کلمات هم قافیه

آ

اما – نجوا – فردا – دریا – صحرا – رویا – شیدا – دنیا- دارا – دانا- دعوا- رسوا- معنا – تنها- یکتا – همتا- تینا- رعنا- شهلا- حاشا- اقوا- محیا- زیرا- عذرا- سارا- زهرا- لیلا- مینا- برپا- برجا- ویدا- مولا- سیما- آقا- پیدا- سودا- بگشا- فتوا- افزا- سرما- گرما- مارا- شبها- بیتا- عنقا- والا- بالا- زیبا- آیا – یارا – جانا- پهنا

 

تماشا- مسیحا- تمنا- شکوفا- تماشا- تبرا- تولا- مبرا – مجزا- محیّا- مسما- معما – هویدا – تسلا- تقاضا- درازا- فرادا- مدارا

 

دعا- دوا- روا- سوا- بنا- ثنا- رضا- فضا- قضا- شفا – جلا- صدا- بیا- بلا- ندا- فرا- ورا- هدا- چرا- خدا- عصا- رها- جدا- خفا- صفا- شنا- سرا- فدا- فنا- بقا- خطا- جفا- ریا- صبا- مرا- عبا- قبا- گدا- ابا- ربا- ادا- حنا- کجا- نما- عطا- نوا- جزا- سزا –عزا- غذا- رجا- سخا- حیا- طلا- ها

 

کیمیا- آشنا- مرحبا- مبتلا- مقتدا- رهنما- افترا- انتها

 

ب

عجب – ادب- سبب- رجب- ذهب- طلب- عرب- غضب- نسب- وهب- طرب-رطب – لقب

 

تب- شب- رب مشرب- عقرب- مذهب – مرکب – مکتب- مطلب- منصب- کوکب – مرکّب- مودّب – مرتب –

صواب- ثواب – سراب- کباب- حساب- عذاب- خراب- شراب- کتاب- جواب- طناب- حباب- عتاب- حجاب- شتاب- جناب- نقاب- خطاب- شهاب- سحاب – تراب- مجاب- گلاب-رکاب –شباب-عقاب تاب- خواب- آب- ناب- باب- یاب –قاب اجتناب – انتخاب- انتصاب – ارتکاب – انقلاب – التهاب- مستجاب- اضطراب- اکتساب-افتاب

مهتاب- توّاب- نوّاب – شاداب- آداب- ارباب- نایاب- محراب- اصحاب- پرتاب – اسباب-گرداب- دوّاب- سرداب- شبتاب

عجیب- غریب-قریب- رقیب –فریب- نهیب- نجیب- ادیب- جبیب- طبیب- خطیب – حسیب- شکیب سیب- عندلیب

آشوب – محبوب- مغلوب- مصلوب-معیوب- سرکوب- محجوب- منصوب- مکتوب- محسوب – مرطوب- مرغوب- مضروب غروب- خوب-وجوب- چوب

ت

نیست- چیست – کیست- زیست-بیست- لیست-ایست-بگریست – نگریست – عالیست –خالیست –جاریست

رحمت- نزهت- صحبت- حشمت- خلوت- حسرت- ظلمت- دولت- کثرت- قدمت- صحّت- همت- شوکت- نقمت- رفعت- مهلت- فرصت- غفلت- غیرت- سیرت- محنت- سرعت- علت- ذلت- خفت- دقت- منت- نصرت- صولت- نعمت- قسمت- کسوت- تهمت- زحمت- فطرت- عفت –تربت – غربت- سرعت – قیمت- رغبت- غیبت

قامت- طاعت – آیت- راحت- ساعت- عادت – غایت- ساحت

ملامت- سلامت- ندامت- شهامت- غرامت- قیامت- وخامت- کرامت – حجامت – جسارت – امامت – طهارت- حقارت- اسارت- عبارت- زیارت صداقت- رفاقت- حماقت- رسالت- عدالت- کسالت- اصالت- صلابت – نجابت- نیابت- قرابت- شفاعت- قناعت- شجاعت- برائت- قضاوت- قصاوت – عداوت- طراوت- تلاوت- سخاوت- سعادت- حسادت- ارادت- عبادت- عیادت- شهادت – اهانت- حظانت- حفاظت- دیانت – خیانت- شماتت- هدایت- حکایت- شکایت- نهایت- کفایت- حمایت- عنایت- روایت- سرایت – رضایت- رعایت – فضاحت –فصاحت – صراحت – ملاحت کثافت- خباثت- ریاضت – شباهت – لطافت

طبیعت- غنیمت – طریقت- شریعت- عزیمت- حقیقت – بصیرت- مرمت – مشقت – مذمّت- محبت- مسرت – منیت- نصیحت-فضیلت-

عاقبت- عافیت- معذرت- منقبت- موهبت- معرفت- مغفرت- مشورت- تقویت- تسلیت- مرهمت- منزلت

مست – هست – بست – رست – جست – دست- شست – خست – شکست – پرست- نشست- گسست – خجست – الست- پیوست- تخت – رخت – درخت- سخت- لخت – بخت- تفت- نفت- رفت- سمت

گذشت – پلشت- دشت – گشت-

گفت – خفت- رفت- جفت- مفت – شنفت- نهفت- شکفت-

توست- جست- رست – شست- نخست –

بهت – کشت – مشت – پشت

بهشت- سرشت- نوشت- کشت- زشت- خشت – سرنوشت –

شگفت- خرفت – گرفت – فرست

افراخت – پرداخت – بگداخت – بشناخت – ساخت – باخت- تاخت – انداخت – نواخت – گداخت

طابوت – طالوت – جالوت – مبحوت– مبسوت – طاغوت – شاتوت – قنوت – سکوت- سقوت

دوست- اوست – پوست – نکوست – آبروست- (رجوع به – و- شود)

حیات- قنات – ثبات – فرات- نبات- صفات- برات- صرات – نجات- بیات- ذکات- صلات – برات – لات- التفات- احتیات – کلمات – درجات- مشکلات

د

دود – زود- بود- رود- سود- جود- نبود – کبود – ستود- نمود- ربود- سرود- فرود- صعود – عمود- حسود- ورود- درود – زدود – ودود- گشود- شنود- شهود- وجود- سجود – فزود- موعود – مولود- مقصود – مشهود – مردود- مسعود- محمود – مطرود – مودود – خشنود – مسدود- موجود- آلود-معدود

شاد- باد- یاد- زاد- راد- داد- حاد- فریاد- آزاد- آباد- داماد- ایراد- امداد- تعداد- بیداد- افتاد- آحاد- فرهاد- فرزاد- خرداد – میلاد- میعاد- ارشاد-صیاد- جلاد- بنیاد-ایجاد- اضداد- سواد- زیاد- مراد- نهاد- عماد- مداد- مفاد- عناد- فتاد- کساد- ستاد- مباد- معاد- گشاد- اعتقاد- اعتماد- ازدیاد- ارتداد- اتحاد- انتقاد- فرستاد- پیشنهاد- استعداد- انعقاد

امید- جدید- رسید- دمید- نوید- مجید- فرید- وحید- پلید- خرید- سفید-سپید- سعید- حمید- کلید- رمید- دمید- تپید- چشید- کشید- شهید- شنید- ندید- دوید- خمید- پدید- چکید- برید- پرید- گزید- وزید- آرمید- عید- بید- چید- مرید

خورشید- امیّد- جاوید- توحید- تشدید- تهدید-

تمدید- ترسید- تردید- خندید- پرسید- تابید- چرخید- بارید- نالید- بالید- خوابید- تبعید- تقلیدسمند – کمند – بخند- پسند- گزند- چرند – نژند- بلند- سپند – پند- بند- زند- گند- قند- سوگند- خرسند- پیوند- اسفند- لبخند- دلبند

کرد- سرد- درد- طرد- ورد- زرد- فرد- مرد- گرد- نبرد- نورد- نقد- عقد- عمد- قصد- عهد- شهد – عبد

برد- خرد- خورد- مرد- طرد- سپرد- آزرد- آورد

آید- شاید- باید- – رباید- سراید-گشاید- نماید- بیاید- فرماید

معبد- مقصد- احمد –مرقد- مسند- مرتّد – سرمد- آمد- داند- سازد- بازد- خواهد- دارد- ماند- بارد- خواند- ارشد- ایزد

ابد- صمد- مدد- احد- ولد- خرد- عدد- بلد- رسد- رود- کشد- نهد- دهد- بود- درد- شود- سبد- سند- چشد- برد- پرد- زند- کند- قد- رد- زد- بد- حد- سد- مد

ر

یار- بار- سار- جار- هار- زار- نار- خار- خوار- مار- تار- کار- عار- غار- غبار- سوار- فرار- خمار- ندار- هوار- قرار- نهار- نوار- بهار- کنار- نثار- دچار- شمار-حصار- فشار- شعار- وقار- دیار- انار- مزار- هزار- شکار- نگار- گوار- گذار – عذار –چنار- حمار- انتظار- افتخار- اعتبار- ابتکار- دادگار- یادگار- روزگار- آشکار- رستگار- ذوالفقار- کردگار- سایه دار- جویبار- شهریار- پرده دار- اختیار- استوار- اعتذار- اقتدار-

رفتار- تکرار- اخطار- گفتار- دلدار- ایثار- اجبار- آثار- پیکار- انکار- هشیار- دیدار- بیدار- دشوار- آزار- آوار- بیزار- اخبار- اسرار- افکار- اظهار- اقرار- بسیار- گلزار- دیوار- معمار- مسمار- یکبار- دستار- بازار- پرگار- بیمار- مختار-امرار- اصرار- ابرار- انبار- زنهار- زنگار- هموار- سردار- افسار- هنجار- رخسار- پدیدار- گرفتار- طلبکار- بدهکار- هوادار- علمدار- سزاوار- خریدار- عزادار

شرر- خبر- ضرر- سحر- هدر- هنر- پدر- سفر- گهر- اثر- ثمر- نظر- گذر- شکر- قمر- فنر- ظفر- کمر- بشر- خطر- حذر- سپر- مختصر- مفتخر- منتظر- معتبر- معتذر- زر- در- بر- سر- پر- خر- شر- گر- هر – کر- تر-

زیور- سرور- کشور- عنبر- خواهر- اکبر- اصغر- یاور- باور- ساغر- داور- لشکر- افسر- گوهر- دیگر- پیکر- مادر- دختر- ابتر- لنگر- سنگر- جوهر- مظهر- معبر- اختر- کافر- بنگر- دلبر- آذر- پرور- مضطّر- محضر- آخر- کیفر- خنجر- محشر- منبر-رهبر- گستر- اخضر- دفتر- انور- حیدر- خیبر- کوثر- قنبر- معطر- منور- محقر- مظفر- سراسر- ستمگر- برابر- مقدر- مکدر- مقرر- مصور- مذکر- برادر- پیمبر – توانگر- مسخر- انگشتر- پیغمبر

پور- حور- کور- دور- شور- نور- مور- گور- زور- سور- تور- جور- طور- بلور- غرور- سرور- شعور- قطور- صبور- تنور- حضور- مرور- بلور- قصور- زبور- ظهور- فکور- عبور- کرور- غیور- غفور- زنبور- مشهور- کافور- دستور- عصفور- معمور- معذور- مغرور- منصور- مبرور- مسرور- مسحور- مجهور- مقدور- معجور- مستور- مأمور- منظور- مهجور- رنجور- مشکور- مطهور- محشور- مزدور

پیر- شیر- سیر- دیر- گیر- زیر- بیر- تیر- حقیر- نقیر- فقیر- اسیر- نظیر- امیر- وزیر- کویر- کبیر- ضمیر- صغیر- کثیر- تفسیر- تقریر- تقدیر- زنجیر- تصویر- تصدیر- تأخیر- تأثیر- تقصیر- تزویر- دلگیر- تعمیر- تدبیر- تعبیر- اکسیر –شبگیر- تسخیر- نخجیر- تکفیر-

شکر- کفر- ظهر- یسر- عسر- مهر- عذر- طهر- شور-

نزر- ابر- شهر- قدر- حفر- صبر- قعر- دهر- بهر- بحر- چتر- نهر- زهر- قبر- زجر- قهر-مکر- امر- قصر- چبر- حشر- نشر- فجر-

شعر- خیر- ذکر- فکر- سیر- غیر- مهر- هچر- کبر- صغر- سحر

قادر- ظاهر- نادر- ماهر- قاهر- طاهر- ساحر- خاطر- موثر – مدبّر – معبر- مقصّر- مصور- محیّر- مخیر

پر- آجر- تلنگر- تبحر- تمسخر- تحجر- تحیر- تصور- تبدر- تذکر- تشکر- تکسر- تکبر-تفاخر- تظاهر-

ز

خیز- میز- تیز- ریز- هیز- عزیز- بریز- کنیز-گریز- پرهیز- پرویز- لبریز- آمیز- آویز- انگیز

راز- باز- ناز- گاز- ساز- دلنواز- احتزاز- احتراز نیاز- نماز- فراز-گداز-دراز- گراز- غماز- تراز- طراز- حجاز- آغاز- پرواز- ایجاز- پرداز- انباز- بزاز- افراز- ابراز- احراز- اعجاز-آواز- ممتاز-

روز- دوز- سوز- تموز- هنوز- فروز- بروز- عجوز- مجوز اندوز- افروز- آموز- دیروز- امروز- نوروز- پیروز- فیروز

س

ترس- درس- یأس- عکس- لمس- نحس- شمس- نفس- حبس- حدس

یاس-التماس- اقتباس- قیاس- حواس- هراس- شناس- لباس- حماس- سپاس- الیاس-احساس- عباس

نفس- هوس- عبس- جرس- قفس- قبس- فرس- پس- کس- بس- خس- رس- دلواپس

ملتمس- مجلس- مفلس- نرگس- مونس- موسوس – مدرس- مهندس –موسس- حس- مس

مأیوس- محسوس- منحوس- افسوس- فانوس- ملبوس- قاموس- محبوس- مأنوس- ناموس- طاووس- کابوس- بوس- لوس- فوس-اتوبوس- عروس- عبوس- نفوس-ملوس – فسوس – مجوس – خلوص – جلوس- شموس

ش

آسایش- آلایش- آرامش- پیدایش- پیرایش- افزایش- آرایش – گنجایش- رزمایش – دانش- خواهش-رانش- تابش- کاهش- بارش- زایش- خارش- سرکش- چرخش- ترکش- بخشش- رنجش- ارتش- کوشش- جوشش- رویش- جنبش- ستایش- نیایش – نوازش- ستایش- گشایش-

پوش- هوش- موش – نوش- کوش- گوش- جوش- دوش- آغوش- خاموش

M:

موش- مخدوش- پاپوش- بهنوش- مدهوش- فراموش – فروش- خروش – سروش- نقوش

کیش- ریش- نیش- خویش- بیش- تشویش- فاش- کاش- باش- خفاش- کفاش- نقاش- بشاش- فحاش- فراش- اوباش- عیاش- فراش- خراش- بپاش- تلاش- قماش عرش- فرش- بخش- پخش- وحش- نقش- رخش- کفشج

علاج – حراج- مزاج- سراج –خراج – رواج – باج – تاج- کاج- تاراج – اخراج – معراج – محتاج – حجاج –

ح

ضریح- صریح- ملیح- مسیح- کریح- ذبیح- مریح- قبیحف

اعتراف – انحراف – اعتکاف – اکتشاف- اعتلاف- انعطاف صاف – ناف- باف – قاف – طواف انصاف – الیاف – کشاف – الطاف – اصراف – اهداف – اوصاف

کف – صف – دف – هدف – صدف – شرف – شعف- علف – طرف- خلف – تلف – نجف

حریف – ضعیف – نحیف – ظریف – کثیف – حنیف- شریف – سخیف- خریف- لطیف – عفیف-

برف- صرف- ظرف- وصف- سقف- کشف- ضعف- حذف- طرف- ژرفق

عاشق- شایق- صادق- لایق- خالق- ناطق- سابق- قایق- رازق- مشرق- منطق- خلایق- حقایق- شقایق- دقایق- موافق- مصدق- مشوّق-

رواق- سیاق- وفاق- نفاق- فراق- اطاق- عراق- طلاق- اتفاق – اشتیاق- انشقاق- اختناق- انطباق- احتراق

عشاق- رزاق- میثاق- مشتاق- اخلاق- آفاق- اوراق- اغراق- طاق- ساق

ک

پاک – خاک – باک- ناک – چاک – خاشاک- غمناک- پژواک- افلاک- املاک- هلاک – پلاک – مغاک – فداک- ملاکگ

مرگ – برگ – رنگ- سنگ- چنگ- زنگ- ننگ- تنگ- جنگ-درنگ- نهنگ- پلنگ- زرنگ-شرنگ- فرنگ- فهنگ- آذرنگ- نیرنگع

جمع- شمع- نفع-رفع- قطع- خلع- سبع- طبع- زرع-شرع

طلوع- شروع – رکوع- خضوع – خشوع – فروع – دموع – شیوع

غ

دماغ- سراغ – چراغ – فراغ- کلاغ- باغ- داغ – راغ – زاغ- ایاغ

ل

عدل- عقل- سهل- جهل- اهل- عزل- اصل-وصل- قتل- جعل- رذل- دخل- نسل- رمل- رحل-حمل

عمل- بدل- ازل- غزل- مثل- بدل- جدل- امل- عسل- محل- جمل- اجل- خلل- علل

گل- دل – خجل- زبل- کسل- سجل-

کامل- سائل- مایل- زایل- عادل- غافل- عاقل- ساحل- جاهل- نازل- قاتل- حامل- باطل- واصل- آطل- حاصل-عامل- شامل- قائل- حائل- خازل- عاجل- منزل- محفل- محمل- مشکل- مقابل- مستعجل-مسائل- مشاکل- شمایل

تحمل- توکل- توسل- تجمل- تنزل- تزلزل- تفأل- تکامل- تغزل- تساهل- تبادل- تغافل- تحول- تبدل- تخیل- تعلل- گل- پل

مال- سال- قال- فال- حال- کال- بال- زال- یال- خال- لال- چال- شال- کمال- جمال- محال- خیال- وصال- طلال- هلال- حلال- جلال- بلال- تعال- مجال- زوال- نهال- سفال- ملال- مثال- سوال- وبال- خصال – اشکال- اشغال- اقبال- ابطال- اعتدال- آل- ابتذال- اختلال- اشتغال- احتمال- اتصال-

تبدیل- تعجیل- انجیل- قابیل- هابیل- تحمیل- تقلیل- فامیل- تفضیل- تجلیل- تمثیل- تعدیل- تعطیل- تحصیل-

مقتول- مسئول- مشغول- محلول- مدلول- معقول- موصول- مقبول- مشمول

قبول- رسول- عقول- بتول- عدول- ملول- حصول- اصول

م

خام- رام- کام- جام- بام – سام- دام- نام- وام- گام- فام- سلام- کلام- حرام- دوام- عوام- مقام- صیام- پیام- نظام- تمام- مدام- مرام- خرام- غلام- طعام- مشام- سحام- همام- امام- کدام- نیام- الهام- پیغام- فرجام- اندام- آرام- اعلام- اطعام –احرام- انعام- اسلام- اوهام- دشنام- انجام- اقدام- اعدام- اصنام- خیام- ارحام- احترام- التیام- مستدام- انتقام – ازدهام- اهتمام- احتشام- التزام-گم – مردم- هفتم- هشتم- پنجم- سوم- دوم- گندم- تبسم- تجسم- ترحم- ترنم- تیمم- تلاطم- تکلم- تراکم- تفاهم- توهم- تحکم

غم- هم- کم- نم- خم- رم- جم- دم- بم- سم- محرم- مرهم- آدم- مبهم- خاتم- حاتم- ماتم- اعظم- عالم- پرچم- شبنم- خرّم- مریم- مقدم- محکم- مقدّم- مجسم- مصمم- فراهم- منظم- محرّم- معمم- مسلّم- مکرم- معظم- متهم- حرم- قدم- عجم- حرم- الم- عدم- قلم- رقم- ستم- کرم- حشم- خدم- صنم-

عظیم- رجیم- وخیم- کریم- رحیم- نعیم- سقیم- شمیم- جحیم- قدیم- نسیم- مقیم- صمیم- یتیم- سهیم- کلیم- حریمتقسیم- تعظیم- ترسیم- تفهیم- تقدیم- تقویم- تسلیم- تصمیم- تکریم- تسنیم- اقلیم- ترحیم- تحریم- تحکیممرحوم- مظلوم- معصوم- مفهوم- مرسوم- محروم- مکتوم- معلوم- محکوم – مخدوم- منظوم- مختوم

رسم- رحم- شرم- گرم- نرم- بزم- نظم- خشم- وهم- چشم- سهم

ن

آهن- سوسن- دامن- ماندن- گفتن- گلشن- مردن- بودن- میهن- روشن- کندن- معدن- گشتن- دیدن- چیدن- بردن- خرمن- گردن- روزن- روغن- دشمن- متقن- ایمن- شکفتن- شنفتن- سپردن- شکستن- نشستن- من- تن- زن- چمن- سخن- وطن- کهن- شکن- کفن- بدن- مزن- انجمن- یاسمن- پیراهن- بوسیدن- پوسیدن- پرسیدن- اهریمن- فزون- نگون- شگون- درون- برون- فسون- عیون- جنون- مصون- ستون- کنون- رهنمون- اندرون- خون- مجنون- محزون- بیرون- قارون- قانون- مضمون- افسون- کانون- هامون- مرهون- مصنون- ممنون- میمون- افزون- مدیون- مفتون- مقرون- خاتون- مکنون- اکنون- موزونبرین- نگین- چنین- همین- مبین- زمین- نشین- یقین- گزین- ثمین- جبین- حزین- پسین- یمین- لعین- کمین- متین- امین-– مومنین- آفرین- بهترین- انگبین- نمکین- آخرین- مرسلین- آتشین- دفین- دین- زین- چین- کین- مین

ین- بین- تین – راستین- آستین- غمگین- چرکین- تسکین- تلقین- آئین- مسکین- سنگین- مشکین- ننگین- رنگین- تمکین- آذین- آمین- آگین- شیرین- دیرین-بالین- زرّین- تحسین- پروین- شاهین- تضمین- چندین

توان- جوان- روان- زمان- جهان- اذان- دوان- امان- کمان- نشان- کشان- خزان- نهان- عیان- چنان- بمان- همان- عنان- زنان- زبان- مکان- کیان- گمان- زیان- کران- گران- فشان- میان- دهان- بیان- کنان- بخوان- بدان- مران- خران- جان – دیگران- کهکشان- بیکران- خیزران- امتحان- آسمان- مهربان- سایبان- آشیان- قهرمان- عنفوان- جاودان- دلستان- رایگان- کاروان- ارمغان- برسان- بکشان- بچشان- بستان- نگران- ستارگانشیطان- طوفان- سامان- گلدان- آبان- باران- درمان- حیران- کرمان- تابان- چوپان- حیوان- آسان- بی جان- دامان- ویران- ایمان- سلطان- ایران- خندان- قرآن- فرقان- پیمان- ریحان- دوران- بنیان- بستان- سبحان- عریان- گریان- پنهان- انسان- عصیان- نسیان- پایان- برهان- افشان- جولان- رحمان- احسان- کوهان- مژگان- چشمان- عنوان- مستان- قربان- دیوان- میزان- پیشان- فرمان- زندان- رندان- رخشان- ارزان- نتوان- گردان- مهمان- کنعان- رمان – جبران- میدان – مرجان- پیکان- ارکان- جنبان- یزدان-دکان- عرفان- بهتان- فتان- پوشان- امکان-اسکان- ترسان- پشیمان- پریشان- مسلمان- فروزان- بیابان- گریبان- سلیمان- شبستان- نیستان- گلستان- نگهبان- مگردان- نمکدان- سخندان- سخنران- گریزان- بمیران- جهان بان- دبستان- دلیران- بهاران- فراوان- جوانان-

بطن- رهن- صحن- شأن – قرن- جشن- امن- لحن- وزن

ه

تباه- گناه- پناه- کلاه- رفاه- پگاه- گیاه- سپاه- مباه- سیاه- گواه- نگاه- بخواه- چاه- راه- جاه- ماه- شاه- گاه- کاه- آه- گمراه-کوتاه- الله – دلخواه- اکراه – اشتباه

دیوانه- افسانه- پروانه- بیعانه- مهرانه- پیمانه- کاشانه- دردانه- رندانه- شاهانه- ویرانه- تازانه- فرزانه- بیگانه- مستانه- میخانه- گلخانه- خانه- دانه- لانه- شانه- گانه- جوانه- فسانه- روانه- ترانه- بهانه- نشانه- یگانه- شبانه- زمانه- میانه- کرانه-کمانه – پیمانه- شرمانه- مردانه – تازیانه- زیرکانه- محرمانه

کوه- روح- ستوه- شکوه- گروه- اندوه- انبوه

خنده- زنده- بنده- آکنده- پرونده- سازنده- زیبنده- جوینده- پوینده- یابنده- تابنده- بخشنده- گوینده- کوبنده- سوزنده- افکنده- شرمنده- رزمنده- آینده- پاینده- رخشنده- رونده

و

بانو- ابرو- دارو- پهلو- گیسو- آهو- هندو – بازو- نیکو- جادو- پهلو- آبرو- او- رو- بو- خو- مو- جو- گو- کو- قو- سو- هلو-کدو- عمو- عدو- وضو- سبو- فرو- نکو- ترازو – هیاهو – پرستو –

معجزه- مائده- نامده- برهمه- عاطفه- واصله- نافله- قافله- میکده

ی

کوی- جوی- سوی- خوی- بوی- روی- سبوی

برای ورود به بخش کامل قافیه یاب ، کلیک کنید.

 

۱۲۵ Comments

Add a Comment
 1. بهترین چیزهارابرایت میخواهم.ممنون.

  1. لطف دارین

 2. واقعا کسی که اینهارو تایپ کرده
  دست مریزاد داره

  1. بخاطر بی تی اس کردم

   1. چرا بی تی اس؟

 3. رامین قادری

  گاه انچه میدانیم هم در محاق نسیان است و زیر پوششی از فراموشی است واز شما در این غبار روبی ذهنی بسیار استفاده بردم
  سپاسگزارم

  1. تموم شد؟؟ خیلی تاثیر گذار بود به دل نگیر شوخی کردم

   1. آدم ادبی شوخی رو به دلش میگیره طرز فکرش مثل نسل مت جوونا نیست بعد تو تایپ طرف فکر میکنه راست گفتی😐

   2. چقدر یه ادم میتونه بی فرهنگ باشه …. هر حرفی یه جایی داره اگر برات تاسیر گذار بود چرا به خودت زحمت دادی سایتو باز کردی؟؟؟

    1. برده رومینا خانم

     تاثیره نه تاسیر

     1. سازمان ضد BTS 1

      خخخخخخخ

    2. برده رومینا خانم

     تاثیره نه تاسیر البته ببخشدا نارحت نشین

   3. محمد نسیم سبحان

    سلام هر آنچه تلفظ زبان فارسی را بیشتر یاد بگیریم
    بهتر هست

 4. به معنای واقعی ترکوندید

 5. لطفا از کلمات محاوره هم قافیه بزارید

  1. مشاوره مکاتبه مراجعه مصاحبه مخابره مقایسه مضایقه مبادله مجاوره

   1. ببخشید مجاوره نبود اشتباه نوشتم:
    مجادله*

    1. عالی بود خیلی بهم کمک کرد ممنون اگه بیشتر بگذارین خیلی بهتر میشه نمی دونم چه طوری تشکر کنم واقعا متشکرم

 6. بسیار عالی
  لطفا باز هم این لیست مفید را کامل‌تر کنید

 7. زهرا نادری

  عالی عالی عالی
  خیر عالم سهم تقدیرتون

 8. بهترین هارو آرزو دارم ازت ممنونم …خیلی یاری رساندن… 🌹⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦🙏🏻⁩

 9. فاطمه پوراکرمی

  سلام بسیار عالی به خودی خود با دیدن و خواندن این لغت حس میکنم هیچ سوادی ندارم .سپاسگزارم

  1. برای من نویسنده و شاعر بسیار بسیار عالی بود لذت بردم

 10. متشکرررررررررررررررررررر

 11. واقعاً دست مریزاد عااااااااااااالی بود

 12. عالی بود ممنونم

  1. خواهش میکنم کاری نکردم

 13. تشکر
  هم قافیه پاره چاره نظاره دوباره گوشواره و … نبود

 14. دس خوووش واقعا ترکوندی ببین من استعدادم رپ میخونم ببین ایقد کارم رو راحت کردی که تکسامو چن برابر قوی تر میتونم بنویسم واقعا شیر مادرت حلالت اگر پولی یم باشه حقته چون زحمت کشیدی من اگه یه روزی تو رپ موفق و شناخته شدم و یه روزی بام مصاحبه شد مطمن باش راجب این قضیه میگم و صد در صد اسمتو میارم اسم کوچیکتو نمی‌دونم ولی مجبورم تو مصاحبه بگم المینه و حتما میگم ممنون کوچیکت وینچ
  خاکم

  1. یکم تکس برسون

 15. دس خوووش واقعا ترکوندی پسر با این کارت
  ببین بخدا اگر ۵۰هزارتمنم قیمت داشته باشه ارزش داره
  واقعا واسه این کار زحمت کشیده شده
  وقتی به این راحتی در اختیار ما قرار گذاشته شده واقعا دس خوش داره من استعدادم رپ میخونم با این کار دقیقا
  کارمو ۱۰۰۰در۱۰۰راحت کردی به جان یه دونه خواهرم
  اگر روزی روزگاری. به امید حق تو کارم موفق شدم و معروف شدم که باعث بشه باهام مصاحبه شه
  مطمن باش اسم معین تبریزی و اسم علمینه رو میارم و
  راجب امشب میگم بازم میگم دس خووووش پسر
  حق و هشتمی نگهدارت
  خاکم

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   سلام عزیز دل . خداروشکر که برات مفید بود . الحمد لله . انشالله روز به روز موفق تر بشین

  2. 😍🤣🤣🤣🤣🤣
   دقیقا تیپ رپ خونی حرف میزنی شما
   من هرگز رپ گوش نکردم تا امروز. ولی الان که صحبت کردن یه رپر رو خوتدم جالب شد برام سرچتون کنم جناب وینچ

  3. پرفسور_آزاد

   یع ادرسی چیزی ازت بده بهم کاراتو ببینم

  4. اینستایی چیزی نداری کاراتو ببینیم؟

  5. پدر ریبار

   رپری ک قافیه هاشو خودش مینویسه»»»»»رپری ک کپی میکنه

 16. دست گلتون طلا 🌺❤
  کارتون بی نظیره… جایی ندیدم بدون چشم داشتی این کار ارزشمند رو در اختیار مخاطب قرار بدن

  1. وضوح_مکروه

   1. گروه_نوح

  2. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   خیلی ممنونم از لطفتون

 17. سلام خیلی ممنون از کارهای شما اگر از کلمه سوال روال اگر بسازید ممنون میشیم

 18. سلام . خیلی ممنونم از نرم افزار عالیتون . خیلی کارم رو راحت کرده . مرسییییی

  1. ممنون از زحماتتون .لطف کنید باز هم به کلمات اضافه کنید و اگر می شه دسته بندی هارو بیشتر تفکیک بدید .
   مرسی که سایت رو آزاد قرار دادید

 19. عالیییییییییییییی برای من که شهر مینویسم

 20. امیر محمد

  عشق هستید.ممنوووون

 21. امیر خدیوی

  بسیار عالی ممنون

 22. ممنون لطفا از کلمات هم وزن هم بگید تا بیشتر با این مفاهیم اشنا بشویم

 23. کیوان پرموز

  خیلی هم ‌عالی . این چیزا به مغز آدم تلنگر میزنه اگر‌هم چیزی از قلم ‌افتاده باشه یاد آدم‌میاد .
  منخودم شاعرم و میدونم این کار ینی چی و کنار هم‌گذشاتن کلمه ها به وزن قافیه و سیلابل درست چقدر هوش میخواد خسته بناشی عزیز دل . پایندهو ماناادبیات ایران

 24. توی فضای مجازی اولین جایی هستش که بابت کاری تقدیر و تشکر می کنم … واقعا ممنونم به صورت رایگان این زحمات رو واسه مخاطبین کشیدید …

 25. فوق العادههه.مچکررررر=))

 26. خدا قوت ، عالی بود
  💙💙💙💙

 27. خیلی خوبه عالی🌹
  واقعا کار ارزش مندیه
  واسه کسی مثل من ک همش قلم و دفتر دم دستشه و یک سره ورس های رپشو مینویسه خیلی کمک دهندست
  دستتون درد نکنه من اهنگ اولمو مدیون شما هستم

 28. میثم علی‌یار

  دست مریزاد!
  جهانی سپاس از زحمت تان!

 29. کارتون عالی بود من شعر میگم و اینکار شما واقعا کمک بزرگی بهم کرد

 30. من خودم رپ‌کُنم خعیلی حال داد‌ بهم این قافیه ها
  دسخوش ✋🏻❤️

 31. دست مریزاد داری دمت گرم خداوکیلی

 32. ممنون واقعاعالی بود این مدلی راحتترمیشه شعر سرود

 33. آفرین به دست و دلبازی شما
  خوشحالم که بقیه هم دیدند و تشکر کردند…
  در پناه دستان خدا باشید💗

 34. خیلی کار باحال خوبی کردین خیلی کمک کرده به کارم برای رپ ولی خیلی چیز های دیگه ممنون Mostafi official

 35. قافیه های درخت علم را کی میدونه
  من فقط اینا رو میدونم
  سلیم علیم
  افتاب سحاب
  لطفا همراهی کنید.

 36. نجات سیاه پوش

  سلام
  بنده رضایت کامل دارم بهترازینی وجودندارد

 37. راحله صديقي

  خیلی عالى و کار آمد

 38. رحمت ب پدر و مادرت

 39. عالیه لطفا نسخه آیفون هم اضافه کنید تا ما هم بتونیم خریداری کنیم🙏🏾💚

 40. سلام و تقدیم سپاس
  از جمله “پَشیز” جا مانده است.

  بی هوا با دل خود یاد عزیزم کردم
  خوار بودم، خار گُلَش جان پشیزم کردم

  وحیدی…

 41. حقا دستی که این همه زحمت برد بوسیدن دارد.
  دلارامم ندانم از کدامین گناهم هست
  ز جور عزم و قصد کوته یا طالع و قسمت
  چو ذات آدمی ز خاک و آب است آن که نیست
  زلال و خاکی، آدمی نیست تربت و طینت
  ز نام نیک آدمیست باقی نه تخت و تاج
  که چه بسیار قصر نیست شد در سعه ‌و قدرت
  حکیمی خوش سخن می گفت: ای مرد و زن برخیز
  که دنیا دار هست و نیست هست و کمی فرصت
  مگو جانا که حسد می برم در چش اغیار
  دمی از عشق مهر سوختم ،آتش غیرت
  محمد گر گناهِ دست و پا آسمان را زد
  مشو مأیوسِ لطفِ دائم و سیرت رحمت

 42. علی محمد عمادی

  سلام وقتتون بخیر واقعا لذت بردم دمتون گرم 👏👏

 43. فیض محمد فیضی

  خیلی عالی است

 44. کلیم.رحیم.قدیم.کریم.نسیم.حلیم.فهیم

  کتاب.نقاب.شتاب.ثواب.جواب.سراب.شراب

 45. واقعا عالی بود خدا پدرتون رو بیامرزه

 46. به من بگین تو رو مولا ادامه شعر «کاش با باد رهسپار شوم تا افق های دور. کوچ کنم باز پیغمبر بهار شدم»وی بنویسم قشنگ شهههه

 47. لطفا هم وزن وهم قافیه کلمه به یکباره

 48. داداش ما یه گروه داریم چهار نفریم و رپ میکنیم
  اگه دوست داشتی پیام بده تا بیاریمت تو گروه و همکاری کنیم🎃

  1. سلام منم علاقه دارم و یه اهنگم خوندم

 49. مطهره و سبحان دهقان اشکذری

  دستمریزاد کسی که اینو نوشته برای درس هام ازش استفاده میکنم ‌‌و الان با قافیه ها آشنا هستم

 50. مکالمه ،معامله ،معادله ،مشاجره ،مناظره ،مبادله ،مقابله ،

 51. یک سوال هم قافیه ی بهاری؟

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   کلمات زیادی میتونه باشه . بهار ، یار ، تار ، اختیار و …

 52. خیلی ممنونم من شعر میگم واقعا این مطلب واسه تمرینم عالی بود

 53. سلام ببخشید من و دوستم می‌خواستیم تکست رپ بنویسیم و اگر اجازه دهید از منابع وب سایت شما استفاده کنیم

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   خواهش میکنم 🌹🌹

 54. عالی بود خدا خیرتون بده

 55. با سلام ممنون از تلاش و همتی که کردید . یک مجموعه بی نظیر ومشکل گشا. …. اگر امکان داره آموزش هم بزارید خیلیا دوست دارن شعر بگن ولی اگر یکی پیدا بشه در اصطلاح هلشون بده راه میفتن . آموزش ..آموزش.

 56. اید و خواهد قافیه هستند؟؟؟؟

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   اگر ( َ د ) را قافیه در نظر بگیریم بلی هم قافیه هستند ولی اگر یَد را قافیه بگیریم ، نه .

 57. خداییش خیلی این موضوع رفته رو اعصابم
  هیچ جایی نیست اموزش درست حسابی باشه
  شما که قافیه رو به (د) بودن اخر کلمه خلاصه کردید اونوقت یکی میگه بن مضارع بگی آ و یکی خواه و میاد بحث نکات زبان فارسی باز میکنه ما اخر نفهمیدم که قافیه یه چیز ساده است که اخرین حروف مشترکه یا قانون خاصی داره؟؟ اینقدر فکرا تو سرم هست میخوام شعرشون کنم وزنو یاد گرفتم اونوقت هنوز قافیه رو بلد نیستم🤦🏽‍♂️

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   عرفان عزیز به نظرم باید بطور خیلی زیاد تمرین قافیه کنی و بهترین روش مطالعه اشعار شاعران دیگه هست و بررسی قافیه ی هر شعر اونها . مثلا دیوان حافظ یا سعدی و … رو بردار غزل هارو یکی یکی شروع به مطالعه کن و قافیه های هر غزل رو در یک کاغذ و دفتری یادداشت کن . با بررسی پنجاه تا صدتا از غزل ها قطعااا بطور خیلی زیاد پیشرفت میکنی . موفق و شاد باشی

  2. عزیزم کتاب عروض و قافیه دکتر شمیسا رو بخون کاملا یاد میگیری قافیه رو

 58. ممنون اینم حرفیه میشه از قافیه دیگران فعلا استفادع کنم اما خب کتاب شمیسا فکر کنم بهترین راه یادگیری باشه

 59. فعلا سایت شما هست خیالم راحت

 60. توی‌ یه‌ کلمه،‌ فوق‌العاده‌ست..:)
  واقعا‌ کمک زیادی‌ به‌ منی‌ ک‌ میخام‌ شعر‌ بنویسم‌ کردید،‌ با‌ آرزوی بهترینا‌..🙂🌺

 61. عالی بود خیلی از قافیه هاتون توی نوشته هام استفاده کردم
  فقط میشه قافیه های چیستند کیستند رو هم بزارین لطفا

  1. مهدی اصغری عظمی (معین تبریزی)

   نیستند ، گریستند ، بیستند و …

 62. خُلق نیک

 63. سلام خدا خیرتان بده بابت قرار دادن این گنجینه ی عظیم به خدا تا الان ۱۰ تا غزل که نوشتم واس قافیه هاش کمرم شکست امروز فهمیدم یه همچین سایت هایی هم هست خداروشکر که هستین

 64. نیکو عبدالهی

  بسیار عاااااالی بود انشاالله اجرتون با سیدالشهدا

 65. برای قافیه ی “ود” خمود و ثمود و سمود می تونستن باشن

 66. نسیبه رضویان رستمی

  بسیار سپاسگزارم
  دستمریزاد
  لیست مفید و کامل
  انشالله بهترین‌ها سهم روزگارتان

 67. چرا نمیفهمین؟؟!میگم کلمات انگلیسی هم قافیه با funnyوsuny,runny company

 68. دست گِرد آورنده این قافیه ها لایق بوسیدن است.
  ممنون زحمات بی شائبه ات دوست گران مقدار.

 69. زحمتی که کشیدین چرخی می شه برای نوشتن ماشین شعر خیلی از شاعرا
  ممنونم

 70. دمتون گرم عالی بود مرسی

 71. رها طبرستانی

  بسیار عالی درود بر شما بزرگوار

 72. سلام و درود وقت بخیر خواستم بگم اگه من از چیدمان و کلماتت ک آورده شده به این صورت که خودت نوشتی پشت سر هم استفاده کردم قطعا وقتی ازم سوال شد از شما یاد میکنم

 73. یاشار مغانلو

  من مدام به اینجا سر میزنم.
  مایل هستید اخرین شبِ هر هفته شب شعری داشته باشیم؟

 74. سلام وقت بخیر. من شعر میگم به سبک حافظ.سبک عراقی. ولی تا حالا جایی شعرهامو ارائه ندادم. از کجا باید شروع کنم.

 75. علمینه یا المینه عزیز واقعا ممنونم
  عاالی.. عالی

 76. ممنونم برنامه بسیار عالی است واقعا دستتون دردنکنه

 77. سلام با تشکر از شما لطفاً هم قافیه های بر آمد سر آمد در آمد

 78. با تشکر بابت این منبع گرانقدر. چند قافیه دیگر: سنجید، رنجید، کنجید

 79. صیادم صید خودم هستم
  ویرانم آباد خودم هستم
  آیا این جمله درست است؟

 80. عزیزمممم کمال تشکر از وقتی که گذاشتید بسیار مفید بود

 81. ستونا قافیه واسم،بازم رو بگید واسه رپ میخام
  دستتونم درد نکنه ناز نفستون بمولا جیگرم حال اومد

 82. از منظر شعر کلاسیک خیر. چون ردیف داره ولی قافیه نداره. شعری که ردیف داره حتما باید قافیه هم داشته باشه.(خودم هستم) ردیف اینکار هست

 83. برای کدورت قافیه بگید مرسی (زیاد باشه)

 84. خیلی عالی بود ممنون

 85. تشکر کمترین واژه ست در قبال این همه لطف، برقرار باشید

 86. رضا پیشرو

  من واقعا. از این کلمات برای رپ کردن استفاده میکنم عالیه خدا خیرت بدخ

 87. کار ما رو برای سرودن شعر خیلی راحت کردید درود بر شما

 88. سلام. وقت شما بخیر .من هم‌ خواستم‌ مثل بقیه دوستان تشکر کنم‌.عالی بود.سپاس از همتی که داشتید .

 89. فرهاد صدیقی

  سپاسگزاریم از زحمات شما

 90. بشدت خفن من رپرم ولی خب با این که ۳ ترک کامل دادم ولی ترس از اشتراک دارم ولی دمت گرم تو یه جمله گیر بودم کمک کرد لازم به ذکر است که بنده قافیه هام رو خودم پیدا میکنم ولی خداییش گیر کردم بازم دمتون گرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *