هم قافیه ها مختوم به ط

مختوم به ط

بساط
حیاط
صراط
لِواط
نشاط
محاط
مخاط
نقاط
خبط
ربط
ضبط
قحط
شرط
فرط
خلط
بسط
شرح و بسط
قسط
پیش قسط
سِقط
خِلط
مرتبط
منضبط
منبسط
مختلط
عدد مختلط
متوسّط
سرعت متوسط
موج متوسط
اوساط
اخلاط
اسقاط
اغلاط
اقساط
الواط
افراط
محتاط
خرّاط
اطخط
خیاط
 توسط
تسلط
خط
شط
 رابط
ساقط
 احتیاط
اختلاط
ارتباط
انبساط
انحطاط
انضباط
استنباط
بسیط
محیط
بهداشت محیط
افراط و تفریط
تخلیط
تفریط
تقسیط
 ربط
بی ربط
ذی ربط
رادیوضبط
حرف ربط
خط و ربط
حرف بی ربط
روابط
تجدید روابط
ضوابط
اواسط
شرایط
اقتضای شرایط
رایطجامع الش
واجد شرایط
  بند و بساط
پل صِراط
پهنه حیاط
ضریب انبساط
علی الاحتیاط
دوره احتیاط
مخبّط
طمخط
مسلط
تهِ خط
پاره خط
خوش خط
دستخط
شیر یا خط
کاغذ بی خط
کاغذ دوخط
حد وسط
 بلوط
خطوط
سُقوط
شروط
منوط
 مبسوط
مخروط
مخلوط
مربوط
مشروط
منقوط
 نامربوط
نامشروط
شرح مبسوط
  منحط
بد خط
سرخط
نیم خط
اوسط
  وسط
سَقط
فقط
غلط
حرف شرط
قید و شرط
 مفرط

 

برای مشاهده ی لیست کامل کلمات هم قافیه ، کلیک کنید .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *