هم قافیه ها مختوم به حرف غ

 اغ


ابلاغ
استفراغ
الاغ
ان‌دماغ
باغ
جناغ
چراغ
چلچراغ
چهارباغ
چهلچراغ
خون‌دماغ
داغ
دباغ
دماغ
زاغ
ساوجبلاغ
سراغ
سردماغ
سیرداغ
شاه‌چراغ
صباغ
فراغ
کره‌الاغ
کلاغ
کوچه‌باغ
نقره‌داغ


 بغ


نوابغ


 رغ


تخم‌مرغ
چلومرغ
سیمرغ
شترمرغ
فارغ
مرغ
مفرغ


  زغ


وزغ


  لغ


ابلغ
بالغ
مبالغ
مبلغ
نابالغ


  مغ


دمغ
صمغ


  وغ


افروغ
آروغ
بلوغ
بی‌فروغ
پرفروغ
دروغ
دوغ
شلوغ
فروغ
کم‌فروغ
نبوغ
یوغ


  یغ


بلیغ
بی‌دریغ
تبلیغ
تیغ
جیغ
دریغ
ستیغ
میغ

 

 

برای مشاهده ی لیست کامل کلمات هم قافیه ، کلیک کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *