هم قافیه ها مختوم به خ

مختوم به خ

اخ
آخ
طبّاخ
قضیّه گلدباخ
گستاخ
فراخ
دشت فراخ
سوراخ
شاخ
تک شاخ
سرشاخ
نفاخ
کاخ
سنگلاخ
سلاخ
صماخ
پرده صماخ
مطبخ
پخ
برزخ
دوزخ
فرسخ
نسَخ
اِلخ
مسلخ
ملخ
نخ
رشته نخ
گلوله نخ
آوخ
یخ
آب یخ
اسکی روی یخ
ضدیخ
قندیل یخ
گل یخ
کوه یخ
بیخ
توبیخ
تاریخ
بخش تاریخ
برچسب تاریخ
پدر تاریخ
پیش از تاریخ
ماقبل تاریخ
مبدأ تاریخ
تواریخ
مرّیخ
سیخ
میخ
گلمیخ
زرنیخ
 طبخ
چرخ
پرّه چرخ
تعویض چرخ
گشتن چرخ
زنجیر چرخ
فسخ
غیرقابل فسخ
مسخ
نفخ
تلخ
بادام تلخ
حرف تلخ
زندگی تلخ
گوشت تلخ
 مورّخ
راسخ
شامخ
مشایخ
نرخ
شیخ
 سرخ
توسرخ
خاک سرخ
سینه سرخ
صلیب سرخ
طیف فروسرخ
گل سرخ
گلبول سرخ
انقلاب سرخ
بادسرخ
پرتو فرو سرخ
نژادسرخ
 پاسخ
تناسخ
باسیل کخ
مخ
بی مخ
قشر مخ
 رسوخ
منسوخ
شوخ
رنگ شوخ
کوخ
شیوخ
  رخ
پریرخ
تمام رخ
فرّخ
تصویر تمام رخ
گلرخ
ماهرخ
نیمرخ

 

برای مشاهده ی لیست کامل کلمات هم قافیه ، کلیک کنید .

 

۲ Comments

Add a Comment
    1. بسی رنج برد آن حکیم سال سی
      عجم مرده دید او بدین پارسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *