هم قافیه ها مختوم به حرف ق

 ئق


حدائق
حقائق
دقائق
سلائق
علائق
فائق


 اق


اتاق
اتراق
اتفاق
اجاق
احتراق
احقاق
اختناق
اخلاق
ارتزاق
ارزاق
ارفاق
استحقاق
استراق
استرزاق
استغراق
استنشاق
استنطاق
اسحاق
اشتقاق
اشتیاق
اشراق
اطاق
اطراق
اطلاق
اعماق
اغراق
افتراق
الحاق
الساق
انشقاق
انطباق
انفاق
اوراق
آفاق
آق
بااخلاق
باتلاق
باجناق
بداخلاق
براق
بزاق
بی‌اخلاق
بی‌اغراق
تاق
تریاق
جناق
چاق
چخماق
چلاق
چماق
چهارطاق
خلاق
خوش‌اخلاق
دیلاق
رزاق
رواق
ساق
سماق
سنجاق
سیاق
شاق
شقاق
شلاق
صداق
طلاق
طمطراق
عراق
عشاق
فراق
قاچاق
قالپاق
قزاق
قشلاق
قلچماق
قنداق
محاق
مذاق
مساق
مشتاق
مصداق
میثاق
نراق
نفاق
وثاق
وفاق
هم‌اتاق
یراق
ییلاق

اسبق
تطابق
زنبق
سابق
سوابق
طبق
مطابق
منطبق


 پق


تپق
چپق


 تق


باقلاقاتق
رتق
رتق‌و‌فتق
فتق
مشتق


 ثق


موثق
مؤثق
ناموثق


 حق


الحق
حق
ذی‌حق
ضیاءالحق
لاحق
محق
مستحق
ملحق
ناحق
یاحق


 دق


خندق
دق
زندق
صادق
صدق
فندق
مصدق


 ذق


حاذق


 رق


ازرق
استبرق
برق
بیرق
پرزرق
تعرق
تفرق
تورق
چارق
خارق
زرق
زرق‌و‌برق
زرورق
زورق
سارق
شرق
شق‌ورق
طارق
طرق
عرق
غرق
فرق
قشقرق
متفرق
مسترق
مستشرق
مستغرق
مشرق
مع‌الفارق
معرق
موتوربرق
ورق


 زق


رازق
رزق
زق‌زق


  سق


باسق
فاسق
فسق
نسق


  شق


بی‌عشق
دمشق
سرمشق
سیاه‌مشق
شق
عاشق
عشق
قاشق
کله‌شق
مشق


 طق


بی‌منطق
مناطق
منطق
ناطق
نطق


 فق


افق
توافق
رفق
شفق
متفق
مشفق
منافق
موافق
موفق
نامتفق
ناموافق
ناموفق
وفق


 قق


تحقق
محقق


 لق


بدخلق
بدقلق
تعلق
تلق
تملق
جل‌الخالق
حلق
خالق
خلق
خوش‌خلق
دلق
دهان‌لق
غلق
قلق
کج‌خلق
لق
متعلق
متملق
مطلق
معلق
مغلق


 مق


احمق
بی‌رمق
بی‌عمق
پرعمق
تعمق
رمق
عمق
کم‌رمق
کم‌عمق


 نق


بارونق
بدعنق
بی‌رونق
پررونق
رونق
نق
نق‌نق


 هق


بیهق
زاهق
هق‌هق


 وق


باذوق
بوق
بی‌ذوق
پاتوق
پرذوق
تفوق
چهارسوق
حقوق
خوش‌ذوق
ذوق
ساروق
سلجوق
سوق
شوق
صدوق
صندوق
طوق
عروق
فوق
گاوصندوق
مافوق
محروق
مخلوق
مسبوق
مسروق
مشوق
مطوق
معشوق
معوق
منجوق
وثوق
یوق


 یق


ابریق
آلاچیق
آﻻچیق
بی‌توفیق
بیق
تحقیق
تزریق
تشویق
تصدیق
تطبیق
تعریق
تعلیق
تعمیق
تعویق
تفاریق
تفریق
تلفیق
توفیق
حدایق
حریق
حقایق
خلایق
دقایق
دقیق
رفیق
رقیق
ریق
زنادیق
زندیق
سلایق
شایق
شفیق
شقایق
شهیق
صدیق
طریق
طریق‌التحقیق
عاشیق
عایق
عتیق
عقیق
علایق
عمیق
غریق
فایق
قایق
لایق
مصادیق
مضیق
منجنیق
نارفیق
نالایق
ناﻻیق
نجات‌غریق
نستعلیق
وثیق

 

برای مشاهده ی لیست کامل کلمات هم قافیه ، کلیک کنید .

 

۲ Comments

Add a Comment
  1. منطقی منطق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *