هم قافیه ها مختوم به حرف ف

  ئف


خائف
طائف
طوائف
ظرائف
وظائف


  اف


ابریشم‌باف
اتصاف
اتلاف
اجحاف
اختلاف
استضعاف
استنکاف
اسراف
اسلاف
اشراف
اصناف
اضعاف
اطراف
اعتراف
اعتکاف
اعراف
اف‌اف
اکتشاف
اکناف
الطاف
الکتروکاردیوگراف
الیاف
انحراف
انصاف
انصراف
انعطاف
اوصاف
اوقاف
اهداف
ائتلاف
باانصاف
برخلاف
بوریاباف
بی‌انصاف
بی‌انعطاف
بی‌خلاف
پاراف
پاراگراف
پارچه‌باف
پرانعطاف
پشتی‌باف
پشم‌باف
پلی‌آف
پیف‌پاف
ترمه‌باف
تریکوباف
تلگراف
تورباف
تئوری‌باف
جاجیم‌باف
جامع‌الاطراف
جوراب‌باف
حراف
حصیرباف
خلاف
خیال‌باف
داف
دروغ‌باف
دستباف
رویاباف
رؤیاباف
ریسمان‌باف
ریسوگراف
زحاف
زرباف
زری‌باف
زفاف
زنبیل‌باف
زنجیرباف
زیلو‌باف
سبدباف
سونوگراف
شعرباف
شفاف
شکاف
شیاف
صاف
صحاف
صراف
طناب‌باف
طواف
عفاف
علاف
غلاف
فرش‌باف
فلسفه‌باف
قابل‌انعطاف
قاف
قالیباف
قلاب‌باف
کالبدشکاف
کامواباف
کشاف
کش‌باف
کفاف
کلاف
گراف
گزاف
گلیم‌باف
گونی‌باف
گیپورباف
گیس‌باف
گیوه‌باف
لاف
لحاف
لفاف
ماموگراف
مترداف
مصاف
مضاف
معاف
مکرمه‌باف
مکرومه‌باف
مناف
منفی‌باف
موشکاف
موکت‌باف
ناصاف
ناف
نمدباف
یراق‌باف


  پف


پف
خوروپف


  تف


تف
هاتف


  جف


نجف


  حف


صحف
مصحف


  دف


باهدف
بی‌هدف
تصادف
دف
صدف
مترادف
مرادف
مصادف
هدف


  ذف


حذف


  رف


اشرف
باشرف
برطرف
برف
بی‌تعارف
بی‌حرف
بی‌شرف
بی‌طرف
بی‌مصرف
پربرف
پرحرف
پرمصرف
تشرف
تصرف
تعارف
حرف
دایره‌المعارف
دایره‌المعارف
دائره‌المعارف
رف
زخرف
ژرف
سوءمصرف
شرف
شگرف
صرف
طرف
ظرف
عارف
عرف
کاسپارف
کم‌حرف
کم‌مصرف
متصرف
متعارف
مزخرف
مشرف
مصارف
مصرف
معارف
معترف
معرف
منحرف
منصرف
نامتعارف
یک‌طرف


  زف


جوزف


  سف


تأسف
متأسف
یوسف
یونیسف


  شف


کاشف
کشف
مکتشف


  صف


آصف
زایدالوصف
زائدالوصف
صف
مع‌الوصف
منصف
نصف
واصف
وصف


  طف


بی‌لطف
تلطف
عطف
عواطف
کم‌لطف
لطف
منعطف


  ظف


موظف


  عف


ضعف
مستضعف
مضاعف
نقطه‌ضعف


  فف


مخفف


  ئف


اسقف
بی‌سقف
توقف
سقف
قابل‌توقف
متوقف
مسقف
مواقف
موقف
واقف
وقف


  کف


عاکف
کف
کلاشینکف
معتکف
همکف


  لف


الف
آدلف
آدولف
بودلف
بی‌تخلف
بی‌تکلف
پرتکلف
تخلف
تکلف
تلف
جلف
خلف
زلف
سلف
علف
گلف
لف
متخلف
متکلف
مخالف
مختلف
مکلف
مؤتلف
مؤلف
ناخلف
نامکلف


  نف


بیف‌استروگانف
صنف
عنف
لنف
مصنف


  وف


اجوف
بلوف
بوف
تصوف
توپولوف
جوف
چخوف
حروف
خسوف
خوف
رئوف
سوف
صفوف
صنوف
صوف
طوف
ظروف
غضروف
فیلسوف
کسوف
مارکوف
مألوف
محذوف
مخوف
مشعوف
مصروف
مظروف
مظلوف
معروف
معطوف
مکشوف
مکفوف
ملفوف
موصوف
موقوف
نامألوف
نامکشوف
واترپروف
وقوف


  هف


کهف


  یف


اخ‌و‌پیف
اراجیف
بلاتکلیف
پیف
تألیف
تحریف
تحلیف
تخفیف
تشریف
تصانیف
تصحیف
تصریف
تصنیف
تضعیف
تعاریف
تعریف
تکالیف
تکلیف
تلطیف
تنظیف
توصیف
توقیف
جدیدالتألیف
حریف
حق‌التألیف
حیف
خرکیف
خفیف
خوش‌تعریف
ردیف
سخیف
سیف
شریف
صیف
ضعیف
ضیف
طایف
طوایف
طیف
ظرایف
ظریف
عفیف
قیف
کثیف
کیف
لطایف
لطیف
لیف
مندلیف
نحیف
نظیف
وظایف
هم‌ردیف
هم‌طیف

 

برای مشاهده ی لیست کامل کلمات هم قافیه ، کلیک کنید .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *