هم قافیه ها مختوم به قاف

30,000 ریال – خرید

مختوم به اق

اتفاق
احتراق
اختناق
ارتزاق
استراق
اشتقاق
اشتیاق
التصاق
انشقاق
انطباق
باجناق
قلچماق
هم اتاق
استحقاق
استنشاق
استنطاق
بد اخلاق
حسن اخلاق
خوش اخلاق
علم اخلاق
کف اتاق
سنگ چخماق
شبکه قاچاق
پرده صِفاق
قابل احتراق
فکر خلاق
اصول اخلاق
اکثریت قریب باتفاق
 احقاق
اخلاق
ارزاق
ارفاق
اشراق
اطلاق
اعماق
اغراق
آفاق
باتلاق
برّاق
بنچاق
تخماق
تریاق
چخماق
اقخل
رزاق
سنجاق
شلاق
عشاق
قالپاق
قالتاق
قِبراق
قزاق
قشلاق
نداقق
مشتاق
مصداق
میثاق
ییلاق
اتاق
اجاق
الحاق
الصاق
اِنفاق
اوراق
بزاق
چلاق
چماق
رواق
سُماق
سیاق
طلاق
فراق
قاچاق
محاق
مَذاق
نفاق
شِقاق
صِفاق
 چاق
ساق
شاق
طاق
عاق

 

مختوم به ق

 اسبق
ماسبق
مشتق
ذی حق
ملحق
خندق
بیرق
زورق
ابلق
مطلق
احمق
رونق
زنبق
 طِبق
صِدق
رزق
فسق
عشق
وفق
ضیق
فتق
برق
شرق
غرق
فرق
مشق
حلق
لقخ
طلق
  طبق
عرق
ورق
شفق
فلق
رمق
معرق
موفق
قموث
معلق
معوّق
نطق
خلق
عمق
 دق
نق
مستحق
مستغرق
زرورق
مرغ حق
بی رمق
دهن لق
تقّ و لق
تخم لق
کم ورق
کله شق
حرف حق
  مشرق
سِرتق
مشفق
منطق
منطبق
متفق
مشوّق
محقق
مصدّق
هق هق
محترق
قِشقِرق
بدقلق
  قلق
سابق
صادق
واثق
حاذق
سارق
عاشق
فاسق
ناطق
خالق
عایق
شایق
فایق
قایق
لایق
 خون ناحق
امام برحق
احقاق حق
ادعای ناحق
فال ورق
کاغذ زرورق
گل زنبق
عدد مطلق
قخبر موث
غده عرق
کاشی معرّق
قکله معل
اجل معلق
پل معلق
ناموفق
قدر مطلق
دمای مطلق
ماضی مطلق
انبساط مطلق
آزادی مطلق
اکثریت مطلق
رطوبت مطلق
زیبایی مطلق
فراوانی مطلق
بازار بی رونق
عطف به ماسبق
سوابق
مطابق
منافق
موافق
مناطق
حقایق
خلایق
دقایق
قشقای
علایق
نالایق
 ناموافق
رجای واثق
صبح صادق
کمافی السابق
باد موافق
الخالقجل
گل شقایق
پزشک حاذق
تصدّق
تفرّق
تورّق
تحقق
تعلق
تفوق
قتمل
تعمق
بدعنق
ززقق
  خط افق
بی ذوق
خوش ذوق
اشک شوق
خوش خلق
کج خلق
حسن خلق
کم عمق
قابل تعمق
 پُست برق
زرق و برق
بلوک شرق
سیم برق
کابل برق
گرمابرق
مولد برق
انتقال برق
پریز برق
تابلوی برق
تیر چراغ برق
جریان برق
کنتور برق
مأمور برق
چراغ برق
سیمکشی برق
  چارق
قاشق
پاتوق
فندق
باسلق
بدخلق
  سرمشق
درس و مشق
میدان مشق
مرغ عشق
 پُقت
چپق
طرُق
رُقق
افق
 تطابق
توافق
مافوق
حق
برحق
ناحق
شق
لق
 متعلق
متملق
متفرق
 مستنطق
مستشرق
  برطبق
رتق و فتق

 

مختوم به وق

بوق
حقوق
وثوق
عُروق
صندوق
عهد بوق
مخلوق
مسبوق
معشوق
مغروق
مفروق
منجوق
اشل حقوق
اضافه حقوق
فیش حقوق
لیست حقوق
تقّ وتوق
گاوصندوق
ذوق
سوق
شوق
طوق
فوق

مختوم به یق

تحقیق
تحمیق
تدقیق
تزریق
تشویق
تصدیق
تطبیق
تعریق
تعلیق
تعمیق
تعویق
تفریق
تلفیق
توفیق
 حریق
دقیق
رفیق
رقیق
نارفیق
شفیق
صدیق
عتیق
عقیق
عمیق
طریق
غریق
نجات غریق
فنس عمیق
چاه عمیق
رفیق شفیق
طی طریق
عهد عتیق
خط نستعلیق
ارائه طریق
اطفای حریق
افکار عمیق
به هر طریق
منجنیق
نستعلیق
مصادیق
آلاچیق

 

برای مشاهده ی لیست کامل کلمات هم قافیه ، کلیک کنید .

 

30,000 ریال – خرید

۲ Comments

Add a Comment
  1. سلام
    تلاش شما جهت گرداوری این کلمات ستودنی است . دست مریزاد

  2. محسن نصیری

    سلام
    عالی و کاربردی
    اجرکم عندالله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *