هم قافیه ها مختوم به گاف

مختوم به گ

بزرگ
آقابزرگ
پدر بزرگ
چله بزرگ
حرف بزرگ
خانم بزرگ
روده بزرگ
مادر بزرگ
مرد بزرگ
قانون اعداد بزرگ
ارگ
گرگ
سترگ
تنگ
لنگ
گنگ
پینگ پنگ
 دلمه برگ
ساز و برگ
موقع مرگ
خاکِ برگ
دفتر صدبرگ
سیگار برگ
شاخ و برگ
کاسبرگ
کباب برگ
گل صدبرگ
بد رگ
بی رگ
سرخرگ
سیاهرگ
شاهرگ
مویرگ
ماده سگ
دو قلاده سگ
هاگ
آلگ
 رگ
سگ
 سوگ
دیالوگ
کاتالگ
منولوگ
ایدئولوگ
ماده گرگ
توبه گرگ
گله گرگ
پینگ پنگ
عدد گنگ
 پُر برگ
پیشمرگ
تک برگ
دق مرگ
رگبرگ
سربرگ
کم برگ
دم مرگ
گلبرگ
 ریگ
لیگ
دیگ
ته دیگ
 اِرگ
خِنگ
شنگ
لِنگ
فلنگ
 برگ
مرگ
تنگ
تگرگ
 بولداگ
زیگزاگ
خط زیگزاگ
عصب واگ

 

مختوم به نگ

بالنگ
پافنگ
پلنگ
تفنگ
جفنگ
دبنگ
درنگ
زرنگ
سُرنگ
رنگف
فشنگ
قشنگ
کلنگ
گلرنگ
ملنگ
نهنگ
آهنگ
آونگ
دلتنگ
سرهنگ
فرهنگ
شبرنگ
شیلنگ
فرسنگ
خرچنگ
نیرنگ
هم رنگ
تکرنگ
ته رنگ
همسنگ
یکرنگ
یوزپلنگ
  جناب سرهنگ
حرف جفنگ
خوش آب و رنگ
در باب جنگ
در بحبوحه جنگ
در گرماگرم جنگ
درگرفتن جنگ
ساختن آهنگ
شترگاوپلنگ
قربانی جنگ
کاشی هفت رنگ
متارکه جنگ
نسل بعد از جنگ
نظریّه مهبانگ
همردیف سرهنگ
الاکلنگ
بلادرنگ
آدم جفنگ
اعلان جنگ
آب و رنگ
آتش جنگ
با آب و رنگ
زبر و زرنگ
بی فرهنگ
تشنه جنگ
تابش تکرنگ
تیز چنگ
چشم تنگ
دست تنگ
نظر تنگ
دست فنگ
ضد زنگ
قلوه سنگ
دوشفنگ
زمان جنگ
ماده پلنگ
ضامن تفنگ
شهر فرنگ
شوخ و شنگ
گوش بزنگ
محصول جنگ
میدان جنگ
کفه سنگ
زغالسنگ
ناهمرنگ
ناهماهنگ
جوانمرگ
پیشاهنگ
تنگاتنگ
خوش آهنگ
دولاچنگ
سه لاچنگ
رنگارنگ
شباهنگ
هماهنگ
رینگ
بولینگ
پودینگ
دو پینگ
جوگینگ
میتینگ
شیلینگ
کراکینگ
اسموکینگ
سویچینگ
بلبرینگ
پارکینگ
دامپینگ
دانسینگ
 آبرنگ
بی رنگ
پارسنگ
پُر رنگ
چند رنگ
خود رنگ
خوش رنگ
کم رنگ
گل رنگ
پیشفنگ
بی درنگ
با فرهنگ
پاره سنگ
پهلو فنگ
پیش فنگ
تخته سنگ
دنگ و فنگ
سرسُرنگ
سفید رنگ
شبح جنگ
شهابسنگ
صحنه جنگ
مرد جنگ
میل لنگ
نمک سنگ
  جنگ
چنگ
رنگ
زنگ
سنگ
لنگ
منگ
ننگ
هنگ
 بانگ
دانگ
گلبانگ
ششدانگ

 

برای مشاهده ی لیست کامل کلمات هم قافیه ، کلیک کنید .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *