هم قافیه ها مختوم به عین

مختوم به ع

ربع
وسع
طبع
ذرع
شرع
صرع
فرع
قرع
قطع
دفع
رفع
نفع
ذی نفع
بلع
خلع
قلع
ضلع
جمع
سمع
شمع
منع
جوع
نوع
بیع
توابع
منابع
مراتع
مراجع
مزارع
مضارع
مواضع
مقاطع
مدافع
منافع
مواقع
جوامع
مجامع
موانع
بدایع
صنایع
طبایع
فجایع
ودایع
وقایع
بدیع
ربیع
رفیع
سریع
سمیع
جمیع
فجیع
شفیع
شنیع
وسیع
جماع
دفاع
سماع
شجاع
شعاع
قطاع
متاع
مُشاع
نخاع
نزاع
وداع
 خشوع
خضوع
رجوع
سد جوع
رکوع
شروع
شیوع
طلوع
فروع
وقوع
ابداع
اتباع
ارجاع
اشباع
اضلاع
اقناع
انواع
اوضاع
طمّاع
مصراع
نعناع
اربع
بع بع
منبع
مرتع
مرجع
مقطع
مطلع
مجمع
اسرع
لم یزرع
مصرع
موضع
موقع
 ابتیاع
اتساع
اجتماع
اختراع
ارتجاع
ارتفاع
استماع
اطلاع
امتناع
انتزاع
انتفاع
انقطاع
 بصل النخاع
پای ارتفاع
پرش ارتفاع
تحت الشعاع
جهان مطاع
عدم اطلاع
علم اجتماع
قابل اتساع
قابل ارتجاع
ضریب ارتجاع
بیماری ارتفاع
کثیرالاضلاع
متساوی الاضلاع
متوازی الاضلاع
تابع
رابع
راجع
زارع
شارع
واضع
ساطع
صانع
قاطع
دافع
نافع
واقع
طالع
جامع
قانع
مانع
بایع
شایع
ضایع
مایع
  ولع
سجع
طمع
بی طمع
مربّع
مترمربع
 با اطلاع
بی دفاع
بی اطلاع
حد اشباع
مِلک مشاع
قرص نعناع
حق انتفاع
حق اختراع
 تربیع
ترفیع
تسریع
تشییع
تضییع
تطمیع
تتبّع
تمتع
حج تمتع
تضرّع
تشعشع
عتوق
تجمع
عتصن
تنوع
تهوع
تشیّع
 مرتجع
مخترع
منتزع
سعمت
منقطع
مرتفع
منتفع
لعمط
مجتمع
مستمع
ممتنع
 متبوع
مجموع
مخلوع
مدفوع
مرجوع
مزروع
مسموع
مشروع
مصروع
مصنوع
مطبوع
مقطوع
ممنوع
موضوع
 رأی قاطع
اصالت واقع
وکیل مدافع
اصطکاک منافع
بیشتر مواقع
اعلام مواضع
خطوط متقاطع
جدول کلمات
متقاطع
فی الواقع
مسجد جامع
بلامانع
جامع و مانع
خوش طالع
دو با مانع
بیماری شایع
پارافین مایع
فهرست منابع
مرصع
مشمع
 متواضع
متقاطع
 علم بدیع
تعاونی توزیع
وضع
سر و وضع
باب طبع
خوش طبع
شوخ طبع
حاکم شرع
قاضی شرع
قانون شرع
استراق سمع
اسم جمع
خاطرجمع
مانعه الجمع
لاینقطع
 همنوع
بی توقع
پُر توقع
کم توقع
محل تقاطع
نقطه تقاطع
بموقع
بی موقع
سهل ممتنع
دشت مرتفع
مدارهای مجتمع
 نامطبوع
نامشروع
ارباب رجوع
تهویه مطبوع
سفر قریب الوقوع
عبور ممنوع
قریب الوقوع
من حیث المجموع
 تنازع
تواضع
تقاطع
تدافع
 تودیع
مطیع
منیع
توزیع
 متوقع
متمتع
متنوع

 

برای مشاهده ی لیست کامل کلمات هم قافیه ، کلیک کنید .

 

۱ Comment

Add a Comment
  1. رانین قادری

    بسیار خوب وهم اه در شرایطی که ذهن همراه نیست و یا یارای یافتن ندارد واگر یافت کاربرد مورد نظر را ندارد
    سپاسگزارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *