیع
رضیع
رفیع
ریع
سریع
سمیع
شایع
شرایع
شفیع
شنیع
صنایع
ضایع
طبایع
فجایع
فجیع
قابل‌توزیع
مایع
مستطیع
مطیع
وسیع
وضیع
وقایع

 

برای مشاهده ی لیست کامل کلمات هم قافیه ، کلیک کنید .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *