هم قافیه ها مختوم به ز

مختوم به از

آرزوی دور ودراز
حرف صدتایک غاز
حساب پس انداز
حق اشتراک گاز
خانمان برانداز
در و پنجره ساز
دست و دل باز
صندوق پس انداز
کمک داروساز
کمک دندانساز
لوله کشی گاز
ناو موشک انداز
هواپیمای دورپرواز
شطرنج باز
شمشیرباز
اسکی باز
ماسک گاز
نوسانساز
کلیشه ساز
نیرنگباز
نورپرداز
آغوش باز
افسانه ساز
آهنگساز
آینده ساز
بخاری ساز
برق سه فاز
بستنی ساز
پدال گاز
پرنده باز
پس انداز
پنجره باز
تاخت و تاز
ترانه ساز
تیزپرواز
جاده باز
جامعه باز
جواهرساز
چادر نماز
چهره پرداز
تنش مجاز
حق امتیاز
خط دراز
خود برانداز
خیالپرداز
دوچرخه ساز
دور و دراز
دورپرواز
رادیوساز
راز و نیاز
روده دراز
زاویه باز
زاویه فاز
ساز و آواز
سماورساز
سوخت و ساز
سوز و گداز
سیلندر گاز
شعبده باز
سرنوشت ساز
صاحب امتیاز
ضد کزاز
طنین انداز
ظرف روباز
ظرف سرباز
عدم نیاز
غده باز
غلط انداز
فرنگی ساز
کالای مُجاز
کبوترباز
کپسول گاز
کنتور گاز
لنگ دراز
لوله باز
مجسمه ساز
مهمان نواز
نشیب و فراز
همجنس باز
وجه امتیاز
ابراز
احراز
اعجاز
آغاز
انداز
آواز
ایجاز
بزاز
بهناز
پُر گاز
پُر ناز
پرواز
تن ناز
جانباز
خبّاز
دلباز
دمساز
پولساز
روباز
زنباز
سرباز
شهباز
شهناز
ازطن
غمّاز
کم گاز
لجباز
لیپاز
مدساز
ممتاز
لاکتاز
ناساز
نوساز
نیم باز
نیمساز
هم فاز
همراز
همساز
یونساز
احتراز
اکسیداز
الکلاز
امتیاز
اهتزاز
آمیلاز
اوره آز
بار انداز
بچه باز
بلورساز
بندانداز
بندباز
بی نیاز
پا انداز
پاکباز
پیشتاز
پیشواز
تازه ساز
تخم غاز
تکنواز
تیرانداز
تنیس باز
جانگداز
چاره ساز
چترباز
چندرغاز
چهره باز
حقه باز
حلبی ساز
خاک انداز
جانماز
خانم باز
خواب ناز
خوش آواز
داروساز
در آغاز
دست انداز
دست ساز
دغلباز
دلگداز
دلنواز
دندانساز
دیاستاز
دیرباز
دیرگداز
ذهن باز
راه انداز
رفیق باز
رو انداز
روانساز
روحنواز
زبانباز
زمین باز
زیرانداز
ساعتساز
سبب ساز
سرآغاز
سرافراز
سرفراز
سرو ناز
سیم فاز
شخصی ساز
طاقباز
طلا ساز
ظاهرساز
قمار باز
کاتالاز
ناتراز
کارپرداز
کارساز
کفتر باز
کفش باز
کلاف باز
گاوباز
گل ناز
گوشنواز
پیشنماز
نوپرداز
نیمه باز
نیمه ساز
نی نواز
هم تراز
هوسباز
یکسو ساز
یکه تاز
انسان ساز
تابلو ساز
چراغ ساز
چراغ گاز
چشم انداز
روی باز
فیلمساز
کاشی ساز
بغاز
پیاز
تراز
جهاز
جواز
دراز
فراز
زازک
رازگ
مَجاز
مُجاز
حجاز
نماز
نیاز
از
آز
باز
جاز
راز
ساز
غاز
فاز
گاز
ماز
ناز
ارکان نماز
از سیر تا پیاز
اشتراک گاز
افسانه پرداز
بلند پرواز
پُر دست انداز
پُر سوز و گداز
پزشک مجاز
پشت هم انداز
تعمیرگاه مُجاز
خانه نوساز
خانه نیمه ساز
خمپاره انداز
داستان پرداز
سالهای دراز
سخن پرداز
سرعت مُجاز
مازاد بر نیاز
موسیقی جاز
موشک انداز
نارنجک انداز
نظریّه پرداز

 

 مختوم به پر  مختوم به کب
بز
ماده بز
سبز
سرسبز
آب سبز
باقلای سبز
برگ سبز
چای سبز
چراغ سبز
فلفل سبز
لوبیا سبز
همیشه سبز
پُز
خوش پُز
آب پز
آشپز
سرآشپز
کمک آشپز
گچ پز
نیم پز
زودپز
پلوپز
چلوپز
آرام پز
پخت و پز
خشکه پز
شیره پز
شیرینی پز
کاشی پز
کباب پز
کله پز
کوره پز

 

مختوم به تز  مختوم به جز
کوارتز
ساعت کوارتز
تز
سنتز
آنتی تز
پروتز
پرانتز
شیمی سنتز
فتوسنتز
عجز
بجز
رجز
حاجز
عاجز
معجز
موجز

 

مختوم به خر

خز
رَز
ایدز
ارز
درز
طرز
لرز
مرز
هرز
ورز
 فِرز
جرز
پرز
گرز
محرز
اندرز
رنگرز
 بارز
صفت بارز
خدا بیامرز
مبارز
 مبرّز
هم ارز
هم مرز
کارورز
کشاورز
فِرز
الکتروفورز

 

مختوم به مز

 قرمز
اشعّه زیر قرمز
ترس از قرمز
جوهر قرمز
چراغ قرمز
خط قرمز
مادون قرمز
طیف مادون قرمز
گوشت قرمز
گویچه قرمز
ترمز
پدال ترمز
کاسه ترمز
لنت ترمز
تنگه هرمز
رمز
کشف رمز
غمز

 

مختوم به نز

 لنز
قانون لنز
کنتاکت لنز
برنز
  پونز
مایونز
منگنز
 طنز
تحفه نطنز

 

 سایر مختوم به ز

نغز
مغز
بی مغز
پرمغز
تهی مغز
خشک مغز
سبک مغز
نوار مغز
سخن نغز
شعر نغز
کِز
مرکز
هم مرکز
خارج از مرکز
متحدالمرکز
تمرکز
مراکز
متمرکز
گز
گِزگِز
هرگز
فلز
نافلز
شبه فلز
ذوب فلز
غیر فلز
سقزمجهز

 

 مختوم به وز

زنانه دوز
مردانه دوز
سری دوز
کفشدوز
کلاهدوز
لباسدوز
مال اندوز
دانش اندوز
آتش افروز
عالم افروز
جنگ افروز
حاجی فیروز
بازار روز
شبانه روز
عید نوروز
قیمت روز
هوانیروز
گل نوروز
کار نصفه روز
پس پریروز
قوز بالا قوز
عالمسوز
خانمانسوز
خاک نسوز
زباله سوز
نفت سوز
فلز نسوز
شیشه نسوز
پنبه نسوز
صندوق نسوز
آجرنسوز
سوخت و سوز
آش دهن سوز
بلای خانمانسوز
چراغ پیه سوز
چراغ گردسوز
موتور درونسوز
عبرت آموز
هنرآموز
دانش آموز
زبان آموز
سوادآموز
 بلوز
بروز
پیروز
دیروز
فیروز
نوروز
نیمروز
جانسوز
دلسوز
نسوز
آموز
رموز
هنوز
فیوز
افروز
امروز
اندوز
مرموز
دُز
رُز
موز
اسمز
اسیدوز
اگزوز
آرتروز
گل رُز
گلوکز
لاکتوز
گالاکتوز
مالتوز
سلولز
ساکارز
ریبوز
ویسکوز
تجاوز
ترمبوز
فِروکتوز
آویتامینوز
پفیوز
کینه توز
پاره دوز
پینه دوز
جوالدوز
دستدوز
زر دوز
زراندوز
پریروز
تیره روز
دل افروز
روز بروز
زادروز
سالروز
نصفه روز
جگرسوز
درونسوز
دهان سوز
عرقسوز
گازسوز
بد آموز
پندآموز
خود آموز
دست آموز
کارآموز
نوآموز
  دوز
قوز
سوز
روز
  وز
مجوز
متجاوز

 

مختوم به یز

بادخیز
بلاخیز
حاصلخیز
دورخیز
سحرخیز
سینه خیز
نفت خیز
برگریز
خاکریز
خرده ریز
درونریز
سورپریز
سینه ریز
ناگریز
بهت انگیز
حزن انگیز
دل انگیز
رعب انگیز
روح انگیز
سحرانگیز
شور انگیز
غم انگیز
هول انگیز
آنالیز
پیرولیز
دیالیز
فتولیز
کاتالیز
هیدرولیز
اپیفیز
زیر میز
پندآمیز
سحرآمیز
طنزآمیز
عطرآمیز
قهرآمیز
مهرآمیز
یأس آمیز
حلق آویز
تند و تیز
دستاویز
دلاویز
دیافیز
سرتیز
قلاویز
گلاویز
نوک تیز
هیپوفیز
هیچ چیز
جایز
حایز
جوایز
غرایز
دیز
ممیّز
سرممیز
مشمئز
تمایز
متمایز
عقد جایز
اعطای جوایز
زرخیز
شب خیز
نیمخیز
خونریز
سرریز
کاریز
گلریز
لبریز
واریز
یکریز
دهلیز
بی چیز
ناچیز
پرهیز
تجهیز
تجویز
قرنیز
گِشنیز
مِهمیز
آبریز
 پریز
گریز
انگیز
آمیز
جالیز
آویز
پاییز
پشیز
تمیز
جهیز
دنیز
ستیز
عزیز
کنیز
مویز
شمیز
 افت و خیز
جست و خیز
رستاخیز
مردم گریز
نقطه ریز
اسف انگیز
بهجت انگیز
حیرت انگیز
رقت انگیز
شهوت انگیز
عبرت انگیز
نفرت انگیز
طرب انگیز
فرح انگیز
هوس انگیز
هراس انگیز
خیال انگیز
نشاط انگیز
سرورانگیز
شگفت انگیز
فتنه انگیز
الکترولیز
اسرارآمیز
اغراق آمیز
تحقیرآمیز
توهین آمیز
ساختن میز
سرورآمیز
آب تمیز
آتش تیز
استریپ تیز
بی همه چیز
جلد شمیز
گوش تیز
دشمن ستیز
رخت آویز
صدای تیز
کفرستیز
 دره بادخیز
روز رستاخیز
زلزله خیز
زمین حاصلخیز
سرزمین نفت خیز
خط تهران تبریز
جنگ و گریز
سرعت گریز
غده درونریز
غده برونریز
کجدار و مریز
اعجاب انگیز
آهنگ غم انگیز
تأثرانگیز
تأسف انگیز
تفرقه انگیز
هیجان انگیز
ابتکارآمیز
اعتراض آمیز
انتقاد آمیز
اهانت آمیز
تحریک آمیز
تحکم آمیز
تشکرآمیز
تعجب آمیز
تکبرآمیز
تمسخرآمیز
تملق آمیز
تنیس روی میز
خیانت آمیز
دروغ مصلحت آمیز
رفتار تکبرآمیز
رفتار مهرآمیز
مبارزه قهرآمیز
محبت آمیز
مسالمت آمیز
مصلحت آمیز
موفقیت آمیز
نگاه مهرآمیز
زبان تند و تیز
غده هیپوفیز
ایز
چیز
تیز
ریز
خیز
لیز
میز
نیز
هیز
 سایز

 

برای مشاهده ی لیست کامل کلمات هم قافیه ، کلیک کنید .

 

۳ Comments

Add a Comment
 1. سیده زهرا شرعی زاده

  خدا بر توفیقاتتان بیفزاید
  عالی عالی عالی

 2. عالی
  کلمه ی آویز هم هست

 3. فرزاد خوش بین

  سلام علیکم.
  خسته نباشید عزیزانم.
  بسیار بسیار سپاسگزارم بابت همه زحماتی که متحمل میشوید تا بروزرسانی های خوبی ارائه کنید.
  پیشنهادی داشتم که البته میدونم کار راحتی نیست و وقت و انرژی زیادی میخواد.
  اگر میشد که کلمات رو در قالبهای مختلفی مثل فعل و مصدر و مفعول و….
  دسته بندی و فهرست میکردین حداقل بدرد من بیشتر میخورد.
  اگر برای شما عزیزان این کار زمان، هزینه و انرژی زیادی مصرف میکند، میتوانید قالبها را طراحی کنید و کار رو با همه به اشتراک بذارید.
  در ستونهای فعل و فاعل و مفعول و مصدر و صفت و…
  این امکان را به همه بدهید که کاربران کلمات و توضیحات را اضافه کنند و شما فقط یک بررسی و تأیید بفرمایید.
  ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *