یافتن پاسخ صحیح

مراحل استفاده از چهار قاعده کلیدی مبحث قبل در یافتن پاسخ صحیح:

× مرحله ۱: ابتدا به محض شروع آزمون به طور سریع و تهاجمی سعی کنید تمام سوالات ساده را جواب دهید. فراموش نکنید که در هر آزمون و در هر درس سطح ۳۰ درصد از سوالات ساده ۳۰ درصد متوسط ۳۰ درصد مشکل و ۱۰ درصد بسیار مشکل‏می‏باشد. بنابراین اولین ماموریت شما در کنکور این است که اجازه ندهید حتی یک سوال ساده از زیر چنگ شما بیرون رود. بدیهی است که بسته به تسلط و اشراف و آرامش و حضور ذهن شما ممکن است بتوانید در همان هجوم اول هم سوالات ساده و هم متوسط و هم بخشی از سوالات مشکل را جواب دهید. اما توجه داشته باشید که به هیچ وجه از همان ابتدا وقت خود را روی سوالات مشکل هدر ندهید. اینکار به چند دلیل نباید صورت گیرد:

دلیل اول: این است که از لحاظ کامپیوتر مصحح پاسخ نامه فرقی نمی کند که شما امتیازی را به خاطر درس عربی بدست آورده اید و یا به خاطر درس ریاضی و یا اینکه این امتیاز به خاطر جواب یک سوال ساده عربی بوده است یا یک سوال ریاضی مشکل کامپیوتر امتیاز را محاسبه‏می‏کند و به صورت معدل نتیجه نهایی را تحویل‏می‏دهد. به همین خاطر وقتی‏می‏توان از سوالات ساده به همان اندازه سوالات مشکل امتیاز گرفت. چرا باید سرمایه ارزشمند کنکور یعنی وقت را روی سوالات مشکل هدر داد و امتیاز سوالات ساده را به دیگر رقبا واگذار کرد.

دلیل دوم: این است که در روش مهندسی معکوس هر چه تعداد جوابهای درست شما بیشتر باشد، اثر بخشی و کارآیی و از همه مهم تر دقت این روش بیشتر است. در حقیقت هر چه سوالات بی جواب شما بیشتر باشد میزان اثر بخشی روش مهندسی معکوس به طرز ناامید کننده ای کم‏می‏شود. داشتن جواب صحیح حتی یک سوال(دقت کنید حتی یک سوال)‏می‏تواند دقت و اثر بخشی روش مهندسی معکوس را سه برابر کند و با داشتن جواب صحیح پنج سوال دقت این روش بیست برابر‏می‏شود. به بیان ساده تر هر چه شما باسواد تر باشید و اطلاعات شما راجع به گزینه های تردیدی بیشتر باشد، روش مهندسی معکوس برای شما کارآتر است.

دلیل سوم: ذهن انسان دارای ویژگی خارق العاده ای است که در علوم مهندسی هوش مصنوعی از آن با عنوان “پردازش موازی” یاد‏می‏شود. پردازش موازی اطلاعات یعنی همزمان چندین اطلاعات به طور موازی توسط ذهن مورد پردازش قرار‏می‏گیرند و هر چند در ظاهر فقط تصویر خروجی یک پردازش روی صفحه حافظه نقش‏می‏بندد اما در واقع همزمان با آن پردازش های دیگر در پس زمینه ضمیر به طور موازی در حال انجام شدن‏می‏باشند. وقتی شما در بار اول به طور سریع سوالات را مرور‏می‏کنید و جواب سوالات ساده و متوسط را‏می‏زنید. ذهن شما همزمان کل سوالات مشکل را نیز در پس زمینه خود ثبت‏می‏کند و برای یافتن جوابهای آنها در کوچه پس کوچه های حافظه دنبال جواب‏می‏گردد. بنابراین وقتی شما به آخر سوالات پاسخنامه رسیدید و دوباره به سوال اول برگشتید، در این فاصله ذهن موفق شده است جواب بخشی از سوالات را از زیر لایه های عمیق حافظه بیرون بکشد.

دلیل چهارم: اعتماد به نفس است. وقتی شما موفق شدید در کمتر از نفس زمان آزمون تمام سوالات ساده تمام درس ها را علامت بزنید. در حقیقت مطمئن‏می‏شوید که حداقل یک میلیون از رقبا را پشت سر گذاشته اید و وارد دور دوم مسابقه شده اید. در واقع بعد از اتمام جوابدهی به سوالات ساده آرامش و اطمینان عجیبی تمام وجود شما را در بر‏می‏گیرد. شما به این آرامش برای تعمق و دقت بیشتر روی سوالات مشکل و استفاده موثر از روش مهندسی معکوس بسیار نیاز دارید.

دلیل پنجم: یافت شدن حلقه های گمشده در زنجیره تداعی معانی است. ذهن و حافظه انسان بر اساس نشانه های کلیدی کار‏می‏کند. این نشانه کلیدی‏می‏تواند یک کلمه باشد و یا یک جمله و یا حتی یک بخش کامل از کتاب. وقتی شما سوالات ساده را علامت‏می‏زنید در حقیقت مجموعه ای از نشانه های کلیدی را در ذهن خود فعال‏می‏کنید که این نشانه ها به طور یقین با نشانه های کلیدی مورد نیاز برای سوالات مشکل مرتبط‏می‏باشد. این درحالی است که با استفاده از روش مهندسی معکوس و با اتکا به جوابهای درست سوالات ساده شما‏می‏توانید با دقت بیشتری جواب سوالات مشکل را حدس بزنید.

در بخش مربوط به تکنیک های مکمل تست زنی توضیح‏می‏دهیم که چگونه‏می‏توانید با استفاده تکنیک های میانبر تست زنی گزینه های تردیدی را شناسایی و میزان تردید را از چهار گزینه به سه گزینه و سپس به دو گزینه کاهش دهید. هنگام مرور اجمالی و سریع کلیه دروس برای شکار سوالات ساده و متوسط و در حقیقت “سوالات جواب دادنی” سعی کنید به طور همزمان از تکنیک های تست زنی نیز کمک بگیرید و گزینه های تردیدی را نیز به گونه ای در پاسخنامه مشخص کنید. مثلا خیلی کمرنگ در کنار شماره هر تست گزینه هایی که احتمال‏می‏دهید جواب باشند را یادداشت کنید. برای اینکار‏می‏توانید از علائم اختصاری مانن “بج” برای مشخص کردن تردید بین ب و ج و یا “اجد” برای تردیدهای سه گزینه ای بین الف و ج ود کمک بگیرید. مشخص کردن گزینه های تردیدی در اثر بخشی روش مهندسی معکوس بسیار مفید و موثر است و باعث‏می‏گردد که امتیازات مثبت حاصل از این روش تا حد خارق العاده ای افزایش یابد.

× مرحله دوم: اکنون فرض‏می‏کنیم که شما موفق شده اید گزینه صحیح تمام سوالات ساده تمام درس ها را علامت بزنید و برای سوالاتی که جواب دقیق آنها را نمی دانید نیز گزینه های تردیدی را با تکنیک های حدسی شناسایی کنید. همچنین فرض‏می‏کنیم که دیگر وقت آزمون نیز در حال پایان یافتن است و شما تقریبا نیم ساعت فرصت دارید تا برای بقیه سوالات راه چاره ای پیدا کنید. تعدادی از داوطلبین در این نقطه متوقف‏می‏شوند. چرا که گمان‏می‏کنند هر نوع حرکت اضافی مانند‏می‏تواند باعث نمره منفی و در نتیجه پائین آوردن رتبه آنها از جایی که همین الآن هستند بشود.این داوطلبین تعدادشان نیز کم نیست و تقریبا‏می‏توان گفت بیش از ۸۰ درصد کسانی که نمره میانگین‏می‏آورند در این رده قرار دارند. شما نیز به احتمال زیاد اگر این جزوه را نمی خریدید در همین نقطه متوقف‏می‏شدید و نیم ساعت آخر را به بیکاری و خط خطی کردن دفترچه سوالات یا گیردادن به یک یا دو مساله مشکل تلف‏می‏کردید. اما برای داوطلبی مانند شما که به این جزوه دسترسی یافته ارزش این نیم ساعت آخر به اندازه ارزش تمام وقت آزمون است. او بلافاصله از ابتدا شروع‏می‏کند و با استفاده از قاعده های دوم و سوم مهندسی معکوس نیم نگاهی به گزینه های علامت زده شده قبل و بعد گزینه مجهول‏می‏کند و با فرض اینکه امکان تکرار یک گزینه زیر ده درصد است و اینکه در هر پنج گزینه متوالی اختیاری حداقل بایدیک الف و یک ب و یک ج و یک د موجود باشد به سوالات جواب دار دقت کنید و از روی آنها گزینه های مجهول را حدس بزنید. بدیهی است که موازی این روش باید قبلا با استفاده از تکنیک های حدسی گزینه های تردیدی را از چهار گزینه به سه گزینه و در حالت ایده آل به دو گزینه کاهش داده باشید. بنابراین با تلفیق و ترکیب روش مهندسی معکوس و تکنیک های حدسی شما‏می‏توانید با احتمال دقت بسیار بالایی گزینه مجهول و شک آلود اما صحیح را شکار کنید. به مثال زیر دقت کنید.خانه های سیاه جوابهای درست‏می‏باشند و خانه های ضربدردار گزینه های تردیدی‏می‏باشند.

سوال

الف

ب

ج

د

۱

Ñ

Ñ

۲

۳

Ñ

Ñ

Ñ

۴

۵

با فرض اینکه جواب های ۲ و ۴ و ۵ درست است. طبق قواعد مهندسی معکوس به احتمال ۹۰ درصد جواب سوالات ۱ و ۳ نمی تواند گزینه ب باشد. چرا که احتمال تکرار یک گزینه در تست های قبلی و بعدی ده درصد است. درنتیجه اگر روی گزینه های الف و ب برای سوال ۱ شک داریم به احتمال ۹۰ درصد جواب الف درست است. اما در مورد سوال ۳ شک ما متوجه گزینه های الف و ج‏می‏شود که با توجه به اینکه در هر پنج سوال متوالی کنکوربه احتمال ۹۰ درصد حداقل یک الف یک ب، و یک ج و یک د باید موجود باشد و الف و ب و ج قبلا مصرف شده اند.لذا جواب صحیح به احتمال بالای ۸۰ درصد گزینه ج است.

اکنون دقت کنید که شما در نیم ساعت آخر جلسه آزمون این گزینه ها را انتخاب کرده اید و تکیه و امید شما فقط الزام طراح تست به رعایت توزیع نرمال است.در این حالت برای شما فرقی نمی کند که سوال ۳ یک سوال ریاضی است یا سوال ادبیات و یا اینکه سوال ۲ آخرین سوال درس قبلی (مثلا عربی) است یا خیر. همینطور توجه داشته باشید که تکنیک های حدسی قبلا شما را به گزینه های تردیدی حداقل(خانه های ضربدردار) رسانده اند سوالی که در اینجا مطرح‏می‏شود این است که آیا وقتی تردید به دو گزینه منجر‏می‏شود چقدر احتمال دارد که جواب درست انتخاب گردد؟ پاسخ این است که وقتی شما روی دو گزینه تردید دارید، احتمال خطای شما ۵۰% است. اما وقتی با روش مهندسی معکوس در انتخاب گزینه دو تردیدی دخالت‏می‏کنید. احتمال شکار پاسخ درست شما به بالای ۹۰% افزایش‏می‏یابد. حتی اگر شما روش مهندسی معکوس را هم بلد نبودید، نباید گزینه های دو تردیدی را به حال خود رها‏می‏کردید. چرا که به هر حال شانس شما در شکار گزینه درست برای دو تردیدی ها ۵۰% است. اما وقتی روش مهندسی معکوس نیز به عنوان ابزاری قوی در دستان شماست. دیگر نباید به هیچ وجه گزینه ای را خالی به حال خود رها کنید.

عین همین نکته برای گزینه های سه تردیدی وجود دارد. در گزینه های سه تردیدی احتمال شکار گزینه درست ۳۳% است. اما وقتی روش مهندسی معکوس نیز وارد عمل‏می‏شود این احتمال به بالای ۷۰ درصد ارتقا‏می‏یابد. گفتیم که هر وقت احتمال ۵۱% شد در ریسک کردن شک نکنید و حال که احتمال بالای ۷۰ درصد است دیگر حتی یک لحظه هم نباید درنگ نمائید.

در بخش ضمیمه به صورت عددی و با مثال برای حالت های مختلف کارآیی روش مهندسی معکوس مبتنی بر توزیع نرمال تشریح و اثبات شده است. برای اثبات کارآیی این روش به اختصار اشاره‏می‏کنیم که اگر شما در کنکور امسال ۸۰% را بر مبنای دانش خویش درست علامت بزنید و ۲۰% بقیه را با روش مهندسی معکوس علامت بزنید. طبق فرمول امتیاز شما به جای ۸۰% به رقم باور نکردنی ۶/۹۹% خواهد رسید.

همینطور اگر به ۵۰% سوالات درست جواب داده باشید و نصف دیگر را با کمک تکنیک های حدسی به دو گزینه ای و ۳ گزینه ای کاهش تردید داده باشید و بعد با روش مهندسی معکوس علامت بزنید رتبه شما از ۵۰% به ۷/۸۴% افزایش‏می‏یابد.

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

[zarinpalpaiddownloads id=”13″]

برای خرید محصول فوق ، روی دکمه خرید زیر کلیک کنید .

[zarinpalpaiddownloads id=”5″]

۱ Comment

Add a Comment
  1. آزمون آیین نامه

    ممنون اطلاعت مفید و خوبی بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *