هم قافیه ها مختوم به دال

مختوم به اد

باد
آباد
حلبی آباد
برباد
پُر باد
غمباد
کم باد
گردباد
تندباد
برخاستن باد
پمپ باد
سوت کشیدن باد
صفیر باد
زنده باد
مرده باد
مبارکباد
زاد
مازاد
همزاد
خانه زاد
غلام خانه زاد
مادرزاد
کور مادرزاد
لخت مادرزاد
نوزاد
دیوزاد
پریزاد
دست مریزاد
داد
اجداد
اضداد
اعداد
سلسله اعداد
امداد
بیداد
تعداد
جمع اضداد
جیغ و داد
خداداد
خرداد
رخداد
رویداد
قرارداد
عقدقرارداد
فسخ قرارداد
مادّه قرارداد
انعقادقرارداد
پیش نویس قرارداد
قلمداد
مرداد
ارتداد
استبداد
استرداد
استعداد
با استعداد
استمداد
امتداد
انسداد
بامداد
مداد
مغز مداد
آزاد
ارز آزاد
اقتصادآزاد
الکترون آزاد
بازار آزاد
بازرگانی آزاد
بحث آزاد
بندر آزاد
تجارت آزاد
جهان آزاد
حرکت آزاد
خط آزاد
سقوط آزاد
شعر آزاد
شغل آزاد
شنای آزاد
ماهی آزاد
نظام اقتصادآزاد
هوای آزاد
وقت آزاد
 ایجاد
حاد
وضع حاد
آحاد
سلسله آحاد
الحاد
اتحاد
پیمان اتحاد
راد
مراد
نامراد
بر وفق مراد
گراد
سانتیگراد
درجه سانتیگراد
فاراد
افراد
اکراد
اوراد
ایراد
انفراد
 شاد
رنگ شاد
آهنگ شاد
روانشاد
ارشاد
گشاد
دهان گشاد
راهرو گشاد
کوچه گشاد
گل و گشاد
شمشاد
 اقتصاد
علم اقتصاد
متضاد
ابعاد
معاد
میعاد
روز میعاد
مُفاد
اعتقاد
انتقاد
انعقاد
نقاد
بریگاد
 استاد
ستاد
افسر ستاد
معتاد
هشتاد
هفتاد
 نژاد
اجساد
کِساد
بازار کساد
فساد
مایه فساد
داماد
تازه داماد
جماد
ضماد
نماد
پماد
اعتماد
رأی اعتماد
رأی عدم اعتماد
طرف اعتماد
انجماد
نقطه انجماد
یاد
زنده یاد
ازدیاد
اعتیاد
المپیاد
انقیاد
زیاد
مدتی زیاد
فریاد
اعیاد
بنیاد
بی بنیاد
دانشگاه نوبنیاد
سست بنیاد
نوبنیاد
شیّاد
صیّاد
 استناد
قابل استناد
اسناد
ثبت اسناد
جعل اسناد
دفتر اسناد
عناد
قناد
لیموناد
 اجتهاد
درجه اجتهاد
جهاد
نهاد
بدنهاد
پاک نهاد
پست نهاد
پیشنهاد
نیک نهاد
استشهاد
 سالاد
مارمالاد
آکلاد
جلاد
اولاد
پولاد
فولاد
میلاد
بعداز میلاد
عیدمیلاد
قبل از میلاد
  سواد
بیسواد
کم سواد
نعمت سواد
نوسواد
مواد

 

مختوم به بد

 بد
چشم بد
دعای بد
بخت بد
ابد
الی الابد
حبس ابد
زندان ابد
سبد
سرسبد
گل سرسبد
معبد
گنبد
 لابد
ارتشبد
کالبد
رامبد
مُوبد
سپهبد
تیمسار سپهبد
 عابد
گربه عابد
معابد
مستبد
 عبد

 

مختوم به تد

 مرتد
کمونیست مرتد
مسلمان مرتد
دادو ستد
ممتد
خط ممتد
ارتوپدکاتد
متد

 

مختوم به جد

جد
پدرجد
جداندر جد
مادر جد
ابجد
حروف ابجد
مساجد
واجد
مسجد
امام مسجد
خادم مسجد
سنجد
درخت سنجد
کنجد
روغن کنجد
موجد
 مجد
وجد

 

مختوم به حد

حد
سرحد
بی حد
جریان حد
زاویه حد
احد
 واحد
اتوبوس واحد
خط واحد
متحد
دد
صدد
عدد
غدد
مدد
متعدد تردد
تمدد

 

مختوم به رد

بُرد
پُر کاربرد
پیشبرد
داشبرد
دستبرد
راهبرد
کاربرد
کم کاربرد
ردت
ردخ
اقتصادخرد
پول خرد
دُرد
کرد
سرگرد
ردـل
برآورد
خورد
بازخورد
پسخورد
چگالی برخورد
خوش برخورد
زدو خورد
آکورد
رکورد
مرد
آزادمرد
جوانمرد
دولتمرد
شیر مرد
نامرد
نرد
تخته نرد
دستاورد
لاجورد
نوَرد
آسمان نورد
دریا نورد
فضانورد
کوه نورد
کوهنورد
هوانورد
رهاورد
گرد
بیابانگرد
بی برو برگرد
پاگرد
پیچ گرد
پیگرد
تحت پیگرد
جشن سالگرد
جهانگرد
چپگرد
دوره گرد
خواننده دوره گرد
فروشنده دوره گرد
گدای دوره گرد
راستگرد
ساعتگرد
سالگرد
شبگرد
صحراگرد
عقبگرد
ولگرد
سگهای ولگرد
درد
احساس درد
آستانه درد
بی درد
پادرد
پُر درد
تسکین درد
دل درد
سردرد
ضددرد
فشار درد
کمردرد
گلودرد
همدرد
زرد
چراغ زرد
لکه زرد
نرگس زرد
نژادزرد
نقطه زرد
توزرد
شله زرد
فلفل زرد
سرد
آب سرد
آتش سرد
اسلحه سرد
جنگ سرد
چای سرد
خونسرد
دلسرد
رفتار سرد
رنگ سرد
طرد
فرد
اصالت فرد
روزهای فرد
عددفرد
منحصر بفرد
دیرکرد
رویکرد
عملکرد
کارکرد
کارد
میوکارد
میلیارد
یارد
وارد
تازه وارد
ناوارد
موارد
منفرد
متمرد
مورد
بی مورد
آرد
استاندارد
آندوکارد
گارد
بادی گارد
بیلیارد
توپ بیلیارد
گوی بیلیارد
میز بیلیارد
رد
نبرد
مجرد
حبس مجرد
زندان مجرد
خرد
بخرد
بی خرد
صاحب خرد
نابخرد
مسترد
مفرد
گِرد
باکتری گِرد
دندان گرد
سنجاق ته گرد
شاگرد
خانه شاگرد
شِگرد
گرداگرد
گوگرد
جوهر گوگرد
میزگرد
میل گرد
ورد

 

مختوم به زد  مختوم به سد
زد
گوشزد
نامزد
زبانزد
ایزد
نزد
دزد
آفتابه دزد
بچه دزد
دله دزد
مزد
دستمزد
کارمزد
سد
اسد
جسد
حسد
فاسد
حکومت فاسد
دندان فاسد
شخص فاسد
عضو فاسد
میوه فاسد
مفاسد
مفسد

 

مختوم به شد  مختوم به صد
ارشد
افسر ارشد
اولادارشد
فرزندارشد
کارشناسی ارشد
مقام ارشد
مرشد
راشد
شد
آمدو شد
رشد
روان شناسی رشد
فرایندرشد
درحال رشد
صد
درصد
صددر صد
رصد
مقصد
قاصد
مقاصد
مقتصد
قصد
سوء قصد

 

مختوم به عد

متباعد
ساعد
مساعد
جواب مساعد
هوای مساعد
نامساعد
متصاعد
متقاعد
قواعد
مستعد
موعد
بعد
مابعد
من بعد
جعد
رعد
بُعد
اسعد
مقعد
تباعد
تصاعد
تقاعد

 

مختوم به ضد  مختوم به غد
ضد
جغد

 

مختوم به قد

قد
قدو نیمقد
تمام قد
چارقد
سرو قد
کوتاه قد
هم قد
مرقد
عاقد
فاقد
معتقد
منتقد
منعقد
عقد
خطبه عقد
نقد
دست بنقد
پول نقد
خریدنقد
تفقد

 

مختوم به لد

بلد
نابلد
ولد
زادو ولد
تولد
تاریخ تولد
جشن تولد
روز تولد
جلد
پشت جلد
روی جلد
توی جلد
خلد
خالد
متولد

 

مختوم به کد  مختوم به گد
راکد
آب راکد
بازار راکد
پول راکد
لگد

 

مختوم به مد

جامد
اسم جامد
پارافین جامد
جسم جامد
حالت جامد
متعامد
معتمد
منجمد
منطقه منجمد
درآمد
پُر درآمد
کم درآمد
مالیات بر درآمد
پیش درآمد
رفت و آمد
کم رفت و آمد
پیشامد
خوشامد
سرآمد
کارامد
بسامد
پُر بسامد
کم بسامد
پیامد
جزر و مد
سرمد
سند
ساختن سند
مسند
مُسند
شمد
نمد
کاسه نمد
آلامد
تعامد
کمد
 حمد
الحمد
عمد
قتل عمد
قتل غیرعمد

 

مختوم به ند

بند
آب بند
آکبند
باربند
بازوبند
بافت همبند
بربند
بسته بند
بگیر و ببند
بندبند
بیضه بند
پابند
پای بند
پشت بند
ه بندپش
پوزه بند
پیش بند
جلوبند
چشم بند
دستبند
دلبند
دهان بند
روبند
روده بند
زانوبند
زدو بند
سربند
سینه بند
شاشبند
ششلول بند
شکسته بند
شکم بند
صفحه بند
علاقه بند
فتق بند
فرزنددلبند
قدّاره بند
قیدو بند
کمربند
گردنبند
گلو بند
ماست بند
مچ بند
نعلبند
نیمبند
هفت تیر بند
هم بند
راهبند
پسند
بازار پسند
خودپسند
دل پسند
دنیا پسند
زیبا پسند
شاه پسند
ظاهرپسند
عامه پسند
عوام پسند
مردم پسند
مشکل پسند
ناپسند
 خرسند
اسفند
پدافند
ترفند
گوسفند
گوسفندگله
قند
بیماری قند
چغندر قند
حبه قند
خاکه قند
کله قند
کلوخه قند
آبکند
گند
سوگند
آبرومند
ارادتمند
ارجمند
ارزشمند
آرزومند
آزمند
افزارمند
اندیشمند
انسان اندیشمند
برومند
جوان برومند
درخت برومند
بهره مند
پیروزمند
تنومند
ثروتمند
حاجتمند
خردمند
خواهشمند
دانشمند
دردمند
زورمند
زیستمند
سالمند
سامانمند
سخاوتمند
سعادتمند
سودمند
فعالیت سودمند
معامله سودمند
شرافتمند
شکوه مند
عائله مند
عقیده مند
علاقه مند
غیرتمند
قانونمند
قدرتمند
کارمند
قشر کارمند
کمند
گله مند
مستمند
نیارمند
نیرومند
روح نیرومند
هدفمند
هنرمند
هوشمند
 بلند
بالا بلند
بخت بلند
پاشنه بلند
پست و بلند
چوب بلند
سربلند
صدای بلند
قدبلند
مقام بلند
موج بلند
نظربلند
ندرولـغ
 چند
هرچند
یکچند
بگو بخند
پوزخند
ریشخند
زهرخند
شکرخند
لبخند
نیشخند
 پوند
تند
آفتاب تند
بوی تند
تب تند
زاویه تند
شیب تند
مزه تند
سوند
ندک
موند
 آوند
پسوند
پیشوند
پیوند
خداوند
خویشاوند
روَند
شهروند
فروند
لوند
میانوند
همروند
هموند
 زند
بیات زند
فرزند
تک فرزند
گزند
 باند
راند
پروپاگاند
ماند
قانون ماند
 مانند
بی همانند
خمیرمانند
کم مانند
گوی مانند
همانند
 برایند
فرایند
خوشایند
رفتار خوشایند
منظره خوشایند
ناخوشایند
بوی ناخوشایند
صدای ناخوشایند
 باند
راند
پروپاگاند
ماند
قانون ماند
 رند
مردرند
بوی فرند
گرل فرند
 چرند
چرندو پرند
سَرند
 مستند
فیلم مستند
 پند
اسپند
  آخوند

 

مختوم به ود

خود
خودبخود
بیخود
سرخود
آستین سرخود
انتقاداز خود
نخود
فال نخود
الکترود
گود
بشقاب گود
لامپ تریود
دیود
 جُمود
رهنمود
عمود
نمود
وانمود
شهود
اقامه شهود
جُهود
مشهود
دارایی نامشهود
یهود
دین یهود
داود
قیود
آلود
آب گل آلود
ابرآلود
اشک آلود
حزن آلود
خاک آلود
خشم آلود
خون آلود
دردآلود
دودآلود
زهرآلود
طنزآلود
غبارآلود
غرَض آلود
غضب آلود
غم آلود
داستان غم آلود
نگاه غم آلود
قهرآلود
کف آلود
گل آلود
مه آلود
هوای غبارآلود
هوای مه آلود
مولود
رود
درود
بدرود
سرود
مطرود
فرود
ورود
زود
سود
حسود
سولفات دو سود
خوشنود
ناخشنود
گفت و شنود
مقصود
عود
مسعود
صعود
موعود
روز موعود
عقود
مفقود
کود
رکود
  دود
حلقه دود
اندود
زر اندود
قیراندود
حدود
تحدیدحدود
محدود
اعتصاب محدود
مسئولیت محدود
نامحدود
مردود
مسدود
معدود
مه دود
بود
نابود
یادبود
بنای یادبود
جشن یادبود
دفتر یادبود
ستون یادبود
لوحه یادبود
مراسم یادبود
بودو نبود
کبود
چشم کبود
کات کبود
کمبود
معبود
نبود
بهبود
  پود
اِتود
سُجود
وجود
اصالت وجود
گوارای وجود
وحدت وجود
موجود

 

مختوم به هد

زاهد
شاهد
شواهد
مجاهد
مجتهد
متعهد
جهد
جدو جهد
شهد
عهد
بدعهد
سست عهد
نقض عهد
ولیعهد
مهد
تعهد
بی تعهد
هدهد
اشهد
مشهد
زهد

مختوم به ید

دید
روادید
تردید
بلاتردید
بی تردید
بازدید
دیدو باز دید
پدید
تجدید
تحدید
تشدید
تمدید
تهدید
جدید
عهدجدید
شدید
بادشدید
سوختگی شدید
صوابدید
کاندید
مدید
مدتی مدید
میدان دید
ناپدید
ندیدبدید
نقطه دید
اسید
اکسید
آمینواسید
اوریک اسید
بنیان اسید
پانتوتِنیک اسید
دی اکسید
ریبونوکلئیک اسید
سولفوریک اسید
سولفیدریک اسید
سیتریک اسید
سیلیسیک اسید
فرمیک اسید
فسفریک اسید
کربن دیوکسید
کربن منوکسید
کربنیک اسید
لاکتیک اسید
نوکلئیک اسید
هیدروکلریک اسید
رسید
سررسید
قبض رسید
سوبسید
گِلوسید
منوکسید
هیدروکسید
سفید
انقلاب سفید
آهن سفید
بافت رشته ای سفید
پرچم سفید
تلویزیون سیاه سفید
توت سفید
جلدسفید
چشم سفید
چوب سفید
خاک سفید
خردل سفید
روسفید
ریش سفید
طلای سفید
طیف نور سفید
فیلم سیاه سفید
کاغذسفید
کدوی سفید
گاو پیشانی سفید
گلبول سفید
گوشت سفید
گویچه سفید
گیس سفید
لوبیا سفید
ماهی سفید
نان سفید
نژادسفید
نفت سفید
اسپرماتوئید
آستروئید
آلدئید
آلکالوئید
بافت میلوئید
پاراتیروئید
تیروئید
تیفوئید
سُلِنوئید
سینوسوئید
غده پاراتیروئید
غده تیروئید
فرمالدئید
کرتیکوئید
کلـوئید
نوکلئوپروتئید
 جراید
ارباب جراید
بریده جراید
تفتیش عقاید
زاید
جناس زاید
زواید
شداید
عاید
عقاید
عواید
فواید
قصاید
قاید
 بید
درخت بید
کاربید
سپید
لیپید
اساتید
روماتیدک
نوکلئوتید
تمجید
وحید
توحید
  انیدرید
خرید
انحصار خرید
بازار خرید
بازخرید
پیش خرید
زر خرید
قیمت خرید
کاغذخرید
آمید
پلی آمید
امید
چشم امید
قطع امید
ناامید
نومید
تعمید
غسل تعمید
سیانید
جاوید
تجوید
شوید
نوید
ناهید
شهید
تأیید
تزیید
پلید
چهره پلید
تجلید
تقلید
مرجع تقلید
کلید
دندانه کلید
سوراخ کلید
شاه کلید
موالید
تولید
ابزار تولید
انحصار تولید
بهینه سازی تولید
تعاونی تولید
جریان تولید
خط تولید
زنجیره تولید
فرایندتولید
 رشید
خورشید
برآمدن خورشید
شیر و خورشید
کره خورشید
گرفتن خورشید
 بعید
ماضی بعید
سعید
تبعید
تصعید
وعده و وعید
  تبرید
تجرید
کلرید
مرید
ورید
هیبرید
هیدرید
 صید
عید
روز عید
قید
بی قید
لاقید
سولفید
مفید
تنقید
فقید
اکید
تأکید
قیدتأکید
 مروارید
آب مروارید
صدف مروارید
گل مروارید
غواص مروارید
اختیار دارید
ساکارید
پلی ساکارید
اسلاید
آفساید
گلوکزید
گلیکوزید
مزید
 باید
بایدو شاید
شاید
 تزاید

 

برای مشاهده ی لیست کامل کلمات هم قافیه ، کلیک کنید .

 

۱ Comment

Add a Comment
  1. خیلی ممنووووووووووووووووووووووووووووون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *