هم قافیه ها مختوم به نون

مختوم به ان

ساربان
سایبان
بادبان
باغبان
پاسبان
آستان
باستان
بوستان
جاودان
خاندان
کاردان
کاهدان
ناودان
بایگان
رایگان
ناوگان
ناوبان
آرمان
آسمان
آشیان
ماکیان
مادیان
زایمان
درمان
دربان
چسبان
شعبان
غلتان
قلیان
مرجان
الحان
اذهان
هذیان
ادیان
اعیان
اکران
چرخان
چندان
خندان
دندان
قندان
قطران
ردانگ
یخدان
یزدان
ارزان
لرزان
لغزان
ترسان
همسان
افشان
رخشان
رقصان
افغان
ارکان
الوان
سروان
دهگان
صدگان
لنگان
طرلان
رحمان
فرمان
خرخوان
تکخوان
 شبان
زبان
اذان
امان
اوان
جوان
توان
دوان
روان
قپان
کتان
کران
کلان
خزان
وزان
بسان
مظان
فغان
تکان
مکان
کمان
زمان
مامان
همان
زنان
جهان
دهان
نهان
بیان
عیان
کِشتیبان
پشتیبان
زندانبان
جنگلبان
جالیزبان
خوش زبان
دریابان
آبادان
شتربان
گریبان
نگهبان
مهربان
پروپان
نئوپان
شارلاتان
دادستان
کاپیتان
آجودان
آقاجان
بادمجان
بادنجان
پدرجان
دلیجان
فسنجان
هیجان
نیمه جان
جاویدان
جامه دان
چینه دان
برگردان
خودگردان
روگردان
سرگردان
آداب دان
آشغالدان
راه بندان
یخبندان
چپگردان
دو چندان
روغندان
سخندان
شیردان
شیمیدان
اکسیدان
فیزیکدان
بی دندان
زنخدان
نمکدان
شکردان
قلمدان
زباندان
ماندانک
گلابدان
بیکران
تکپران
زعفران
امتحان
سرگران
سخنران
حکمران
تخمدان
دیگران
آوران
بمباران
گلباران
بهاران
هوسران
رستوران
گاوچران
دکستران
فروزان
گریزان
گلریزان
پارتیزان
آویزان
پریشان
بی نشان
خروشان
خونفشان
آبفشان
جانفشان
درخشان
بذرافشان
عطرافشان
سیم افشان
کهکشان
هراسان
دیوسان
سُلوفان
شکوفان
احتقان
یاتاقان
چراغان
ارمغان
مَیعان
سَیَلان
استکان
آبچکان
پلکان
پلیکان
کماکان
گِردَکان
بستگان
رفتگان
همگان
مهرگان
پادگان
بزرگان
بازر گان
قایقران
گروگان
اِلمان
الامان
خرامان
بی امان
دو بالان
آبونمان
با ایمان
بی ایمان
بی درمان
بی سامان
پارلمان
پانسمان
خانمان
خاندان
راندمان
دنبلان
توأمان
قهرمان
دودمان
مبلمان
موومان
میهمان
مسلمان
فیلامان
نافرمان
پشیمان
ریسمان
سازمان
ساختمان
شادمان
آب و نان
ناتوان
ناگهان
آنچنان
کاروان
پاراوان
کاراوان
کارکنان
فراوان
فراخوان
در پایان
بی پایان
بی توان
همچنان
اطمینان
امتنان
اصفهان
استخوان
درس خوان
قرص نان
عُنفوان
گروهان
دُن ژوان
نو جوان
خوش بیان
نوحه خوان
نغمه خوان
نماز خوان
کتابخوان
نمایان
برلیان
سالیان
الآن
قرآن
هرآن
آهان
چاخان
آّبان
تابان
تاوان
باران
پالان
پایان
شایان
شادان
نادان
آسان
داغان
خاقان
خواهان
گاهان
دالان
نالان
دامان
سامان
جانان
آن
جان
خان
دان
ران
سان
کان
نان
خوان
وان
هان
 قِران
متان
گران
لسان
چشان
کشان
نشان
یکان
یگان
جنان
چنان
عنان
 دژبان
پستان
پنهان
فنجان
ریحان
زندان
هدانز
سندان
میدان
حیران
هجران
احسان
انسان
یکسان
شیطان
قیطان
رضوان
اذعان
امعان
عرفان
دهقان
امکان
پیکان
اعلان
ویلان
بهمان
پژمان
پیمان
بریان
گریان
سیانن
ایوان
حیوان
کیوان
کیهان
حرمان
مهمان
کتمان
کشسان
  شتابان
بیابان
خیابان
نیاکان
خلبان
ضربان
چمدان
فوران
نگران
گذران
نوسان
رمضان
سرطان
خفقان
یرقان
اخوان
ملوان
جریان
شریان
غلیان
 شبستان
دبستان
دهستان
زمستان
شهرستان
قبرستان
نخلستان
آسیستان
تابستان
تاکستان
خارستان
کوهستان
گورستان
گلستان
چیستان
نیستان
داستان
پرتستان
دوزیستان
 تنبان
جنبان
قربان
استان
افتان
بطلان
بهتان
بحران
بنیان
رُجحان
فقدان
ردانگ
گلدان
وجدان
جبران
جولان
دوران
عنوان
عمران
کفران
اوزان
نقصان
سلطان
ستوان
اسکان
دکان
برهان
سوهان
ارگان
چوگان
مژگان
طغیان
عریان
عصیان
 رویان
روبان
چوپان
بوتان
بوران
توران
کوران
کوهان
سوزان
جوشان
جویان
توفان
طوفان
تومان
 بی جان
ویران
دیوان
لیوان
میزان
خیزان
ایقان
بیلان
ایمان
سیمان
ایلخان
پیشخان
 مرزبان
همزبان
بد زبان
بی زبان
گاوزبان
هر زمان
همزمان
نردبان
دشتبان
سنگدان
شمعدان
قنددان
بدگمان
بی گمان
ارغوان
پهلوان
درمیان
 پیل بان
دیدبان
دیدگان
شیربان
میزبان
 بُران
لانف
رمان
گمان
مُمان
 زیان
ژیان
کیان
میان
 آبگردان
آتشگردان
آفتابگردان
بلاگردان
تعزیه گردان
تنخواه گردان
راستگردان
روانگردان
کارگردان
صحنه گردان
صندلی گردان
عکس برگردان
گل آفتابگردان
بامدادان
بند زندان
باب دندان
تاج دندان
گرد دندان
خلال دندان
خمیردندان
جراحی دندان
روکش دندان
ریشه دندان
حنابندان
چاه زنخدان
آیینه بندان
اقتصاد دان
ریاضیدان
جغرافیدان
پهنه میدان
رییس دزدان
مزه زندان
زباله دان
مرد میدان
موسیقیدان
میل کاردان
شدت میدان
کارمندان
خانه سالمندان
سرای سالمندان
 جان ستان
بام غلتان
حقوقدان
ارانگوتان
فرنگستان
فرهنگستان
کودکستان
دبیرستان
تیمارستان
بیمارستان
همداستان
تفسیر قرآن
تلاوت قرآن
ایران باستان
چله تابستان
حلقه دوستان
دنباله داستان
دوره دوستان
موضوع داستان
بده و بستان
تاریخ باستان
هنرستان
جهان باستان
مذهب پرتستان
مقام محترم دادستان
 نرمتنان
دترمینان
چرخ زنان
عقدکنان
خنده کنان
آشتی کنان
گریه کنان
یک تکه نان
آب روان
آنتیموان
آواز خوان
بی استخوان
تخت روان
ترانه خوان
تصنیف خوان
تعزیه خوان
جهان پهلوان
چاپ الوان
دوان دوان
روضه خوان
ریگ روان
سل استخوان
شاهنامه خوان
صفحه عنوان
و فراوانفت
کاغذ الوان
کانون بانوان
کتاب خوان
گل ارغوان
مغز استخوان
ناوسروان
نیروی جوان
هم توان
آب دهان
بیات اصفهان
بیکاری پنهان
سحرگاهان
سراسر جهان
سقف دهان
شامگاهان
شبانگاهان
شتر بی کوهان
صبحگاهان
غنچه دهان
کف دهان
نسل گیاهان
نمو گیاهان
نیست درجهان
آزادی بیان
اطرافیان
آغازیان
پیشینیان
جهانیان
در این میان
دو در میان
شیر ژیان
شیرین بیان
عالمیان
علم بیان
گرادیان
معانی و بیان
همسُرایان
یک در میان
بیمارستان زنان
دریچه اطمینان
سرکرده راهزنان
شیشه اطمینان
کمربند اطمینان
پوست و استخوان
شکستگی استخوان
انجمن اولیا و مربیان
ثروت بی پایان
چاق کردن قلیان
چگالی جریان
حقیقت عریان
خوابگاه دانشجویان
سرکرده شورشیان
شدت جریان
یکروز در میان
 آتش هجران
آب باران
ارّابه ران
اسکادران
بچه تهران
از ما بهتران
چشم چران
خوشگذران
خواب گران
خوابگاه افسران
بازار زرگران
بازار مسگران
بازار آهنگران
بزرگ ارتشتاران
تیرباران
سنگباران
چله بُران
ختنه سوران
پستانداران
مهره داران
مرغ باران
گلوله باران
نورباران
نم نم باران
کشاله ران
نسل جانوران
مهندسی عمران
ساخت ایران
صدای ایران
سورچران
صاحبقران
شهوتران
شیرینی خوران
عصب آوران
عصب وابران
کافه رستوران
لکوموتیو ران
 آتش نشان
آتشفشان
الماس نشان
شانبرّه ک
خاطرنشان
خروس نشان
خط و نشان
دست افشان
جسم درخشان
بی نام و نشان
بازار کفاشان
بازار مال فروشان
چشم خونفشان
رود خروشان
کوه آتشفشان
مخروط آتشفشان
یک تیر و دو نشان
جواهر نشان
کار درخشان
ریشه افشان
شمشیر جواهرنشان
   اتوبان
آسیابان
برخیابان
تهِ خیابان
کف خیابان
عید قربان
بلی قربان
بند تنبان
پرز زبان
ورد زبان
تک زبان
ترک زبان
فارسی زبان
تلخ زبان
چرب زبان
زخم زبان
شیرین زبان
گرفتن زبان
گل گاوزبان
پیراهن چسبان
افسر نگهبان
شام غریبان
سرپاسبان
سرخلبان
دروازه بان
سرگروهبان
سلسله جنبان
شادروان
نامهربان
گروهبان
زورچپان
سوزنبان
 آپارتمان
اتاق زایمان
اتاق فرمان
آخرالزمان
امام زمان
اسم زمان
آسمان و ریسمان
آگراندیسمان
امن و امان
بی سر و سامان
بیمه درمان
بیمه ساختمان
بی خانمان
پروانهساختمان
آپارتمان
پیراهن عثمان
تازه مسلمان
تیر و کمان
جامعه معلمان
جعبه فرمان
دپارتمان
در دست ساختمان
درد بی درمان
رنگین کمان
سپیده دمان
سر و سامان
سرو خرامان
سست پیمان
سیبک فرمان
فلان و بهمان
مانوجه الض
قید زمان
کوی معلمان
مبارزه بی امان
مترور ساختمان
مردم قهرمان
مرور زمان
راه و ساختمان
نابسامان
نامسلمان
نقاش ساختمان
نقشه ساختمان
نومسلمان
هزینه آپارتمان
  نزدیکان
خون چکان
حد امکان
قید مکان
اسم مکان
جنت مکان
قطره چکان
پسوند مکان
حتی الامکان
مرغ پلیکان
کون و مکان
دو باب دکان
داستان کودکان
پریدگی لبه استکان
کرسی بیماریهای کودکان
   مورچگان
تیر مژگان
خدایگان
آیندگان
پرندگان
خزندگان
درماندگان
فرشتگان
گذشتگان
گویندگان
بیچاره گان
گوی چوگان
بازماندگان
مجلس خبرگان
موج پناهندگان
اردوگاه آوارگان
اردوگاه پناهندگان
کانون نویسندگان
فصل جفتگیری پرندگان
افتان و خیزان
حلوا پزان
خرما پزان
سمنوپزان
نان ارزان
ترسان و لرزان
برگ خزان
برگریزان
مشعل فروزان
بازار حلبی سازان
تیراندازان
نیترات دارژان
از دل و جان
دور از جان
دشمن جان
سخت جان
فیل و فنجان
قیمه بادنجان
کشک بادنجان
خورشت بادنجان
خورشت فسنجان
دستخوش هیجان
موجود بی جان
 بافت کشسان
فلوئورسان
ته دانسان
نامه رسان
چهره ترسان
پرسان پرسان
روزی رسان
سرقلیان
آبله مرغان
مرغ توفان
جلد سُلوفان
صف مخالفان
فرونشستن توفان
درچرخان
هفت خان
آتش چرخان
صندلی چرخان
 اقتصاد کلان
اکی والان
خط بطلان

 

مختوم به ن

تن
زن
من
لجن
وطن
لگن
چمن
دهن
تانن
سخن
چدن
سُنن
کهن
سوزن
ایمن
شیون
میهن
آنتن
میزانسن
صِغر سن
انس و جن
مفتن
متعفن
متضمن
هِنّ و هن
فنومن
کاروتن
پیچ آلن
ناهمگن
ممتحن
ممکن
ناممکن
غیر ممکن
اشعّه رونتگن
توربو ترن
اتیلن
استیلن
پروپیلن
بیماری مزمن
پارتیشن
استیشن
انیمیشن
ارکاندیشن
رفتار خشن
صدای خشن
جیپ استیشن
بدباطن
خوش باطن
طلاق باین
ابتدا بساکن
کمربند وان آلن
الکن
بشکن
لیکن
مانکن
مسکن
نشکن
چاه کن
خارکن
رختکن
کوه کن
گورکن
شیر افکن
مردافکن
نورافکن
پیل افکن
بمب افکن
اژدر افکن
طنین افکن
هواپیمای بمب افکن
ولیکن
یخ شکن
سرشکن
بت شکن
بنیان کن
خود شکن
موج شکن
کفش کن
کمر شکن
ناوشکن
هیزم شکن
پیمان شکن
چین و شکن
دشمن شکن
دندان شکن
سنت شکن
سنگ شکن
شیشه شکن
عهد شکن
فندق شکن
قانون شکن
قند شکن
کارشکن
لشکرشکن
اعتصاب شکن
کشتی یخ شکن
لاستیک یخ شکن
شیشه نشکن
جواب دندان شکن
حق مسکن
آمار نفوس و مسکن
سیل بنیان کن
پس انداز مسکن
آزادی مسکن
آفتابه لگن
ارزن
برزن
بنزن
روزن
مخزن
نی زن
بی زن
بیوه زن
پیرزن
شیر زن
پدرزن
پاروزن
پنبه زن
تبر زن
چمن زن
خشت زن
خواهر زن
راهزن
رایزن
تارزن
سینه زن
طبل زن
کیف زن
مادرزن
مشت زن
بادبزن
آمپول زن
برادر زن
بزن بزن
بقدر ارزن
دو بهم زن
چشمک زن
شمشیر زن
ویلن زن
یکه بزن
نیش سوزن
عاقله زن
شماره زن
چینی بند زن
سرسوزن
سوراخ سوزن
فولاد زنگ نزن
چراغ چشمک زن
احسن
باسن
توسن
سوسن
کوسن
واکسن
به نحو احسن
تبدیل به احسن
مش حسن
تزریق واکسن
وجه احسن
گل سوسن
 بوشن
روشن
جوشن
گلشن
آویشن
کاپشن
نیمه روشن
سایه روشن
ذهن روشن
رنگ روشن
فکر روشن
تاریک و روشن
گردن
زق زدن
رقصیدن
افکندن
افشاندن
اتو زدن
سنگ معدن
رکاب زدن
سبزی خوردن
اهمیت دادن
پوشیدن
دراضطراب افکندن
گل نسترن
دامن
بهمن
خرمن
مأمن
ژرمن
دشمن
شومن
نارون
یاسمن
رونست
انجمن
ترکمن
نشیمن
جنتلمن
اهریمن
 رَستن
آبستن
زیستن
خویشتن
پنج تن
پادتن
رویین تن
آهوی ختن
نبرد تن بتن
الفت گرفتن
استناد جستن
استقرار یافتن
اضطراب داشتن
روحیه داشتن
مخازن
محاسن
اماکن
خزاین
سفاین
قراین
مُقارن
مباین
معاون
 کربن
بن بن
بیخ و بن
رتنک
نیوتن
ناخن
واگن
روی سخن
شیرین سخن
صاحب سخن
همسخن
مستهجن
 میگرن
متقارن
رابطه متقارن
نامتقارن
متوازن
متعاون
 میکرن
ماهی تن
تلفن
خط تلفن
سیم تلفن
باجه تلفن
پریز تلفن
حق اشتراک تلفن
کیوسک تلفن
مرکز تلفن
مشترک تلفن
گرامافن
میکرفن
تعفن
دو ماراتن
سطح تقارن
صفحه تقارن
محور تقارن
هیدروکربن
سیکل کربن
هیدرات کربن
کاغذ کاربن
دیوکسید کربن
مجمع الجزایر ژاپن
موطن
هم وطن
حب وطن
جلای وطن
فرزند وطن
سوء ظن
قید شک و ظن
روغن
قدغن
کفن
مدفن
افکن
علم و فن
فوت و فن
قانون مدون
پاکدامن
هجوم دشمن
کپسول بومن
اتاق نشیمن
لولوی سرخرمن
وعده سر خرمن
آهن
پیراهن
تیرآهن
خط آهن
ذوب آهن
راه آهن
سنگ آهن
گاوآهن
مبرهن
بد دهن
پیرهن
هم میهن
درخت کهن
ادبیات کهن
کوره ذوب آهن
پروفیل تیرآهن
سولفات آهن
ورق آهن
عصر آهن
زیرپیراهن
مادر میهن
پل راه آهن
بالکن
بازکن
تیزکن
بازیکن
دربازکن
پاک کن
خشک کن
سرد کن
کارکن
سیلیکن
گرمکن
آبگرمکن
آب سردکن
آب شیرین کن
برف پاک کن
جاده صاف کن
چاقو تیزکن
دهان پرکن
سوزن نخ کن
سیم لخت کن
شکم پرکن
صدا خفه کن
کارچاق کن
کان لم یکن
لوله بازکن
لوله خم کن
مخلوط کن
مدادپاک کن
ماهوت پاک کن
گل فراموشم مکن
 جن
شن
ترن
خشن
روبن
باطن
راهن
کاهن
خازن
ساکن
لکن
ضامن
داین
موهن
مؤمن
مزمن
  بالرین
کمدین
والرین
قانون وین
نامعین
سزارین
الکتریسین
تکنیسین
تئوریسین
مکانیسین
موزیسین
چاه آرتزین
  تباین
تقارن
توازن
تعاون
آرگن
ادکلن
تفلن
نایلن
ویلن
سیم ویلن
رسیتال ویلن
اهل تسنن

 

مختوم به ون

آکسون
ژامبون
سیفون
فرعون
کارتون
گارسون
نپتون
پرلون
هورمون
آنیون
اوریون
باریون
پاپیون
پاویون
تامپون
کاتیون
کامیون
لژیون
لوسیون
میسیون
اپسیلون
الکترون
بتاترون
بدمینتون
نوترون
نوکلئون
پانسیون
پروتون
پلوتون
آنتی پروتون
پوزیترون
پوزیسیون
تریبون
تریلیون
تلویزیون
فدراسیون
فراکسیون
فِراماسون
فونداسیون
کرتیزون
تیتراسیون
سیکلوترون
کلکسیون
کمیسیون
کنوانسیون
گانگلیون
لامپ نئون
اشانتیون
آکاردئون
اکازیون
اپتیمیزاسیون
اپوزیسیون
اتوماسیون
استریلیزاسیون
اکسیداسیون
آلاگارسون
آلدسترون
امولسیون
اندوکسیون
انفکسیون
انفلاسیون
انفورماسیون
انکوباسیون
ایزولاسیون
پارکینسون
پاستوریزاسیون
پروژسترون
پلاریزاسیون
پلیمریزاسیون
تابلوی نئون
تستوسترون
چراغ نئون
دکلاماسیون
دکوراسیون
دمونستراسیون
ساکسوفون
سنکروترون
سوزن گرامافون
سوسپانسیون
ضریب پواسون
فیلم کارتون
کاپیتولاسیون
کمپوزیسیون
کنسولتاسیون
کنفدراسیون
گیرنده تلویزیون
مکانیزاسیون
واکسیناسیون
یونیزاسیون
مدولاسیون
چون
خون
دون
باتون
قانون
برون
ستون
سُکون
شئون
گونش
جنون
فزون
سونف
نونف
قشون
مونک
مُتون
کنون
نگون
بیرون
توتون
درون
مصون
زبون
دیون
خاتون
صابون
طاعون
کانون
هامون
مادون
ترخون
مجنون
محزون
مدفون
مدیون
مرهون
مسکون
مشحون
مضمون
مظنون
معجون
مغبون
مفتون
مقرون
مکنون
ملعون
ممنون
همخون
همگون
همچون
زیتون
دلخون
ملیون
میمون
گلگون
موزون
بیلیون
میلیون
افزون
افسون
افیون
اکنون
بدون
بلیون
پرخون
تافتون
حلزون
فرغون
کم خون
نیشگون
نیلگون
بوقلمون
اندرون
الهیّون
یّونمل
دگرگون
رهنمون
سرستون
سرنگون
گندمگون
گوناگون
ناموزون
هم اکنون
همایون
واژگون
ویشگون
شبیخون
قند خون
انتقال خون
بانک خون
پول خون
انعقاد خون
بند آمدن خون
تجزیه خون
تزریق خون
رود خون
سرطان خون
فشار خون
گردش خون
گروه خون
آلاخون والاخون
بی قانون
پیرامون
گنج قارون
بله برون
چشم درون
بند قانون
به نام قانون
اجرای قانون
انشای قانون
حریم قانون
رعایت قانون
شکستن قانون
مادّه قانون
مأمور قانون
نقض قانون
حواریون
چند و چون
دیگرگون
ناهمگون
روحانیون
جرم سکون
گل میمون
روغن زیتون
کف صابون
ن فیکونک
بید مجنون
نازخاتون
نان تافتون
روزافزون
ایام بوقلمون
منظومه لیلی و
مجنون
یون
بتن
کوپن
ازون
فوتون
لونک
نورون
بالن
سالن
گالن
بارون
بالون
رادون
ساسون
ریون
ژپون
ژتون
مزون
نئون

 

 مختوم به هت

پوتین
پورین
بوبین
چوبین
خونین
دوجین
مویین
نوشین
نوین
مبین
معین
مرفین
پُرچین
گلچین
خرجین
خوشبین
اکسین
توزین
توهین
پوپلین
دلفین
تأمین
تبیین
تحسین
تخمین
تدخین
تدفین
تدوین
تزیین
تسکین
تضمین
تعیین
تکوین
تلقین
تمرین
تمکین
ته چین
پَرچین
پروین
نسرین
پشمین
زرین
سنگین
رنگین
غمگین
ننگین
کم بین
هم دین
لاتین
ساتین
کابین
آذین
آگین
آمین
رامین
بالین
پاچین
پایین
ماشین
شاهین
امین
برین
پسین
جبین
جنین
حزین
رهین
زمین
ظنین
طنین
متین
غمین
قرین
کمین
همین
وزین
یقین
یمین
 پیشین
بی دین
تیمین
ویترین
دیرین
زیرین
سیمین
شیرین
کیتین
کینین
لیزین
 بین
بدبین
بازبین
تیز بین
تاریک بین
دوربین
جهان بین
دهان بین
خرده بین
ذره بین
روشن بین
ریزبین
طالع بین
ظاهربین
عینک دوربین
فال بین
کج بین
کف بین
کوتاه بین
باریک بین
نازک بین
نزدیک بین
اندک بین
آخربین
انگبین
مه جبین
سکنجبین
گزانگبین
وبینگل
هِموگلوبین
پروترومبین
 بدترین
بهترین
صفت برترین
بیشترین
پیشترین
آخرین
سنگ آذرین
مرمرین
شکرین
دکترین
بنابراین
خلد برین
بهشت برین
علاوه بر این
چای زرین
سخت ترین
آفرین
خطر آفرین
ظفرآفرین
مرگ آفرین
تشنج آفرین
افتخار آفرین
آندوکرین
بلورین
ظرف بلورین
جام بلورین
هپارین
مارگارین
ساکارین
سایرین
آسپیرین
گاسترین
گل نسرین
گلیسیرین
نیتروگلیسیرین
 آهنگین
سر سنگین
آب سنگین
خواب سنگین
رفتار سنگین
اسلحه سنگین
جنگ افزار سنگین
هیدروژن سنگین
هزینه سنگین
سفره رنگین
غذای سنگین
هوای سنگین
صنایع سنگین
فلز سنگین
زهرآگین
عطرآگین
میانگین
شرمگین
سهمگین
خشمگین
نگاه خشمگین
اندوهگین
آهنگ غمگین
 بلدرچین
پاورچین
حروفچین
خبرچین
خوشه چین
نقطه چین
دست چین
سخن چین
عرقچین
سنگ چین
سیم چین
پشم چین
مرکب چین
مو چین
 ژلاتین
کِراتین
پلاتین
پانکراتین
کروماتین
خط لاتین
آستین
الاستین
سرآستیندوبل
رامتین
سلاطین
شیاطین
گیوتین
نیکوتین
 ته نشین
همنشین
جانشین
راه نشین
بالانشین
دلنشین
سرنشین
خانه نشین
خلوت نشین
خوش نشین
چادر نشین
زاغه نشین
غارنشین
اجاره نشین
ساحل نشین
شهرنشین
شیخ نشین
بادیه نشین
امیر نشین
صحرانشین
صدرنشین
قصرنشین
کاخ نشین
کافه نشین
کرایه نشین
کوچ نشین
کوخ نشین
کوه نشین
گود نشین
گوشه نشین
مهاجرنشین
بیمه سرنشین
پشت میز نشین
منطقه کردنشین
 ادای دِین
اصول دین
فروع دین
پیریمیدین
رفیع الدّین
رکن الدّین
تشرّف به دین
سپاه دین
زمردین
فروردین
فولادین
گاباردین
میادین
 آدنوزین
آکتومیوزین
پمپ بنزین
پیاله بنزین
گالن بنزین
جایگزین
کارگزین
سیتوزین
کیموزین
میوزین
موازین
 اکسی توسین
اگزوتوکسین
آنتی توکسین
تریپسین
تیروکسین
واپسین
دم واپسین
روز واپسین
دندانه سین
سفره هفت سین
نخستین
نیاسین
 آتشین
مرغ آتشین
مزاج آتشین
روزگار پیشین
خواب نوشین
آب شیرین
لیمو شیرین
چای شیرین
جوش شیرین
خواب شیرین
دیابت شیرین
سخن شیرین
 آلبومین
تیامین
فرامین
اتصال بزمین
پوسته زمین
جاذبه زمین
خاورزمین
مشرق زمین
مغرب زمین
زیرزمین
سرزمین
قواره زمین
گردش زمین
مدار زمین
دومین
سیم زمین
ابریشمین
صدمین
کدامین
مضامین
ملامین
هیستامین
ویتامین
 لینک
اولین
انسولین
میلین
نفتالین
سفالین
وازلین
دیسیپلین
پنی سیلین
گلبولین
گاما گلبولین
آسایشگاه معلولین
ماندولین
آدرنالین
استیل کولین
خونین و مالین
 آدنین
آهنین
اراده آهنین
همچنین
امیرالمؤمنین
تونینسر
سقط جنین
جنگ خونین
فنیل آلانین
مجانین
دارالمجانین
قوانین
نازنین
 نیک آیین
بد آیین
نوآیین
شرایین
تصلب شرایین
سرپایین
طبقه پایین
مقام پایین
نیمتنه پایین
ریشه مویین
لوله مویین
انترن
مدرن
فیزیک مدرن
ابن
اذن
ضمن
در ضمن
ذهن
کند ذهن
حاضر الذهن
حضور ذهن
ینب
عین
مابین
زوجین
قطبین
نعلین
طرفین
وسطین
والدین
عاق والدین
شهادتین
فیمابین
مجلسین
متساوی السّاقین
خط المرکزین
اختلاف فی مابین
روابط فی مابین
اجتماع نقیضین
جُبن
خیار غبن
حزن
حُسن
رکن
یُمن
بد یُمن
خوش یمن
امن
ناامن
بطن
طعن
لعن
دفن
جشن
قرن
صحن
رهن
لحن
شدیداللحن
پهن
خط پهن
دُم پهن
سرپهن
میخ سرپهن
ماهی پهن
کرمهای پهن
کوسه و ریش پهن
وزن
گوزن
بی وزن
پُر وزن
کم وزن
هم وزن
خروس وزن
سنگین وزن
سبک وزن
 آنژین
ساردین
دارچین
راستین
گوانین
 تئین
رزین
چنین
سنین
نگین
وجین
دروغین
اربعین
فعل معین
پارافین
موم پارافین
مراسم تدفین
قریب به یقین
قطع و یقین
 اطعام مساکین
دل چرکین
عدم تمکین
مسکین
مشکین
نمکین
 این
جین
چین
دین
زین
کین
مین
هین
   بدنه ماشین
چرخ ماشین
سویچ ماشین
شیشه ماشین
شماره ماشین
بازده ماشین
 پین
آتروپین
 عناوین
ریبوفلاوین
مدعوین
 پروتئین
نوکلئوپروتئین
لئینا
دئینک
فنل فتالئین
کازئین
کافئین
کوکائین
  بنزین
پپسین
پکتین
چرکین
نفرین
 حین
ریاحین
 پوستین
توربین
دوربین

 

برای مشاهده ی لیست کامل کلمات هم قافیه ، کلیک کنید .

 

۱ Comment

Add a Comment
  1. در هم قافیه ها مختوم به نون وازه ی سترون(سِتَروَن)نیامده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *