هم قافیه ها مختوم به ر

مختوم به ار

بار
تره بار
میدان تره بار
وانت بار
ویژه بار
اضافه بار
تاکسی بار
حمل بار
پربار
هر بار
بی بند وبار
تبار
ایل و تبار
عالی تبار
والا تبار
اعتبار
با اعتبار
بی اعتبار
درجه اعتبار
صاحب اعتبار
عدم اعتبار
کارت اعتبار
مدت اعتبار
محنت بار
مشقت بار
مصیبت بار
ملامت بار
نکبت بار
رقت بار
دوران محنت بار
فلاکت بار
اجبار
جبّار
اخبار
سرخط اخبار
تکمه زنگ اخبار
زنگ اخبار
شستی زنگ اخبار
ادبار
بردبار
خواربار
دربار
سربار
تیربار
آتشبار
غبار
اسفبار
تأسفبار
سبکبار
استکبار
اشکبار
خشکبار
مشکبار
رگبار
کولبار
کوله بار
غمبار
انبار
آب انبار
سیاهه کالای انبار
قبض انبار
گرانبار
زیانبار
تلنبار
خونبار
چشم خونبار
اندوهبار
کار و بار
ایزوبار
جویبار
 احتیاط کار
آسفالت کار
اسلحه خودکار
اضافه کار
با پشتکار
برنجکار
پرهیزکار
پیشکار
تبادل افکار
تجاوزکار
تشتت افکار
تفنگ خودکار
تلفن خودکار
تنویر افکار
حق العمل کار
دزد کهنه کار
دست اندرکار
دستگاه خودکار
رشته افکار
روز شکار
ستون بدهکار
شله قلمکار
شیر خودکار
غیرقابل انکار
فراموشکار
فیوز خودکار
کاراته کار
کس وکار
کسب و کار
گناهکار
منبت کار
هیچ کار
آش شله قلمکار
ترازوی خودکار
جناح محافظه کار
سیمکشی توکار
سیمکشی روکار
قمارباز کهنه کار
گره خوردن کار
لوله کشی توکار
جا دار
نادار
وادار
پردار
ته دار
در دار
سردار
شک دار
غدّار
نم دار
پندار
بهدار
دهدار
دلدار
کردار
کشدار
مقدار
بُردار
دُم دار
گلدار
مُردار
هشدار
تو دار
رو دار
بو دار
مو دار
بیدار
دیدار
آبدار
آجدار
بانکدار
باردار
باغدار
بالدار
پاسدار
پایدار
تاب دار
تابدار
تاج دار
جاندار
چاک دار
خال دار
داغدار
دام دار
راز دار
راهدار
ساقدار
شاخدار
قاب دار
کاردار
گاز دار
نامدار
آب گازدار
اتیکت دار
اجاره دار
آفتابه دار
اختیار دار
استخواندار
اسلحه دار
امانت دار
اوراق بهادار
بخت بیدار
به امید دیدار
بورس اوراق بهادار
بیماری واگیردار
پارچه گلدار
پاکت تمبردار
پُر خریدار
پُر طرفدار
پشتوانه دار
پل بازودار
پول دار
پولدار
پیشینه دار
ترازوی شاهیندار
تصویربردار
تعادل پایدار
تعادل ناپایدار
تفاله دار
تفاوت معنی دار
جانگهدار
جریحه دار
چاپخانه دار
چک مدت دار
چک وعده دار
حاشیه دار
حرف خنده دار
حرف صدادار
حرکت شتابدار
حروف سایه دار
خانواده دار
خدانگهدار
خریدار
خزانه دار
خط دار
خواب و بیدار
خود دار
خویشتن دار
دار و ندار
دامنه دار
در و پنجره دار
درجه دار
دردسر دار
دروغ شاخدار
دزد سابقه دار
دنباله دار
دندانه دار
دوستدار
ریسک دار
زبان باردار
زن دار
زن و بچه دار
سابقه دار
ساعت شماطه دار
ستاره دنباله دار
سخنان نیشدار
سر و زباندار
سرزباندار
سرقفلی دار
سرمایه دار
سرنشیندار
سطح شیبدار
سیاستمدار
سیم خاردار
سینما دار
شب زنده دار
شمّاطه دار
صدا بردار
صدای کِشدار
صندلی چرخدار
صندلی دسته دار
صندلی دسته دار
عمامه دار
فرمانبردار
فروش مدت دار
فیلمبردار
قرار و مدار
قوطی دردار
قلاب دار
قید مقدار
کار خنده دار
کارخانه دار
کشو دار
کفش پاشنه دار
کلاهبردار
کم خریدار
کنایه دار
گارانتی دار
گرمابه دار
گیسوی تابدار
لیوان دسته دار
مارهای زنگوله دار
مرد استخواندار
مردمدار
مزرعه دار
مسئولیت دار
مغازه دار
مکتبدار
نان و آب دار
نخ تابدار
نوک دار
بنکدار
تفنگ دار
شوهر دار
برخوردار
بوتیکدار
سبوس دار
بی مقدار
پاشنه دار
تاریخ دار
جلودار
دریا دار
دنیا دار
رکورددار
ساسون دار
اندارسک
سوراخ دار
کتابدار
حسابدار
ضامندار
گیر و دار
لاکردار
مدت دار
معنی دار
ناپایدار
هیکل دار
وزنه بردار
گذار
گشت و گذار
واگذار
فروگذار
بنیانگذار
تخمگذار
قانونگذار
گنهکار
ستمکار
بدهکار
بزهکار
برشکار
 جنگ افزار
خوابگزار
دست ابزار
دست افزار
سخت افزار
شکرگزار
کارگزار
 ابزار
افزار
آزار
بازار
بیزار
نیزار
شنزار
گلزار
 خداوندگار
آفریدگار
تاریخ نگار
جعبه پرگار
چوب سیگار
انگار نه انگار
باد نگار
بد روزگار
پاکت سیگار
خواستگار
روزنامه نگار
زلزله نگار
سهل انگار
طیف نگار
قوطی سیگار
کاغذ سیگار
نوسان نگار
وقایع نگار
پریشان روزگار
پُر نقش و نگار
ختم روزگار
کمک آموزگار
گردش روزگار
 رهسپار
تار
تاتار
استتار
ساختار
مختار
خود مختار
وزیر مختار
سه تار
خواستار
ستار
ویراستار
دستار
پرستار
سرپرستار
کمک پرستار
ایستار
شتارک
شت و کشتارک
نوشتار
رفتار
اصالت رفتار
بد رفتار
خوش رفتار
سوء رفتار
طرز رفتار
کج رفتار
کفتار
گرفتار
گفتار
پیش گفتار
هکتار
گیتار
غار
تغار
مَغار
دهانه غار
عمق غار
یار غار
ابتکار
احتکار
پشتکار
کشت و کار
کشتکار
نابکار
  قطار
اقطار
اخطار
افطار
عطار
توپ افطار
دعای افطار
راننده قطار
همقطار
   خربازار
دل آزار
شالیزار
کارابزار
کارافزار
نرم افزار
یکهزار
لاله زار
یونجه زار
شوره زار
 خشایار
دانشیار
کودکیار
مددیار
استادیار
بهداشتیار
پزشکیار
تمام عیار
بی اختیار
دارای اختیار
صاحب اختیار
چرخ طیّار
بیمارستان سیّار
دزد تمام عیار
طلای تمام عیار
سفیر سیّار
سینمای سیّار
کامل عیار
ماهی خاویار
 اتاق کار
آخرکار
اخلاق کار
ارجاع کار
اوراق کار
بازار کار
بازده کار
پروانه کار
حقوق کار
خاتمه کار
در حین کار
سابقه کار
ساعت کار
گردش کار
لباس کار
محیط کار
میدان کار
نیروی کار
هنگام کار
 خاتم کار
خدمتکار
سبزی کار
شالیکار
صاحبکار
صیفی کار
فلزکار
فریبکار
گندم کار
سازشکار
ورزشکار
سرویسکار
سفیدکار
چرخکار
رنگ کار
درختکار
درستکار
جوشکار
چایکار
وقار
منقار
با وقار
بی وقار
ذوالفقار
پنبه کار
تازه کار
توبه کار
کهنه کار
نقره کار
جفاکار
خطاکار
ریاکار
زناکار
طلاکار
فداکار
 دمانگار
خبرنگار
ناسازگار
آموزگار
فشار نگار
چهره نگار
پروردگار
لرزه نگار
 بی آزار
حال زار
ریگ زار
کارزار
کشتزار
کوازار
جعبه ابزار
جمعه بازار
آشفته بازار
چهارشنبه بازار
دزدبازار
گرمی بازار
 هار
آهار
ناهار
بهار
مهار
چهار
 شار
فشار
آبشار
اعشار
اقشار
سرشار
انتشار
پُر فشار
کم فشار
هم فشار
مستشار
دست افشار
آبلیموی دست
افشار
تحت فشار
کثیرالانتشار
روزنامه
کثیرالانتشار
بچه دار
برده دار
پرده دار
پنجه دار
جعبه دار
خنده دار
دسته دار
هسته دار
نرده دار
وعده دار
دکمه دار
عهده دار
غصه دار
مهره دار
ریشه دار
گوشه دار
چوبه دار
روزه دار
 فرار
فرّار
قرار
برقرار
بیقرار
آ رام و قرار
صبر و قرار
ادرار
تجزیه ادرار
اسرار
حافظ اسرار
اشرار
اصرار
اضرار
اقرار
تکرار
امرار
استقرار
استمرار
اضطرار
 برخه شمار
برج زهرمار
سوراخ مار
بردن در قمار
بساط قمار
زار و بیمار
عیادت بیمار
رعایت بیمار
قضیّه حِمار
چشم خمار
علم آمار
ثانیه شمار
دقیقه شمار
روزشمار
اتاق بیمار
یوغ استعمار
انگشت شمار
کیلومترشمار
ساعت شمار
 انظار
نظار
انتظار
اتاق انتظار
چشم انتظار
غیرقابل انتظار
 انکسار
سنگسار
شاخسار
شرمسار
غمگسار
کوهسار
 استفسار
چشمه سار
زاویه انکسار
ضریب انکسار
یمین و یسار
گل نگونسار
 تبهکار
دغلکار
طلبکار
طمعکار
قلمکار
مددکار
 آشکار
انکار
تِذکار
پیکار
بیکار
پرکار
خودکار
گلکار
توکار
روکار
  بیمار و زار
بیمه گزار
خبرگزار
خدمتگزار
سپاسگزار
زار و نزار
فولاد افزار
ماشین ابزار
نوشت افزار
مردم آزار
نمازگزار
جیب دار
چین دار
تیغ دار
دیندار
نیمدار
نیشدار
ریش دار
شیردار
زیپ دار
 مار
آمار
دمار
حمار
خمار
شمار
قمار
طومار
بیمار
تیمار
معمار
اقمار
 حصار
ابصار
اعصار
انصار
ارعص
اختصار
انحصار
اعوان و انصار
قرون و اعصار
کلمات قصار
 جار
احجار
تجار
حجّار
انزجار
اشجار
انفجار
موج انفجار
مجار
بهنجار
صدای ناهنجار
نجّار
صنف نجار
کلنجار
نابهنجار
ناهنجار
هفته بیجار
 کار
شکار
ناکار
افکار
بدکار
سرکار
مکار
هر کار
همکار
شبکار
کم کار
گچکار
 انتحار
خار
بوته خار
بخار
بی بخار
اتوی بخار
اسب بخار
دیگ بخار
کشتی بخار
ماشین بخار
افتخار
به افتخار
دیپلم افتخار
قله افتخار
ارفخ
 بهادار
صدا دار
عزا دار
فضا دار
هوادار
وفا دار
 چرک دار
پرز دار
قفل دار
موجدار
مرغدار
گوژ دار
خرابکار
خلافکار
سوارکار
صوابکار
شوفاژکار
بند شلوار
بیخ دیوار
جسم دوّار
پس دیوار
ور دیوار
سینه دیوار
 پایه دار
جامه دار
خانه دار
گاراژدار
مایه دار
 پلاک دار
زمامدار
شتابدار
شیاردار
چماق دار
لعابدار
  خبر دار
علمدار
طبقدار
طرفدار
کمردار
پرهیزدار
تحصیلدار
تحویلدار
زمیندار
طنین دار
آوار
ادوار
پروار
خروار
اطوار
جگوار
غمخوار
هموار
الوار
شلوار
انوار
چلوار
سشوار
بولوار
دشوار
شخوارن
دیوار
دوّار
زوّار
سوگوار
 استوار
جیره خوار
دانه خوار
رشوه خوار
ریزه خوار
دیرگوار
سزاوار
عیالوار
آدمخوار
اراده استوار
آسان گوار
زمینخوار
زنبورخوار
شرابخوار
حرامخوار
شهسوار
شیرخوار
طوطی وار
علف خوار
گیاهخوار
مادروار
خواهروار
ماهیخوار
مردارخوار
مرده خوار
مورچه خوار
میراث خوار
ناهموار
نونوار
خوش گوار
همجَوار
رباخوار
 امیدوار
برادروار
بزرگوار
پدروار
جهانخوار
چابکسوار
حشره خوار
خونخوار
دیوانه وار
زمین خوار
سطح دوّار
فهرست وار
کایت سوار
کمر شلوار
کنار دیوار
کنسرواتوار
گوشتخوار
حشره خوار
لابراتوار
نااستوار
ناواستوار
یکه سوار
دوچرخه سوار
زمین ناهموار
مرغ ماهیخوار
  تمبردار
چرخ دار
چسب دار
سقف دار
کفشدار
نقشدار
بخشدار
شهر دار
زنگدار
مغز دار
اغیار
بسیار
بهیار
سیّار
عیّار
معیار
هشیار
اختیار
بختیار
بدبیار
خاویار
دادیار
دستیار
شهریار
کم عیار
ناویار
 استظهار
گل آهار
بساط نهار
تازه بهار
سیاه بهار
کاغذ آ چهار
نصف النهار
همیشه بهار
دم نگار
رستگار
روزگار
زرنگار
سازگار
کردگار
ماندگار
ولِنگار
یادگار
 استاندار
پستان دار
مهماندار
نشاندار
دکان دار
زبان دار
فرماندار
میاندار
 سمینار
دینار
ارصن
برکنار
بوس و کنار
درخت انار
درخت چنار
دریاکنار
 گار
نگار
انگار
پرگار
زنگار
سیگار
  آبرو دار
هاشور دار
آستین دار
واگیردار
انبار دار
سرایدار
سهام دار
عار
بیعار
شعار
اشعار
مستعار
اسم مستعار
مجموعه اشعار
یار
خیار
دیار
شیار
عیار
ویار
 پوار
جوار
سوار
نوار
هوار
چمنزار
سبزه زار
علفزار
لجنزار
نمکزار
 دار
جدار
رادار
مدار
ندار
  لکه دار
کله دار
گله دار
بد کردار
 اقتدار
بی گدار
پدیدار
 پوشش دار
سرپوشدار
صندوقدار
  آچار
دچار
ناچار
 آستر دار
مادردار
پاکت دار
لبه دار
یقه دار
 نمودار
اتو دار
 برانکار
تراشکار
تعمیرکار
تقصیرکار
 زار
مزار
نزار
هزار
 پدردار
جگردار
منت دار
نگهدار
 احضار
احتضار
استحضار
حضار
 ارحف
غفار
ارکف
استغفار
 بذرکار
برقکار
 استادکار
اهمال کار
 شاهکار
صافکار
 سر و کار
سِری کار
محافظه کار
مقاطعه کار
ملاحظه کار
 تیمسار
رخسار
سمسار
  سار
یسار
افسار
تشخیص کار
تعطیل کار
تقسیم کار
 بستانکار
پنهانکار
پیمانکار
سیمانکار
زیانکار
 پرچم دار
دفتردار
سردمدار
محضردار
مشعل دار
بیشمار
نیش مار
تار و مار
سوسمار
زهر مار
 دلار
تالار
سالار
سپهسالار
ناوسالار
  حجم کار
غرق کار
مرد کار
میز کار
 آثار
ایثار
نثار
جان نثار
 خانوار
راهوار
شاهوار
ناگوار
 انار
چنار
کنار
منار
انهار
قهّار
اظهار
زنهار
استثمار
استعمار
 کاسبکار
کاشیکار
 جنایتکار
خیانتکار
اشتهار
نوبهار
 خوار 

مختوم به بر

نامه بر
دور و بر
صنوبر
سوسنبر
پیغمبر
فرمانبر
خیار چنبر
امر بر
بخش بر
مستکبر
بالغ بر
مرگ بر
دب اکبر
زیر و زبر
منبع خبر
فیبر
کالیبر
مختوم به پر
پر
سپر
گلپر
شهپر
پرپر
تیز پر
شاهپر
کلاغ پر
انبر
تکبر
دالبر
تب بر
جیب بر
گچ بر
آهن بر
شیشه بر
گازانبر
معبر
ازبر
اکبر
بربر
دلبر
چنبر
عنبر
منبر
رهبر
نوبر
ستبر
تمبر
بی صبر
نبش قبر
سنگ قبر
ابر
جبر
صبر
قبر
گبر
برابر
بالا بر
باربر
کاربر
نفربر
نامعتبر
اللهُ اکبر
پیامبر
تقسیم بر
جابر
صابر
عابر
اکابر
معابر
منابر
 رنجبر
معتبر
باخبر
بی خبر
خوش خبر
 ناو هواپیمابر
سه پهلو برابر
کامیون نفربر
به خدا به پیغمبر
 بر
تبر
خبر
مخبر
متکبر
کلاس اکابر
 سپتامبر
نوامبر
دسامبر
رُب دوشامبر
حق تمبر
سینه ستبر
مجموعه تمبر
 زبر
کِبر
 در برابر
دو برابر
نابرابر
  
مختوم به پر  مختوم به ثر
آمپر
ولت آمپر
غده کوپر
پُر
نیمه پر
 
اثر
بلااثر
گاز بی اثر
نقطه اثر
مفقود الاثر
اکثر
حد اکثر
تأثر
تکاثر

مختوم به تر

اتر
هیتر
ریشتر
فیلتر
مستر
پلی استر
پستر
تستر
هالتر
دفاتر
متواتر
مستتر
سکرتر
استارتر
کاراکتر
کامپیوتر
رپرتر
پرولتر
سورتر
گانگستر
هلیکوپتر
قانون بروستر
درجه ریشتر
بالاتر
خاکستر
سردفتر
هم بستر
سایه گستر
بد اختر
کلانتر
گل اختر
دادگستر
نیک اختر
کبوتر
هر چه زودتر
صفت برتر
دست از پا درازتر
 بارومتر
مانومتر
نانومتر
فتومتر
رنومترک
ترمومتر
کیلو متر
میکرومتر
هکتومتر
هیدرومتر
پارکومتر
رادیومتر
اسفرومتر
گالوانومتر
پتانسیومتر
الکترومتر
تر
وتر
ابتر
اختر
استر
بستر
برتر
بدتر
دفتر
عنتر
 چتر
متر
ستر
تیتر
لیتر
دسی لیتر
سانتی لیتر
میلی لیتر
هکتولیتر
 لوستر
ارکستر
آمفی تآتر
هنرپیشه تئاتر
دیوپتر
پرش با چتر
دانش گستر
دسته ارکستر
رهبر ارکستر
فراتر
باختر
آستر
بیشتر
پیشتر
انگشتر
نشتر
بهتر
کهتر
مهتر
 شتر
اشتر
دکتر
تواتر
تهاتر
 تاکسی متر
سانتی متر
دسی متر
میلیمتر
کالریمتر
 آمپرمتر
اهم متر
تله متر
ولتمتر
 دختر
گستر
 تآتر
کاتر
گواتر
سانتر
 پارامتر
ولتامتر
دکا متر
 سرکلانتر
فضله کبوتر
دُزمتر
فازمتر
   
مختوم به جر  مختوم به ذر
هاجر
حجر
عصرحجر
اجر
زجر
فجر
تاجر
مستأجر
مهاجر
منفجر
منزجر
آجر
معجر
خنجر
منجر
موجر
هجر
تین ایجر
 
آذر
گذر
رهگذر
زود گذر
سرگذر
الحذر
بذر
جذر
عذر
نذر
مختوم به چر  مختوم به حر
پنچر
ویلچر
 
سَحر
ساحر
متبحر
بحر
سحر

مختوم به خر

خر
آخر
الی آخر
دست آخر
دم آخر
سرخر
شرخر
بز خر
مال خر
مفتخر
سلف خر
گورخر
خر تو خر
کرّه خر
کله خر
نرّه خر
تمسخر
تفاخر
 فاخر
لباس فاخر
مفاخر
اواخر
فخر
استخر
آب استخر

مختوم به در

در
ددر
هدر
مادر
پدر
اژدر
شبدر
سردر
مصدر
اندر
بندر
قلندر
سمندر
چغندر
برگ چغندر
دربدر
زن پدر
ضربدر
لای در
صادر
قادر
نادر
بنادر
نوادر
کِدر
اکسترودر
گِریدر
لیدر
مقتدر
مخدر
میلیاردر
بدر
صدر
قدر
چقدر
شب قدر
عالی قدر
گرانقدر
هر قدر
هر چقدر
همین قدر
سیلندر
سرسیلندر
کادر
افسر کادر
سِدر
پودر
 چهارچوب در
سیزده بدر
قضا و قدر
دولت مقتدر
سیاستمدار مقتدر
اسم مصدر
حاصل مصدر
روز مادر
زن برادر
دختر برادر
کارخانه مادر
بی پدر و مادر
چادر
ماتادر
بزن بهادر
سیاه چادر
قلدر
مختوم به رر  مختوم به زر
شرر
ضرر
بیضرر
پُر ضرر
کم ضرر
نامکرر
تضرر
 
زر
جزر
بولدوزر
فریزر

 مختوم به سر

آخرسر
سراسر
سرتاسر
سربسر
دردسر
تاج سر
فرق سر
سنگسر
خیره سر
سبک سر
پشت سر
آقاپسر
شانه بسر
سنجاق سر
اصلاح سر
بی دردسر
پُر دردسر
کم دردسر
سر و همسر
آقابالاسر
شوره سر
کاسه سر
ارّه دوسر
ازاین سرتا آن سر
 سر
پسر
سه سر
افسر
از سر
خود سر
همسر
دسر
منکسر
کمیسر
تراک میکسر
 کسر
کم و کسر

 

مختوم به شر

شر
بشر
ابنای بشر
حقوق بشر
نسل بشر
تشر
توپ و تشر
محشر
اثناعشر
ناشر
واشر
مباشر
معاشر
منتشر
حشر
روز حشر
نشر
 قشر
عُشر

مختوم به صر

قاصر
ناصر
معاصر
ادبیات معاصر
مبصر
منحصر
بصر
قیصر
قطر اقصر
مختصر
عصر
طرف عصر
هم عصر
ولی عصر
قصر
حد و حصر
عنصر
سست عنصر
عناصر

 مختوم به هت

محضر
ماحضر
مستحضر
خوش محضر
حاضر
در حال حاضر
محاضر
خضر

مختوم به طر

شاطر
قاطر
خاطر
آزرده خاطر
آسوده خاطر
آشفته خاطر
افسرده خاطر
شوریده خاطر
رنجیده خاطر
آسایش خاطر
اضطراب خاطر
انبساط خاطر
اطمینان خاطر
پریشان خاطر
تعلق خاطر
تفرقه خاطر
دغدغه خاطر
فراغ خاطر
خطر
اعلام خطر
بی خطر
پُر خطر
چراغ خطر
زنگ خطر
عاری از خطر
کم خطر
مقطر
آب مقطر
سطر
عطر
خوش عطر
شیشه عطر
قطر
فطر
عید فطر

مختوم به ظر

نظر
بی نظر
تنگ نظر
صاحبنظر
صرفنطر
تحت نظر
نقطه نظر
تجدید نظر
منظر
بد منظر
خوش منظر
ماه منظر
نیکو منظر
ناظر
مناظر
متناظر
منتظر
تناظر

مختوم به وت

شعر
طبع شعر
شب شعر
قریحه شعر
قعر
آیینه مقعر
عدسی مقعر
عرعر
شاعر
به قول شاعر
مشاعر

 مختوم به هت

اصغر
دُبّ اصغر
ساغر
لاغر
صِغر

مختوم به فت

سفر
همسفر
توشه سفر
ساز و برگ سفر
ظفر
نفر
هر نفر
همافر
کافر
کیفر
نیلوفر
وافر
قر و فر
شوفر
مسافر
حمل مسافر
آتمسفر
هیدروسفر
یونسفر
متنافر
خطوط متنافر
متنفر
تنافر
فسفر
تنفر
ابراز تنفر
حفر
صفر
توان صفر
فرک
کامفر

مختوم به کر

کر
پکر
شکر
لشکر
سرلشکر
سیاهی لشکر
قلب لشکر
قاضی عسکر
نیشکر
قند نیشکر
نهی از منکر
نوکر
پیکر
پری پیکر
پیل پیکر
در و پیکر
غول پیکر
کوه پیکر
مه پیکر
چاکر
شاکر
تانکر
پوکر
ژوکر
منکر
مبتکر
محتکر
متشکر
متفکر
بکر
زمین بکر
فکر بکر
ذکر
اخیرالذکر
فوق الذکر
فکر
بی فکر
خوش فکر
همفکر
آزادفکر
استقلال فکر
اصالت فکر
تحجر فکر
روشنفکر
قشر روشنفکر
کوتاه فکر
کوته فکر
تشکر
تفکر
طرز تفکر
آنتی کر
شکر
مکر
پُر مکر

مختوم به گر

گر
اگر
جگر
دگر
مگر
نگر
اخگر
زرگر
مسگر
کنگر
لنگر
سنگر
هم سنگر
دیگر
دواتگر
غارتگر
امدادگر
بیدادگر
صنعتگر
صورتگر
رامشگر
کاوشگر
فسونگر
افسونگر
دور نگر
آینده نگر
چرخ لنگر
ستیزه گر
شکنجه گر
ایثارگر
انحصارگر
گزارشگر
نوازشگر
شمارشگر
ستایشگر
آرایشگر
آلایشگر
آزمایشگر
ویرانگر
سپاه ویرانگر
درمانگر
نمایانگر
رفوگر
جادوگر
آشوبگر
تاراجگر
جهادگر
استعمارگر
آشکارگر
روز کارگر
سرکارگر
طبقه کارگر
تجاوزگر
پرخاشگر
پژوهشگر
واکنشگر
چپاولگر
آزمونگر
دولتهای سلطه گر
نظاره گر
به عبارت دیگر
جهان دیگر
آبادگر
آزارگر
آمارگر
آغازگر
آسانگر
آهنگر
بیانگر
توانگر
نشانگر
اخلالگر
اشغالگر
جلوه گر
حیله گر
ریخته گر
فتنه گر
بیمه گر
کوزه گر
شیشه گر
سلطه گر
همدیگر
یکدیگر
بازیگر
همبرگر
کنتور گایگر
 اغواگر
افشاگر
القاگر
شناگر
سوداگر
یغماگر
تماشاگر
شناساگر
سینماگر
کیمیاگر
 برزگر
دروگر
درودگر
سفیدگر
رفتگر
سُفالگر
حسابگر
شتابگر
دادگر
کارگر
عملگر
ستمگر
مختوم به قر  مختوم به ذر
قر
مستقر
فقر
 
چیلر
فیلر
کولر
قانون کِپلر
فرمولر
قضیّه اولر
کلر

مختوم به مر

ثمر
بی ثمر
بی سود و ثمر
دَمر
مرمر
سنگ مرمر
قمر
شقّ القمر
کمر
مهره کمر
هلال احمر
آمر
اوامر
گرامر
مثمر
الاستومر
ایزومر
منومر
پلیمر
تایمر
عمر
بهار عمر
بیمه عمر
پاییز عمر
طول عمر
غروب عمر
مادام العمر
مدت عمر
امر
بدو امر
آخرالامر
بادی امر
تحت امر
حسب الامر
فعل امر

 مختوم به نر

تینر
تیونر
کانتینر
پانسیونر
غده برونر
کلکسیونر
کمیسیونر
ملیونر
میسیونر
میلیونر
نر
گوسفند نر
فنر
شاه فنر
کمک فنر
هنر
با هنر
پُر هنر
جهان هنر

مختوم به ور

تکاور
تناور
پهناور
جنگاور
دلاور
سماور
شناور
قی آور
گشتاور
اسف آور
اشتها آور
اعجاب آور
الزام آور
اندوه آور
بهت آور
ارز شناور
پل شناور
پیام آور
تأثر آور
تأسف آور
ترس آور
تعجب آور
تهوع آور
جنگ آور
چندش آور
حیرت آور
خجالت آور
خفقان آور
خنده آور
خواب آور
خوشباور
درخت بارآور
درد آور
دلهره آور
دهشت آور
دیرباور
رزم آور
رعب آور
رفتار شرم آور
رقت آور
رنج آور
زجرآور
زودباور
زیان آور
سرسام آور
سُکرآور
سوت داور
سود سوزآور
سودآور
شرم آور
شگفت آور
کسالت آور
کشور پهناور
گاز اشک آور
گاز خنده آور
گرانی سرسام آور
مرگ آور
مستی آور
ملال آور
نام آور
نان آور
نشئه آور
نشاط آور
نفرت آور
ننگ آور
هراس آور
هیجان آور
وحشت آور
یادآور
یأس آور
حق عبور
خرزنبور
لانه زنبور
ملکه زنبور
نیش زنبور
سنگ صبور
صعب العبور
شاهپور
اورتور
مجری دستور
مستور
جمع و جور
جنس جور
جور واجور
فسق و فجور
وصله ناجور
مسحور
آخور
ارتباط راه دور
ی المقدورحت
خاور دور
خدابدور
دور تا دور
دورادور
گذشته های دور
نامقدور
چهره مغرور
عبور و مرور
کلرور
اِعمال زور
آباژور
مکسور
آب شور
بروشور
بزرگان کشور
پرشر و شور
چشم شور
خاک شور
خیارشور
سلحشور
کجمنشور
کف شور
گل سرشور
هاشور
متصور
عدم حضور
با شعور
ذی شعور
لخت و عور
جغور بغور
امپراطور
ساطور
اجاق کور
اشتهای کور
پرچ کور
چاه کور
فرزند ذکور
روده کور
سوت و کور
کلاس کنکور
موش کور
نقطه کور
حبه انگور
دانه انگور
زنده بگور
شهد انگور
شیره انگور
قند انگور
گم و گور
گور بگور
کاسه بلور
اولیای امور
زمام امور
اصل بازگشت نور
انحراف نور
انعکاس نور
انکسار نور
پدیده شکست نور
تجزیه نور
رقص نور
شکست نور
ضد نور
فشار نور
قطبش نور
نور علی نور
پدیده نوظهور
تپه ماهور
حمام ظهور
رییس جمهور
قیافه نوظهور
گل ماهور
نوظهور
اندیکاتور
انکوباتور
پروژکتور
ترانزیستور
ترانسفورماتور
دفتر اندیکاتور
آکومولاتور
الکتروموتور
نظریّه بور
اسیلاتور
دکوراتور
دیکتاتور
رادیاتور
رآکتور
راننده تراکتور
روغن موتور
فاکتور
فیکساتور
کاپاسیتور
کاربوراتور
کاریکاتور
کاریکلماتور
کموتاتور
هواپیمای بی موتور
وبای التور
بُخور بخور
دُور
ریدورک
کاتالیزور
فرس ماژور
گام ماژور
پرفسور
کمپرسور
کندانسور
میکروپروسسور
اصالت تصور
تصور
غیرقابل تصور
فوق تصور
این طور
همین طور
آب تبلور
لکِلورف
گریمور
گام مینور
صبور
سمور
شرور
ضرور
جسور
غیور
تنور
عبور
قبور
سُپور
سُتور
صدور
بُخور
سُرور
غرور
رورک
سورک
مرور
بزور
قصور
حضور
شعور
خطور
سطور
قطور
وفور
ذکور
فکور
طیور
بلور
امور
ظهور
پاسور
بافور
کافور
فیگور
 آماتور
آداپتور
تراکتور
آرماتور
رگلاتور
ژنراتور
اپراتور
سناتور
فراخور
ماساژور
دایناسور
کلاسور
آسانسور
ادیتور
ویزیتور
مونیتور
رژیسور
سلکتور
کتورکل
گنده خور
مرده خور
مفتخور
مینیاتور
مشروبخور
نزولخور
 زنبور
مزبور
مجبور
کربور
دستور
سنتور
رنجور
محجور
مهجور
هر جور
مقدور
مجذور
محذور
معذور
خر زور
کم زور
مسرور
مغرور
منشور
منصور
محصور
مسطور
محظور
منظور
مغفور
منفور
شبکور
مذکور
انگور
مأمور
مخمور
کم نور
مشهور
مقهور
ممهور
 بارور
نامور
جانور
سخنور
مصور
هنرور
دانشور
شور و شر
 بهره ور
پیشه ور
پیله ور
حمله ور
شعله ور
غوطه ور
کینه ور
زر و زیور
زیب و زیور
شهریور
 دانش پرور
دشمن پرور
شکم پرور
هنرپرور
ادب پرور
عدالت پرور
رعیت پرور
خیالپرور
نوع پرور
روحپرور
فرهنگ پرور
 مجاور
زاویه های مجاور
مشاور
وزیر مشاور
شِرّ و ور
متبلور
متهور
پلیور
 روتور
موتور
چطور
هر طور
ترور
دکور
پیلور
تِنور
مانور
والور
 آکتور
کنتور
پرخور
درخور
دلخور
دمخور
خود خور
ردخور
مترور
بوکسور
تانسور
سانسور
لیکور
پیشخور
 سگ خور
فی الفور
لاشخور
نان خور
چیزخور
بادخور
تبلور
لندَهور
عرق خور
به درد بخور
به درد نخور
توسری خور
 بور
تور
جُور
دور
زور
سور
شور
عور
کور
گور
مور
نور
  ور
آور
باور
خاور
داور
یاور
جور
ورش
غور
یُقور
طور
 دین پرور
دونپرور
تن پرور
غم پرور
دامپرور
پُر نور
پرزور
جمهور
مزدور
بلغور
کنکور
 محور
سَرور
کشور
زیور
 ماهور
با زور
ناجور
 سولفور
فلوئور
مورمور
 شیپور
سیانور

مختوم به هر

هر
بهر
دهر
زهر
شهر
قهر
مَهر
نهر
گهر
گوهر
جوهر
شوهر
مطهر
مظهر
بدگوهر
طاهر
ماهر
ظاهر
ظواهر
مظاهر
جواهر
متظاهر
 تظاهر
بی تظاهر
خواهر
برادر و خواهر
پسرخواهر
دختر خواهر
عالی گهر
والاگهر
 پیش از ظهر
صلات ظهر
قبل از ظهر
لاک و مهر
بی مهر
 مِهر
سپهر
مُهر
ظهر
پادزهر
انجمن شهر
زیباسازی شهر
مرکز شهر
 پدرشوهر
مادرشوهر
زن و شوهر
خواهر شوهر
شکار شوهر
برادر شوهر
لکه جوهر
 هرهر
موهر
 خوش ظاهر
علی الظاهر
درّ و جواهر
  

مختوم به حت

دبیر
کبیر
اجیر
آژیر
اثیر
اسیر
کثیر
اخیر
نخیر
غدیر
حریر
شریر
وزیر
مسیر
موسیر
بصیر
حصیر
نصیر
خطیر
فطیر
نظیر
صغیر
حقیر
فقیر
صَفیر
دلیر
امیر
ضمیر
پنیر
کویر
شهیر
کهیر
تدبیر
تعبیر
تکبیر
تأثیر
تکثیر
انجیر
زنجیر
تأخیر
تبخیر
تخدیر
تقدیر
تعذیر
تحریر
تقریر
تعزیر
تفسیر
تقصیر
تقطیر
تصغیر
تحقیر
تکفیر
توفیر
تخمیر
تعمیر
تنویر
تطهیر
تغییر
 آبگیر
اتاق دلگیر
آتشگیر
آچارلوله گیر
آسانگیر
آفتابگیر
القاگیر
انبر زغالگیر
ایراد گیر
باج بگیر
باجگیر
بادگیر
باران گیر
برقگیر
بگیر بگیر
بهانه گیر
بوگیر
بیماری همه گیر
بیماری واگیر
پاگیر
پیشگیر
پیگیر
جاگیر
جایگیر
جن گیر
جنگ جهانگیر
چسب زودگیر
چشمگیر
حقوق بگیر
خداگیر
خرده گیر
خوگیر
دامنگیر
درگیر
دزدگیر
دست و پاگیر
دستگیر
دلگیر
دندانگیر
رطوبت گیر
زمینگیر
زودگیر
سختگیر
سیل گیر
سیمان زودگیر
ضربگیر
ضربه گیر
عالمگیر
عرق گیر
غافلگیر
فالگیر
فراگیر
قندگیر
کاغذ گیر
شتی گیرک
کفگیر
گریبانگیر
گلگیر
گلوگیر
گهگیر
گوشه گیر
لرزه گیر
لکه گیر
مارگیر
ماهیگیر
مبلغ چشمگیر
مزدبگیر
موضع گیر
ناخنگیر
نمگیر
نورگیر
همه گیر
واگیر
وقتگیر
کاغذ تحریر
لوازم تحریر
ماشین تحریر
میز تحریر
پیراهن زیر
سربزیر
ناگزیر
صدای زیر
لباس زیر
معاون وزیر
نخست وزیر
سردسیر
گرمسیر
نیم سیر
بستن شیر
خاکشیر
سرشیر
شمشیر
دم شمشیر
شیر تو شیر
قفس شیر
قند شیر
گاو نه من شیر
ماده شیر
نعره شیر
بی تقصیر
بی نظیر
کم نظیر
اساطیر
ماء شعیر
حرف تصغیر
این حقیر
بخور و نمیر
خرد و خمیر
روشن ضمیر
لفت دادن خمیر
مایه خمیر
سفر اخیر
مرگ و میر
نان خمیر
وارفتن خمیر
شکرپنیر
مایه پنیر
مستنیر
تصاویر
اتحاد جماهیر
جماهیر
مشاهیر
با تدبیر
بی تدبیر
تدابیر
سردبیر
سفیر کبیر
سوء تعبیر
وامپیر
گرگ پیر
بُرد تیر
تک تیر
هفت تیر
بی تأثیر
تحت تأثیر
تعداد کثیر
ضریب تکثیر
چرخ زنجیر
حلقه زنجیر
خط زنجیر
رشته زنجیر
خشکه انجیر
درخت انجیر
عید غدیر
  اثر پذیر
ادب پذیر
اجتناب ناپذیر
آسیب پذیر
آشتی پذیر
آشتی نا پذیر
اصلاح پذیر
اصلاح ناپذیر
التیام پذیر
امکان پذیر
آموزش پذیر
بخش پذیر
برگشت پذیر
پندپذیر
تأثیرپذیر
تربیت پذیر
تزلزل ناپذیر
چاره ناپذیر
خلل پذیر
خمپذیر
دلپذیر
سلطه پذیر
شکست ناپذیر
شکل پذیر
فنا ناپذیر
فناپذیر
لغزش پذیر
خیر
دِیر
سِیر
غیر
بایر
تایر
دایر
زایر
سایر
طایر
  تیر
جیر
دیر
زیر
سیر
شیر
قیر
گیر
میر
   امر خیر
بانی خیر
خبر خیر
دعای خیر
ذکر خیر
روز بخیر
سفر بخیر
شب بخیر
صبح بخیر
عاقبت بخیر
عمل خیر
پیر دِیر
سریع السّیر
سِیر
 جزایر
نظایر
ضمایر
دوایر
ذخایر
عشایر
مغایر
 منیر
مدیر
مقادیر
سرازیر
بواسیر
تفاسیر
 لاغیر
تغیّر
لایتغیّر
متغیّر
تحیّر
متحیّر
آدم خیّر

برای مشاهده ی لیست کامل کلمات هم قافیه ، کلیک کنید .

۸ Comments

Add a Comment
 1. فریبرز بهاری بابادی

  عالی خیلی متشکرم

 2. مرسی مرسی مرسییی

 3. عباس سليماني

  سلام
  فوق العادست. دمتون گرم. خیلی استفاده کردم.

 4. دستتون سبز

 5. سلام، خدا خیرتون بده ، من نویسنده ام خیلی لازممه

 6. سلام
  دم شما گرم،
  استفاده کردم،
  خیلی ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *