پدیده انسو

پدیده انسو مهمترین بر همکنش پیچیده اقیانوس-جواست که بخش اقیانوسی آن النینو وبخش جوی آن نوسان جنوبی می باشد و سبب تغییرات اقلیمی جهانی در مقیاس درون سالی است.این پدیده در ارتباط با گرم و سرد شدن دمای سطح آب و تغییرات فشار سطح آب در امتداد شرقی و غربی اقیانوس آرام ( که کانون اصلی پدیده انسو است )  ,می باشد و بر آب و هوای جهان کم و بیش تاثیر گذار است.فاز گرم انسو را النینو  و فاز سرد آن را لانینا گویند. واژه انسو از ترکیب دو واژه نوسان جنوبی (Southern Oscillation ‌ ) وال نینو (ELnino) گرفته شده که ال نینو مولفه اقیانوسی و نوسان جنوبی مولفه اتمسفری این پدیده می باشد . واژه ال نینو اساساً به جریان اقیانوس گرم و ضعیف سالیانه ای اطلاق می شود که به سمت جنوب در امتداد سواحل پروواکوادر در ایام کریسمس جریان می یابد و با گرمایش وسیع و غیر معقول که هر چند سال اتفاق می افتد ، اکولوژی منطقه ای و محلی را تغییر می دهد .  در فازهای سرد که شرایط متضاد ال نینو حاکم می گردد بادهای تجاری و گردش واکر تقویت می گردند . معمولاً حوادث ال نینو هر ۴ تا ۷ سال یکبار بروز می کنند و طول دوره آنها نیز معمولاً ۱۲ تا ۱۸ ماه طول می کشد

El Niño/Southern Oscillation (ENSO) – A shift in the normal relationship between the atmosphere and ocean in the tropical Pacific Ocean. Normally, strong winds (called trade winds because they aided sailing ships transporting goods) blow to the west in the Pacific, moving warmer surface water away from North and South America. Simultaneously, cold water from the ocean depths rises to the surface off the west coast of South America. This upwelling brings nutrients to the surface, supporting fisheries and ecosystems in the area. In an El Niño event, these trade winds die down, causing warmer surface water to accumulate off western North and South America. This leads to increased rainfall, storm activity, and flooding in the Americas (especially the southwestern United States and Peru) and drought conditions in Australia and other areas in the western Pacific and the Indian Ocean. Fisheries on the west coasts of North and South America are also seriously affected.   Redirected from El Niño)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *