۱۲ روش تقویت حافظه

۱۲ روش کار آمد تقویت حافظه

 

روش ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﯿﻦ ﮐﻨﮑﻮر ﻧﯿﺴﺖ.

 

آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ، وﻟﯽ اﺳﻢ او را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﻤﯽ آورﯾﺪ؟ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮای ھﻤﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ .

 

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ راﯾﺎﻧﻪ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ، اﻣﺎ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ھﻢ ﻧﺪارد، ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻐﺰ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿهﻮده ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ھﺮ ﻗﺪر ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﻗﻮی ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪن اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را از ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.

 

۱)      در کلام اول باید گفت که  خوردن سبزی گشنیز باعث فعال شدن مغز شما میشود .

۲)      ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ، ﮐﻪ آب ﺳﯿﺐ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ﻣﺎده ای ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻣﻐﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

۳)      ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاب و ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﺪن  ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺣﻮادث آن روز، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻐﺰ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن روز را ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﺪ.

۴)      اﺳﺘﺮس، ﻣﻐﺰ را ﻓﺮﺳﻮده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ  ﮔﻮش دھﯿﺪ .ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ، ﻗﺪر دﯾﮕﺮان را ﺑﺪاﻧﯿﺪ، ﺑﻪ ﭘﯿﺎده روی ﺑﺮوﯾﺪ، ﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ از دوﭼﺮﺧﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ، در ﮐﻼس ھﺎی ﯾﻮﮔﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ وﺑﻼگ راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ.

۵)      ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺪن ﻗﻮی ﺑﻪ ورزش ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ  ﻣﻐﺰ ﻓﻌﺎل و ھﻮﺷﯿﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ورزش ھﺎی ذھﻨﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .اﮔﺮ ﮐﻤﯽ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﻐﺰ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮی دارﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ذھﻦ ﺑﺎزﯾﮕﻮش دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻓﮑﺮی ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ذھﻦ ﻓﻌﺎل و ﺳﺮﺣﺎل دارد.ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ﺣﻞ ﮐﺮدن ﺟﺪول ﻓﮑﺮی، داوﻃﻠﺐ ﺷﺪن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری، ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان، ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪن، ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮدن و ﯾﺎ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﮫﺎرت ﺟﺪﯾﺪ.

۶)      ﯾﻮﮔﺎ در ﮐﺎھﺶ اﺳﺘﺮس ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺳﺘﺮس ﻓﺸﺎر  ﺧﻮن ﻧﯿﺰ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ﺗﻨﻔﺲ آرام ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﮐﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﺎھﯿﭽﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﻣﻐﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارﻧﺪ.

۷)      ﻣﺼﺮف ﻗﻨﺪ را ﮐﺎھﺶ دھﯿﺪ، ﻗﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﮐﺮﺑﻮھﯿﺪرات اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺮژی واھﯽ  اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از، از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن، ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﺼﺮف ﻗﻨﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎﻋﺚ ھﺮاس از ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺑﺴﺘﻪ، از دﺳﺖ دادن ﺣﺎﻓﻈﻪ واﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

۸)      از آرد و ﻧﺎن ﺳﺒﻮس دار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﻪ آن دارای ﻣﺎده ای اﺳﺖ  ﮐﻪ از ﺳﻔﺖ ﺷﺪن رگ ھﺎ -ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

۹)      ﺧﻮردن ﺷﺎم ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ، ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ و اﺳﺘﺮس ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺷﻮد،  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻏﺬاھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ را در ﻃﻮل روز ﮐﻪ ﺑﺪن در ﺗﺤﺮک اﺳﺖ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺷﺎم را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺒﮏ و ﺑﺎ ﺧﻮردن ﮐﻤﯽ ﻣﯿﻮه ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎراﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ.

۱۰)  از ﻧﻈﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل ﺗﻘﻮﯾﺖ  ﺗﺨﯿﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺪرت ﺗﺨﯿﻞ ﺧﻮد را از اﺷﯿﺎی ﮔﺎﻧﻪ، ۵ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮزھﺎی وﺳﯿﻊ ﺗﺮی وﺳﻌﺖ دھﺪ .ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻮاس ﺣﺲ ﻻﻣﺴﻪ، ﺷﻨﻮاﯾﯽ، ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﺰﺋﯿﺎت روﯾﺪادھﺎ و ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد را ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ.

۱۱)   اﻓﺮاط در ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و ﻧﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرھﺎی ﺧﺸﻦ و ﻧﯿﺰ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ھﺎی روﺣﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﻣﺼﺮف ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و آب را اﻓﺰاﯾﺶ دھﯿﺪ و ﺑﻪ ورزش ﯾﻮﮔﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺎﻻت را رﻓﻊ ﮐﻨﯿﺪ.

۱۲)  این نکته را فراموش نکنید که خواندن قران و نماز خود به تنهایی نیز برای تقویت حافطه کافی است چون خواندن نماز باعث تمرکز شما ودر نتییجه پیامد ان بالا تر از ورزش های یوگا است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *