هم قافیه ها مختوم به ح

مختوم به ح

اشباح
مباح
افتتاح
مفتاح
مدّاح
مستراح
طرّاح
مزاح
جرّاح
مسّاح
تمساح
اشک تمساح
افتضاح
استیضاح
ایضاح
لِقاح
نکاح
عقدنکاح
سلاح
صلاح
اصلاح
غیرقابل اصلاح
اصطلاح
به اصطلاح
احـفل
املاح
احـمل
جناح
ارواح
احضار ارواح
الواح
تسخیر ارواح
سیاح
تسبیح
دانه تسبیح
قبیح
حشو قبیح
تقبیح
ترجیح
صحیح
عددصحیح
تصحیح
تشریح
اطلس تشریح
تصریح
تفریح
زنگ تفریح
وسیله تفریح
صریح
ضریح
دین مسیح
عیدمیلادمسیح
توشیح
توضیح
فصیح
تسطیح
وقیح
تلقیح
تسلیح
ملیح
چهره ملیح
حشو ملیح
خنده ملیح
تلمیح
تلویح
مفتوح
ممدوح
مذبوح
روح
با روح
بیروح
تناسخ روح
ذی روح
ساده لوح
سوهان روح
غذای روح
قبض روح
مجروح
مشروح
وضوح
سطوح
متساوی السّطوح
متوازی السّطوح
عمر نوح
کشتی نوح
شبح
ارجح
مصحّح
قدح
فرح
مطرح
مفرح
قوس قزح
مفتضح
مسطح
مسلح
اشرار مسلح
بتن مسلح
بقای اصلح
سارق مسلح
اصلح
مصطلح
فتح
مدح
شرح
طرح
اشل طرح
خوش طرح
ضرب و جرح
سطح
اختلاف سطح
همسطح
  فاتح
جوارح
مترشح
ناصح
واضح
صالح
غیر صالح
مصالح
مقاومت مصالح
ناصالح
مصلح
تسامح
سوانح
مدایح
نصایح
ترّشح
لوح
ذبح
ربح
صبح
اذان صبح
دم صبح
شیفت صبح
طرف صبح
صلح
پاسدار صلح
پرچمدار صلح
پیمان صلح

 

برای مشاهده ی لیست کامل کلمات هم قافیه ، کلیک کنید .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *