هم قافیه ها مختوم به ی

مختوم به ای

آهای
برای
به ازای
پایاپای
دارای
دماپای
میزنای
بساط چای
پول چای
فلاسک چای
بازرگانی پایاپای
معامله پایاپای
شیره ای
شیشه ای
صیغه ای
کیسه ای
کینه ای
قبیله ای
فتیله ای
کلیشه ای
کتیبه ای
فیروزه ای
ماهیچه ای
 تک لپه ای
تک هسته ای
چند جنبه ای
چوب پنبه ای
قند حبه ای
جنگ هسته ای
سوخت هسته ای
فیزیک هسته ای
شکافت هسته ای
انرژی هسته ای
رآکتور هسته ای
آزمایش هسته ای
آزمون دو مرحله ای
پیوند وصله ای
شتاب لحظه ای
خرمای جعبه ای
تکمه منگنه ای
جنگ منطقه ای
دخترمدرسه ای
موتور دنده ای
نان پنجره ای
 خامه ای
دانه ای
شاخه ای
شانه ای
باسمه ای
پارچه ای
حاشیه ای
کرایه ای
نشاسته ای
  صفحه ای
قهوه ای
لحظه ای
هسته ای
هفته ای
وصله ای
دقیقه ای
دولپه ای
مرحله ای
منطقه ای
مصادره ای
مضاربه ای
مقایسه ای
مکاتبه ای
اره ای
پنبه ای
جعبه ای
دنده ای
حبه ای
اخلاق حرفه ای
آموزش حرفه ای
راننده حرفه ای
کشتی گیرحرفه ای
تخمیر سرکه ای
تلفن سکه ای
مغزپسته ای
کرکره ای
آموزش مکاتبه ای
روان شناسی مقایسه ای
کار ده ثانیه ای
کالای سرمایه ای
شتاب زاویه ای
شرکت مضاربه ای
 اثر گلخانه ای
اقتصاد برنامه ای
قولنامه ای
شناسنامه ای
وکالتنامه ای
کرمهای استوانه ای
مشخصات شناسنامه ای
گل ستاره ای
خانه مصادره ای
 الیاف شیشه ای
سیمان کیسه ای
ماست کیسه ای
جنگ قبیله ای
انرژی ذخیره ای
واکنش زنجیره ای
آزمون چهار گزینه ای
 جلگه ای
دو جمله ای
حوله ای
سرمه ای
عقده ای
غده ای
گوجه ای
لقمه ای
نقره ای
نقطه ای
  ای
پای
جای
چای
رای
لای
نای
وای
 بمب خوشه ای
یاس خوشه ای
دکان گوشه ای
پرچ لوله ای
پیوند لوله ای
لامپ لوله ای
تب روده ای
  جا حوله ای
پارچه حوله ای
پیچ مهره ای
جا تکمه ای
چند جمله ای
بافت غده ای
ریشه غده ای
کباب لقمه ای
آب وهوای جلگه ای
انتخابات میان دوره ای
 چند یاخته ای
تفنگ ساچمه ای
بالشتک ساچمه ای
تار ماهیچه ای
بافت ماهیچه ای
رشته ماهیچه ای
 توده ای
گوشه ای
لوله ای
  حرفه ای
سکه ای
نیزه ای
  اجاره ای
افاده ای
افسانه ای

 

 مختوم به بی

آبی
بی آبی
زیرآبی
تراز آبی
اسب آبی
سگ آبی
چشم آبی
آسیای آبی
ساعت آبی
جوهر آبی
کولر آبی
ورزش آبی
راه آبی
 خاصیت بازتابی
کامیابی
راز کامیابی
هنر دوست یابی
کاریابی
ارزیابی
دستیابی
شرفیابی
ارزشیابی
جهت یابی
چند جوابی
تست چند جوابی
معادله چند جوابی
دارابی
شادابی
اربابی
خانه اربابی
پرتابی
حرکت پرتابی
مهتابی
لامپ مهتابی
چراغ مهتابی
عنابی
قصابی
 نبی
حلبی
ادبی
بی ادبی
اثر ادبی
علوم ادبی
سرقت ادبی
انجمن ادبی
استقلال طلبی
انحصارطلبی
انزوا طلبی
تجزیه طلبی
تجدد طلبی
توسعه طلبی
جاه طلبی
راحت طلبی
فرصت طلبی
زیاده طلبی
قدرت طلبی
کمال طلبی
نیم وجبی
بچه نیم وجبی
عصبی
بافت عصبی
پیام عصبی
دستگاه عصبی
رشته عصبی
گاز عصبی
گانگلیون عصبی
ناراحتی عصبی
بیماری عصبی
عربی
خط عربی
زبان عربی
لباس عربی
سببی
رابطه سببی
قرابت سببی
خویشاوند سببی
سَبین
قرابت نسبی
خویشاوند نسبی
عَقبی
در عقبی
دیشبی
 خراآفتابی
چتر آفتابی
باتری آفتابی
عینک آفتابی
هوای آفتابی
پارکابی
پیراهن رکابی
جلگه سیلابی
جاکتابی
اعتصابی
اکتسابی
استعداد اکتسابی
صفت اکتسابی
انتخابی
انتصابی
انشعابی
انقلابی
سخنان انقلابیبی
سحابی
شرابی
صحابی
کبابی
چلوکبابی
گوشت کبابی
سیب زمینی کبابی
چوبی
آوند چوبی
پل چوبی
باتون چوبی
قاشق چوبی
چکش چوبی
تیر چوبی
تختخواب چوبی
لاروبی
غبار روبی
برف روبی
سرکوبی
زرکوبی
پایکوبی
خال کوبی
طلاکوبی
لنت کوبی
مایه کوبی
آبله کوبی
خوبی
جنوبی
در جنوبی
غذای جنوبی
آمریکای جنوبی
رطوبی
سنگ رسوبی
شالیکوبی
بی بی
جیبی
قطع جیبی
کتاب جیبی
دفترچه جیبی
ساعت جیبی
پول توجیبی
صلیبی
غریبی
تأدیبی
حبس تأدیبی
تخریبی
عملیات تخریبی
ترتیبی
عدد ترتیبی
غسل ترتیبی
میل ترکیبی
تصویبی
لایحه تصویبی
تقریبی
تقلیبی
الکل تقلیبی
عوامفریبی
مردم فریبی
سراشیبی
اسهال آمیبی
  حسابی
بدحسابی
ناحسابی
آدم حسابی
خوش حسابی
میانگین حسابی
غیابی
حکم غیابی
دادگاه غیابی
رکابی
کتابی
اجنبی
مذهبی
جشن مذهبی
اقلیت مذهبی
تبلیغ مذهبی
فیلم مذهبی
مشترکات مذهبی
موسیقی مذهبی
مکتبی
 سرخابی
ابیقل
پول قلابی
عقابی
بینی عقابی
گلابی
درخت گلابی
لعابی
آنتن بشقابی
کاسه بشقابی
مردابی
گیاهان مردابی
منطقه مردابی
مرغابی
 قلبی
آسم قلبی
حمله قلبی
بیمار قلبی
خوش قلبی
احساسات قلبی
سکته قلبی
چربی
بافت چربی
پُر چربی
کم چربی
جنبی
مغازه جنبی
غربی
غربیدر
طول غربی
شمال غربی
جنوب غربی
مدهای غربی
موسیقی غربی
کشورهای غربی
غصبی
چسبی
همچسبی
رَگبی
ضربی
ساز ضربی
طاق ضربی
وزن ضربی
موسیقی ضربی
صفت سَلبی
قضیّه سلبی
طیف جذبی
کتبی
 بیخوابی
بی تابی
سیرابی
مین یابی
قضیّه ایجابی
 حزبی
تک حزبی
اقلیت حزبی
حوزه حزبی
شبکه حزبی
اکثریت حزبی
تشکیلات حزبی
نظام تک حزبی
الکل طبی
غیبی
الهام غیبی
امداد غیبی
سبین
اکثریت نسبی
حرکت نسبی
چگالی نسبی
رطوبت نسبی
شرکت نسبی
صفت نسبی
فراوانی نسبی
 تجربی
علوم تجربی
تقلبی
پول تقلبی
شناسنامه تقلبی
تناوبی
جدول تناوبی
قانون تناوبی
حرکت تناوبی
میکربی
جنگ میکربی
 طالبی
پالوده طالبی
قالبی
یخ قالبی
سطح جانبی
کاسبی
کار و کاسبی
علت موجبی
مطربی
 مرکبی
مکعبی
 قطبی
باد قطبی
شفق قطبی
خرس قطبی
ستاره قطبی
جهان دو قطبی
سربی
چاپ سربی

 

 مختوم به تی

نیستی
زیستی
دوزیستی
بهزیستی
همزیستی
سازمان بهزیستی
شیمی زیستی
علوم زیستی
عوامل زیستی
جغرافیای زیستی
توریستی
جاذبه های
توریستی
تروریستی
فاشیستی
کاپیتالیستی
امپریالیستی
ماتریالیستی
میلیتاریستی
انقلاب سوسیالیستی
سوسیالیستی
ناتورالیستی
ناسیونالیستی
ولونتاریستی
صهیونیستی
شووینیستی
نیهیلیستی
کمونیستی
مارکسیستی
مازوخیستی
شیفتی
کار شیفتی
عاریتی
تربیتی
بی تربیتی
اردوی تربیتی
داستان تربیتی
روان شناسی تربیتی
فعالیتهای تربیتی
تقویتی
شربت تقویتی
کلاس تقویتی
ارباب و رعیتی
امنیتی
چتر امنیتی
سپر امنیتی
کمربند امنیتی
ظرفیتی
سه ظرفیتی
اقدامات امنیتی
چند ملیتی
دو جنسیتی
مکانیک نسبیتی
قیمتی
عقیدتی
بحث عقیدتی
غنیمتی
سلاحهای غنیمتی
نوبتی
دولتی
ارز دولتی
بانک دولتی
بخش دولتی
اقتصاد دولتی
انحصار دولتی
بازرگانی دولتی
حسابداری دولتی
بیمارستان دولتی
سرویس دولتی
مالکیت دولتی
غربتی
تیکلف
تیسن
تیجامعه سن
موسیقی سنتی
موقتی
همصحبتی
وقتی
ثبتی
پرونده ثبتی
پستی
ستیش
دستی
دو دستی
ارّه دستی
ترمز دستی
ابزار دستی
بخاری دستی
بغل دستی
بمب دستی
پشت دستی
پیشدستی
تردستی
ترمز دستی
چپدستی
چرخ دستی
چوبدستی
چیره دستی
حروفچینی دستی
زبردستی
زیردستی
صنایع دستی
صندلی بغل دستی
کاردستی
مته دستی
وجه دستی
یکدستی
دشتی
گشتی
شتین
آب نشتی
بدبختی
الله بختی
پاتختی
روتختی
جارختی
سختی
سرسختی
جان سختی
درجه سختی
ختیل
درختی
سردرختی
پادرختی
مار درختی
سیب درختی
چوب رختی
نفتی
چراغ نفتی
بخاری نفتی
حوزه نفتی
باده پرستی
بت پرستی
خود پرستی
زیبا پرستی
شهرت پرستی
قهرمان پرستی
مرده پرستی
مهرپرستی
موهوم پرستی
میهن پرستی
نژاد پرستی
نفس پرستی
وطن پرستی
سرپرستی
دربستی
مستی
سرمستی
هستی
همدستی
خیراتی
دهاتی
التفاتی
اداره جاتی
صادراتی
ارز صادراتی
تسهیلات صادراتی
ماهواره مخابراتی
وارداتی
کالای وارداتی
مستعمراتی
استعداد ذاتی
مالیاتی
ممیّز مالیاتی
اظهار نامه مالیاتی
بخشودگی مالیاتی
پیش آگهی مالیاتی
تله پاتی
حیاتی
فعالیتهای حیاتی
نباتی
آفات نباتی
روغن نباتی
دستگاه عصبی نباتی
طبقاتی
اختلاف طبقاتی
جامعه طبقاتی
تضاد طبقاتی
تابع مثلثاتی
دایره مثلثاتی
لبنیاتی
خدماتی
فعالیتهای خدماتی
سنواتی
صلواتی
آتی
ذاتی
صفت ذاتی
قاتی
قاتی پاتی
لاتی
رفتار لاتی
لهجه لاتی
احساساتی
اطلاعاتی
مرجع اطلاعاتی
سیستم اطلاعاتی
شبکه اطلاعاتی
انتخاباتی
تبلیغ انتخاباتی
تعرفه انتخاباتی
حوزه انتخاباتی
نامزد انتخاباتی
نظام انتخاباتی
کاندیدای انتخاباتی
مبارزه انتخاباتی
انتشاراتی
خراباتی
خرافاتی
مردم خرافاتی
باورهای خرافاتی
ملاقاتی
خیالاتی
 پاپتی
لخت و پتی
پاکتی
راحتی
ناراحتی
کفش راحتی
صندلی راحتی
شیر پاکتی
ساعتی
کار ساعتی
بمب ساعتی
زیارتی
اعمال زیارتی
مکانهای زیارتی
رفاقتی
زراعتی
امانتی
تجارتی
نام تجارتی
دفتر تجارتی
آگهی تجارتی
اوراق تجارتی
مرسوله تجارتی
شراکتی
خجالتی
شرافتی
وام شرافتی
حرارتی
انرژی حرارتی
تنش حرارتی
سلامتی
بسلامتی
سرسلامتی
ناسلامتی
چاق سلامتی
بی کفایتی
وزارتی
مقام وزارتی
نارضایتی
هم ولایتی
وکالتی
آنتیپاتی
آدم تشریفاتی
تأسیساتی
شرکت تأسیساتی
تبلیغاتی
آگهی تبلیغاتی
تحقیقاتی
بورس تحقیقاتی
تزریقاتی
تزییناتی
تسلیحاتی
مسابقه تسلیحاتی
تشریفاتی
کارهای تشریفاتی
مراسم تشریفاتی
تشکیلاتی
ساختار تشکیلاتی
تعلیماتی
 حرکتی
انرژی حرکتی
اندامهای حرکتی
سلطنتی
نظام سلطنتی
اتومبیل سلطنتی
خانواده سلطنتی
سلسله سلطنتی
مصلحتی
بیمار مصلحتی
خنده مصلحتی
مرحمتی
مملکتی
 غیرتی
نکبتی
پیشخدمتی
خوشخدمتی
بی معرفتی
مسافرتی
چک مسافرتی
آژانس مسافرتی
مجاورتی
پیوند مجاورتی
لنز مجاورتی
معاشرتی
مقاربتی
 صنعتی
بانک صنعتی
الکل صنعتی
انقلاب صنعتی
بیمه صنعتی
شرکت صنعتی
جامعه صنعتی
مؤسسه صنعتی
مجتمع صنعتی
حسابداری صنعتی
روان شناسی صنعتی
فراورده صنعتی
انحصارهای صنعتی
لعنتی
خلوتی
حیاط خلوتی
ضربتی
کنتراتی
شکلاتی
کیک شکلاتی
شوکلاتی
تدارکاتی
تعارفاتی
  مطبوعاتی
مصاحبه مطبوعاتی
آگهی مطبوعاتی
جرم مطبوعاتی
رایزن مطبوعاتی
کنفرانس مطبوعاتی
 خیتی
گیتی
لوبیا چیتی
کبریتی
مخمل کبریتی
خط کش تی
ترانزیتی
جاده ترانزیتی
راه ترانزیتی
 ماستی
راستی
براستی
درخواستی
دست راستی
آشتی
در آشتی
بهداشتی
شناسنامه بهداشتی
مرکز بهداشتی
نوار بهداشتی
بازداشتی
پارتی
کوکتل پارتی
گاردن پارتی
گودبای پارتی
پرداختی
روان شناختی
یکنواختی
گارانتی
پنالتی
بتن آسفالتی
بازیافتی
دریافتی
صوتی
تار صوتی
بمب صوتی
ارتعاش صوتی
بی تفاوتی
دوستی
آزاردوستی
انسان دوستی
بشردوستی
بیگانه دوستی
پیمان دوستی
تظاهر به دوستی
جاه دوستی
کتابدوستی
نوعدوستی
عالم دوستی
پوستی
بیماری پوستی
گوشتی
پیچ گوشتی
آچار پیچ گوشتی
خال گوشتی
خوراک گوشتی
 یاقوتی
طاغوتی
چای باروتی
ملکوتی
صفت ثبوتی
 تستی
امتحان تستی
ژستی
بایستی
رودربایستی
خشتی
دیوار خشتی
کِشتی
خدمه کشتی
سکان کشتی
زشتی
بهشتی
مرغ بهشتی
سرشتی
چادر برزنتی
دو بیتی
شگفتی
سِفتی
قِرتی
کرختی
پُستی
آدرس پستی
امانت پستی
پاکت پستی
صندوق پستی
مرسوله پستی
نشانی پستی
درستی
نادرستی
معیار درستی
تندرستی
راز تندرستی
سستی
پشتی
کوله پشتی
حیاط پشتی
سرعت لاکپشتی
شتیک
شتیفن ک
تشک کشتی
انگشتی
جا انگشتی
یک انگشتی
حساب سرانگشتی
زرتشتی
درشتی
جفتی
فتیچُل
دست و پا چلفتی
فتیلک
گردن کلفتی
ختیل
مفتی
جلگه آبرفتی
دریچه آئورتی
 خوشبختی
خوشوقتی
 صورتی
حکومتی
 اسپاگتی

 

مختوم به سه

بدی
معیار خوبی و بدی
ابدی
خواب ابدی
کبدی
بیماریهای کبدی
عددی
تصاعد عددی
تناسب عددی
واسطه عددی
کمیت عددی
نمدی
کلاه نمدی
سرمدی
مشهدی
خانه مجردی
دوره مجردی
نامزدی
حلقه نامزدی
انگشتر نامزدی
ایزدی
گنبدی
عقدی
عمدی
کم کاری عمدی
بعدی
نفر بعدی
نقدی
غیر نقدی
جیره نقدی
جریمه نقدی
سرمایه نقدی
چندی
ته بندی
آب بندی
استخوان بندی
بسته بندی
بودجه بندی
پای بندی
جاده کمربندی
جدول بندی
جلوبندی
جمع بندی
جمله بندی
جیره بندی
خالی بندی
خیابان بندی
درجه بندی
نقطه صفر درجه بندی
دسته بندی
رده بندی
زخم بندی
سرهم بندی
سهم بندی
سهمیه بندی
شرط بندی
شکسته بندی
صدا بندی
صفحه بندی
طبقه بندی
فرمول بندی
قسط بندی
قفسه بندی
بندیکفش
کمربندی
گاوبندی
گروه بندی
لایه بندی
ماست بندی
ماشین بسته بندی
مرزبندی
آزمندی
پدافندی
همانندی
خویشاوندی
بهره مندی
کارمندی
بیمه کارمندی
حقوق کارمندی
دردمندی
زورمندی
سودمندی
خردمندی
سخاوتمندی
عایله مندی
علاقه مندی
غیرتمندی
قانونمندی
نیازمندی
نیرومندی
هنرمندی
هوشمندی
یک قندی
پنج قندی
چند قندی
کله قندی
نان قندی
لوندی
خود پسندی
فردی
حقوق فردی
فرزندی
همدردی
مردی
نامردی
پایمردی
ناجوانمردی
گردی
ولگردی
شبگردی
جهانگردی
خوابگردی
خیابان گردی
زردی
مشدی
داش مشدی
سردی
دلسردی
خرسندی
اظهار خرسندی
خونسردی
پیوندی
بافت پیوندی
سیب پیوندی
بلندی
سربلندی
بالا بلندی
ترس از بلندی
مبتدی
متصدی
متعدی
مجردی
محمدی
گل محمدی
لاجوردی
فضانوردی
هوانوردی
دریانوردی
صحرانوردی
کوهنوردی
کیهان نوردی
من درآوردی
جلدی
بیماری جلدی
آمپول زیرجلدی
تزریق زیرجلدی
هندی
تمرهندی
جوز هندی
خوکچه هندی
دانشجوی جدی
کارگر جدی
گِردی
شاگردی
همشاگردی
معدی
عیدی
بی قیدی
لاقیدی
شیعه زیدی
 عادی
غیر عادی
بادی
ساز بادی
آنتی بادی
ترمز بادی
تفنگ بادی
تشک بادی
آسیای بادی
شادی
مایه شادی
اشک شادی
هادی
فوق هادی
نیمه هادی
مکتبهای الحادی
دیود نیمه هادی
وادی
سالادی
کاهوی سالادی
آبادی
آزادی
مهد آزادی
دامادی
لباس دامادی
ایادی
مَبادی
زیادی
ارادی
غیر ارادی
جامعه ارادی
حرکت ارادی
حرکت غیر ارادی
عبادی
آیین عبادی
جا مدادی
امدادی
دو امدادی
پُست امدادی
نیروی امدادی
قوای امدادی
انتقادی
اعتقادی
اقتصادی
استقلال اقتصادی
اعتصاب اقتصادی
انسان اقتصادی
بحران اقتصادی
برنامه ریزی
اقتصادی
پدیده اقتصادی
تحریم اقتصادی
تحلیل اقتصادی
توسعه اقتصادی
ثبات اقتصادی
جغرافیای اقتصادی
جنگ اقتصادی
خودکفایی اقتصادی
رشد اقتصادی
رقابت اقتصادی
سلطه اقتصادی
سیاست اقتصادی
غیر اقتصادی
فعالیت اقتصادی
قطب اقتصادی
کالای اقتصادی
محاصره اقتصادی
نظام اقتصادی
انفرادی
حبس انفرادی
سنگر انفرادی
ورزش انفرادی
بامدادی
نسیم بامدادی
خبرهای بامدادی
کسادی
نژادی
بهنژادی
تبعیض نژادی
قراردادی
استخدام قراردادی
مادرزادی
نظام استبدادی
حکومت استبدادی
دودی
ماهی دودی
حسودی
کبودی
یهودی
عمودی
ارّه عمودی
حرکت عمودی
خط عمودی
بزودی
بهبودی
نابودی
ورودی
ورودیدر
آزمون ورودی
امتحان ورودی
بیگودی
شهودی
معرفت شهودی
صعودی
سیر صعودی
قوس صعودی
تابع صعودی
منحنی صعودی
خشنودی
ناخشنودی
موجودی
عدم موجودی
 اسیدی
هیدروژن اسیدی
آمپول وریدی
تزریق وریدی
پلیدی
پدر تعمیدی
تبعیدی
تجدیدی
تجریدی
تقلیدی
سپیدی
سفیدی
روسفیدی
کلیدی
پست کلیدی
توحیدی
تولیدی
شرکت تولیدی
غیر تولیدی
فعالیت تولیدی
خورشیدی
زبانه خورشیدی
سال خورشیدی
سال هجری
خورشیدی
محلول کلوئیدی
نومیدی
ناامیدی
 تندی
دزدی
بچه دزدی
بیمه دزدی
یک بعدی
دو بعدی
سه بعدی
تصویر سه بعدی
حرکت دو بعدی
حرکت یک بعدی
کاربردی
چند کاربردی
روان شناسی
کاربردی
ریاضیات کاربردی
ردیک
زبان کردی
لباس کردی
ندیک
سرگردی
  خودی
بیخودی
خود بخودی
کاتدی
پرتو کاتدی
لامپ اشعه کاتدی
تصاعدی
مالیات تصاعدی
تعمدی
زمردی
سپهبدی
نخودی
خنده نخودی
داودی
گل داودی
گودی
ملودی
کنجدی
نان کنجدی
 منادی
نامرادی
متمادی
سالهای متمادی
نعمت خدادادی
ارتوپدی
انسیکلپدی
تراژدی
فیلم تراژدی
نمایش تراژدی
عایدی
کمِدی
فیلم کمدی
ورزش سوئدی
رندی
براندی
دو باندی
علت مادی
 آیینه قدی
تعدی
تکدی
فعل متعدی
 میلادی
ماه میلادی
سال میلادی
تاریخ میلادی
تقویم میلادی
 شیّادی
قنادی
کافه قنادی
 استادی
بنیادی
ذره بنیادی
 فولادی

 

 سایر مختوم به ی

چپی
اتومبیل چپی
چاپی
مدار چاپی
نسخه چاپی
ورقه چاپی
غلط های چاپی
الکتروتراپی
رادیوتراپی
فیزیوتراپی
آنتالپی
روسپی
کلاه کِپی
کپی
پلی کپی
فتوکپی
کاغذ پلی کپی
کاغذ فوتوکپی
ماشین پلی کپی
میکروسکپی
جک تلسکپی
رادیوسکپی
قطب نمای ژیروسکپی
آنتروپی
جرم ایزوتوپی
عدد ایزوتوپی
پی، عدد پی
توپی
ریش توپی
هیپی
سرتیپی
خوش تیپی
باجی
حاجی
ناجی
ناعلاجی
لاعلاجی
حراجی
حلاجی
سرّاجی
نسّاجی
ورّاجی
اخراجی
کارگر اخراجی
سرد مزاجی
وضع مزاجی
استعلاجی
مرخصی استعلاجی
خاله خانباجی
میانجی
خارجی
استعمال خارجی
بازار خارجی
بازرگانی خارجی
پُست خارجی
پول خارجی
جدار خارجی
دیوار خارجی
پرواز خارجی
زاویه خارجی
علت خارجی
قطر خارجی
کالای خارجی
گوش خارجی
وجود خارجی
نهی
وحی
اصحاب وحی
سعی
وی
ری
پی
درپی
پیاپی
پی در پی
دی
طی
قی
می
نی
قره نی
درشت نی
نازک نی
قلم نی
 گچی
مچی
هوچی
تلفنچی
پوچی
لوچی
پیچی
سرپیچی
درپیچی
باند پیچی
سیم پیچی
نوار پیچی
حرکت پیچی
ساندویچی
نان ساندویچی
مارپیچی
گاریچی
هیچی
 نفی
حرف نفی
قید نفی
مشی
خط مشی
کابوی
توی
جوی
آب جوی
خوی
بهشتی خوی
روی
رویاروی
بهشتی روی
شوی
سرشوی
رختشوی
چشم شوی
شیشه شوی
کوی
گوی
های و هوی
 ارثی
خانه ارثی
صفات ارثی
موروثی
خانه موروثی
مثلثی
عدد مثلثی
خنثی
 کجی
دهان کجی
خرجی
ولخرجی
شرجی
اسفنجی
استخوان اسفنجی
اسید سنجی
اقتصاد سنجی
دورسنجی
روان سنجی
سخن سنجی
شنوایی سنجی
عیارسنجی
نکته سنجی
شطرنجی
کاغذ شطرنجی
 قارچی
بیماری قارچی
جارچی
چاپچی
چایچی
شکارچی
آبدارچی
اوراقچی
قاچاقچی
کنتراتچی
 نواحی
اصلاحی
معنی اصطلاحی
خود لقاحی
جراحی
پنس جراحی
عمل جراحی
قیچی جرّاحی
کیت جراحی
طرّاحی
مدّاحی
مساحی
ملاحی
 برنجی
کاسه برنجی
نارنجی
نازک نارنجی
نان برنجی
 منجی
موجی
تابع موجی
حرکت موجی
فلج تشنجی
 قیچی
دم قیچی
درشکه چی
کافه چی
قهوه چی
توپچی
سورچی
سانسورچی
شیپورچی
ماشینچی
 سطحی
تبخیر سطحی
کشش سطحی
ضریب انبساط سطحی
 چی
کاچی
تماشاچی
کودتاچی
 سخی
نخی
پارچه نخی
یخی
جا یخی
 ترجیحی
تشریحی
تفریحی
باشگاه تفریحی
کشتی تفریحی
تلقیحی
تلویحی
مسیحی
کشورهای مسیحی
اضافه توضیحی
 روحی
آرامش روحی
آسایش روحی
ارتباط روحی
 شاخی
فراخی
سلاخی
طبّاخی
گستاخی
 برخی
تلخی
اوقات تلخی
چرخی
دوزخی
 معدنچی
خرکچی
نظافتچی
 سرخی
شوخی
شیخی
 اخاذی
کاغذی
جا کاغذی
بشقاب کاغذی
دستمال کاغذی
گل کاغذی
موذی
 میخی
خط میخی
تاریخی
اثر تاریخی
فیلم تاریخی
داستان تاریخی
ماتریالیسم تاریخی
 خروجی
درخروجی
 پستچی
نخودچی
ساعت مچی
 ترشحی
مایعات ترشحی
 گیجی
تدریجی

 

برای مشاهده ی لیست کامل کلمات هم قافیه ، کلیک کنید .

 

۵ Comments

Add a Comment
  1. در بخش مختوم به لی واژهای بیحالی و باحالی و ماستمالی یافت نشد.

  2. در بخش مختوم به لی واژه ی توخالی یافت نشد.

  3. کافه کتاب

    عالی بود. کاملترین مرجع قافیه، سایت علمینه است. دمتون گرم

  4. سلام واژه “زندگی” یافت نشد

  5. در بخش مختوم به ی واژه های غنی و ارمنی یافت نشذ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *